Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  SOCIALE  WERKVOORZIENING

 

zoektips     

 

 

 
LJN AA3428 - Is het dienstverband terecht beëindigd omdat voor betrokkene niet langer passend werk beschikbaar was? B&W zijn in bezwaar tot volledige heroverweging verplicht, terwijl de rechtbank slechts op basis van marginale toetsing mocht oordelen of er voldoende aanleiding was de beëindiging van de dienstbetrekking in stand te laten.

LJN AB0054 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig is betaald.

LJN AD9467 - Omdat betrokkene onvoldoende meewerkte aan het verkrijgen van een dienstverband in de zin van de Wsw is de indicatie voor de Wsw vervallen verklaard en is - na bezwaar - nader besloten dat betrokkene van de wachtlijst wordt gehaald, totdat hij aangeeft wel medewerking te zullen verlenen bij het zoeken van een passende arbeidsplek.

LJN AE2439 - Is terecht de vergoeding aan het werkbedrijf lager vastgesteld omdat zeven plaatsingen van werknemers niet voldeden aan het beleid inzake zorgvuldige en evenwichtige plaatsing (zeep-beleid) en nog eens verlaagd omdat het werkbedrijf niet voldeed aan de taakstelling uitstroom, inhoudend dat 0,5% van de WSW-werknemers dient uit te stromen naar regulier werk?

LJN AE3926 - Heeft de Minister van SZW terecht de toegekende rijksvergoeding aan het openbaar lichaam verlaagd en deels teruggevorderd omdat onjuiste gegevens waren verstrekt?

LJN AE5617 - Is betrokkene terecht ontslagen wegens ernstige misdragingen en is terecht geweigerd hem opnieuw in dienst te nemen?

LJN AF0226 - Het werkbedrijf is niet aan te merken als belanghebbende bij de primaire besluiten omtrent subsidieverlening. Voor het bedrijf stond dus geen bezwaar open.

LJN AF1971 - Betrokkene heeft de assistent-werkleidster plotseling en zonder aanleiding met een mes bedreigd. Is het dienstverband terecht beëindigd, mede gelet op het oordeel van de neuroloog dat de recidivekans zeer klein is en psychiatrische expertise is aangewezen? Was het werkvoorzieningschap ook zonder zorgvuldig herplaatsingsonderzoek bevoegd om betrokkene met toepassing van artikel 28, tweede lid, aanhef en onder c, van de WSW te ontslaan?

LJN AF3786 - De Minister van SZW heeft overeenkomstig zijn voornemen het budget van het werkbedrijf voor de uitvoering van de WSW verhoogd met een bedrag van € 123.780,46 als "aanvulling budget Wulbz". Onverschuldigde betaling.

LJN AF5211 - Beëindiging dienstbetrekking omdat arbeid in de zin van de WSW niet langer beschikbaar was noch op korte termijn beschikbaar zou komen.

LJN AF5447 - Beëindiging dienstbetrekking op grond van artikel 28, eerste lid, aanhef en onder a, van de WSW vanwege onafgebroken verzuim gedurende twaalf maanden wegens arbeidsongeschiktheid.

LJN AF7317 - Afwijzing van het verzoek van betrokkene om te worden toegelaten tot de kring van personen werkzaam bij het werkvoorzieningschap. Betrokkene kan gelet op haar rugklachten niet in een normale - binnen redelijke grenzen aangepaste - arbeidsomgeving werken.

LJN AF7319 - Naar aanleiding van de jaarverantwoording 1994 heeft de Minister van SZW de vergoeding over 1994 aan het werkbedrijf met toepassing van artikel 44, aanhef en onder e, van de WSW, f 37.500,- lager vastgesteld omdat vijftien plaatsingen van werknemers niet voldeden aan het beleid inzake zorgvuldige en evenwichtige plaatsing (zeep-beleid). Het beleid gaat ervan uit dat het werkbedrijf, onafhankelijk van de arbeidsmarkt, activerend en anticiperend plaatsing van personen bevordert, zodat die plaatsing cohortsgewijs plaats kan vinden.

LJN AF9017 - Vallen de kosten van de rechtskundige bijstand onder de kosten van beheer en bestuur, welke verwerkt zijn in de exploitatierekening van het werkvoorzieningschap?

LJN AH9578 - Is met de overdracht van bevoegdheden met toepassing van artikel 10 van de Wgr het dagelijks bestuur van het werkvoorzieningschap bevoegd geworden tot het nemen van indicatiebeschikkingen?

LJN AH9581 - Is de indicatiebeschikking dat betrokkene niet is te rekenen tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening onbevoegdelijk genomen? Heeft in de bezwaarprocedure een volledige heroverweging plaatsgevonden?

LJN AH9595 - Is de indicatiebeschikking dat betrokkene niet is te rekenen tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening onbevoegdelijk genomen? Heeft in de bezwaarprocedure een volledige heroverweging plaatsgevonden?

LJN AI0452 - Is betrokkene uitsluitend aangewezen op arbeid in Wsw-verband? Is het onderzoek hiernaar voldoende zorgvuldig geweest?

LJN AI0455 - Is betrokkene, gelet op het feit dat hij in het kader van de Wiw regulier werk heeft verricht, uitsluitend aangewezen op arbeid in Wsw-verband?

LJN AI0457 - Behoort betrokkene tot de Wsw-doelgroep? Onvoldoende inzichtelijke en draagkrachtige motivering van het besluit, nu er reden was nader medisch onderzoek te doen.

LJN AI0667 - Betekent het enkele feit dat betrokkene onder de oude WSW geldende doelgroepomschrijving viel dat hij ook onder de doelgroepomschrijving van de nieuwe Wsw valt?

LJN AI1079 - Wat moet worden verstaan onder een "zo spoedig mogelijke" doorzending als bedoeld in artikel 6:15 van de Awb?

LJN AI1081 - Het beleid inzake zorgvuldige en evenwichtige plaatsing is niet in strijd met geschreven of ongeschreven recht en kan de toetsing van de CRvB doorstaan.

LJN AN1346 - Hebben B&W in redelijkheid van hun ontslagbevoegdheid gebruik kunnen maken zonder daaraan een financiële compensatie te verbinden?

LJN AO9381 - Verzoek om afgifte van een verklaring langdurig werkloze (WVA-verklaring) als bedoeld in artikel 9 van de WVA. Er is geen ruimte voor belangenafweging.

LJN AO9426 - Wsw-indicatie. Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit dat hij maximaal halve dagen mag werken, ingedeeld is in de arbeidshandicapcategorie "ernstig" en dat hij niet in aanmerking komt voor een scholingstraject.

LJN AQ5692 - Kon het dienstverband met betrokkene onder toepassing van artikel 28, tweede lid, aanhef en onder c, van de WSW worden beëindigd?

LJN AT8137 - Is terecht besloten dat betrokkene niet langer tot de doelgroep van de Wsw behoort? Procesbelang.

LJN AT8496 - Rijksvergoedingen krachtens Wsw. Is er sprake van deugdelijke bekendmaking van de vaststellingsbesluiten? Overschrijding van de bezwaartermijn. Is de termijnoverschrijding verschoonbaar?

LJN AV2040 - Is terecht besloten dat betrokkene niet langer behoort tot de doelgroep van de Wsw?

LJN AX8746 - Wie is bevoegd om te beslissen? Is volledig aan de bezwaren van betrokkene tegemoet gekomen? De grief houdt geen verband met het indicatiebesluit. Er is geen procesbelang.

LJN AX8751 - Is de aanvraag om in aanmerking te komen voor plaatsing in het kader van de Wsw terecht afgewezen?

LJN AX8754 - Afwijzing van de aanvraag voor toelating tot een Wsw-voorziening.

LJN AY6983 -
Vaststelling van de hoogte van de aan het werkvoorzieningschap toekomende subsidie op grond van de Wsw, onder toepassing van een vermindering van € 40.000,- wegens overschrijding van de termijn voor herindicatie in een aantal gevallen.

LJN AY8139 - Is betrokkene terecht niet in aanmerking gebracht voor begeleid werken omdat bij hem sprake is van psychische klachten die zodanig ernstig zijn dat begeleid werken niet aan de orde is?

LJN ZB9112 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens overschrijding van de beroepstermijn. De rechtbank heeft terecht het beroepschrift wegens onvoldoende frankering geweigerd. Het nadien per fax ingezonden beroepschrift is niet tijdig ingediend.

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wsw | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x