Vrouwe Justitia

 

 

 

(Zie ook Wmo)


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AA8505 - Weigering tegemoetkoming in verhuis- en (her)inrichtingskosten. Voert betrokkene terecht aan dat het stellen van een inkomensgrens als de onderhavige in strijd is met het bepaalde in de artikelen 5 en 6 van de Wvg en met de Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg?

LJN AA8515 - Stelt de gemeente terecht dat zij slechts een zorgplicht heeft voor het vervoer in de directe woon- en leefomgeving en dat door de week in betrokkenes vervoersbehoefte kan worden voorzien middels een individuele rolstoeltaxi met begeleiding, waarvoor betrokkenes familie dan wel personeel van het verpleeghuis kan worden ingeschakeld?

LJN AA8517 - Afwijzing van een traplift, maar betrokkene kan wél in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding. De afwijzing is onder meer gebaseerd op het standpunt dat de gevraagde traplift, welke betrekking heeft op de gemeenschappelijke toegangstrap naar de woning, niet valt onder de in de gemeentelijke verordening limitatief opgesomde woningaanpassingen van gemeenschappelijke ruimten waarvoor een financiële tegemoetkoming kan worden verleend.

LJN AA8542 - Weigering vergoeding van de kosten van een ten behoeve van betrokkene beoogde aanleg van een hekwerk om de voortuin, omdat er bij betrokkene geen sprake is van ergonomische beperkingen in de zin van de Wvg en voorts dat de gevraagde voorziening niet het (normale) gebruik van de woonruimte betreft, daar de aanvraag betrekking heeft op de tuin en niet op de woning zelf.

LJN AA8545 - Toekenning van vervoer per deeltaxi en weigering om een vergoeding te verlenen voor extra kosten van begeleiding omdat niet is gebleken dat betrokkene op medische gronden geen gebruik kan maken van de deeltaxi.

LJN AA8547 - Weigering vergoeding van kosten van aanleg van centrale verwarming in de door betrokkene gehuurde woning op de grond dat centrale verwarming een algemeen gebruikelijke voorziening is; voor een dergelijke voorziening dient betrokkene zich te wenden tot de verhuurder. Betrokkene heeft door zijn ziekte een zeer slechte doorbloeding en ondervindt spierstijfheid bij kou.

LJN AA8548 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een rolstoel en een toilet-douchestoel op de grond dat hulpmiddelen aan bewoners van verpleeghuiswoningen, als waren zij woonachtig in een AWBZ-instelling, op grond van de AWBZ dienen te worden verstrekt en onder de overweging dat de omstandigheid dat door bezuinigingen in het kader van de AWBZ het aantal personen dat woonachtig is in AWBZ-instellingen wordt teruggedrongen niet tot gevolg kan hebben dat deze personen een beroep moeten doen op in het kader van de Wvg geregelde voorzieningen.

LJN AA8549 - Stelt de gemeente terecht dat zij slechts een zorgplicht heeft voor het vervoer in de directe woon- en leefomgeving en dat door de week in betrokkenes vervoersbehoefte kan worden voorzien middels de deeltaxi met begeleiding, waarvoor betrokkenes familie dan wel personeel van het verpleeghuis kan worden ingeschakeld?

LJN AA8552 - Gedeeltelijke weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van te zijnen behoeve beoogde woningaanpassingen. Er is positief beslist omtrent de trapaanpassing, doch geweigerd om de extra sloten en de vervanging van de schuifpui te vergoeden, daar deze volgens de gemeente niet beschouwd kunnen worden als voorzieningen die ergonomische beperkingen wegnemen of verminderen.

LJN AA8554 - Beëindiging van de financiële tegemoetkoming in betrokkenes vervoerskosten en aansluitende toekenning van het recht op deelname aan het in de gemeente fungerende collectief vervoer. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat laatstgenoemde voorziening niet als een adequate voorziening als bedoeld in artikel 3 van de Wvg kan worden aangemerkt omdat deze niet op adequate wijze voorziet in verplaatsingen van betrokkene over afstanden buitenshuis over enkele honderden meters?

LJN AA8556 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vergoeding van de kosten van de door haar ouders ten behoeve van haar beoogde aanpassing van hun woning. Is de rechtbank terecht van oordeel niet te kunnen inzien waarom het toepassingsgebied van de Wvg wat betreft woonvoorzieningen beperkt zou dienen te blijven tot belemmeringen die rechtstreeks ondervonden worden als gevolg van lichamelijk functionele beperkingen?

LJN AA8560 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van een traplift. Stelt betrokkene terecht dat zij in verband met de beperkte beschikbare ruimte op de begane grond van haar woning voor verschillende activiteiten, waaronder het wassen en drogen van kleding, is aangewezen op het gebruik van de eerste verdieping van haar woning, waar ook de wasmachine en de wasdroger (moeten) staan?

LJN AA8566 - Weigering om wijlen betrokkene in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten op de grond dat het bij hem om een louter psychisch probleem ging, dat op zichzelf wel aanleiding vormde om te verhuizen, maar geen ergonomische belemmeringen opleverde.

LJN AA8573 - Heeft de rechtbank terecht vernietigd het bestreden besluit waarbij de eerder toegekende financiële tegemoetkoming ten behoeve van het gebruik van een eigen auto is ingetrokken en waarbij betrokkene aansluitend in aanmerking is gebracht voor het recht op deelname aan het collectief vervoer, uitsluitend bestaande uit deeltaxivervoer tegen gereduceerd tarief met tevens 450 gratis kilometers?

LJN AA8577 - Weigering om de kosten van het gebruik van een speciaal door betrokkenes ouders aangeschafte rolstoelbus te vergoeden en toekenning van een bedrag van f 447,- per kwartaal als tegemoetkoming in de kosten van gebruik van een rolstoeltaxi. Is de forfaitaire tegemoetkoming toereikend voor betrokkene om een dusdanig aantal malen per jaar zijn ouders te kunnen bezoeken dat daarmee het gevaar van vereenzaming wordt afgewend?

LJN AA8593 - Afwijzing van de aanvragen van betrokkenen, allen wonende in een instelling voor beschermd wonen, om de kosten van vervoer in verband met het bezoeken van een dagactiviteitencentrum (DAC) te vergoeden, omdat de dagbesteding in het betrokken DAC wordt beschouwt als een op het wonen in de beschermde woonvorm aansluitende vorm van georganiseerde dagbesteding, welke niet is te beschouwen als een zelfstandige, op eigen keuze gebaseerde, vorm van deelname aan het maatschappelijk verkeer, doch een vorm van therapie is. Niet gebleken zou zijn dat betrokkenen anderszins deelnemen aan het maatschappelijk verkeer op een wijze welke vervoerskosten met zich meebrengt.

LJN AA8627 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten in verband met zijn voorgenomen verhuizing, waarbij de vocht- en tochtproblemen als reden voor verhuizing zijn opgegeven. Daarbij heeft de gemeente overwogen dat alleen een financiële tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten wordt verstrekt indien in de te verlaten woning ergonomische beperkingen zijn ondervonden die het normale gebruik van de woning belemmeren. Die omstandigheden worden in het geval van betrokkene niet aanwezig geacht.

LJN AA8650 - Stelt betrokkene terecht dat het ter voorkoming van vereenzaming noodzakelijk is dat zij ten minste eenmaal per maand een weekend haar ouders bezoekt en dat zij daarvoor is aangewezen op het gebruik van een taxi, waarvan de kosten per weekend f 200,- bedragen, zodat het toegekende normbedrag van f 870,- per jaar ontoereikend is om aan bedoelde noodzaak te voldoen?

LJN AA8678 - Weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor een zogeheten Zweedse stoel, een rolstoel en vergoeding van de kosten van het plaatsen van een verhoogd toilet, het aanbrengen van toiletbeugels en van kranen voorzien van hendels in de doucheruimte en bij het aanrecht. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat in betrokkenes situatie niet is voldaan aan de voorwaarde dat sprake moet zijn van objectiveerbare beperkingen en dat de te verstrekken voorzieningen langdurig noodzakelijk zijn om die beperkingen op te heffen of te verminderen?

LJN AA8703 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een individuele vervoersvoorziening en toekenning van het recht op deelname aan het collectief vervoer. Is het collectief vervoer voor betrokkene een adequate voorziening die in zijn vervoersbehoefte voorziet?

LJN AA8798 - Weigering vergoeding van kosten van woningaanpassing en toekenning van een tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten van f 5000,-, welke betaalbaar wordt gesteld zodra een woning is toegewezen. Daartoe is overwogen dat in de gemeentelijke Wvg-verordening het primaat bij verhuizing is gelegd.

LJN AA9001 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van een aanhangwagen ten behoeve van vervoer van de reeds verstrekte scootmobiel, zodat de scootmobiel ook op verder afgelegen bestemmingen, zoals betrokkenes elders wonende kinderen, kan worden benut.

LJN AA9301 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een bruikleenauto op de grond dat de gevraagde voorziening medisch niet noodzakelijk is en betrokkene gebruik kan maken van het in de gemeente bestaande systeem van aanvullend openbaar vervoer en de haar ter beschikking staande hulpmiddelen (een elektrische rolstoel en een rolstoelzelfbeweger). Is het aanvullende openbaar vervoer, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, voor betrokkene een verantwoorde voorziening?

LJN AB3136 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een traplift, aangezien de traplift in de vorige woning korter dan zeven jaar geleden is aangebracht en betrokkene daar van meet af aan op is gewezen, maar dat zij desalniettemin is verhuisd van een adequate naar een niet-adequate woning.

LJN AD3631 - Intrekking met ingang van de datum in geding van de toegekende financiële tegemoetkoming in de kosten van het eigen vervoer per auto of per taxi en toekenning met ingang van die datum van een vervoersvoorziening in de vorm van deelname aan het collectief vervoerssysteem. Voert betrokkene terecht aan dat hij de Arola op eigen kosten heeft aangeschaft en dat hij van het gebruik ervan geen afstand wenst te doen aangezien de Arola hem naar zijn mening, anders dan de deeltaxi, die hij inefficiënt acht, optimaal in staat stelt om te voorzien in zijn vervoersbehoefte?

LJN AD7097 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een bruikleenauto en toekenning van een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de vervoerkosten van in beginsel f 1700,- per jaar, onder de voorwaarde dat het recht op deze vergoeding slechts bestaat indien en voor zover betrokkene door middel van betaalbewijzen aantoont dat ze vervoerkosten heeft gemaakt. Stelt betrokkene terecht dat zij als gevolg van haar sociale fobie niet met onbekenden kan samen reizen?

LJN AD7548 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woningaanpassing in de vorm van verstrekking van een traplift. Legt de gemeente een te beperkte maatstaf aan ten aanzien van het begrip normale elementaire woonfuncties? De gemeente heeft zich in het voorliggende geval onvoldoende ervan vergewist of feitelijk in toereikende mate huishoudelijke hulp blijvend kan worden verkregen om de desbetreffende essentiële huishoudelijke werkzaamheden in die mate te vervullen dat geen sprake meer is van het ondervinden van belemmeringen bij het normale gebruik van betrokkenes woonruimte.

LJN AD9646 - Weigering tegemoetkoming ingevolge de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG). Keert betrokkene zich terecht tegen het oordeel van de rechtbank dat er geen aanknopingspunten zijn voor de opvatting dat de regelgever geen tegemoetkoming heeft willen bieden in gevallen waarin een verzorger een in zijn gezin opgenomen gehandicapt kind niet (volledig) onderhoudt c.q. voor de geboden zorg reeds uit andere hoofde dan de Wet op de jeugdhulpverlening een tegemoetkoming ontvangt?

LJN AE1159 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een elektrische rolstoel, onder de overweging dat betrokkene ten tijde in geding verbleef in een instelling die ingevolge artikel 8 van de AWBZ was toegelaten, dan wel een daarmee gelijk te stellen instelling, en dat het gemeentebestuur voor gehandicapten die in zulk een instelling verblijven op grond van artikel 2, tweede lid, van de Wvg geen zorgplicht heeft. Is er sprake van schending van artikel 26 van het IVBPR?

LJN AE1865 - Gestaffelde verlaging van de toegekende autokostenvergoeding in verband met een beleidswijziging met ingang van de datum in geding. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat een tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de eigen auto van f 640,- op jaarbasis niet kan worden aangemerkt als een verantwoorde voorziening in de zin van artikel 3 van de Wvg, nu met deze tegemoetkoming in (naar mag worden aangenomen) zowel de vaste als de variabele kosten van het rijden in een auto niet meer dan circa 1000 kilometer per jaar kan worden verreden?

LJN AE1880 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van zijn eigen auto. "De directe leefomgeving" van gehandicapten als bedoeld in vaste jurisprudentie van de CRvB is, anders dan door de gemeente betoogd, niet beperkt tot het gebied van de desbetreffende gemeente.

LJN AE3414 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van aanpassing van de natte cel en twee toiletten en het aanbrengen van een plateaulift en een intercomverbinding tussen de twee slaapkamers en de woonkamer, onder de overweging dat de verhuizing niet medisch noodzakelijk was en dat betrokkene de gemeente hiervan niet op voorhand op de hoogte heeft gesteld, aangezien de aankoop van de nieuwe woning ten tijde van de aanvraag reeds een voldongen feit was.

LJN AE3560 - Handhaving van de eerdere afwijzing van het verzoek om een financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing, omdat betrokkene is verhuisd naar een uit oogpunt van zijn handicap voor hem inadequate woning.

LJN AE3749 - In plaats van de door betrokkene gewenste vervanging van de hem, door het GAK in bruikleen verstrekte, aangepaste auto heeft de gemeente een scootmobiel in bruikleen alsmede een kostenvergoeding voor het opladen daarvan toegekend. De gevraagde voorziening voor het woon-werkverkeer van betrokkene valt in het kader van de Wvg buiten het toepassingsbereik van de zorgplicht van de gemeente.

LJN AE3907 - Weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor een vergoeding van de aanpassingskosten van de door haar aangeschafte auto, omdat er geen medische redenen zijn waarom zij niet van het collectief vervoer gebruik zou kunnen maken.

LJN AE3910 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten verbonden aan het gebruik van de eigen auto, omdat zij niet voldoet aan het in de gemeentelijke Wvg-verordening opgenomen criterium "aantoonbare beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek die het gebruik of het bereiken van het openbaar vervoer onmogelijk maken".

LJN AE3914 - Weigering om op grond van de Wvg en de gemeentelijke Wvg-verordening een gesloten buitenwagen te verstrekken, onder de overweging dat de reeds toegekende voorzieningen, te weten deelname aan het collectief vervoerssysteem en een scootmobiel, adequaat zijn en dat er geen medische noodzaak is voor verplaatsingen buitenshuis in een gesloten buitenwagen. Is een gesloten buitenwagen vanwege betrokkenes medische klachten noodzakelijk?

LJN AE4456 - Toekenning van een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoer per taxi, eigen auto of door derden ter grootte van 50% van het voor 1998 onderscheidenlijk 2000 geldende normbedrag van f 2520,- onderscheidenlijk f 2580,- per jaar. Zijn de ingangsdatum en de hoogte van het toegekende bedrag juist vastgesteld? Is de rechtbank buiten de omvang van het geschil getreden door een oordeel te geven over de hoogte van de toegekende tegemoetkoming nu vanwege betrokkene in bezwaar en beroep alleen grieven zijn gericht tegen de ingangsdatum?

LJN AE4522 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de aanpassing van zijn auto. Stelt de gemeente terecht dat een vergoeding voor vervoer per rolstoeltaxi even adequaat is als vervoer per eigen aangepaste auto, maar dat vervoer per rolstoeltaxi goedkoper is dan de kosten van aanpassing van die auto?

LJN AE4574 - Beëindiging van de toegekende vervoerskostenvergoeding van f 202,77 per maand omdat betrokkene met ingang van de datum in geding gebruik kan maken van het collectief vervoerssysteem. Stelt betrokkene terecht dat zij slechts onder begeleiding gebruik kan maken van het collectief vervoer en dat in die begeleiding niet kan worden voorzien aangezien haar echtgenoot in verband met zijn medische beperkingen daartoe niet in staat is?

LJN AE5626 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en herinrichting, op de grond dat betrokkene niet is verhuisd vanwege ergonomische belemmeringen in de door hem verlaten woning. Volgens vaste jurisprudentie van de CRvB kan bij de beoordeling van een aanvraag van een woonvoorziening in de vorm van een verhuiskostenvergoeding de eis van ergonomische beperkingen in de oude woning in het kader van de Wvg niet worden gesteld. Vernietiging van het bestreden besluit met instandlating van de rechtsgevolgen.

LJN AE6266 - Handhaving van de weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een autoaanpassing in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een aangepaste autostoel, omdat de autostoel is aangeschaft voordat de aanvraag is gedaan en er geen redelijke verhouding bestaat tussen de afschrijvingstermijn van de gevraagde voorziening en die van de aan te passen auto. Voert betrokkene terecht aan dat de rechtbank ten onrechte geen omstandigheden aanwezig acht die de toepassing van de hardheidsclausule van artikel 7.1 van de gemeentelijke Wvg-verordening rechtvaardigen?

LJN AE7531 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor woonvoorzieningen in de vorm van een traplift, het aanbrengen van beugels en het verwijderen van drempels. Heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit terecht gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en bepaald dat de gemeente binnen zes weken na het onherroepelijk worden van haar uitspraak een nieuw besluit dient te nemen met inachtneming van die uitspraak?

LJN AE7648 - Intrekking van de toegekende individuele vervoersvoorziening (een vergoeding voor het gebruik van de taxi of de eigen auto) met ingang van de datum in geding en toekenning ingaande die datum van een vervoersvoorziening in de vorm van een vervoerskaart voor het collectief vervoer (per deeltaxi, met de garantie dat betrokkene voorin kan zitten). Stelt betrokkene terecht dat de rapportages van de GGD en ZVN op onzorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen, dat hij niet in staat is gebruik te maken van het collectief vervoer omdat hij lange wachttijden niet kan overbruggen en dat artikel 3.2 van de gemeentelijke Wvg-verordening zich niet verdraagt met artikel 3 van de Wvg, nu in eerstgenoemde bepaling wordt uitgegaan van een "onmogelijkheidscriterium"?

LJN AE8229 - Is terecht geen beslissing genomen op de aanvraag voor omgevingsbesturing voor de keukendeur, de poortdeur, de ramen en het aanpassen van de thermostaat?

LJN AE8477 - Intrekking van de toegekende financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto en aansluitende toekenning van het recht op deelname aan het collectief vervoer, waarbij - op jaarbasis - de eerste 600 kilometers gratis zijn en voor de ritten daarna een tarief geldt van f 1,- per kilometer. Moet de toegekende voorziening als een adequate voorziening worden beschouwd in de zin van de van toepassing zijnde regeling bij en krachtens de Wvg?

LJN AE8519 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een kilometervergoeding, op de grond dat de aan betrokkene eerder toegekende vervoersvoorzieningen, bestaande uit het recht op deelname aan het vervoer van deur tot deur per deeltaxi alsmede verstrekking van een lichtgewicht meeneembare rolstoel, in het geval van betrokkene als adequaat worden beschouwd. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd omdat naar haar oordeel het aan dat besluit ten grondslag liggend medisch onderzoek niet voldoende zorgvuldig is geweest, nu daarbij niet expliciet rekening is gehouden met de reeds op de datum hier in geding bestaande incontinentie van betrokkene?

LJN AE8521 - Toekenning van een vervoersvoorziening in de vorm van een vrij te besteden forfaitaire vergoeding van f 400,- voor regionaal vervoer en een forfaitaire tegemoetkoming van eveneens f 400,- voor de kosten van bovenregionaal vervoer. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat de primaire essentiële contacten van betrokkene niet bij het toekennen van de in geschil zijnde vervoersvoorziening zijn betrokken en dat, meer in het bijzonder, niet is onderzocht of, en zo ja, in welke mate het verblijf bij de familie (in de weekends en tijdens de vakanties) voor betrokkene als essentieel contact is aan te merken?

LJN AE8526 - Intrekking met ingang van 1 januari 1999 van de financiële tegemoetkoming die de gemeente voor vervoer buiten de woonplaats aan betrokkene per kwartaal verstrekte (laatstelijk f 449,- per kwartaal), onder eenmalige toekenning van een bedrag van f 383,- ter tegemoetkoming in de kosten van bovenregionaal vervoer voor het jaar 1999. Is aan het bestreden besluit terecht ten grondslag gelegd dat betrokkene door het beëindigen van de bovenregionale vergoeding niet in een sociaal isolement dreigt te geraken?

LJN AE8535 - Weigering betrokkene bij wijze van woonvoorziening in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming in de kosten van verhoging van twee toiletpotten en het aanbrengen van douchebeugels, onder meer onder de overweging dat het recht op een woonvoorziening ingevolge de gemeentelijke Wvg-verordening niet geldend kan worden gemaakt indien zonder toestemming reeds is begonnen met de werkzaamheden waarop de voorziening betrekking heeft.

LJN AE8540 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van kosten van woningaanpassing. Heeft de gemeente bij het bestreden besluit aan betrokkene op goede gronden een postoel toegekend, terwijl betrokkene had verzocht om een tweede toilet op de eerste verdieping van haar woning?

LJN AE8543 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een elektrische buitenrolstoel en een tegemoetkoming in de kosten van enkele woningaanpassingen, bestaande uit aangepaste kranen, een verlaagd werkblad in de keuken, een lager gemonteerde thermostaat, een automatisch te openen voordeur en een aangepaste balkondeur. Het tussen partijen bestaande geschil spitst zich toe op de vraag of de gemeente ten aanzien van betrokkene een zorgplicht heeft in het kader van de Wvg, en meer in het bijzonder, nu de gemeente zorgplicht erkent vanaf het moment dat ten aanzien van de woningen van het Holwortel-complex de financiering van wonen en zorg gescheiden zijn, of deze zorgplicht bestond in de periode van 1 oktober 1996 tot dit moment van splitsing, 1 februari 1997.

LJN AE8545 - Handhaving van de eerdere afwijzing van het verzoek tot woningaanpassing, bestaande uit vergoeding ter zake van het aanbrengen van een traplift in de door betrokkene bewoonde woning, onder meer op de grond dat het thans gedane verzoek om aanpassing een gevolg is van de verhuizing (binnen zeven jaar) naar de nieuwe woning waar op grond van betrokkenes ergonomische beperkingen geen aanleiding toe bestond.

LJN AE9104 - Afwijzing van het verzoek om herziening van uitspraak 1 omdat niet is gebleken van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 21 van de Beroepswet juncto artikel 8:88 van de Awb. Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek om herziening van uitspraak 2 omdat geen herziening kan worden verzocht van een uitspraak op een herzieningsverzoek.

LJN AF1615 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een financiële vergoeding ten behoeve van het gebruik van een auto omdat zij gebruik kan maken van een deeltaxi. Stelt betrokkene terecht dat zij geen gebruik kan maken van de deeltaxi?

LJN AF3054 - Weigering om wijlen betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van kosten van het aanbrengen van een aangepaste stoel in de eigen auto en toekenning van het recht op deelname aan het zogeheten Vervoer op Maat van kamer tot kamer. Was betrokkene in staat om te reizen met voornoemde vorm van collectief vervoer?

LJN AF3228 - Toekenning aan ieder van de betrokkenen van een (wegens overschrijding van de inkomensgrens) beperkte vergoeding in de kosten van begeleiding tijdens vervoer van f 42,50 per jaar. Niet kan worden gezegd dat de gemeente bij het bestreden besluit in redelijkheid niet heeft kunnen besluiten geen toepassing te geven aan de hardheidsclausule als vastgelegd in de gemeentelijke Wvg-verordening.

LJN AF4528 - Heeft de gemeente zich terecht op het standpunt gesteld dat de naar objectieve medische maatstaf noodzakelijke kosten van woningaanpassing hoger zijn dan f 13.000,-, bij welk bedrag ingevolge de gemeentelijke Wvg-verordening door de gemeente een zogeheten verhuisprimaat wordt toegepast?

LJN AF5074 - Weigering betrokkene, die visueel gehandicapt is, in aanmerking te brengen voor een racetandem. Stelt betrokkene terecht dat hij voor het beoefenen van zijn sport (wielrennen) op een racetandem is aangewezen, dat in het systeem van de wet de sportrolstoel als een buitenwettelijke voorziening moet worden gezien en dat de gemeentelijke Wvg-verordening in strijd is met het gelijkheidsbeginsel omdat hierbij slechts aan beoefenaars van de rolstoelsport de mogelijkheid wordt geboden in aanmerking te komen voor een sportvoorziening (de sportrolstoel)?

LJN AF5539 - Handhaving van de weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening ingevolge de Wvg en de gemeentelijke Wvg-verordening, omdat het inkomen (aanzienlijk) hoger is dan het norminkomen. Is het inkomen op het juiste bedrag vastgesteld?

LJN AF7305 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een elektrische garagedeuropener, omdat op grond van de gemeentelijke Wvg-verordening een elektrische garagedeuropener alleen wordt verstrekt wanneer aan de betrokken belanghebbende een elektrisch verplaatsingsmiddel (scootmobiel) is verstrekt, deze in de garage moet worden gestald en de elektrische garagedeuropener op medisch/ergonomische gronden noodzakelijk is om de garagedeur te kunnen openen.

LJN AF7309 - Zijn bij het bestreden besluit onder de gegeven omstandigheden terecht en op goede gronden met ingang van de datum in geding een tegemoetkoming in de vervoerskosten van f 927,- op jaarbasis, zijnde 50% van het maximumbedrag, en de mogelijkheid van gebruikmaking van het Streekvervoer aan betrokkene toegekend?

LJN AF7493 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming in de aanpassingskosten van de eigen auto en beëindiging van de eerder toegekende vervoersvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de gebruikskosten van de eigen aangepaste auto met ingang van de datum in geding. Aan het bestreden besluit ligt het standpunt ten grondslag dat betrokkene gebruik kan maken van het systeem van collectief aanvullend vervoer, in casu in de vorm van een rolstoeldeeltaxi (met als voorwaarde dat zij met gestrekte benen vervoerd kan worden), en dat in de gemeentelijke Wvg-verordening het primaat is gelegd bij het systeem van collectief vervoer.

LJN AF9385 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening bij en krachtens de Wvg in de vorm van een scootmobiel. Stelt de gemeente terecht dat voor betrokkene in mindere mate sprake is van vervoersbehoefte omdat zij in een verzorgingstehuis verblijft? Zo is het bezoeken van winkels voor het voorzien in de dagelijkse levensbehoeften niet aan de orde, omdat deze vanuit het verzorgingstehuis worden verstrekt. Bovendien is in het tehuis zelf een winkel aanwezig. Ook voor bezoek aan kerk en kapper geldt dat betrokkene gebruik kan maken van de faciliteiten die het tehuis biedt. Voorts zal zich voor personen in een verzorgingstehuis nauwelijks de situatie voordoen waarin kan worden gesproken van sociaal isolement, aldus de gemeente.

LJN AF9503 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een traplift. Stelt betrokkene terecht dat de woning zowel binnenshuis als in de directe omgeving niet meer ergonomisch adequaat was en dat de gemeente niet deugdelijk gemotiveerd heeft waarom wel kleine aanpassingen zijn toegekend, maar niet de traplift?

LJN AF9583 - Weigering om de kosten van woningsanering in de vorm van een gladde (laminaat)vloer te vergoeden, omdat betrokkene op grond van haar longaandoening en hyperreactiviteit niet is aangewezen op de aangevraagde sanering van haar woonruimte. Er bestaat onvoldoende reden om het standpunt van de ZVN-arts, dat gedeeld wordt door de Argonaut-arts, voor onjuist te houden.

LJN AF9588 - Beëindiging van de aan betrokkene op grond van het bepaalde bij en krachtens de Wvg toegekende aanvullende tegemoetkoming in de vervoerskosten van f 35,12 per maand, welke zij ontving om te reizen buiten het gebied waarin de deeltaxi rijdt, op de grond dat het gebied waarin gebruikgemaakt kan worden van de deeltaxi aanzienlijk is uitgebreid. Betrokkene kan binnen dit gebied met de deeltaxi reizen tegen een tarief dat vergelijkbaar is met het tarief van het openbaar vervoer, zodat de hiertoe verstrekte aanvullende financiële vergoeding met ingang van de datum in geding is beëindigd.

LJN AF9595 - Ter terechtzitting heeft de gemeente aangegeven bereid te zijn om, gelet op de specifieke omstandigheden van het onderhavige geval, als tegemoetkoming in het kader van een schikking betrokkene een bedrag voor de kosten van de aanpassing van de woning toe te kennen van €53.400,-, welk bedrag betrokkene - op een door de gemeente op adequaatheid te beoordelen wijze - mag besteden aan de door haar gewenste (duurdere) woningaanpassing, waarbij wordt voorzien in de installatie van een woonhuislift. AH9909 - Proceskostenveroordeling na intrekking van het hoger beroep door de gemeente.

LJN AI1287 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van een traplift, badlift, verhoogd toilet en beugels, op de grond dat verhuizing naar een gelijkvloerse woning de goedkoopste adequate oplossing is. Uitzondering op het verhuisprimaat.

LJN AI1549 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een bruikleenauto. Kon betrokkene gebruikmaken van het aanvullend openbaar vervoer en/of individueel taxivervoer?

LJN AL7012 - Weigering betrokkenen, die verblijven in een erkende instelling voor verstandelijk gehandicapten, in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening, op de grond dat betrokkenen onder begeleiding gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en dat het onderhavige bovenregionale weekendvervoer van en naar de instelling niet onder de zorgplicht van de Wvg valt. Valt het weekendvervoer onder de uit de Wvg volgende zorgplicht?

LJN AM0299 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van het rolstoeltoe- en doorgankelijk maken van de woning. Woningaanpassing boven f 45.000,-; geadviseerd is om een andere woning te zoeken die tegen lagere kosten aanpasbaar is. Geoorloofdheid van het stellen van de eis van een AWBZ-indicatie bij toepassing van artikel 8 van de Wvg.

LJN AM3309 - Is er terecht geoordeeld dat er voor betrokkene andere - adequate en tevens goedkopere - vervoersvoorzieningen voorhanden zijn dan de gevraagde verstrekking van een auto in bruikleen? Daarbij wordt gewezen op vervoer per rolstoeldeeltaxi dan wel gebruikmaking van de eerder verstrekte speciale wandelwagen (buggy) en een aanvullende financiële tegemoetkoming voor vervoer per taxi (of per auto van derden).

LJN AM5426 - Is terecht afwijzend beslist op het verzoek van betrokkene om op grond van het bepaalde bij en krachtens de Wvg een vervoersvoorziening toe te kennen in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van een personenauto? Betrokkene lijdt aan een progressieve spieraandoening waardoor zij vrijwel volledig rolstoelgebonden is. Vervoer is alleen mogelijk door middel van individueel rolstoelvervoer, met begeleiding. Het vervoer dient halfliggend te geschieden om spasmen te vermijden.

LJN AM5445 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van de aanpassing of vervanging van haar houten woonkamervloer, omdat de door betrokkene ondervonden ergonomische belemmeringen voortkomen uit het gebruikte materiaal, namelijk hout. Stelt betrokkene terecht dat niet het gebruikte materiaal de oorzaak is van haar pijnklachten, maar de constructie van de woonkamervloer?

LJN AM5458 - Had de gemeente de aangevraagde verhuiskostenvergoeding zonder meer mogen weigeren op grond van een in de gemeentelijke Wvg-verordening neergelegde imperatieve bepaling?

LJN AN7573 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een voorziening in de vorm van een bruikleenauto, op de grond dat een vervoerskostenvergoeding voor haar de goedkoopste adequate voorziening wordt geacht. Uit de voorhanden zijnde medische en sociale gegevens valt niet af te leiden dat betrokkene vanwege haar incontinentieproblematiek niet in een busje of taxi zou kunnen verblijven als daar een taxichauffeur aanwezig is.

LJN AN9337 - Kan een mobiele tillift worden verstrekt bij wijze van een vervoersvoorziening zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wvg? De mobiele tillift is bestemd om de minderjarige dochter van betrokkenen bij bezoek aan familie e.d. na aankomst in de betreffende woning vanuit haar rolstoel transfers te kunnen laten maken als dat nodig is voor haar verzorging ter plekke.

LJN AO0526 - Betekenis van het landelijk Wvg-protocol bij (vervoers)voorzieningen. Dit protocol bevat aanbevelingen met betrekking tot de uitvoering van de Wvg, onder meer wat betreft de aspecten doelmatigheid en cliëntgerichtheid.

LJN AO2063 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van deelname aan het collectief vervoer, op de grond dat niet is gebleken van een medische indicatie in de zin van de van toepassing zijnde bepalingen bij en krachtens de Wvg.

LJN AO2064 - De rechtbank is in de aangevallen uitspraak buiten de omvang van het geding getreden: het bestreden besluit heeft geen betrekking op een tegemoetkoming in de kosten van individueel rolstoeltaxivervoer.

LJN AO3225 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en (her)inrichtingskosten, omdat betrokkene geen aantoonbare beperkingen van ergonomische aard ondervindt die het normale gebruik van de woning belemmeren op grond waarvan een woonvoorziening ingevolge de gemeentelijke Wvg-verordening noodzakelijk is.

LJN AO3230 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een gesloten buitenwagen, op de grond dat niet is aangetoond dat de verstrekte voorzieningen niet voldoen en betrokkene onvoldoende in staat stellen aan het leven van alledag deel te nemen. Betrokkene lijdt aan pijn in gewrichten, versleten botten, astma en jicht en heeft nier- en prostaatproblemen.

LJN AO3232 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een scootmobiel of een gesloten buitenwagen, op de grond dat aan betrokkene inmiddels een elektrische rolstoel is toegekend die behalve voor gebruik binnen en rondom het huis tevens geschikt is voor het vervoer over de korte en middellange afstand op de openbare weg, terwijl betrokkene voor het regionale vervoer gebruik kan maken van de reeds eerder aan hem bij wijze van vervoersvoorziening in het kader van de Wvg verstrekte OV-taxipas.

LJN AO3543 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten, op de grond dat niet is gebleken van objectief aantoonbare beperkingen in het normale gebruik van de woning van betrokkene op grond waarvan verhuizing (medisch) noodzakelijk is. Heeft de rechtbank bij de vernietiging van het bestreden besluit terecht overwogen dat de gemeente, in strijd met artikel 3:2 van de Awb, heeft nagelaten een onderzoek te doen instellen naar de medische situatie van betrokkene?

LJN AO3621 - Weigering betrokkene, die gedeeltelijk rolstoelafhankelijk is, in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten, omdat dat niet is gebleken van objectief aantoonbare beperkingen in het normale gebruik van de (inmiddels door betrokkene verlaten) woning. Hetgeen betrokkene heeft aangevoerd omtrent de door haar ondervonden gevoelens van onveiligheid, alsmede omtrent de parkeerproblemen in de omgeving van haar woning als gevolg waarvan zij de woning met haar scootmobiel vaak moeilijk kon bereiken, heeft de gemeente niet toereikend geacht.

LJN AO3623 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten, op de grond dat bij betrokkene weliswaar sprake is van psychische problematiek, maar dat niet is gebleken van objectief aantoonbare beperkingen in het normale gebruik van de woning van betrokkene op grond waarvan verhuizing (medisch) noodzakelijk is.

LJN AO3626 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van (de vervanging van) een bruikleenauto, op de grond dat betrokkene, gelet op zijn medische beperkingen en zijn vervoersbehoefte, met een gesloten buitenwagen binnen zijn woon- en leefomgeving op adequate wijze kan deelnemen aan het leven van alledag, terwijl door verstrekking van een taxivergoeding (in beperkte mate) in zijn vervoersbehoefte buiten de regio kan worden voorzien.

LJN AO3631 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van vervanging van haar huidige scootmobiel (Bec Sterling Elite) door een scootmobiel (plateaurolstoel) met meer vering, omdat niet is gebleken van een medische noodzaak.

LJN AO3632 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van een bruikleenauto onder de overweging dat uit de adviezen van de GGD en het RIO is gebleken dat betrokkene gebruik kan maken van het collectief rolstoelvervoer en dat zij daarnaast aanspraak kan maken op een rolstoelscooter en winterbeenbekleding, alsmede dat voor het gebruik van de rolstoelscooter een stalling naast betrokkenes woning zal worden gerealiseerd. Heeft betrokkene terecht aangevoerd dat bij de rechtbank geen reële vergelijking van de kosten van een bruikleenauto en een rolstoelpendel heeft plaatsgevonden?

LJN AO3635 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor woonvoorzieningen, waaronder een financiële tegemoetkoming tot een bedrag van ruim f 92.000,- voor het bouwen van een aangepaste gelijkvloerse nieuwe woning. Goedkoopste adequate voorziening.

LJN AO3641 - In hoger beroep is een schikking tot stand gekomen inhoudende dat de gemeente een bedrag ineens ter beschikking stelt van €38.793,22 ter voorziening in de aanschaf- en gebruikskosten van een adequaat aangepaste rolstoelbus. Met dit bedrag wordt betrokkene in staat geacht gedurende tien jaar in het aangepaste vervoer te kunnen voorzien. In die periode zal betrokkene geen beroep doen op vervoersvoorzieningen op grond van de Wvg of enige volgende regeling, tenzij de medische situatie van betrokkene zich - onvoorzien - fundamenteel wijzigt.

LJN AO3898 - Wijziging met ingang van de datum in geding van de aan betrokkene in het kader van de Wvg en de gemeentelijke Wvg-verordening toegekende vervoerskostenvergoeding in een vergoeding voor het gebruik van de Regiotaxi, op de grond dat de beperkingen en klachten van betrokkene niet van dien aard zijn dat zij geen gebruik zou kunnen maken van de Regiotaxi. Betrokkene weigert zich te onderwerpen aan nader medisch onderzoek.

LJN AO4037 - Het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer wordt voor betrokkene een voldoende adequate voorziening geacht, ook in geval van drukker sociaal leven in verband met vrijwilligerswerk. Heeft de rechtbank terecht overwogen dat in het onderhavige geval niet is gebleken dat de wijze van functioneren van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer zodanige belemmeringen oplevert dat voor betrokkene niet meer van een adequate vervoersvoorziening in de zin van de Wvg kan worden gesproken? Betrokkenes beroep op het landelijk Wvg-protocol wordt verworpen (zie ook LJN AO0526).

LJN AO4633 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AO4646 - Beëindiging met ingang van de datum in geding van de aan betrokkene toegekende vervoersvoorziening ten behoeve van de deelname aan het maatschappelijk verkeer in de vorm van het gebruik van de deeltaxi, onder de overweging dat betrokkene op grond van de Wet Rea (ook) recht heeft op een vervoersvoorziening in de vorm van een vergoeding voor het leefvervoer, zodat - gelet op de Regeling vervoerskostenvergoeding Wvg - voor toekenning van een vervoersvoorziening in het kader van de Wvg (daaronder begrepen het gebruik van de deeltaxi) geen ruimte meer is. In artikel 5, vierde lid, van de Wvg kan geen toereikende (delegatie)grondslag worden gevonden voor het treffen van een samenloopregeling als neergelegd in artikel 1 van de Regeling vervoerskostenvergoeding Wvg.

LJN AO4720 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van een taxi, een eigen auto of vervoer door derden, omdat bij betrokkene geen medische belemmering is geconstateerd voor het gebruik van het openbaar vervoer, aangezien zijn rug- en beenklachten onvoldoende geobjectiveerd zijn en er geen duidelijke diagnose is gesteld ten aanzien van de daarmee samenhangende pijnklachten.

LJN AO5111 - Toekenning van een woonvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming van f 7697,71 in de kosten van de aanpassing van douche en toilet en het aanbrengen van een traplift, maar met een eigen betaling ten laste van betrokkenen van f 2565,90.

LJN AO5333 - Aangezien aan betrokkene niet met terugwerkende kracht een voorziening in natura in de vorm van een bruikleenauto kan worden verstrekt en hem over de korte in geding zijnde periode waarin op de gemeente een zorgplicht op grond van de Wvg rustte een financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoer is toegekend, heeft betrokkene geen (proces)belang meer bij een beoordeling van de zaak ten gronde.

LJN AO5433 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten. Bestaat er een medische noodzaak voor de verhuizing? Het betreffende besluit is ten onrechte niet aangemerkt als een nieuw besluit op bezwaar en is in strijd met de in artikel 7:11, eerste lid, van de Awb neergelegde heroverwegingsplicht krachtens mandaat genomen.

LJN AO5556 - Beëindiging van de aan betrokkene toegekende financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten, op de grond dat het systeem van collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) geen meerkosten met zich brengt en dat betrokkene, gelet op het GGD-advies, van het CVV gebruik kan maken. Betrokkene heeft geen gegevens ingebracht waaruit zou kunnen blijken dat zijn medische toestand zodanig is dat hij geen gebruik (meer) kan maken van het CVV.

LJN AO5674 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming in de extra kosten ter beoefening van de ruitersport, ter hoogte van het geldend bedrag van een sportrolstoel. Met toepassing van de hardheidsclausule is wél een vergoeding toegekend voor de extra kosten van aanpassing en slijtage van zijn rijzadel. Vergoeding is slechts mogelijk voor de kosten van de daadwerkelijke aanschaf van een rolstoel en andere vergoedingen voor sportbeoefening vallen in principe buiten het bereik van de Wvg en de gemeentelijke Wvg-verordening. Voorts is geweigerd betrokkene een vergoeding toe te kennen ter hoogte van het maandelijks huurbedrag van een scootmobiel, op de grond dat een scootmobiel slechts in natura kan worden verstrekt en dat er geen aanleiding is om de hardheidsclausule toe te passen.

LJN AO5887 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van het gebruik van de (rolstol)taxi, zijnde een individuele vervoersvoorziening. Stelt betrokkene terecht dat zij door haar medische beperkingen geen gebruik kan maken van een collectieve vervoersvoorziening?

LJN AO6190 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een verhuiskostenvergoeding, op de grond dat hij zonder toestemming van de gemeente is verhuisd en dat de verhuizing heeft plaatsgevonden van een niet-aangepaste woning naar een andere niet-aangepaste woning.

LJN AO6574 - Heeft de rechtbank terecht overwogen dat het op grond van de voorhanden zijnde medische gegevens verantwoord is om aan te nemen dat betrokkene - met begeleiding - gebruik kan maken van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer, terwijl voorts niet is gebleken dat betrokkene door het niet meer kunnen bezoeken van op grotere afstand wonende familieleden en vrienden in een sociaal isolement dreigt te geraken?

LJN AO6578 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een lift in de gemeenschappelijke ruimte van het appartementengebouw waarin betrokkene woont, op de grond dat de aangevraagde woonvoorziening niet in overwegende mate op het individu is gericht en niet valt onder de uitzonderingssituaties als bedoeld in de gemeentelijke Wvg-verordening waarbij wél een aanpassing in of aan een gemeenschappelijke ruimte kan worden aangebracht.

LJN AO8362 - Toekenning van een vervoersvoorziening in de vorm van vervoer per deeltaxi (van deur tot deur). Is terecht besloten de deelname aan het vervoer per deeltaxi toe te kennen zonder de gevraagde (gratis) begeleiding?

LJN AO8405 - Is de hoogte van de financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de door het UWV aan betrokkene ter beschikking gestelde bruikleenauto terecht op een bedrag van f 1336,- per jaar vastgesteld?

LJN AO8762 - Aanvraag voor een woonvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming in de kosten van aanpassing van de nog te kopen woning. De aanvraag is afgewezen omdat betrokkene heeft gehandeld in strijd met de gemeentelijke Wvg-verordening door zonder de beslissing van de gemeente af te wachten de woning te kopen en vervolgens aan te passen.

LJN AO8764 - Op initiatief van de CRvB is een schikking tot stand gekomen, inhoudende dat de gemeente, onder meer gelet op de gedingstukken en de bijzondere omstandigheden van dit geval, alsnog aan betrokkene met ingang van de datum in geding een financiële tegemoetkoming in de vervoerskosten ten bedrage van f 900,- per jaar zal toekennen.

LJN AO8766 - Aanvraag voor een individuele vervoersvoorziening op grond van het bepaalde bij en krachtens de Wvg. Afwijzing van het herzieningsverzoek omdat niet is gebleken van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb.

LJN AO8769 - Intrekking met ingang van de datum in geding van de aan betrokkene toegekende vervoersvoorziening, inhoudende een financiële tegemoetkoming plus een Wvg-pas, omdat er volgens de gemeente geen medische indicatie meer is voor een dergelijke vervoersvoorziening. Voorts is geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een verhuiskostenvergoeding, op de grond dat betrokkene weliswaar beperkingen heeft, maar dat zij geen belemmeringen ondervindt in het normale gebruik van de woning. Tot slot is geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een opklapbaar douchezitje, eveneens op de grond dat de beperkingen van betrokkene niet van dien aard zijn dat zij belemmerd wordt in het normale gebruik van de woning.

LJN AO8771 - Op initiatief van de CRvB is een schikking tot stand gekomen, inhoudende dat de gemeente een bedrag ineens ter beschikking stelt van €12.000,- ter voorziening in de aanschafkosten van een adequaat aangepaste auto voor het vervoer van betrokkene. Met dit bedrag wordt betrokkene in staat geacht gedurende zeven jaar in zijn vervoer te kunnen voorzien.

LJN AO8772 - Beëindiging van de financiële tegemoetkoming met ingang van de datum in geding, waarbij betrokkene in aanmerking is gebracht voor een vervoersvoorziening in de vorm van vervoer per deeltaxi (personenauto met plaats voorin). Daarbij is niet de in de gemeentelijke Wvg-verordening opgenomen hardheidsclausule toegepast, omdat betrokkene bij gebruik van de deeltaxi in staat is in voldoende mate zijn contacten binnen en - gedeeltelijk - buiten de regio te onderhouden.

LJN AO9080 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening. Belangenafweging is niet aan de orde omdat betrokkene niet voldoet aan de voorwaarde dat hij wegens aantoonbare medische beperkingen geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Redelijkheidstoets.

LJN AP1020 - Beëindiging met ingang van de datum in geding van de vervoersvoorziening visueel gehandicapten (een deelnemerspas voor het gebruik van het collectief vervoer) omdat het gezamenlijke inkomen van betrokkenen boven de toepasselijke inkomensgrens ligt.

LJN AP8356 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep wegens niet-verschoonbare niet-tijdige betaling van het griffierecht.

LJN AQ2360 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat in strijd met artikel 6:6 van de Awb geen gronden zijn ingediend waarop het bezwaar berust.

LJN AQ6228 - Weigering betrokkene, die aan COPD lijdt, in aanmerking te brengen voor een tegemoetkoming in de kosten van vervanging van vloerbedekking, op de grond dat niet is gebleken van een medische noodzaak tot sanering van de woning.

LJN AR3503 - Betrokkene krijgt in zijn nieuwe woonplaats een lagere vervoerskostenvergoeding toegekend dan in zijn oude woonplaats. Is hierdoor gehandeld in strijd met artikel 12 van het IVBPR (recht om de verblijfplaats vrijelijk te kiezen)?

LJN AR4044 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van woningaanpassing, op de grond dat de woning kan worden aangemerkt als een Miva-woning, waarvan de hoofdslaapkamer zodanig groot is dat er, gelet op de normen uit het Handboek voor Toegankelijkheid, geen sprake is van ergonomische beperkingen. Tevens is geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor financiële tegemoetkomingen in de kosten van het aanbrengen van luchtvering in de door de gemeente aan hem in bruikleen gegeven aangepaste bus.

LJN AR5579 - Weigering betrokkenen in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een brommobiel (voor twee personen), op de grond dat zij gebruik kunnen maken van het aan hen toegekende recht op vervoer per deeltaxi en dat zij daarmee in aanvaardbare mate (in de zin van artikel 3 van de Wvg) kunnen deelnemen aan het leven van alledag in hun naaste omgeving.

LJN AR7514 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het beroep in eerste aanleg wegens niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn.

LJN AR9176 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een verhuiskostenvergoeding omdat er geen medische noodzaak voor verhuizing was.

LJN AS3140 - Tegen een uitspraak van de rechtbank inhoudende afwijzing van een verzoek om herziening kan geen hoger beroep worden ingesteld. De CRvB verklaart zich derhalve onbevoegd.

LJN AS3234 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een voorziening in de vorm van een sportrolstoel met een zogenoemde aankoppelbike. Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat er geen aanknopingspunten aanwezig zijn voor het aannemen van een zodanig spoedeisend belang dat de uitspraak in de hoofdzaak niet zou kunnen worden afgewacht.

LJN AS3481 - Er is onvoldoende grondslag voor de vaststelling dat de vervoersbehoefte van betrokkenes dochter zodanig is dat een hogere vervoerskostenvergoeding dan 60% van het normbedrag moet worden toegekend.

LJN AS4831 - Intrekking van de vervoerskostenvergoeding met ingang van de datum in geding en toekenning van het recht ingaande die datum op onbeperkt gebruik van het collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem, tegen openbaarvervoertarief. Kan betrokkene gebruikmaken van het nieuwe collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem?

LJN AS6265 - Is de aanvraag voor vervanging van de eerder toegekende scootmobiel (Booster Trophy) door een nieuwer - duurder - model (Sterling Elite) terecht afgewezen?

LJN AS7541 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een bijdrage in de kosten van woningaanpassing. Ter zitting is op initiatief van de CRvB een schikking tot stand gekomen, inhoudende dat de gemeente, onder meer gelet op de gedingstukken en de ter zitting naar voren gekomen bijzondere omstandigheden van dit geval, eenmalig een bedrag van €1000,- zal verstrekken.

LJN AS7560 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een traplift, op de grond dat de noodzaak tot het treffen van deze woonvoorziening niet het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van de door de handicap veroorzaakte belemmeringen die een normaal gebruik van de woning in de weg staan aanleiding bestond.

LJN AS7562 - Ter zitting is op initiatief van de CRvB een schikking tot stand gekomen, inhoudende dat de gemeente, onder meer gelet op de gedingstukken en de ter zitting naar voren gekomen bijzondere omstandigheden van dit geval, de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten van vervoer van betrokkene van 1 januari 2003 tot 1 mei 2004 zal vaststellen op €30,48 per maand en dat na deze datum de hoogte van deze tegemoetkoming €18,91 zal bedragen.

LJN AS7563 - Is terecht geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de eigen auto of taxi? Stelt betrokkene terecht dat het advies dat aan het bestreden besluit ten grondslag ligt onzorgvuldig tot stand is gekomen en dat wel degelijk sprake is van een medische eindtoestand?

LJN AS7569 - Is terecht besloten dat het verzoek van betrokkene om vervanging van de bruikleenauto niet kan worden gehonoreerd omdat hij met het aanvullend openbaar vervoer kan reizen? Heeft de gemeente ten onrechte nagelaten (reeds) bij het besluit op bezwaar met toepassing van de hardheidsclausule in gunstige zin te beslissen op betrokkenes aanvraag om een (bruikleen)auto?

LJN AS7662 - Hangende het hoger beroep is een schikking tot stand gekomen, inhoudende dat de gemeente, onder meer gelet op de gedingstukken en de ter zitting naar voren gekomen bijzondere omstandigheden van dit geval, alsnog een bedrag van €2054,50 ter finale kwijting aan betrokkene zal verstrekken. Wegens verval van procesbelang wordt het hoger beroep niet-ontvankelijk verklaard.

LJN AT1636 - Afwijzing aanvraag voor een gesloten buitenwagen. Toekenning tegemoetkoming in de kosten van vervoer per taxi, eigen auto of door derden. Ingangsdatum van de toekenning: had dit met terugwerkende kracht gemoeten?

LJN AT1646 - Kan de weigering van een tegemoetkoming in de kosten van een automatische transmissie in de eigen auto van betrokkene in rechte stand houden?

LJN AT1888 - Afwijzing vervoersvoorziening in de vorm van een bruikleenauto en de financiële tegemoetkoming in verhuis- en herinrichtingskosten.

LJN AT2096 - Is de aanvraag voor aanpassing of vervanging van een gesloten buitenwagen terecht afgewezen?

LJN AT3026 - Afwijzing vergoeding kosten van autoaanpassing. Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. Onmiddellijke uitspraak in hoofdzaak.

LJN AT3076 - In hoger beroep resteren geen geschilpunten waarover de CRvB zich zou moeten uitspreken, zodat enig procesbelang bij het ingestelde hoger beroep ontbreekt. Dit betekent dat het hoger beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

LJN AT3371 - Het beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard, omdat niet is gebleken dat de overschrijding van de beroepstermijn verschoonbaar zou zijn.

LJN AT3485 - Weigering vervoersvoorziening in de vorm van een rolstoelbus in bruikleen.

LJN AT3513 - Aanvraag voor een opvouwbare scootmobiel (Stannah Shopper). Is een goedkopere scootmobiel uit het standaardverstrekkingenpakket medisch en antropometrisch adequaat?

LJN AT4517 - Toekenning vervoersvoorziening in de vorm van een bruikleenauto. In geschil is de geschiktheid van de toegekende bruikleenauto.

LJN AT5403 - Toekenning financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing in de vorm van een traplift. Is de eigen bijdrage juist vastgesteld? Is de draagkracht juist vastgesteld? Is voldoende rekening gehouden met kosten tengevolge van de handicap?

LJN AT5443 - Afwijzing financiële tegemoetkoming in de kosten van woningaanpassing. Norminkomen. Draagkracht.

LJN AT5447 - Heeft de gemeente zich terecht op het standpunt gesteld dat op haar geen zorgplicht berust omdat het verblijf van betrokkene in onderhavige instelling op één lijn moet worden gesteld met verblijf in een AWBZ-instelling?

LJN AT5451 - Vanwege de verhuizing naar een AWBZ-instelling is de vergoeding van de verhuis- en herinrichtingskosten op grond van de Wvg terecht afgewezen. Overige verzoeken zijn afgewezen omdat betrokkene niet meer woonachtig is in de onderhavige gemeente.

LJN AT5458 - Ook de CRvB acht niet gebleken dat betrokkene de specifieke functies en mogelijkheden van de gevraagde sportrolstoel ten tijde hier in geding zou kunnen benutten op een langdurig verantwoorde wijze als in het kader van de Wvg en de verordening is vereist.

LJN AT6661 - Hoogte van de toegekende tegemoetkoming in de kosten van een keukenaanpassing.

LJN AT6662 - Betrokkene is rolstoelgebonden door een neurologische aandoening. Weigering bruikleenauto. In aanvaardbare mate deelnemen aan het leven van alledag. Er is geen sprake van een sociaal isolement. De gemeente heeft voldaan aan haar zorgplicht.

LJN AT8015 - Weigering traplift. Is voor het verrichten van essentiële huishoudelijke werkzaamheden een traplift noodzakelijk? Wasdroger. Thuiszorg. Bereikbaarheid van de hobbyruimte.

LJN AT8494 - Is de geboden vervoersvoorziening adequaat? Er is onvoldoende zorgvuldig onderzocht of betrokkene al dan niet in aanmerking had moeten komen voor toekenning van een (aanvullende) vervoersvoorziening teneinde zijn gehandicapte zoon te kunnen bezoeken.

LJN AT8647 - Afwijzing van een fiets met een trapondersteuning (in de vorm van een hulpmotor) en een lage instap, omdat deze voorziening als algemeen gebruikelijk wordt beschouwd.

LJN AT9480 - Verhuiskostenvergoeding. Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AT9597 - De afwijzing van de aanvraag voor een bruikleenauto is, gelet op de uit de toepasselijke regelgeving voortvloeiende reikwijdte en rangorde van voor verlening vatbare voorzieningen, rechtmatig.

LJN AT9601 - Met een combinatie van vervoersvoorzieningen kan in aanvaardbare mate deelgenomen worden aan het leven van alledag in de directe omgeving.

LJN AU0652 - Afwijzing aanvraag woonvoorziening betreffende de kosten van een slaapkamer op de begane grond voor de inwonende dochter.

LJN AU0708 - Is de aanvraag voor een brancardfiets als Wvg-voorziening terecht afgewezen omdat dit geen voorziening is in de zin van de Wvg?

LJN AU0974 - Wvg-vervoersvoorziening. Is terecht besloten dat het recht op gratis begeleiding wordt beëindigd omdat er sprake is van veranderde omstandigheden?

LJN AU1039 - Is de aanvraag voor een vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van een rolstoeltillift in de auto terecht afgewezen.

LJN AU1810 - Invoering van een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem van deur tot deur. Beëindiging van het systeem van individuele vervoerskostenvergoedingen (in onderhavig geval de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten van vervoer voor gebruik van de eigen auto) met een afbouw in drie jaar.

LJN AU2190 - Wvg-vervoersvoorziening. Afwijzing aanvraag voor aanpassing van een autostoel.

LJN AU2242 - Afwijzing aanvraag voor een gesloten buitenwagen.

LJN AU2404 - Aanvraag vervoersvoorziening. Terecht is geoordeeld dat betrokkene niet is aangewezen op een handbewogen rolstoel.

LJN AU2509 - Tussen partijen is in geschil de vraag of betrokkene in staat moet worden geacht in zijn vervoersbehoefte te voorzien door gebruik van het systeem van vraagafhankelijk collectief vervoer van deur tot deur.

LJN AU2513 - Intrekking van de op grond van de Wvg toegekende financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoer per eigen auto.

LJN AU2527 - Zijn de aanvragen voor woon- en vervoersvoorzieningen terecht afgewezen?

LJN AU2541 - Woningaanpassing; plaatsing van een stomatoilettafel. Hoogte van de toegekende vergoeding.

LJN AU4215 - Afwijzing vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van een autoaanpassing ten behoeve van de eigen auto (handgas en handbedrijfsrem).

LJN AU4216 - Afwijzing aanvraag voor verstrekking van een gesloten buitenwagen.

LJN AU4217 - Is terecht geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een voorziening voor een tandemmet (tandem met hulpmotor)?

LJN AU4670 - Weigering verhuiskostenvergoeding. Heeft de rechtbank terecht de rechtsgevolgen van dit besluit in stand gelaten?

LJN AU5066 - Afwijzing vervoersvoorziening in de vorm van verstrekking van een bruikleenauto.

LJN AU5239 - Verzoek om voorlopige voorziening inzake een geschil omtrent de aanvraag voor een opvouwbare rolstoel.

LJN AU6501 - Niet-aangetekende verzending. De enkele vermelding in een geautomatiseerd systeem dat een bepaalde brief is verzonden, is onvoldoende om aan te nemen dat die brief daadwerkelijk ter verzending aan TPG is aangeboden.

LJN AU6510 - Niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep omdat het hogerberoepschrift niet tijdig is ingediend.

LJN AU7422 - Weigering vergoeding kosten woningaanpassing. Rolstoelafhankelijkheid. Vergoeding is toegekend voor de verhuizing naar een gelijkvloerse woning. Goedkoopste adequate voorziening. Schikking. Finale kwijting. Vervolgkosten.

LJN AU7752 - Afwijzing vervoersvoorziening in de vorm van een taxikostenvergoeding en een scootmobiel. Er is geen sprake van een nieuw gebleken feit in de zin van artikel 4:6, eerste lid, van de Awb.

LJN AU7812 - Is de vervoersvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van individueel taxivervoer voor 520 km per jaar voldoende? Deelnemen aan het leven van alledag. De ondergrens van de aflegbare afstand is 1500-2000 km per jaar.

LJN AU8256 - Aanvraag voor vergoeding van de kosten van een trekhaak aan de auto en de kosten van de APK-keuring.

LJN AU8314 - Betrokkene heeft een dwarslaesie en is rolstoelgebonden. Rolstoeltaxikostenvergoeding. Vervoersvoorziening voor deelname aan het maatschappelijk verkeer. Goedkoopste adequate voorziening.

LJN AU8511 - Meervoudig gehandicapte dochter. Geringe zelfstandige vervoersbehoefte. Toepassing van de hardheidsclausule. Is toekenning van 50% van de maximale tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de eigen auto voldoende?

LJN AU8838 - Afwijzing woonvoorziening in de vorm van het aanleggen van een vast toilet in de badkamer.

LJN AU8839 - Besluit dat collectief vervoer in het onderhavige geval de goedkoopte adequate vervoersvoorziening is. De rechtbank heeft met een verwijzing naar het Protocol Wvg het bestreden besluit ten onrechte vernietigd.

LJN AU8926 - Is de aanvraag voor aanpassing van de auto ten behoeve van het vervoer van de scootmobiel terecht afgewezen?

LJN AU8990 - Is de aanvraag voor een vervoersvoorziening in de vorm van een reispas voor deelname aan het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer terecht afgewezen?

LJN AU9220 - Niet-verschoonbare overschrijding van de beroepstermijn. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk en het verzet wordt ongegrond verklaard.

LJN AV0332 - Aanvraag voor woningaanpassing bestaande uit een uitbreiding van de keuken. Het primaat van de verhuizing.

LJN AV0365 - Afwijzing aanvraag voor een rolstoelbus. Is collectief vervoer per rolstoeltaxi adequaat? Protocol Wvg. Gescheiden reizen van gezinsleden.

LJN AV0848 - Betrokkene heeft een persoonsgebonden budget en verblijft niet in een AWBZ-instelling. Dient de gemeente op grond van de Wvg een elektrische rolstoel en een handbewogen rolstoel te verstrekken?

LJN AV0858 - Verzoek om veroordeling in de proceskosten, nadat het bestuursorgaan een ander standpunt heeft ingenomen.

LJN AV1172 - Er is geen hoger beroep mogelijk van een uitspraak van de voorzieningenrechter. Er is geen grond voor doorbreking van het appelverbod. Het verzet is ongegrond.

LJN AV1177 - Afwijzing vergoeding woningaanpassingskosten. Er is geen medische noodzaak voor de verhuizing. Niet-adequate woning. Er is geen overleg geweest met de gemeente. Hardheidclausule.

LJN AV1962 - Is het collectief vervoer voor betrokkene in medisch opzicht een adequate vervoersvoorziening?

LJN AV2055 - Is terecht geweigerd tegemoetkomingen in de verhuis- en herinrichtingskosten en de kosten van een stalling voor een driewielfiets toe te kennen?

LJN AV3832 - Afwijzing autokostenvergoeding. Incontinentie. Betrokkene wordt in staat geacht gebruik te maken van het systeem van collectief vervoer.

LJN AV3834 - Afwijzing Wvg-voorzieningen inzake gehandicapten die niet in AWBZ-instellingen verblijven, maar waarvoor het in de AWBZ bedoelde indicatieorgaan heeft vastgesteld dat zij voor opname in zulk een instelling in aanmerking komen.

LJN AV3835 - Is terecht geweigerd betrokkenen in aanmerking te brengen voor een verhuiskostenvergoeding? Klachten veroorzaakt door laag frequent geluid.

LJN AV3943 - Toekenning verlaagd aanrechtblad. Afwijzing van een in hoogte verstelbaar aanrechtblad.

LJN AV7610 - Weigering tegemoetkoming in de aanschafkosten van een gesloten buitenwagen, omdat betrokkene reeds zelf een gesloten buitenwagen had aangeschaft. Het procesbelang van de erven van betrokkene. Horen in bezwaar.

LJN AV8198 - Beroep is mogelijk voor gehandicapten over bovenregionaal vervoer. De criteria van de indicatiebeslissingen zijn aanvaardbaar.

LJN AV8763 - Afwijzing vergoeding woningaanpassingskosten. Onzorgvuldig RIO-advies.

LJN AW1597 - Weigering woonvoorziening in de vorm van een traplift. Verhuizing is de goedkoopste adequate voorziening.

LJN AW1802 - Afwijzing aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten van autoaanpassing.

LJN AW1870 - Afwijzing verzoek om herziening omdat de betreffende stukken niet kunnen worden aangemerkt als feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88, eerste lid, van de Awb aangezien zij alle dateren van vóór de betrokken uitspraak en verzoeker daarmee bekend was, dan wel redelijkerwijs geacht kon worden daarmee bekend te zijn.

LJN AW1880 - Afwijzing aanvraag voor verhuiskostenvergoeding.

LJN AW2331 - Afwijzing aanvraag voor verhuiskostenvergoeding.

LJN AW2344 - Aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening. Er is geen medische noodzaak.

LJN AW2816 - Afwijzing verzoek om schadevergoeding in verband met onjuist uitgevoerde aanpassingen aan de woning. Onrechtmatige rechtshandeling? Feitelijk handelen. Appellabel besluit?

LJN AW6877 - Afwijzing aanvraag voor een vervoersvoorziening in de vorm van een aangepaste bruikleenbus; toekenning van een forfaitaire tegemoetkoming in de vervoerskosten; weigering vergoeding van de reparatiekosten van een rolstoellift in de oude rolstoelbus.

LJN AW7279 - Afwijzing tegemoetkoming voor een vervoersvoorziening. Aanbod voor een combinatie van goedkoopste adequate voorzieningen.

LJN AW7280 - Er is niet voldaan aan de gestelde voorwaarde om voor uitbetaling van de tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten in aanmerking te komen.

LJN AW7914 - Afwijzing aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten van eigen vervoer, omdat betrokkene met begeleiding gebruik kan maken van het collectief vervoer.

LJN AW8063 - Is terecht geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een gesloten buitenwagen?

LJN AX1300 - Weigering bruikleenauto. Directe woonomgeving. Goedkoopste adequate voorziening. Weersinvloeden.

LJN AX1330 - Afbouw van de toegekende individuele vergoeding. Collectief vervoer is medisch gezien mogelijk.

LJN AX3065 - Er is geen medische indicatie voor woningaanpassing in de vorm van het aanbrengen van inpandig sanitair in de woonwagen.

LJN AX3855 - Uitbreiding van de woning voor een rolstoelgebruiker.

LJN AX5474 - Vervoersvoorziening. Geen uitstel van de hoorzitting. Vergoeding van materiele schade.

LJN AX6753 - De klachten zijn niet te objectiveren. Beschikking over rolstoel, scootmobiel, deelname aan collectief vervoer en Traxx, eigen auto. Zijn er voldoende mogelijkheden om in de natuur te recreëren?

LJN AX6760 - Weigering om een aangepaste auto te verstrekken. Goedkoopste adequate voorziening. Primaat van het collectief vervoer. Vrijwilligerswerk. Tegemoetkoming.

LJN AX7808 - Afwijzing vergoeding van de meerkosten van een automatische transmissie in de auto.

LJN AX8450 - Weigering tegemoetkoming in de kosten van woningaanpassing.

LJN AX8484 - Herhaalde aanvraag voor verhuiskostenvergoeding. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN AX8584 - Aanvraag voor een woonvoorziening in de vorm van een vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten. Langdurige noodzakelijkheid van een voorziening; de medische eindsituatie is geen wettelijk vereiste.

LJN AX8611 - Is de aanvraag om met de scootmobiel gebruik te mogen maken van de rolstoelbus terecht afgewezen?

LJN AX8788 - Weigering van een woonvoorziening in de vorm van een douchestoel of douchezitje. Er is geen sprake van aantoonbare medisch geobjectiveerde beperkingen.

LJN AX8856 - Is betrokkene terecht niet in aanmerking gebracht voor een vervoersvoorziening in de vorm van een OV-taxipas?

LJN AX8864 - Kan de weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor de bruikleenauto en autoaanpassing in rechte standhouden?

LJN AX9132 - Er is geen medische indicatie voor een handbewogen rolstoel en een spoel- en drooginrichting voor het toilet.

LJN AX9445 - Afwijzing tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de auto.

LJN AX9519 - Afwijzing aanvraag voor een tegemoetkoming in de aanschafkosten van een elektrische autolift.

LJN AY3577 - Afwijzing tegemoetkoming in de kosten van woningsanering in verband met CARA-klachten van de dochter.

LJN AY5969 - Afwijzing tegemoetkoming in de verhuiskosten.

LJN AY6061 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep wegens overschrijding van de beroepstermijn. Datum van ontvangst van het beroepschrift.

LJN AY6560 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van een aankleedtafel met badje, op de grond dat de gevraagde voorziening voor betrokkene weliswaar een passende voorziening is om haar baby te kunnen wassen en verzorgen, doch dat deze niet binnen de verstrekkingensfeer van de Wvg valt. De gemeente heeft daarbij verwezen naar de door de VNG opgestelde lijst van gehandicaptenvoorzieningen, waarin is aangegeven dat een aankleedtafel niet voor vergoeding in aanmerking komt.

LJN AY6884 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van aanpassing van een nog aan te schaffen auto, op de grond dat betrokkene zich kan laten vervoeren per rolstoeltaxi. Is de hoogte van de toegekende financiële tegemoetkoming voor rolstoeltaxivervoer juist vastgesteld?

LJN AY7903 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de meerkosten van de woningaanpassing, op de grond dat een medische noodzaak voor de resterende extra kosten niet is aangetoond en niet is gebleken dat de vereiste voorafgaande toestemming niet kon worden afgewacht. Tevens is geweigerd om de met ingang van de datum in geding toegekende vervoerskostenvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de eigen auto, met terugwerkende kracht tot het jaar 2000 te laten ingaan.

LJN AY8638 - Bij het bestreden besluit heeft de gemeente geweigerd betrokkene een bruikleenauto te verstrekken en is zij in aanmerking gebracht voor Vervoer op Maat. Omvang van de zorgplicht bij vervoersvoorzieningen. Het kunnen meenemen van hulpmiddelen (chemisch toilet en tillift).

LJN AY8725 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een badlift, op de grond dat de gevraagde voorziening niet medisch noodzakelijk is.

LJN AZ0416 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Het bijzondere rechtsmiddel herziening is niet bedoeld om de juistheid van een uitspraak ter discussie te stellen.

LJN AZ0427 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Het bijzondere rechtsmiddel herziening is niet bedoeld om een hernieuwde behandeling van het hoger beroep te bewerkstelligen.

LJN AZ0429 - Afwijzing van het verzoek om herziening omdat niet is gebleken van feiten of omstandigheden als bedoeld in artikel 8:88 van de Awb. Het bijzondere rechtsmiddel herziening is niet bedoeld om de juistheid van een uitspraak ter discussie te stellen.

LJN AZ0490 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van verhuizing en van een traplift, op de grond dat de door betrokkene geaccepteerde - ongelijkvloerse - woonruimte voor haar niet adequaat is. Daarbij heeft de gemeente zich op het standpunt gesteld dat een verhuizing naar een geschikte - gelijkvloerse - woning binnen aanvaardbare termijn kan worden gerealiseerd.

LJN AZ1360 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet wegens niet-verschoonbare overschrijding van de verzetstermijn.

LJN AZ1576 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. De enkele - niet nader onderbouwde - stelling van betrokkene dat zij (juist) op de dag dat haar bezwaarschrift gepost had moeten worden door ziekte tot niets in staat was, maakt niet dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Betrokkene heeft niet aangetoond dan wel anderszins aannemelijk gemaakt dat zij niet in staat was binnen de termijn het bezwaarschrift te posten dan wel een andere daarvoor in aanmerking komende persoon in haar omgeving, zoals haar echtgenoot, dit voor haar te laten doen.

LJN AZ1923 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een financiële tegemoetkoming voor een bad en aanpassing van de schuur. Therapeutische voorzieningen vallen niet onder het bereik van de Wvg.

LJN AZ3059 - Is betrokkene in staat om met ingang van de datum in geding onder begeleiding gebruik te maken van een collectieve vervoersvoorziening? Stelt betrokkene terecht dat het medisch advies onzorgvuldig tot stand is gekomen en dat zij als gevolg van haar beperkingen is aangewezen op vervoer per eigen auto?

LJN AZ3136 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van de plaatsing van een tweede toilet in de natte cel op de eerste verdieping van haar huurwoning, op de grond dat er geen medische indicatie voor de gevraagde voorziening is. Is behoorlijke verwarming van de badruimte algemeen gebruikelijk? Berust het bestreden besluit op een deugdelijke motivering?

LJN AZ3951 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een gesloten buitenwagen terecht, op de grond dat uit de (nadere) advisering van het RIO blijkt dat de gezondheidstoestand van betrokkene ongewijzigd is, zodat, mede in aanmerkingen genomen de eerdere afwijzingen, de aan betrokkene reeds toegekende voorzieningen, de elektrische rolstoel en het collectief vervoer, nog altijd onverkort adequaat moeten worden geacht. Met betrekking tot het beroep op het Protocol Wvg heeft de gemeente overwogen dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend nu het hier geen bindende regelgeving, maar een beleidsadvies aan de gemeenten betreft.

LJN AZ5998 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten ad €3000,- van een elektrische deuropener voor een schuifpui, op de grond dat een seniorenwoning zoals betrokkene bewoont een gemakkelijk te openen balkondeur behoort te hebben. De gevraagde voorziening is daarom voor een persoon als betrokkene algemeen gebruikelijk. Om betrokkene niet de dupe te laten worden van wat feitelijk een geschil is over de bekostiging van de gevraagde voorziening tussen de gemeente en de woningstichting, heeft de gemeente de gevraagde voorziening voorgefinancierd onder de voorwaarde dat betrokkene bezwaar maakt en beroep instelt tegen de afwijzing.

LJN AZ7153 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een bruikleenauto, op de grond dat de combinatie van een financiële tegemoetkoming voor het gebruik van een gewone taxi of eigen auto en een scootmobiel de goedkoopste adequate vervoersvoorziening is voor betrokkene.

LJN AZ8205 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten van een aantal woningaanpassingen en aanpassingen aan zijn auto, op de grond dat betrokkene de kosten van de woningaanpassingen kan claimen bij de veroorzaker van het verkeersongeval dat tot de handicap leidde. De gemeentelijke Wvg-verordening is onverbindend voor zover daarin is bepaald dat geen Wvg-voorziening wordt toegekend voor zover op grond van enige privaatrechtelijke verbintenis (in casu: onrechtmatige daad van de veroorzaker van het verkeersongeval dat tot de handicap leidde) aanspraak op de voorziening bestaat. Terugkomen van eerdere rechtspraak.

LJN AZ8565 - Niet-ontvanklijkverklaring van het hoger beroep wegens verval van procesbelang nu betrokkene inmiddels is overleden en niet is gebleken van door hem in verband met de gevraagde voorzieningen reeds gemaakte kosten.

LJN AZ8610 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een duwrolstoel en een begeleiderspas collectief vervoer, omdat betrokkene niet rechtmatig verblijf houdt in Nederland en er met betrekking tot de begeleiderspas tevens geen medische noodzaak is voor begeleiding tijdens het (collectief) vervoer. Is er sprake van een bijzonder geval?

LJN AZ9211 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een elektrische rolstoel van het type Vela Mobile omdat de aan betrokkene toegekende elektrische rolstoel van het type Booster Puma een adequate voorziening wordt geacht. Voorts is een tegemoetkoming voor een in hoogte verstelbare douche-/toiletstoel geweigerd omdat deze niet noodzakelijk wordt geacht.

LJN AZ9250 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een brommobiel, op de grond dat een gesloten buitenwagen van het merk Canta, type standaarduitvoering, voor betrokkene de goedkoopste adequate oplossing is en dat daarmee aan de zorgplicht wordt voldaan. Het bestreden besluit ontbeert een deugdelijk motivering.

LJN AZ9560 - Weigering betrokkene, die lijdt aan polyartrosis en fibromyalgie, in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een taxivergoeding, op de grond dat zij medisch gezien in staat wordt geacht te reizen met het aanvullend collectief vervoer.

LJN AZ9679 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening en een verhuiskostenvergoeding, op de grond dat er bij betrokkene weliswaar sprake is van lichamelijke beperkingen, maar dat er geen medische indicatie bestaat voor de gevraagde voorzieningen. Er is geen sprake van ondeugdelijke medische advisering.

LJN AZ9680 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een (extra) handbewogen rolstoel, op de grond dat een medische noodzaak daarvoor ontbreekt. Uit de gedingstukken is niet gebleken van een medische noodzaak op grond waarvan betrokkene, naast de haar reeds toegekende voorzieningen, tevens aanspraak heeft op een (extra) handbewogen rolstoel.

LJN AZ9895 - Heeft de gemeente terecht besloten betrokkene als vervoersvoorziening in het kader van de Wvg een standaardscootmobiel in bruikleen te verstrekken? Het treffen van een voorziening in de vorm van aanpassingen aan een scootmobiel wordt niet noodzakelijk geacht.

LJN AZ9896 - Weigering betrokkenen in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een verhuiskostenvergoeding, op de grond dat geen voorziening wordt toegekend wanneer de gehandicapte (in casu de zoon van betrokkenen) in een AWBZ-instelling verblijft. Nu de belemmeringen van de zoon van betrokkenen het treffen van een voorziening langdurig noodzakelijk maken, heeft de gemeente de gevraagde verhuiskostenvergoeding ten onrechte geweigerd.

LJN BA0014 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een individuele vervoersvoorziening omdat hij in staat moet worden geacht om gebruik te maken van het collectief aanvullend openbaar vervoer. Voor een financiële tegemoetkoming om zelf in individueel vervoer te voorzien, komt betrokkene niet in aanmerking omdat hij geen kentekenbewijs van een eigen auto heeft overgelegd. Is er sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel?

LJN BA1458 - Het verzoek om vergoeding van de op het bezwaar drukkende proceskosten is in strijd met artikel 7:15, tweede lid, eerste volzin, van de Awb ten onrechte afgewezen. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het bestreden besluit is ingetrokken wegens gebleken onrechtmatigheid.

LJN BA1485 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een gesloten buitenwagen, omdat het medisch niet noodzakelijk is dat zij tijdens het vervoer tegen weersinvloeden beschermd wordt en het gebruik van het aanvullend openbaar vervoer samen met een vervoerskostenvergoeding de goedkoopste combinatie van voorzieningen is.

LJN BA1949 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een aangepaste fiets, op de grond dat een fiets met hulpmotor en lage instap algemeen gebruikelijk is. Is ten onrechte geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule in de gemeentelijke Wvg-verordening?

LJN BA4062 - Op initiatief van de CRvB is een schikking tot stand gekomen, inhoudende dat de gemeente aan betrokkene een bedrag zal betalen van €24.103,45, welk bedrag overeenkomt met de kosten van de goedkoopste adequate woningaanpassing. Laat het schikkingsvoorstel ruimte om de gemeente te veroordelen in de proceskosten en tot vergoeding van wettelijke rente?

LJN BA4396 - Weigering betrokkenen in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een bruikleenauto, onder de overweging dat er geen medische indicatie is voor een bruikleenauto, maar wel voor collectief aanvullend openbaar vervoer. Met toepassing van de hardheidsclausule had de gemeente in de zeer bijzondere omstandigheden van dit geval aanleiding moeten vinden om ten gunste van betrokkenen af te wijken van de overige bepalingen van de gemeentelijke Wvg-verordening.

LJN BA5018 - Is terecht besloten dat betrokkene als gevolg van een gewijzigd inkomen na zijn huwelijk niet meer in aanmerking komt voor een bruikleenauto? Is er sprake van schending van het vertrouwensbeginsel omdat er door een tot beslissen bevoegd orgaan ten aanzien van een aanvrager uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en ongeclausuleerd toezeggingen zijn gedaan die bij die aanvrager gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt?

LJN BA5310 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een aantal Wvg-voorzieningen, op de grond dat hij een beroep kan doen op de AWBZ als voorliggende voorziening. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat niet de indicatie van het indicatieorgaan maar de feitelijke situatie doorslaggevend is?

LJN BA7210 - Vervoersvoorziening: de gemeente heeft niet aannemelijk gemaakt dat met de maximale tegemoetkoming van €2077,- per jaar daadwerkelijk een afstand van ongeveer 1500 tot 2000 kilometer kan worden gereisd met een individuele rolstoeltaxi. Er is geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

LJN BA7733 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een forfaitaire tegemoetkoming in zijn vervoerskosten, omdat niet is gebleken dat hij om medische redenen geen gebruik kan maken van het Vervoer op Maat. Het begeleiden van de kinderen naar school is een taak van beide ouders. Hierbij mag van betrokkenes echtgenote redelijkerwijs medewerking worden verlangd.

LJN BA7754 - Weigering betrokkene, die lijdt aan fibromyalgie, in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening, een rolstoel en een woonvoorziening, omdat er geen sprake is van een medisch objectiveerbare aandoening en, met betrekking tot de gevraagde woonvoorziening, omdat betrokkene is verhuisd naar een niet-adequate woning. Stelt betrokkene terecht dat fibromyalgie weliswaar moeilijk objectiveerbaar is, maar dat dit niet betekent dat er geen sprake zou kunnen zijn van ziekte of gebrek, nu daarvoor niet noodzakelijkerwijs een lichamelijke of psychische oorzaak behoeft te worden vastgesteld indien bij medisch deskundigen een vrijwel eenduidige en naar behoren medisch gemotiveerde en verantwoorde opvatting bestaat?

LJN BA8228 - Aan betrokkene is een driewielfiets in bruikleen verstrekt, waarbij aan haar ouders een eigen bijdrage is opgelegd van €240,-. Stelt de gemeente terecht dat het beleid is dat bij een financiële tegemoetkoming in de kosten van vervoer uitsluitend de meerkosten verbonden aan de met de handicap verband houdende voorziening voor vergoeding in aanmerking komen?

LJN BA9435 - Beëindiging, met toepassing van een overgangsregeling, van de financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto, omdat betrokkene in staat wordt geacht gebruik te maken van het collectief vervoer. Stelt betrokkene terecht dat hij is aangewezen op vervoer in zijn eigen auto om niet te vereenzamen en dat gehandicapten in de buurgemeente wel een volledige vergoeding voor het gebruik van eigen vervoer ontvangen?

LJN BA9492 - Omdat niet is gebleken van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, heeft de rechtbank ten onrechte de gemeente veroordeeld in de kosten van aan betrokkene verleende rechtsbijstand. Betrokkene wordt veroordeeld tot restitutie van de door haar ontvangen proceskostenvergoeding ter hoogte van f 1420,-.

LJN ZB6634 - Beëindiging met ingang van de datum in geding van de aan betrokkene toegekende forfaitaire vervoerskostenvergoeding ad f 135,-- per maand, waarbij betrokkene met ingang van die datum in aanmerking is gebracht voor een vervoersvoorziening bestaande uit collectief taxivervoer van deur tot deur met daarnaast een vergoeding van f 475,- per jaar. Stelt betrokkene terecht dat haar voormalige forfaitaire maandelijkse vergoeding wel voldoende voorzag in haar vervoersbehoefte, met name nu zij daarmee in staat was vrijwel wekelijks per taxi naar haar schoonzuster te gaan?

LJN ZB7376 - Zorgplicht ex artikel 2 en 3 van de Wvg ten aanzien van vervoersvoorzieningen. Primaat van collectief vervoer. Afweging van de kosten van collectief vervoer tegen die van een andere voorziening.

LJN ZB7780 - Weigering betrokkene, die in een AWBZ-instelling verblijft, in aanmerking te brengen voor aanpassing van de door zijn moeder met haar partner bewoonde woning middels verbouw van één van de slaapkamers op de eerste etage tot doucheruimte, voorzien van een tweede toilet en wandbeugels. Die aanpassing is volgens betrokkene noodzakelijk in verband met zijn verblijf in de weekenden, de feestdagen en vakanties in deze woning. Is terecht geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule als vervat in de gemeentelijke Wvg-verordening?

LJN ZB8030 - Weigering betrokkene, die in een AWBZ-instelling verbleef, in aanmerking te brengen voor vergoeding van kosten van aanpassing van de woning van zijn ouders met het oog op weekendbezoek, op de grond dat in principe een financiële tegemoetkoming voor een woningaanpassing alleen mogelijk is indien de gehandicapte zijn hoofdverblijf heeft in de woning waaraan de voorzieningen worden getroffen. Is terecht geen toepassing gegeven aan de hardheidsclausule als vervat in de gemeentelijke Wvg-verordening?

LJN ZB8168 - Weigering betrokkene, die in een AWBZ-instelling verblijft, in aanmerking te brengen voor een vergoeding voor het aanbrengen van een tillift in de woning van haar ouders met het oog op weekendbezoek, op de grond dat op basis van de gemeentelijke Wvg-verordening slechts het bereikbaar maken van de woonkamer en een toilet in aanmerking kan worden gebracht voor een financiële tegemoetkoming. Heeft de rechtbank het bestreden besluit terecht vernietigd onder de overweging dat de gemeente een te beperkte uitleg heeft gegeven aan het bepaalde in de verordening?

LJN ZB8685 - De gemeente is van opvatting dat betrokkene bij het bestreden besluit terecht in aanmerking is gebracht voor een verhuiskostenvergoeding van f 2500,- zoals dat bedrag gold ten tijde van de verhuizing, terwijl betrokkene van mening is dat de gemeente de voor haar gunstiger regeling ten tijde van het primaire besluit had behoren toe te passen.

LJN ZB8734 - Verlaging, onder toepassing van een overgangsregeling, van de aan betrokkene toegekende vervoerskostenvergoeding van f 1600,- tot f 900,- per jaar, onder de overweging dat een gehandicapte die in het bezit is van een eigen auto na een overgangsperiode gelijk te stellen, voor wat betreft reiskilometers, met een gehandicapte die gebruik maakt van het in de gemeente fungerende collectief vervoer. De gelijktrekking ontbeert een deugdelijke grondslag.

LJN ZB8744 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoersvoorziening in de vorm van een aangepaste (bruikleen)auto met kilometervergoeding. Stelt betrokkene terecht dat de rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan aan de conclusie in het rapport van de door haar benoemde deskundige door ervan uit te gaan dat gebruikgemaakt zou kunnen worden van een rolstoeltaxi terwijl die conclusie in dat rapport niet - met zoveel woorden - getrokken wordt?

LJN ZB8844 - Toekenning van een vergoeding van maximaal 40% van de goedgekeurde kosten van het plaatsen van steunen ten behoeve van het toilet/de douche, van een opklapbaar douchezitje en van een thermostatische begrenzer warmwater. Stelt betrokkene terecht dat de door hem gevraagde woonvoorzieningen aangemerkt dienen te worden als woonvoorzieningen van niet-bouwkundige of niet-woontechnische aard, zodat de werkelijk gemaakte kosten, met een maximum van f 2000,-, vergoed behoren te worden?

LJN ZB8935 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor de verstrekking van een aangepaste auto in bruikleen, omdat een financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van de rolstoeltaxi als goedkoopst adequate voorziening in de zin van de gemeentelijke Wvg-verordening valt aan te merken. Het is aan de gemeente om, binnen het globaal kader van de Wvg, naar eigen beleidsinzicht en rekening houdend met de aanwezige middelen en plaatselijke omstandigheden voorzieningen te creëren voor de bij die wet uitgebreide kring van gehandicapten.

LJN ZB8980 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een woonvoorziening in de vorm van een traplift, op de grond dat verhuizing naar een gelijkvloerse woning de goedkoopste adequate oplossing in de zin van de gemeentelijke Wvg-verordening is. Stelt betrokkene terecht dat verhuizing naar een zonder trap te bereiken gelijkvloerse woning voor haar een adequate oplossing had kunnen zijn, ware het niet dat blijkens al vóór de afwijzing gedane uitlatingen van onder meer de plaatselijke woningbouwvereniging een dergelijke woning niet, althans moeilijk voor haar te verkrijgen was?

LJN ZB9004 - Intrekking van de eerder toegekende financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting, omdat betrokkene een viertal aangeboden aangepaste woningen heeft geweigerd. Stelt betrokkene terecht dat de intrekking van de haar toegezegde financiële tegemoetkoming strijdig is met het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel, dat zij gegronde redenen had om de vanwege de gemeente aangeboden woningen te weigeren en dat door de gemeente niet duidelijk was gemaakt waarom verhuizing naar één van deze woningen een goedkopere adequate oplossing was dan verhuizing naar een ander adres?

LJN ZB9042 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een aangepaste bruikleenauto, op de grond dat aanschaf van een eigen auto gezien het inkomen van betrokkene algemeen gebruikelijk is. Er is niet van zodanige bijzondere omstandigheden gebleken dat, vanwege de hogere uitgaven die samenhangen met de handicap van betrokkene, op grond van de hardheidsclausule van de bepalingen in de gemeentelijke Wvg-verordening dient te worden afgeweken.

LJN ZB9092 - Weigering betrokkene in aanmerking te brengen voor een vervoerskostenvergoeding, op de grond dat de medische beperkingen van betrokkene niet van dien aard zijn dat hij geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer. Stelt de gemeente terecht dat het bestreden besluit ten onrechte door de rechtbank is vernietigd, aangezien bij de voorbereiding van dat besluit wél voldoende zorgvuldigheid in acht is genomen?