Vrouwe Justitia

 

 

 

(Zie ook Abw en Wwb)


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AF0759 - Terechte oplegging maatregelen van 20% gedurende twee maanden, omdat betrokkene zich telkens onvoldoende heeft ingespannen om, ook buiten haar vakgebied, arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen. Dat zij in afwachting was van de inwerkingtreding van de Wik om als kunstenares van die voorziening gebruik te maken, doet daaraan niet af.

LJN AL7027 - Is terecht geoordeeld dat betrokkene, die een erfenis heeft gestort in een gezamenlijk effectendepot, beschikte over voldoende middelen om te voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan als bedoel in artikel 4, aanhef en onder a, van de Wik?

LJN AO5570 - Afwijzing Wik-uitkering omdat betrokkene geen afgeronde opleiding heeft gevolgd op het gebied van de kunst.

LJN AP0492 - De stelling dat uitvoering geven aan de aangevallen uitspraak zou inhouden dat B&W gehouden zouden zijn in het nieuw te nemen besluit op bezwaar een Wik-uitkering contra legem te verstrekken, miskent dat over de in geding zijnde periode reeds een Wik-uitkering aan betrokkene is verstrekt.

LJN AQ2456 - Afwijzing Wik-uitkering omdat betrokkene niet als kunstenaar in de zin van de Wik kan worden aangemerkt.

LJN AQ2576 - Afwijzing Wik-uitkering omdat betrokkene niet als kunstenaar in de zin van de Wik kan worden aangemerkt.

LJN AR4884 - Is de definitieve Wik-uitkering over 1999 overeenkomstig artikel 10, tweede lid, van de Wik berekend en vastgesteld?

LJN AS6600 - Is het bezwaar tegen het besluit tot terugvordering van verstrekte renteloze geldlening ingevolge de Wik terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn?

LJN AT3467 - Ontvallen procesbelang. Oplegging van de verplichting om naar vermogen te trachten arbeid in dienstbetrekking te verkrijgen.

LJN AT7043 - Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening omdat een spoedeisend belang ontbreekt. Terugvordering van Wik-uitkering.

LJN AT8035 - Vaststelling van de definitieve Wik-uitkering. Voorwaarden verbonden aan de uitkering. Gehanteerde berekeningswijze. Terugbetaling van de lening.

LJN AV8601 - Intrekking Wik-uitkering. Vastgesteld beschikbaar vermogen.

LJN AX2042 - Intrekking en terugvordering van Wik-uitkering omdat betrokkene over voldoende middelen kon beschikken.

LJN AX8883 - Intrekking en terugvordering van Wik-uitkering. Schending van de inlichtingenverplichting.

LJN AY1700 - Intrekking Wik-uitkering wegens schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen gezamenlijke huishouding. Boeteoplegging.

LJN AY8055 - Intrekking Wik-uitkering en terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering vanwege behaalde omzet. Betrokkene heeft niet aan de omzeteis voldaan. Datering van de facturen.

LJN AZ0298 - Wik-uitkering in de vorm van een renteloze geldlening, waarbij de uitkering deels is teruggevorderd en deels is omgezet in een bedrag om niet. Is de toegekende Edmond Hustinxprijs van €12.500,- aan te merken als (uitgesteld) inkomen?

LJN AZ0450 - Weigering om terug te komen van een eerder genomen, in rechte onaantastbaar geworden besluit omdat niet is gebleken van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden als bedoeld in artikel 4:6, eerste lid, van de Awb.

LJN AZ0956 - Is de beëindiging van de Wik-uitkering, gelet op de maximumuitkeringsduur, op de juiste datum vastgesteld? Is de periode waarover de Wik-uitkering achteraf is ingetrokken en teruggevorderd terecht meegeteld als recht op uitkering?

LJN AZ6636 - Intrekking en terugvordering van de Wik-uitkering (in de vorm van renteloze lening) op de grond dat door het ontbreken van de gevraagde en in het kader van de definitieve uitkering benodigde gegevens het recht op uitkering niet kan worden vast gesteld. Schending van de inlichtingenverplichting. Een beroep op onbekendheid met de regelgeving slaagt niet omdat betrokkene duidelijk is gewezen op de verplichting om direct of uit eigen beweging mededeling te doen van alles wat van invloed kan zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering en tevens duidelijk is gewezen op de verplichting om naar behoren een administratie te voeren en daarin desgevraagd inzage te verlenen.