Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
                 

 
vorige

 

 
JURISPRUDENTIE   ---   WAO
x
LJN:
x
AX8490
Instantie:xxxxxxx Centrale Raad van Beroep
Datum uitspraak: 19-05-2006
Soort procedure: herziening
Bron: Rechtspraak.nl
Essentie: Verzoek om herziening van een uitspraak op hoger beroep. Er is geen sprake van een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid.
 
 
 

 

 
Uitspraak meervoudige kamer 05/6259 WAO
U I T S P R A A K
op het verzoek van:

[verzoekster], wonende te [woonplaats] (hierna: verzoekster),

om herziening van de uitspraak van de Raad van 31 december 1992, WAO 1988/171.

Datum uitspraak: 19 mei 2006.
I. PROCESVERLOOP


Verzoekster heeft verzocht om herziening van de hiervoor vermelde uitspraak, gegeven tussen verzoekster en het bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie.

Namens de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, als rechtsopvolger van het bestuur van voormelde bedrijfsvereniging en hierna aangeduid als betrokkene, is daarop gereageerd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 7 april 2006. Verzoekster is verschenen, bijgestaan door B.J.H. Peters. Betrokkene is niet verschenen.
II. OVERWEGINGEN


Ingevolge artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in samenhang met artikel 21 van de Beroepswet kan een onherroepelijk geworden uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op verzoek van een partij worden herzien op grond van feiten en omstandigheden die:
a. hebben plaatsgevonden vr de uitspraak,
b. bij de indiener van het verzoekschrift vr de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en
c. waren zij bij de Raad eerder bekend geweest, tot een andere uitspraak zouden hebben kunnen leiden.

Volgens vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep is het (bijzonder) rechtsmiddel van herziening niet gegeven om, anders dan op grond van enig nieuw feit of enige nieuwe omstandigheid als hiervoor bedoeld, een hernieuwde discussie over de betrokken zaak te voeren en evenmin om een discussie over de betrokken uitspraak te openen.

Verzoekster was in het genot van een uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Deze uitkering is bij besluit van 5 december 1983 per 1 december 1983 ingetrokken onder de overweging dat verzoekster per die datum niet langer, althans minder dan 15%, arbeidsongeschikt was in de zin van die wet.

Het tegen dit besluit ingestelde beroep is door de toenmalige Raad van Beroep te Roermond ongegrond verklaard. Tegen deze ongegrondverklaring is geen rechtsmiddel aangewend.

Bij besluit van 30 augustus 1988 is het verzoek van verzoekster om terug te komen van het besluit van 5 december 1983 - voor zover hier van belang - afgewezen.
Het tegen dit besluit ingestelde beroep is door de toenmalige Raad van Beroep te Roermond ongegrond verklaard. De Centrale Raad van Beroep heeft deze uitspraak bevestigd bij de uitspraak waarvan thans herziening wordt gevraagd.

Verzoekster heeft ter onderbouwing van haar verzoek tot herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep aangevoerd dat een zorgvuldig onderzoek in 1983 naar de oorzaak van verzoeksters klachten tot resultaat zou hebben gehad dat de diagnose MS zou zijn gesteld en dat verzoekster nimmer volledig arbeidsgeschikt zou zijn verklaard.
Verzoekster heeft in dit verband gewezen op verklaringen van professor dr. O.R. Hommes, neuroloog, van 27 mei 1987 en van H.W.M. Anten, neuroloog, van 9 november 1988.
Voorts heeft verzoekster er op gewezen dat de Raad van Beroep in 1988 het geschil ter zitting heeft behandeld zonder dat haar advocaat aanwezig was. Zonder overleg met deze advocaat heeft de gemachtigde Peters, die ook bij de Raad van Beroep als gemachtigde ter zitting optrad, het destijds niet aangedurfd alle informatie waarover hij - op zijn minst langs minder gebruikelijke weg - de beschikking had gekregen in geding te brengen.

Hetgeen verzoekster heeft aangevoerd kan niet leiden tot herziening van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.
Hetgeen verzoekster heeft gesteld omtrent het niet verrichten van een zorgvuldig onderzoek en het als gevolg daarvan niet stellen van de diagnose MS was nu juist onderwerp van de procedure die tot de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 31 december 1992 heeft geleid. Van een nieuw feit of een nieuwe omstandigheid als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb is mitsdien reeds daarom geen sprake.

De overgelegde verklaringen van de artsen Hommes en Anten dateren van voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarvan herziening is gevraagd.
Deze verklaringen hadden redelijkerwijs bij verzoekster bekend kunnen zijn, zodat gelet op het bepaalde in artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb deze verklaringen reeds hierom geen nieuw feit opleveren.

Dat de gemachtigde van verzoekster Peters, met wie zij tijdens de procedure bij de Raad van Beroep nog was gehuwd, ter zitting van die raad niet alle gegevens naar voren heeft gebracht waarover hij de beschikking had, kan zo zijn, maar daaruit volgt dat deze gegevens (ook) bekend waren voor de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep waarvan herziening wordt gevraagd.
Nu het bij de echtgenoot van verzoekster bekende gegeven betreft, kan niet worden staande gehouden dat verzoekster met deze gegevens redelijkerwijs niet bekend kon zijn. Gelet op het bepaalde in artikel 8:88, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb kan te dien aanzien niet worden gesproken van een nieuwe omstandigheid als daarin bedoeld.

Het verzoek om herziening dient dan ook te worden afgewezen.

De Raad acht geen termen aanwezig voor toepassing van artikel 8:75 van de Awb.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om herziening af.

Deze uitspraak is gedaan door G.J.H. Doornewaard als voorzitter en J. Brand en N.J. Haverkamp als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van C.D.A. Bos als griffier, uitgesproken in het openbaar op 19 mei 2006.

(get.) G.J.H. Doornewaard.

(get.) C.D.A. Bos.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | jurisprudentie | jur. WAO | WAO | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x