Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AA5881 - Onterechte blijvende en gehele weigering WW-uitkering, niet omdat de werkloosheid niet verwijtbaar zou zijn, maar omdat uit de stukken niet blijkt welke urenomvang de aangeboden (en vervolgens geweigerde) arbeid had. Het Lisv dient wegens ondeugdelijke motivering een nader besluit ter zake te nemen. Onterechte weigering bijstand van 80% gedurende één maand; met toepassing van de juiste grondslag (gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren) bepaalt de rechtbank dat de bijstand gedurende één maand met 20% wordt geweigerd.

LJN AD8414 - Terechte oplegging maatregel van 100% gedurende (wegens recidive) twee maanden, omdat betrokkene passende arbeid (Wiw-dienstbetrekking) niet heeft aanvaard.

LJN AE1328 - Onterechte verzwaring maatregelen tot 20% en 100% gedurende vier (in plaats van twee) maanden wegens gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren en het tot tweemaal toe niet aanvaarden van passende arbeid, omdat de gemeente geen eigen beleid mag voeren dat afwijkt van het Maatregelenbesluit Abw, Ioaw en Ioaz (onjuiste uitspraak, zie LJN AE2461).

LJN AH9801 - Heeft de CWI in redelijkheid tot het oordeel kunnen komen dat voor betrokkene het verlenen van een verklaring als bedoeld in artikel 12 van de Wiw aangewezen is?

LJN AO1148 - Is de aanvraag voor een werkaanvaardingspremie op grond van de - met ingang van 1 januari 1998 op de Wiw berustende - gemeentelijke Verordening premiebeleid en inkomstenvrijlating Algemene bijstandswet terecht afgewezen?

LJN AO2030 - Afwijzing aanvraag uitstroompremie omdat niet is voldaan aan het vereiste dat slechts recht bestaat op een uitstroompremie indien de genoten inkomsten niet hoger zijn dan 90% van het wettelijk minimumloon.