Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
     
 

 

 

             

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WERKLOOSHEIDSWET

 

zoektips     

 

 

 
• LJN AA5881 - Onterechte blijvende en gehele weigering WW-uitkering, niet omdat de werkloosheid niet verwijtbaar zou zijn, maar omdat
uit de stukken niet blijkt welke urenomvang de aangeboden (en vervolgens geweigerde) arbeid had. Het Lisv dient wegens ondeugdelijke motivering een nader besluit ter zake te nemen. Onterechte weigering bijstand van 80% gedurende ้้n maand; met toepassing van de juiste grondslag (gedragingen die de inschakeling in de arbeid belemmeren) bepaalt de rechtbank dat de bijstand gedurende ้้n maand met 20% wordt geweigerd.

• LJN AE3704 - Terechte afwijzing bijstand met terugwerkende kracht, omdat betrokkene in de periode in geding WW-voorschotten heeft ontvangen en aldus beschikte over voldoende middelen van bestaan; de omstandigheid dat de voorschotten nadien zijn teruggevorderd, doet daar niets aan af.

• LJN AD3796 - Zelfstandige; startende ondernemer; verkrijgen van de hoedanigheid van werknemer.

• LJN AT0668 - Is het verzoek van betrokkene om voortzetting van de WW-uitkering terecht geweigerd? Betrokkene was werkzaam als zelfstandige en had op de datum aanvraag geen werk. Er is geen sprake dat de activiteiten als zelfstandige volledig waren be๋indigd.

• LJN AT0706 - Toekenning van WW-uitkering is geweigerd, omdat betrokkene werkzaam was op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een bedrijfssluiting wegens vakantie voor risico van de werkgever komt.

• LJN AT0813 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene is geen werknemer in de zin van de WW, omdat hij het werknemerschap reeds in oktober 2000 had verloren.

• LJN AT0824 - Verzoek om terug te komen van het besluit tot herziening WW-uitkering in verband met toegenomen werkzaamheden als zelfstandige. Het verzoek is afgewezen omdat geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden waren aangevoerd.

• LJN AT0829 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet voldoet aan de wekeneis.

• LJN AT0834 - Weigering WW-uitkering op de grond dat het ontslag niet rechtsgeldig is nu het niet overeenkomstig paragraaf 623 van het BGB (Duits recht) schriftelijk is gegeven en appellant ten onrechte heeft berust in dit ontslag. Onbekendheid met Duits recht. Benadelingshandeling.

• LJN AT0862 - Is terecht geoordeeld dat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden als bedoeld in artikel 24, eerste lid, aanhef en onder b, ten tweede, van de WW en is in verband hiermee de uitkering terecht blijvend geheel geweigerd?

• LJN AT0916 - Is de toegekende WW-uitkering terecht gebaseerd op een gemiddeld aantal arbeidsuren van 21 per week, terwijl betrokkene nog 6,75 uren andere werkzaamheden verrichtte? Is er sprake van urenuitbreiding of van aanpassing van het takenpakket?

• LJN AT0926 - Weigering WW-uitkering op de grond dat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden en er geen feiten en omstandigheden zijn aan te wijzen die in deze situatie tot verminderde verwijtbaarheid leiden.

• LJN AT0930 - Is terecht afwijzend beslist op de aanvraag van betrokkene om overname van loondoorbetaling op grond van hoofdstuk IV van de WW?

• LJN AT0931 - Is de WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd op de grond dat gedaagde heeft nagelaten passende arbeid te aanvaarden? Moet de arbeid bij [naam bedrijf] voor betrokkene als passende arbeid worden aangemerkt?

• LJN AT2017 - Weigering WW-uitkering en terugvordering van de ten onrechte verstrekte voorschotten. Is er geen grond om gedaagde met betrekking tot de uitbreiding van zijn werkzaamheden als zelfstandige te beschouwen als een zogenoemde startende zelfstandige?

• LJN AT2142 - Overname van de schuld door een opleidingsovereenkomst met de voormalige werkgever. Betalingsonmacht van de huidige werkgever. Verzoek aan het UWV om de door de werkgever overgenomen (maar nog niet voldane) schuld over te nemen.

• LJN AT2143 - Betalingsonmacht. Verzoek om vrijstelling van betaling van griffierecht. Verzet ongegrond.

• LJN AT2678 - WW-uitkering toegekend ter waarde van de vakantierechten, risico- en pensioenpremies. Is de korting van 30% in verband met een benadelinghandeling terecht? Had betrokkene de werkgever moeten dagvaarden om betaling te krijgen?

• LJN AT2680 - Herziening WW-uitkering en terugvordering van te veel betaalde WW-uitkering.

• LJN AT2692 - Betrokkene heeft zonder deugdelijke grond de eigen arbeid niet hervat en is evenmin ingegaan op de door de werkgever aangeboden soorten werk. Heeft hij voor hem beschikbare passende arbeid door eigen toedoen niet behouden?

• LJN AT2714 - Verzoek om terug te komen van de weigering van WW-uitkering. Niet gebleken is van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AT2740 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Werkbriefjes zijn niet ingevuld overeenkomstig de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden. Ondeugdelijke administratie bij de werkgever. Het opsporingsonderzoek is de basis voor het besluit.

• LJN AT2749 - Is terecht het standpunt gehandhaafd dat betrokkene heeft nagelaten aangeboden passende arbeid te aanvaarden en dat dientengevolge de gevraagde WW-uitkering blijvend gedeeltelijk is geweigerd?

• LJN AT2754 - Is terecht besloten om de WW-uitkering van betrokkene blijvend geheel te weigeren op de grond dat hij door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden?

• LJN AT2764 - Schending van de verplichting uit artikel 24, eerste lid, aanhef en onder b, van de WW. Korting op de WW-uitkering vanwege onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AT2766 - Is terecht een maatregel opgelegd in verband met de te late aanvraag om WW-uitkering?

• LJN AT2767 - Weigering WW-uitkering. Ontslag op staande voet wegens een incident op de werkvloer. Is er sprake van verwijtbare werkloosheid?

• LJN AT2821 - Is terecht wegens het plegen van een benadelingshandeling in de zin van de WW bij wijze van maatregel uitkering geweigerd over de als fictieve opzegtermijn aangemerkte periode?

• LJN AT2830 - Omvang arbeidsurenverlies. Dient op grond van artikel 16, tweede lid, van de WW bij de berekening van het arbeidsurenverlies uitsluitend rekening te worden gehouden met het dienstverband waaruit het arbeidsurenverlies is ontstaan?

• LJN AT2831 - Aanvraag WW-uitkering na weigering WAO-uitkering. Betrokkene acht zich arbeidsongeschikt en heeft om die reden niet gesolliciteerd. Is betrokkene beschikbaar voor werk?

• LJN AT2832 - Weigering WW-uitkering. Door de werkzaamheden niet te hervatten had betrokkene redelijkerwijs kunnen voorzien dat zijn gedrag jegens de werkgever zou kunnen leiden tot de be๋indiging van de dienstbetrekking.

• LJN AT2928 - Hoogte van het vastgestelde dagloon waarop de WW-uitkering wordt berekend.

• LJN AT3086 - Franchisenemer. Heeft appellant terecht geen recht op de voorwaarden van het werknemerschap?

• LJN AT3088 - Hoogte van het vastgestelde dagloon voor de berekening van de WW-uitkering. Arbeidsurenverlies.

• LJN AT3095 - Weigering WW-uitkering. Be๋indiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Vergoeding kosten van rechtsbijstand.

• LJN AT3098 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering: verwijtbaar werkloos. Weigering voorschot. Rechtstreeks beroep.

• LJN AT3107 - Weigering WW-uitkering. Overname van de betalingsverplichtingen door de nieuwe werkgever.

• LJN AT3345 - Is de WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden?

• LJN AT3484 - Terugvordering van te veel betaalde WW-uitkering; herziening van het dagloon met terugwerkende kracht.

• LJN AT3487 - Aanvraag WW. Is er sprake van een rechtsgeldige be๋indiging van het dienstverband in verband met het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die in verband met gebrek aan werk niet is verlengd?

• LJN AT3488 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering; door eigen toedoen (gedrag) geen passende arbeid behouden.

• LJN AT3514 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Benadelingshandeling: het niet aanspreken van de werkgever op de loondoorbetalingsverplichting.

• LJN AT3517 - Vaststelling dagloon; overwerk; de invloed van “prestatie- en productiepremies” op de hoogte van het dagloon. AT3518 - Tennislerares. Weigering WW-uitkering. Ureneis.

• LJN AT3519 - Korting op de toegekende WW-uitkering. In onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen. Minder dan ้้n sollicitatie per week. Medische beperkingen. Heeft betrokkene in voldoende mate gesolliciteerd?

• LJN AT3520 - Naast de WW-uitkering met toeslag ook een ZW-uitkering met toeslag ontvangen. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering.

• LJN AT3522 - Medewerker callcenter. Weigering WW-uitkering. Wekeneis.

• LJN AT3524 - Be๋indiging tijdelijk dienstverband leraar. Weigering uitkering en bovenwettelijke uitkering. Referte-eis.

• LJN AT3533 - WAO-re๏ntegratietraject. Maatregel in de vorm van een korting op de WW-uitkering wegens het niet voldoen aan de sollicitatieverplichting.

• LJN AT3617 - Per e-mail ingediend bezwaarschrift. Overschrijding van de bezwaartermijn. In de door appellant aangevoerde redenen ziet de Raad, met gedaagde en de rechtbank, geen aanleiding om te oordelen dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

• LJN AT3661 - Hoogte van het dagloon. Is de schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente over de verhoging juist vastgesteld? Niet terugkomen van het besluit inzake bezwaar tegen de betaalspecificatie. Geen nieuwe feiten met betrekking tot de berekening van de overhevelingstoeslag.

• LJN AT3680 - Maatregel in verband met onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AT3817 - Egyptenaar met vergunning tot verblijf. Aanvraag WW-uitkering. Was betrokkene beschikbaar voor arbeid? Realiteitswaarde van de poging zich bij het Arbeidsbureau in te schrijven. Vakantie. Naderhand opnieuw bij de oude werkgever in dienst getreden.

• LJN AT3833 - Herziening en terugvordering van WW-uitkering in verband met verkregen inkomsten als zelfstandige.

• LJN AT3946 - Blijvende en gehele weigering van WW-uitkering. Terugvordering van te veel betaalde uitkering. Overschrijding van de redelijke termijn ex 6 EVRM.

• LJN AT3981 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet voldoet aan de zogeheten ureneis. Is in dit geval sprake van cyclische werkloosheid?

• LJN AT4115 - Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat tussen partijen geen geschil meer bestaat over de opgelegde maatregel.

• LJN AT4656 - Heeft het UWV de over te nemen betalingsverplichting van de in staat van faillissement verklaarde werkgever ten onrechte gemaximeerd op zes weken?

• LJN AT4781 - Korting op de WW-uitkering in verband met in onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen. Zijn twee concrete sollicitaties in vier weken voldoende?

• LJN AT4785 - Het recht op WW-uitkering kan niet worden vastgesteld omdat de periode in geding meer dan 26 weken v๓๓r de indiening van de aanvraag is gelegen. Er is geen sprake van een bijzonder geval dat noopt tot afwijking.

• LJN AT4786 - Weigering WW-uitkering. Er zijn onvoldoende gegevens voor het oordeel dat betrokkene in het kader van de WW kan worden verweten dat zij zelf ontslag heeft genomen. Het bestreden besluit is onzorgvuldig voorbereid.

• LJN AT4802 - Vrijstelling van de sollicitatieplicht. De brief van informatieve aard is niet gericht op rechtsgevolg.

• LJN AT4803 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. Verstoorde arbeidsverhouding.

• LJN AT4809 - Ontslag uit de eerdere dienstbetrekking in beschouwing genomen: weigering WW-uitkering; verwijtbaar werkloos.

• LJN AT4811 - Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsverhouding. Verwijtbaar werkloos. Weigering WW-uitkering.

• LJN AT4812 - Ontbinding arbeidsovereenkomst. Weigering WW-uitkering: verwijtbaar werkloos.

• LJN AT4813 - Ontslagname. Geen blijvende betalingsonmacht van de werkgever. Overname van de uit de dienstbetrekking voortvloeiende verplichtingen van de werkgever.

• LJN AT4814 - Weigering van passende arbeid: aanvang van de werktijd. Kinderopvang. Weigering WW-uitkering.

• LJN AT4815 - Weigering de betalingsverplichtingen van de werkgever over te nemen. Privaatrechtelijke dienstbetrekking. Betalingsonmacht.

• LJN AT4817 - Benadelingshandeling. Fictieve opzegtermijn. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder behandeling ter zitting en zonder toelichting van partijen.

• LJN AT4821 - Overname van de vakantierechtwaarden.

• LJN AT4903 - Verwijtbaar werkloos: weigering WW-uitkering onder de overweging dat appellant zich zo had gedragen dat hij behoorde te weten of kon weten dat ontslag zou volgen.

• LJN AT4905 - Benadelingshandeling. Ter zitting wordt naar voren gebracht dat het primaire besluit wordt herroepen en het bestreden besluit niet wordt gehandhaafd.

• LJN AT4906 - Geen verlenging van het tijdelijk dienstverband. Weigering WW-uitkering: verwijtbaar werkloos door gedrag.

• LJN AT4907 - Ontslag op staande voet. Verwijtbaar werkloos: weigering WW-uitkering.

• LJN AT4908 - Onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Matiging van de hoogte van de maatregel.

• LJN AT4910 - Maatregel ten aanzien van onvoldoende sollicitatieactiviteiten of het ontbreken van sollicitatieactiviteiten?

• LJN AT4911 - Mate van arbeidsongeschiktheid 45 tot 55%. Weigering WW-uitkering. Niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

• LJN AT4943 - Overname van de betalingsverplichting van de werkgever. Vaststelling van de dag van opzegging.

• LJN AT5199 - Termijnoverschrijding indiening beroepschrift.

• LJN AT5200 - Het bezwaar is niet gericht tegen het besluit tot be๋indiging van de WW-uitkering, maar tegen het ontbreken van de mogelijkheid om rechtens opneembare vakantiedagen met behoud van uitkering binnen een werkloosheidsperiode over meerdere kalenderjaren onderling te kunnen compenseren.

• LJN AT5201 - De overname van de achterstallige betalingsverplichtingen van de failliet verklaarde werkgever is ten onrechte gemaximeerd op zes weken.

• LJN AT5204 - De overname van de betalingsverplichting van de in staat van faillissement verklaarde werkgever is ten onrechte gemaximeerd op zes weken.

• LJN AT5205 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Mondelinge verklaring van de werkgever inzake het ontslag van de werknemer.

• LJN AT5209 - Aanvraag WW-uitkering. Fictieve opzegtermijn.

• LJN AT5212 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Opgave van werkzaamheden.

• LJN AT5518 - Overname van de achterstallige betalingsverplichtingen van de failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

• LJN AT5528 - Overname van de achterstallige betalingsverplichtingen van de failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

• LJN AT5530 - De WW-dagloonvaststelling dient te worden bijgesteld indien geheel dan wel ten dele de daaraan verbonden WAO-dagloonvaststelling niet op goede gronden berust.

• LJN AT5536 - Overname van de achterstallige betalingsverplichtingen van de failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

• LJN AT5537 - Overname van de achterstallige betalingsverplichtingen van de failliet verklaarde werkgever. Opzegtermijn. Toepassing van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

• LJN AT5538 - Ontslagname wegens verhuizing van de partner. Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos.

• LJN AT5539 - Weigering WW-uitkering. Niet behouden van werk.

• LJN AT5627 - De toekenningsbesluiten WW-uitkering zijn met terugwerkende kracht tot en met de toekenningsdatum ingetrokken: niet verzekerd ingevolge de sociale werknemersverzekeringen.

• LJN AT5813 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Niet opgeven van werkzaamheden in loondienst en als zelfstandige. Is er bij het opleggen van de sanctie sprake van strijd met een redelijke beleidsbepaling en strijd met het evenredigheidsbeginsel?

• LJN AT5889 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene de dienstbetrekking heeft be๋indigd zonder dat aan de voortzetting ervan dusdanige bezwaren zijn verbonden dat dit van hem niet zou kunnen worden gevergd.

• LJN AT5895 - Opleggen van een maatregel omdat betrokkene in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen. Betrokkene heeft geen of te weinig sollicitatieactiviteiten ondernomen.

• LJN AT5902 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft zich bij zijn werkgever zo gedragen dat hij kon weten dat ontslag zou volgen. Niet houden aan de kledingvoorschriften.

• LJN AT5909 - Moet de SUT-uitkering worden aangemerkt als een uitkering krachtens een regeling tot vervroegde uittreding. Is voor die uitkering door of voor gedaagde een bijdrage betaald?

• LJN AT5914 - Weigering WW-uitkering. Dienstbetrekking. Is terecht en op goede gronden geoordeeld dat geen nieuw recht op loongerelateerde WW-uitkering is ontstaan?

• LJN AT6008 - Weigering WW-uitkering. Is betrokkene laatstelijk werkzaam geweest als werknemer in de zin van de WW? Is het feit dat het UWV niet adequaat heeft gereageerd op de aanvraag voor een zelfstandigheidsverklaring van invloed?

• LJN AT6119 - Na de wisseling van het dienstverband is de salesco๖rdinator in de proeftijd ontslagen. Korting op de WW-uitkering. Is er sprake van een voorzienbaar werkloosheidsrisico? Is er sprake van verwijtbaarheid? Was de wisseling van werkgever lichtvaardig?

• LJN AT6121 - Dient het pensioen op de WW-uitkering in mindering te worden gebracht?

• LJN AT6124 - Heeft betrokkene een voorzienbaar werkloosheidsrisico genomen door ontslag te nemen?

• LJN AT6219 - Is terecht onder toepassing van artikel 22a van de WW en 11a van de TW overgegaan tot herziening van het recht op uitkering en is eveneens terecht de te veel betaalde uitkering teruggevorderd?

• LJN AT6221 - Korting WW-uitkering. Heeft betrokkene voldoende gesolliciteerd?

• LJN AT6224 - WW-uitkering blijvend geheel geweigerd op de grond dat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden omdat hij ontslag heeft genomen.

• LJN AT6225 - Is de WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd op de grond dat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden?

• LJN AT6227 - Is terecht een maatregel opgelegd omdat betrokkene in de relevante periode in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen?

• LJN AT6230 - Heeft betrokkene recht op WW-uitkering verhoogd met een toeslag krachtens Toeslagenwet? Hoeveel uur was betrokkene werkloos, gezien de zwarte boekhouding van de werkgever?

• LJN AT6648 - Ontslag op staande voet wegens valsheid in geschrifte. Naderhand voor zover nodig ontbinding door de kantonrechter op neutrale gronden. Weigering WW. Verwijtbare werkloosheid. Heeft het UWV zorgvuldig onderzoek gedaan?

• LJN AT6649 - Weigering WW. Verwijtbare werkloosheid. De IT-operator is ontslagen wegens vermeende fraude bij het in- en uitklokken. Kantongerechtsprocedure. Tegenstrijdige verklaringen. Heeft het UWV zorgvuldig onderzoek gedaan?

• LJN AT6650 - Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AT6652 - Arbeidsongeschikte sjouwer met een loonvordering op de werkgever. Betalingsonmacht en faillissement van de werkgever. Wat is de hoogte van het uurloon in het kader van de overname van de loonverplichtingen door het UWV?

• LJN AT6655 - Appellant heeft werkzaamheden verricht voor twee BV's in opdracht van een zich als directeur presenterende niet-bevoegde persoon. Het verzoek om overname van de loonverplichtingen is te laat ingediend. Is er sprake van een bijzonder geval?

• LJN AT6663 - Vanwege het ontbreken van concrete aanwijzingen dat de sollicitatieplicht van betrokkene naast het re๏ntegratietraject onverkort bleef gelden, kan het niet zelfstandig solliciteren door betrokkene hem niet geheel worden toegerekend.

• LJN AT6745 - Is de korting op de WW-uitkering terecht? Betrokkene heeft de inschrijving als werkzoekende - hetgeen verplicht is - bij de CWI te laat verlengd.

• LJN AT6746 - Klassenassistent. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter op verzoek van betrokkene. Is hij verwijtbaar werkloos geworden? Is de weigering van WW-uitkering terecht? Is de bestuursrechter bevoegd te oordelen over de weigering van bovenwettelijke uitkering?

• LJN AT6750 - Opleggen van een maatregel in verband met het recht op WW-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Er is ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om te volstaan met het geven van een waarschuwing.

• LJN AT6762 - Weigering van WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos wordt geacht omdat hij zelf ontslag heeft genomen.

• LJN AT6775 - Visfileerder neemt zelf ontslag, treedt in dienst van zijn broer, waarna ontslag volgt wegens gebrek aan werk. Is betrokkene verwijtbaar werkloos geworden? Wat zijn de omstandigheden van eerstgemeld ontslag?

• LJN AT6784 - Termijnoverschrijding indienen bezwaarschrift.

• LJN AT6785 - Overname van niet-betaalde vakantierechten, vermeerderd met de wettelijke verhoging, de wettelijke rente en een proceskostenvergoeding. Heeft appellant voldoende voortvarend en gericht actie ondernomen richting de werkgever om voldoening van de vorderingen af te dwingen?

• LJN AT6786 - Vaststelling WW-uitkering. Intrekking en herziening. Niet voldaan aan de inlichtingenplicht.

• LJN AT6787 - Weigering WW-uitkering. De overgang van identiteit van de eerste naar de tweede werkgever is niet bewezen.

• LJN AT6788 - Weigering WW-uitkering. De betaling van de vordering is door een derde gehonoreerd.

• LJN AT6789 - Weigering om af te zien van terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Er heeft geen individuele afweging van alle relevante omstandigheden plaatsgevonden.

• LJN AT6790 - Is bet bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van de gronden?

• LJN AT6791 - Weigering WW-uitkering op grond van verwijtbare werkloosheid.

• LJN AT6819 - Is terecht besloten dat betrokkene slechts in aanmerking komt voor een kortdurende WW-uitkering en niet voor een loongerelateerde WW-uitkering omdat hij niet voldoet aan de vier-uit-vijfeis?

• LJN AT6820 - Toekenning kortdurende WW-uitkering en weigering loongerelateerde WW-uitkering omdat betrokkenen niet voldoen aan de vier-uit-vijfeis.

• LJN AT7329 - Betrokkene was directeur van een bedrijf. Is terecht aan betrokkene geen voorschot op de WW-uitkering toegekend omdat verwacht werd dat betrokkene niet zou voldoen aan de voorwaarden voor een WW-uitkering?

• LJN AT7372 - Hoogte van de uitkering op grond van de Toeslagenwet. Is een periodieke uitkering uit een stamrecht welke betrokkene ontvangt aan te merken als inkomen in verband met arbeid als bedoeld in de Toeslagenwet?

• LJN AT7377 - Weigering WW-uitkering. Is er sprake van een rechtsgeldig ontslag? Benadelingshandeling. Heeft betrokkene loonaanspraken prijsgegeven?

• LJN AT7491 - Is terecht de FPU-uitkering in mindering gebracht op de WW-uitkering? Ouderdomspensioen.

• LJN AT7494 - Is de weigering van WW-uitkering terecht? Loondoorbetaling over de rechtens geldende opzegtermijn. Arbeidsongeschiktheid langer dan ้้n jaar.

• LJN AT7496 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Verwijtbaarheid. Was de overstap van een dienstverband voor onbepaalde tijd naar bepaalde tijd lichtvaardig? Was er sprake van positieverbetering?

• LJN AT7512 - Kamermeisje met zwangerschaps- en psychische klachten. Weigering WAO-uitkering. Geschikt voor passende functies. Weigering WW-uitkering. Was betrokkene re๋el beschikbaar voor de arbeidsmarkt?

• LJN AT7514 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbaarheid. Was er uit sociaal of medisch oogpunt een acute noodzaak om het dienstverband te be๋indigen?

• LJN AT7519 - Be๋indiging WW-uitkering. Niet-gemelde werkzaamheden als zelfstandige.

• LJN AT7520 - Weigering WW-uitkering. Ontslag wegens het niet terugkeren van vakantie in Marokko. Is de ziekte van de echtgenote een geldige reden?

• LJN AT7524 - Is er uitgegaan van een onjuist urenaantal? Is het verzoek om vergoeding van schade en reis- en verletkosten van de gemachtigde die niet beroepsmatig rechtsbijstand verleend, terecht afgewezen?

• LJN AT7533 - Is terecht besloten dat de eerder aan betrokkene toegekende WW-uitkering niet herleeft en haar geen nieuw WW-recht toe te kennen?

• LJN AT7534 - Is het dagloon juist vastgesteld? Is de terugvordering terecht?

• LJN AT7536 - Is terecht de WW-uitkering be๋indigd en teruggevorderd? Is betrokkene volledig aan te merken als werknemer of als startende ondernemer op wie de speciale regeling van toepassing is?

• LJN AT7577 - Is terecht WW-uitkering geweigerd omdat betrokkene door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden?

• LJN AT7579 - Kok bij een horecagelegenheid. Het dienstverband is door de kantonrechter ontbonden. Schadevergoeding. Wat is aan te merken als eerste werkloosheidsdag?

• LJN AT7580 - Weigering WW-uitkering wegens gedragingen waarvan betrokkene redelijkerwijs kon begrijpen dat dit gedrag de be๋indiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben. Te laat komen. Niet op de juiste manier ziek melden.

• LJN AT7583 - Weigering WW-uitkering. De werkgever geeft aan het dienstverband niet te hebben verlengd wegens vervoersproblemen van betrokkene. Onderzoeksplicht. Zorgvuldigheid. Betrokkene confronteren met de visie van de werkgever.

• LJN AT7620 - Laboratoriummedewerkster. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Weigering WW-uitkering. Is de werkloosheid verwijtbaar? Is er sprake van herhaalde werkweigering na ziekte? Wat is de oorzaak van de verstoorde arbeidsrelatie?

• LJN AT7648 - Omvang van de overgenomen loonaanspraken. Is terecht geoordeeld dat de aanspraak van betrokkene op een vergoeding van overuren tijdens ziekte niet voor overneming in aanmerking komt?

• LJN AT7656 - Directeur-grootaandeelaanhouder. Faillissement. Weigering WW-uitkering. Was betrokkene aan te merken als werknemer en verzekeringsplichtig? Gewekte verwachtingen.

• LJN AT7750 - Is het verzoek om op grond van hoofdstuk IV van de WW de verplichting tot loonbetaling over te nemen terecht afgewezen?

• LJN AT7756 - Tijdelijk dienstverband be๋indigd wegens niet terugkeren van vakantie in verband met ziekenhuisopname van de minderjarige dochter. Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid. Betrokkene had tijdig contact met de werkgever moeten opnemen.

• LJN AT7758 - Is terecht de WW-uitkering blijvend geheel geweigerd omdat betrokkene door eigen toedoen passende arbeid niet heeft behouden als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel b, ten derde, van de WW?

• LJN AT7759 - Intrekking WW-uitkering met terugwerkende kracht omdat betrokkene vanaf de relevante datum een ZW-uitkering ontvangt op grond waarvan hij niet als werkloos in de zin van de WW wordt aangemerkt. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering.

• LJN AT7832 - Weigering van het verzoek om op grond van hoofdstuk IV van de WW de verplichting tot loonbetaling over te nemen.

• LJN AT7855 - Timmerman. Reisde dagelijks van Arnhem naar Soest v.v.. Reiskostenvergoeding c.q. inkomen substantieel verlaagd. Ontslag genomen omdat de reiskosten financieel niet meer haalbaar waren. Is de weigering van WW-uitkering terecht? Verwijtbaarheid.

• LJN AT7927 - Weigering WW-uitkering. Is de werkloosheid verwijtbaar? Is de be๋indiging van de werkzaamheden acceptabel als de inlener betrokkene minder dan 30 uur per week liet werken?

• LJN AT7938 - Voormalig directeur van een bouwbedrijf meldt zijn inkomsten als zelfstandige niet volledig op de inkomstenformulieren. Herziening van de WW-uitkering. Verjaring. Terugvordering. Redelijke termijn ex artikel 6 EVRM.

• LJN AT7943 - Profvoetballer, verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk. Na vijf jaar teruggekeerd in Nederland. Aanvraag WW-uitkering afgewezen. Niet verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. Beroep op het gelijkheidsbeginsel.

• LJN AT8043 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft de verlenging van het tijdelijk dienstverband afgewezen. Is de werkloosheid verwijtbaar?

• LJN AT8079 - Klokkenluider. Informatie verzameld over wanbeleid bij de werkgever. De arbeidsovereenkomst is door de kantonrechter ontbonden. Is er sprake van verminderde verwijtbaarheid? Is de toegepaste korting op de WW-uitkering acceptabel?

• LJN AT8087 - Toekenning loongerelateerde WW-uitkering en vervolguitkering. Intrekking in verband met de toekenning van uitkering op grond van de Wet Rea. Opleiding tot bloemverkoop/bloemschikken. Is de terugvordering van te veel betaalde uitkering terecht?

• LJN AT8102 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet beschikbaar is voor werk.

• LJN AT8131 - Glaszetter met tijdelijk dienstverband. Geld uit de kassa genomen om gereedschap voor de werkgever te kopen. Ontslag op staande voet. In hoeverre is de werkloosheid verwijtbaar?

• LJN AT8133 - Loongerelateerde- en vervolguitkering WW. Heeft betrokkene recht op een langere duur van de uitkering? Voldoet betrokkene aan de referte-eis?

• LJN AT8134 - WW-uitkering gebaseerd op 32 uur per week. Hervat als administratief medewerkster in tijdelijke dienst. Ontslagen wegens het - zonder bericht - niet verschijnen op het werk. Verwijtbaarheid van de nieuw ontstane werkloosheid.

• LJN AT8166 - Herziening en be๋indiging van het recht op WW-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AT8179 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene is er niet in geslaagd aan te tonen dat er sprake was van een arbeidsovereenkomst.

• LJN AT8192 - Weigering toekenning WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid.

• LJN AT8199 - Fysieke klachten door zwaar til- en sjouwwerk. Overstap naar ander werk. In hoeverre is de daarna ontstane werkloosheid verwijtbaar?

• LJN AT8204 - Faillissement werkgever. Weigering WW-uitkering inzake achterstallig loon. Ontslag op staande voet. Heeft betrokkene een loonvordering op de werkgever?

• LJN AT8266 - Verwijtbare werkloosheid vanwege onbehoorlijk (gewelddadig) gedrag tegen de werkgever.

• LJN AT8307 - Is terecht geoordeeld dat betrokkene niet werkloos is geworden in de zin van artikel 16, eerste lid, van de WW, wegens het niet beschikbaar zijn voor arbeid?

• LJN AT8319 - Korting op de WW-uitkering van betrokkene van 20% gedurende zestien weken omdat hij in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen.

• LJN AT8347 - Niet-verschoonbare termijnoverschrijding indienen bezwaarschrift.

• LJN AT8348 - Toekenning verblijfsvergunning. Weigering om terug te komen van eerdere besluiten.

• LJN AT8350 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene was niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

• LJN AT8351 - Verwijtbaar werkloos. Eerste en tweede dienstbetrekking. Vaststelling van het dagloon.

• LJN AT8358 - Weigering WW-uitkering. Niet aanvaarden van passende arbeid.

• LJN AT8359 - Be๋indiging WW-uitkering. Niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt.

• LJN AT8361 - Toekenning WW-uitkering. Vaststelling van het dagloon.

• LJN AT8720 - Is terecht besloten dat er geen recht op WW-uitkering bestaat in verband met de fictieve opzegtermijn?

• LJN AT8814 - Is door betrokkene terecht aangevoerd dat artikel 8, eerste lid, van de WW niet op hem van toepassing is omdat de uren die hij meer is gaan werken dienen te worden gezien als aan vrijwilligerswerk of aan het verlenen van hand- en spandiensten bestede uren?

• LJN AT8816 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene recht heeft behouden op onverminderde doorbetaling van loon.

• LJN AT8819 - Terugvordering van betaalde WW-uitkering omdat betrokkene recht had op onverminderde doorbetaling van loon.

• LJN AT8822 - Is terecht en op goede gronden de WW-uitkering van betrokkene met 20% verlaagd omdat zij in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen?

• LJN AT8824 - Weigering WW-uitkering. De ontvangen vergoeding van betrokkene is met toepassing van artikel 16, derde lid, van de WW gelijkgesteld met loon over de wettelijke opzegtermijn.

• LJN AT8826 - Korting op de WW-uitkering. De maatregel is gebaseerd op de overweging dat appellante voorafgaande aan haar werkloosheid niet heeft gesolliciteerd.

• LJN AT8827 - Herziening WAO-uitkering. Weigering WW-uitkering. Valt de overheidswerknemer onder de rechtstreekse werking van de wettelijke werknemersverzekeringen ZW, WAO en WW? 

• LJN AT8839 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos: zodanig gedrag dat redelijkerwijs begrepen had moeten worden dat dit gedrag de be๋indiging van de dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben.

• LJN AT9016 - Overname van de betalingsverplichtingen van de voormalige werkgever wegens faillissement. Is er sprake van overgang van onderneming door de nieuwe werkgever?

• LJN AT9036 - Verlaging WW-uitkering gedurende zestien weken met 20%. Er is in onvoldoende mate getracht passende arbeid te verkrijgen. Appellant was voldoende op de hoogte of had voldoende op de hoogte kunnen zijn van de verplichting om ten minste ้้n concrete sollicitatie per week te verrichten.

• LJN AT9039 - Ontbinding van de arbeidsovereenkomst na een reorganisatie. Weigering WW-uitkering. Moet de door de werkgever verleende uitkering worden beschouwd als een uitkering bij wijze van oudedagsvoorziening?

• LJN AT9057 - Verlaging van de WW-uitkering gedurende zestien weken. Er is in onvoldoende mate voldaan aan de sollicitatieverplichting.

• LJN AT9059 - Weigering WW-uitkering. Is er sprake van de situatie, bedoeld in artikel 7:668, eerste lid, van het BW, te weten dat de oorspronkelijke overeenkomst voor bepaalde tijd, nu zij zonder tegenspraak is voortgezet, geacht moet worden voor dezelfde tijd op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan?

• LJN AT9063 - Maatregel ten aanzien van de WW-uitkering: korting van 10% gedurende zestien weken. Er is niet voldaan aan de sollicitatieverplichting.

• LJN AT9065 - Ontslag op staande voet. Blijvend gehele weigering van de WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos.

• LJN AT9066 - De brief van het UWV is informatief van aard en niet gericht op rechtsgevolg, nu daarin slechts de voorwaarden worden geschetst onder welke appellant voor een bepaalde tijd naar het buitenland zal kunnen verhuizen met behoud van zijn recht op WW-uitkering.

• LJN AT9068 - Het niet willen betalen van griffierecht.

• LJN AT9069 - Beroep niet-ontvankelijk. Niet betalen van het griffierecht. Er is niet aangetoond dat er sprake is van financi๋le onmacht.

• LJN AT9114 - Verzoek om overname van de loonbetalingsverplichting van de failliete werkgever. Niet geaccordeerd loonvorderingsformulier door de curator. Weigering WW-uitkering. Terugvordering van de (als voorschot) onverschuldigd betaalde WW-uitkering.

• LJN AT9421 - Herziening en terugvordering van de WW- en TW-uitkering. Sanctie van 30% gedurende 42 weken. Inkomen als zelfstandige.

• LJN AT9469 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Niet behouden van passende arbeid.

• LJN AT9471 - Verlaging van de WW-uitkering met 20% gedurende zestien weken wegens het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen.

• LJN AT9474 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. Er is geen onderzoek ingesteld naar de financi๋le positie van de werkgever.

• LJN AT9476 - Weigering WW-uitkering: verwijtbaar werkloos, door eigen toedoen geen passende arbeid behouden.

• LJN AT9477 - Verlaging van de WW-uitkering met 20% gedurende zestien weken omdat in onvoldoende mate is getracht werkloosheid te voorkomen, nu geen sollicitatieactiviteiten zijn verricht voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag.

• LJN AT9935 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. Verwijtbaar gedrag.

• LJN AT9941 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbaar werkloos. De opstelling van appellant tegenover de werkgever.

• LJN AT9985 - Weigering van de WW-uitkering op de grond dat appellante niet verzekerd is voor die wet nu appellante niet beschikt over een geldige verblijfstitel in de zin van de Vreemdelingenwet.

• LJN AU0218 - Indien te verwachten is dat als maatregel een blijvend gehele weigering van de uitkering zal worden opgelegd, mag het voorschot op nihil worden gesteld.

• LJN AU0240 - Intrekking en terugvordering van de WW-uitkering. Omvang van de werkzaamheden als zelfstandige.

• LJN AU0243 - Weigering WW-uitkering. Niet kan worden afgeleid dat er sterke aanwijzingen zijn dat de werkgeefster ten tijde van het einde van gedaagdes dienstbetrekking verkeerde in een blijvende toestand waarin hij had opgehouden te betalen.

• LJN AU0244 - Toekenning WW-uitkering. Vaststelling van het aantal arbeidsuren.

• LJN AU0250 - Korting op de WW-uitkering van 20% gedurende zestien weken wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AU0267 - Termijnoverschrijding indienen beroepschrift. Verzet gegrond. Betrokkene is niet in staat haar belangen naar behoren te behartigen.

• LJN AU0456 - Er is geen geschil. Er is geen belang bij de beoordeling in hoger beroep van de aangevallen uitspraak. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

• LJN AU0489 - Herziening WW-uitkering. Verzoek om terug te komen van het besluit tot be๋indiging van het recht op WW-uitkering. Er zijn geen nieuw gebleken feiten en gewijzigde omstandigheden.

• LJN AU0492 - Weigering WW-uitkering. Vaststelling van de fictieve opzegtermijn: op welke datum zou de dienstbetrekking bij opzegging door de werkgever met inachtneming van de rechtens geldende termijn zijn ge๋indigd?

• LJN AU0493 - Weigering WW-uitkering. Vaststelling van de fictieve opzegtermijn.

• LJN AU0502 - Termijnoverschrijding indienen verzetschrift. Het verzet is niet-ontvankelijk.

• LJN AU0503 - Weigering WW-uitkering. Ontslag op staande voet. Verwijtbaar werkloos.

• LJN AU0506 - Weigering WW-uitkering. Weigering bovenwettelijke uitkering. Het bestreden besluit is niet in strijd met een regel van geschreven of ongeschreven recht of een algemeen rechtsbeginsel.

• LJN AU0507 - Korting op de WW-uitkering van 20% gedurende zestien weken, omdat appellante niet heeft voldaan aan de op haar rustende sollicitatieplicht.

• LJN AU0511 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Op staande voet ontslagen. Verwijtbaar werkloos.

• LJN AU0512 - Niet verlengen van het dienstverband. Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Er is door eigen toedoen geen passende arbeid behouden.

• LJN AU0514 - Korting op de WW-uitkering van 20% gedurende zestien weken wegens het in onvoldoende mate verrichten van sollicitatieactiviteiten.

• LJN AU0515 - Korting op de WW-uitkering van 20% gedurende zestien weken wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AU0517 - Weigering WW-uitkering. Fictieve opzegtermijn.

• LJN AU0521 - Overname van de door de werkgever niet nagekomen betalingsverplichtingen.

• LJN AU0523 - Betrokkene is niet in staat haar belangen te behartigen. Het verzet is gegrond.

• LJN AU0525 - Maatregel in de vorm van een korting op de WW-uitkering van 20% gedurende zestien weken wegens het niet naleven van de sollicitatieverplichting.

• LJN AU0527 - Toekenning kortdurende uitkering ingevolge hoofdstuk IIb van de WW, toegekend op basis van zestien uren per week. Er is niet voldaan aan de arbeidsverledeneis.

• LJN AU0528 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering op de grond dat appellant zich zo heeft gedragen dat hij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat zijn gedrag tot de be๋indiging van de dienstbetrekking zou hebben kunnen leiden.

• LJN AU0532 - Solliciteren bij de voormalige werkgever. De kortingen op de WW-uitkering wegen het in onvoldoende mate trachten passende arbeid te verkrijgen. Recidive.

• LJN AU0556 - Terugvordering van WW-uitkering door middel van verrekening met de toegekende Ziektewetuitkering. Afwijzing van de aanvraag voor WW-uitkering op de grond dat betrokkene niet beschikbaar was om arbeid te aanvaarden.

• LJN AU0559 - Is de WW-uitkering terecht gebaseerd op een gemiddeld aantal arbeidsuren (GAA) van 28 per week?

• LJN AU0571 - Maatregel in de vorm van een korting op de WW-uitkering van 30% gedurende zestien weken, omdat betrokkene in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen.

• LJN AU0930 - Korting op de WW-uitkering van 20% gedurende zestien weken, omdat betrokkene in de periode in geding in onvoldoende mate heeft gesolliciteerd.

• LJN AU0934 - Is terecht geweigerd betrokkene in aanmerking te brengen voor een (herleving van haar) WW-uitkering?

• LJN AU0935 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden. Kunnen de door de werkgever aan betrokkene aangeboden functies als passend worden aangemerkt?

• LJN AU1041 - Herleving van het recht op WW-uitkering. Vastgesteld dagloon.

• LJN AU1048 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering vanwege het verrichten van werkzaamheden in een slagerij.

• LJN AU1150 - Verzet ongegrond. Geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding.

• LJN AU1595 - Be๋indiging recht op WW-uitkering over 9,5 uur. Verlies werknemerschap. Verrichtte betrokkene, journalist, werkzaamheden als zelfstandige? Kan het recht op uitkering herleven? Presenteerde betrokkene zich naar buiten als zelfstandige?

• LJN AU1597 - Reorganisatie. Is de aan betrokkene toegekende WW-uitkering gebaseerd op een juist vastgesteld verlies aan arbeidsuren? Arbeidspatroon na intrekking WAO-uitkering.

• LJN AU1599 - Voormalig GAK-medewerker. Is de afvloeiingsregelinguitkering terecht op de WW-uitkering in mindering gebracht? Sociaal plan. Non-activiteitsregeling. Werkloosheid ontstaan door be๋indiging van het tijdelijk deeltijddienstverband.

• LJN AU1600 - Is terecht blijvend geheel WW-uitkering geweigerd? Heeft betrokkene ontslag genomen, terwijl er niet zodanige bezwaren waren
dat de voortzetting van de dienstbetrekking in redelijkheid niet van appellant kon worden gevergd?

• LJN AU1603 - Overname van de loonverplichtingen. Het UWV dient eerst op het bezwaar te beslissen alvorens op het verzoek om herziening te beslissen.

• LJN AU1805 - WW-uitkering geweigerd tot een bepaalde datum. Is de (lengte van de fictieve) opzegtermijn op de juiste wijze berekend? CAO-bepalingen.

• LJN AU1806 - Be๋indiging WW-uitkering. Omvang van de werkloosheid. Heeft betrokkene de hoedanigheid van werknemer verloren door werkzaamheden als zelfstandige te verrichten? Is er sprake van een ori๋ntatieperiode?

• LJN AU1809 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Is betrokkene werkzaam als zelfstandige? Heeft betrokkene daardoor de hoedanigheid van werknemer verloren?

• LJN AU1813 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft, door het aanbod van haar ex-werkgever niet te accepteren, door eigen toedoen geen passende arbeid behouden.

• LJN AU1814 - Korting op de WW-uitkering met 20% gedurende zestien weken wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AU1815 - Is de aanvraag voor WW-uitkering terecht afgewezen op de grond dat de termijn van 26 weken als bedoeld in artikel 23 van de WW was verstreken?

• LJN AU1816 - Is op goede gronden beslist tot afwijzing van het verzoek tot overneming van de gestelde achterstallige betalingsverplichting?

• LJN AU1820 - Is op goede gronden besloten betrokkene een WW-uitkering blijvend geheel te weigeren wegens verwijtbare werkloosheid?

• LJN AU1821 - Herziening WW-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AU1826 - Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AU1835 - De aanvraag, ingediend om de achterstallige loonbetalingen over te nemen, is afgewezen omdat de termijn van 26 weken als bedoeld in artikel 23 van de WW was verstreken.

• LJN AU1946 - Onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Er is geen sprake van een dringende reden die eraan in de weg staat dat het UWV hetgeen onverschuldigd is betaald, kan terugvorderen.

• LJN AU1947 - Het hoger beroep richt zich uitsluitend tegen het oordeel van de rechtbank waarbij ten aanzien van de perioden in geding geen bijzonder geval als bedoeld in artikel 23, tweede volzin, van de WW is aangenomen. Proceskosten.

• LJN AU1948 - Er is geen aanleiding te zien dat betrokkene zijn werkloosheid niet in overwegende mate kan worden verweten dan wel dat sprake is van dringende redenen op grond waarvan het UWV geheel of gedeeltelijk had moeten afzien van het opleggen van een maatregel.

• LJN AU1949 - Blijvend gehele weigering van de WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden. Betrokkene had redelijkerwijs kunnen weten dat het wederom ongeoorloofd niet op het werk verschijnen tot haar ontslag zou kunnen leiden.

• LJN AU1950 - Hetgeen betrokkene in verzet heeft aangevoerd, vormt geen grond om de niet-tijdige betaling van het griffierecht verontschuldigbaar te achten. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU1952 - Hetgeen betrokkene in verzet heeft aangevoerd, vormt geen grond om de niet-tijdige betaling van het griffierecht verontschuldigbaar te achten. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU1974 - Blijvend gehele weigering van de WW-uitkering omdat sprake zou zijn geweest van verwijtbare werkloosheid. Dat de dienstbetrekking zou eindigen, was in het licht van de voorhanden zijnde gegevens niet voorzienbaar.

• LJN AU1975 - Maatregel van 20% van de WW-uitkering gedurende de periode van 21 oktober 2002 tot 10 februari 2003 wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AU2033 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Betrokkene is verwijtbaar werkloos doordat hij heeft ingestemd met de be๋indiging van de dienstbetrekking voor onbepaalde tijd, terwijl voortzetting van de dienstbetrekking van betrokkene had kunnen worden verlangd.

• LJN AU2089 - Het besluit inzake blijvend gehele weigering van de WW-uitkering berust op een geheel onjuiste grondslag. Er is geen sprake van de zogenoemde doorwerking van verwijtbare werkloosheid.

• LJN AU2093 - Verwijtbaarheid van de werkloosheid. Betrokkene is nadat hij door de bedrijfsarts arbeidsgeschikt werd verklaard niet op het werk verschenen. Betrokkene is ook naderhand niet op het spreekuur verschenen van de bedrijfsarts.

• LJN AU2182 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Het UWV heeft terecht geconcludeerd dat in de periode in geding sprake was van volledig verlies van werknemerschap en dat de WW-uitkering onverschuldigd is betaald.

• LJN AU2188 - Is op de toegekende WW-uitkering terecht een korting toegepast in verband met de FPU-uitkering?
Het bestreden besluit is niet in strijd met het verbod van reformatio in peius.

• LJN AU2191 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Betrokkene is de afspraak over de beperking van zijn alcoholgebruik tegenover zijn werkgever niet nagekomen.

• LJN AU2196 - Betrokkene wordt niet in aanmerking gebracht voor een WW-uitkering omdat hij in de 39 weken voorafgaand aan zijn eerste werkloosheidsdag niet in ten minste 26 weken als werknemer heeft gewerkt.

• LJN AU2197 - Korting op de WW-uitkering met 20% gedurende 162 dagen wegens te late aangifte van de werkloosheid.

• LJN AU2198 - Is terecht geweigerd de loonbetalingsverplichtingen van het uitzendbureau over te nemen?

• LJN AU2202 - Weigering WW-uitkering omdat niet is voldaan aan de wekeneis.

• LJN AU2346 - Terugvordering van betaalde voorschotten op de WW-uitkering. Over welke periode?

• LJN AU2347 - Kan het besluit tot ontzegging van het recht op WW-uitkering in rechte standhouden? Kan betrokkene niet worden aangemerkt als werkloos in de zin van de WW omdat hij niet beschikbaar is om werk te aanvaarden?

• LJN AU2350 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet beschikbaar was om arbeid te aanvaarden en derhalve niet werkloos was. Terugvordering van betaalde voorschotten.

• LJN AU2352 - Is de WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden? Is betrokkene terecht verweten dat hij heeft ingestemd met het ontslag dan wel akkoord is gegaan met de verbreking van het dienstverband, terwijl van hem protest had mogen worden verlangd?

• LJN AU2353 - Korting op de WW-uitkering met 20% gedurende zestien weken omdat betrokkene onvoldoende sollicitatieactiviteiten heeft verricht.

• LJN AU2452 - Is de weigering van WW-uitkering terecht? Stichting tot het verlenen van hulp aan jongeren. Bestuurders met familieverhouding. E้n van bestuurders sluit een arbeidsovereenkomst met de Stichting. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding?

• LJN AU2453 - Is de weigering van WW-uitkering terecht? Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding? Gezagsverhouding? Vertrouwensbeginsel.

• LJN AU2572 - Steenzetter. Cyclisch arbeidspatroon met perioden van volledig werken en niet werken. Is er sprake van seizoenmatige arbeid? Bestaat er recht op WW-uitkering?

• LJN AU2576 - Stratenmaker. Cyclisch arbeidspatroon met perioden van volledig werken en niet werken. Is er sprake van seizoenwerk? Bestaat er recht op WW-uitkering?

• LJN AU2577 - Het arbeidscontract is door de kantonrechter ontbonden. Het regelmatig niet nakomen van voorschiften rond ziekmelding. Is terecht WW-uitkering geweigerd omdat betrokkene door eigen toedoen geen werk heeft behouden?

• LJN AU2696 - Is betrokkene ontslagen wegens werkweigering of omdat er geen werk meer was? De lezingen van werknemer en werkgever verschillen. Is de weigering van WW-uitkering terecht?

• LJN AU2697 - Wijkverpleegkundige. Het dienstverband is opgezegd wegens verhuizing in verband met een nieuw dienstverband van de echtgenoot. Is terecht WW-uitkering geweigerd wegens verwijtbare werkloosheid? Heeft betrokkene te vroeg ontslag genomen?

• LJN AU2699 - Is terecht de aanvraag tot overneming van loonbetalingen ingevolge de WW geweigerd wegens overgang van onderneming (artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek)? Had betrokkene derhalve haar vordering aan de nieuwe onderneming moeten richten?

• LJN AU2701 - Verlaging WW-uitkering met 20% gedurende zestien weken. Heeft betrokkene voldoende sollicitatieactiviteiten ontplooid?

• LJN AU2851 - Is de weigering van WW-uitkering terecht? Heeft de werkloos geworden uitzendkracht een passend werkaanbod geweigerd? Zijn de arbeidsvoorwaarden onevenredig bezwarend?

• LJN AU2858 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Zijn de werkzaamheden van betrokkene als werkzaamheden als zelfstandige aan te merken of als hobby?

• LJN AU2934 - Echtgenote van een directeur-grootaandeelhouder. Weigering WW-uitkering omdat betrokkene laatstelijk geen verzekerde dienstbetrekking heeft gehad, daar in haar situatie de gezagsverhouding ontbrak.

• LJN AU2959 - Herziening (intrekking) WW-uitkering vanwege de door betrokkene verrichte werkzaamheden als zelfstandige. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering.

• LJN AU2961 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet aan de wekeneis heeft voldaan.

• LJN AU3073 - Tussen partijen is in geschil of de jaren 1998 en 1999, gedurende welke betrokkene niet heeft gewerkt en UKW-uitkering heeft ontvangen, meetellen voor de vaststelling of betrokkene voldoet aan de zogenoemde vier-uit-vijfeis.

• LJN AU3086 - Afwijzing aanvraag verblijfsvergunning tijdelijke regeling langdurig illegalen. Is de toegekende WW-uitkering terecht geschorst? Er is geen beroep ingesteld tegen het intrekkingsbesluit. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk omdat er geen processueel belang is.

• LJN AU3091 - Schoonmaakster. Het object waar betrokkene werkte, is overgegaan op een andere werkgever. CAO. Er is geen nieuw contract tot stand gekomen. De aanvraag voor WW-uitkering was te laat ingediend. Weigering WW-uitkering. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

• LJN AU3105 - Was het werk als reachtruckchauffeur medisch gezien geschikt voor betrokkene? Is terecht WW-uitkering geweigerd wegens verwijtbare werkloosheid?

• LJN AU3111 - De betalingsbeslissing is gebleven binnen de grenzen van het door het LBIO op betrokkenes WW-uitkering gelegd beslag. Persoonlijke omstandigheden. In de bestuursrechtelijke procedure is uitgaan van de geldigheid van het beslag.

• LJN AU3210 - Timmerman. Ziekmelding. Be๋indiging dienstverband tijdens ziekte. Weigering WW-uitkering omdat betrokkene regels van de werkgever inzake arbeidsongeschiktheid heeft overtreden. Is er sprake van verwijtbare werkloosheid?

• LJN AU3214 - Is de be๋indiging van de WW-uitkering en de terugvordering van WW-uitkering wegens werknemersfraude terecht? Heeft betrokkene niet-verzekeringsplichtige arbeid verricht in een zodanige omvang dat geen recht op WW-uitkering meer resteert?

• LJN AU3215 - Medewerker communicatie in Wsw-verband. Vervolgens is betrokkene voor 10 uur per week universitair docent. Is de weigering van WW-uitkering terecht? Was betrokkene beschikbaar voor de arbeidsmarkt?

• LJN AU3525 - In dit geding staat centraal de vraag of betrokkene op 6 januari 2003 in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd werkzaam was.

• LJN AU3526 - Is het verzoek tot overneming van achterstallige loonbetalingsverplichtingen terecht afgewezen omdat betrokkene jegens zijn werkgever niet voldoende voortvarend en gericht actie heeft ondernomen om zijn vordering betaald te krijgen?

• LJN AU3528 - Ontslag vanwege gebruik van de e-mail van de werkgever voor priv้doeleinden. Verwijtbare werkloosheid. Opgelegde maatregel.

• LJN AU3563 - De financieel directeur vraagt het faillissement van de werkgever aan. Is het terecht dat het UWV slechts een deel van de kosten van de faillissementsaanvraag vergoed? Zijn er gewekte verwachtingen? Is terecht WW-uitkering geweigerd? Betrokkene heeft geen aanvraag voor WW-uitkering ingediend.

• LJN AU3565 - Intrekking WAO-uitkering, waartegen betrokkene beroep heeft ingesteld. Is de WW-aanvraag terecht afgewezen? Was betrokkene beschikbaar voor werk? Gezondheidsredenen.

• LJN AU3568 - Verlaging WW-uitkering met 20% gedurende twaalf weken wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AU3569 - Wat is de eerste WW-dag? Gelijkstelling van de financi๋le vergoeding met loon over de wettelijke opzegtermijn. Is er sprake van inbreuk op "possession" als bedoeld in artikel 1 van het EVRM? De maatregel is geen "criminal charge" als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AU3700 - Is terecht geconcludeerd dat betrokkene niet aan de in artikel 17, aanhef en onder a, van de WW opgenomen wekeneis heeft voldaan en zijn in de aanvraag voor WW-uitkering onjuiste inlichtingen verstrekt?

• LJN AU3882 - Docent. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De WW-uitkering is gekort omdat de werkloosheid gedeeltelijk verwijtbaar is. Het geschil over de bovenwettelijke uitkering dient aan de burgerlijke rechter te worden voorgelegd.

• LJN AU3927 - Toekenning WW-uitkering. Is de FUR-uitkering terecht in mindering gebracht op de WW-uitkering? Het beroep op artikel 1 van het EVRM wegens inbreuk op eigendomsrecht is afgewezen.

• LJN AU3968 - Intrekking en terugvordering van WW-, TW- en ZW-uitkering. Heeft betrokkene meer uren als zelfstandige gewerkt dan opgegeven? Feitelijke onderbouwing.

• LJN AU3969 - Fysiotherapeut. Rugklachten. Jaarcontract. Nietigheid proeftijdbeding. Tussentijdse be๋indiging in onderling overleg. Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AU3980 - Heeft het UWV de overneming van de loonbetalingsverplichtingen van de werkgever terecht beperkt tot de opzegtermijn van zes weken en de provisie over de tijdvakken als bedoeld in artikel 64 van de WW gebaseerd op het gemiddelde van drie maanden ontvangen provisie?

• LJN AU3985 - Toekenning WW-uitkering, met een maatregel inhoudende een tijdelijke korting van 20% wegens onvoldoende sollicitaties. Het is voldoende komen vast te staan dat betrokkene niet eerder door het UWV is gewezen op de sollicitatieverplichtingen ook bij andere werkgevers.

• LJN AU3986 - Bouwkundig medewerker. Bestaat er recht op WW-uitkering? Het tijdelijk oproepcontract was afgelopen vlak v๓๓r de vakantie.

• LJN AU3988 - Docente Engels met de Britse nationaliteit, die in Frankrijk WW-uitkering heeft ontvangen, verhuist naar Nederland. Opleiding. Welk orgaan is beslissingsbevoegd omtrent recht op WW-uitkering?

• LJN AU4073 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft niet voorkomen dat hij werkloos is of blijft, doordat hij door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden.

• LJN AU4077 - Opzeggen baan in verband met verhuizing. Kan de werkloosheid betrokkene in overwegende mate worden verweten?

• LJN AU4080 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden.

• LJN AU4081 - Betrokkene heeft het aanbod van een baan afgewezen. Is de aanvraag voor WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd wegens verwijtbare werkloosheid?

• LJN AU4213 - Tijdigheid van het ingediende bezwaarschrift. Ontvankelijkheid.

• LJN AU4218 - Weigering WW-uitkering. Er is geen sprake van arbeidsurenverlies. Seizoenmatige arbeid.

• LJN AU4221 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering vanwege onvolledige melding van werkzaamheden en verkregen inkomsten als zelfstandige.

• LJN AU4230 - Blijvende gehele weigering WW-uitkering. Verwijtbaarheid. Er zijn geen aanknopingspunten voor het oordeel dat in de situatie van betrokkene gesproken zou kunnen worden van verminderde verwijtbaarheid.

• LJN AU4293 - Intrekking WW-uitkering met terugwerkende kracht. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering.

• LJN AU4309 - Intrekking WW-uitkering en toeslag op grond van de TW. Terugvordering. Overschrijding van de bezwaartermijn. De onjuiste adressering van de besluiten komt voor rekening en risico van betrokkene.

• LJN AU4333 - Overschrijding van de bezwaartermijn. De termijnoverschrijding is terecht niet verschoonbaar geacht.

• LJN AU4335 - Vaststelling eerste dag van werkloosheid. Ingangsdatum WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering.

• LJN AU4339 - De rechtbank heeft betrokkene ten onrechte ontvangen in zijn beroep terwijl er geen sprake meer was van een procesbelang.

• LJN AU4340 - Alsnog in hoger beroep verzoeken om schadevergoeding terwijl dit bij de rechtbank niet is gedaan.

• LJN AU4371 - Verlaging WW-uitkering met 20% gedurende zestien weken op de grond dat betrokkene onvoldoende sollicitaties heeft verricht.

• LJN AU4386 - Voor de indeling van de tot de sector Uitzendbedrijven behorende bedrijven in een risicopremiegroep, welke is gebaseerd op artikel 85 van de WW, is doorslaggevend of sprake is van een uitzendbeding.

• LJN AU4392 - Te laat ingediende aanvraag voor een WW-uitkering. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

• LJN AU4395 - Maatregel WW-uitkering. Ingeval een werknemer zelf een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indient, moet de daaropvolgende werkloosheid in beginsel als verwijtbaar worden beschouwd.

• LJN AU4661 - Het besluit dat betrokkene niet werkloos is in de zin van artikel 16, eerste lid, van de WW omdat hij nog in dienst is van de werkgever en derhalve recht heeft op loondoorbetaling, berust op een ontoereikende feitelijke grondslag.

• LJN AU4687 - Korting van 20% op de WW-uitkering omdat betrokkene gedurende de beoordelingsperiode niet heeft voldaan aan de verplichting te voorkomen dat hij werkloos is of blijft, doordat hij in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen.

• LJN AU4689 - Is terecht vastgesteld dat betrokkene in de 39 weken voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag slechts in 22 weken als werknemer arbeid heeft verricht, zodat hij niet aan de wekeneis voldoet?

• LJN AU4702 - Is terecht besloten tot gedeeltelijke be๋indiging van de WW-uitkering omdat er sprake is van meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met dezelfde werkgever?

• LJN AU4707 - Touringcarchauffeur. Contract op afroepbasis. Is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan? CAO-bepalingen. Is de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig be๋indigd? Is terecht WW-uitkering geweigerd?

• LJN AU4711 - WW-uitkering naar verlies van 36 arbeidsuren. Nieuw contract voor arbeid op afroep. Is er een overeenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan? Is de korting op de WW-uitkering terecht?

• LJN AU4712 - In geschil is het antwoord op de vraag op welke datum de fictieve opzegtermijn in het geval van betrokkene eindigt.

• LJN AU4713 - Weigering WW-uitkering. De grondslag van het bestreden besluit wordt niet langer gehandhaafd. Gelet hierop kan het bestreden besluit - en in het verlengde daarvan de aangevallen uitspraak - om die reden niet in stand blijven.

• LJN AU4714 - Accountmanager. Vertrouwensbreuk. Oneigenlijk gebruik van de mobiele telefoon. Onvoldoende functioneren. Is de werkloosheid verwijtbaar?

• LJN AU5150 - Korting op de WW-uitkering omdat betrokkene onvoldoende sollicitaties heeft verricht.

• LJN AU5156 - Is het besluit tot weigering van WW-uitkering omdat betrokkene niet voldoet aan de referte-eis terecht vernietigd?

• LJN AU5164 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AU5168 - Is de aanvraag voor een (aanvullende) WW-uitkering terecht afgewezen op de grond dat niet is voldaan aan de referte-eis, bedoeld in artikel 17 van de WW?

• LJN AU5174 - Vaststelling eerste werkloosheidsdag.

• LJN AU5289 - Niet-tijdig betaling van het griffierecht. Het verzoek om voorlopige voorziening is niet-ontvankelijk.

• LJN AU5343 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene geen recht had op een WW-uitkering, aangezien hij in 1995 zelfstandig ondernemer was en geen werknemer in de zin van de WW.

• LJN AU5457 - Is de aanvraag voor WW-uitkering ingaande 1 april 2002 terecht afgewezen op de grond dat betrokkene in verband met ziekte niet beschikbaar was om arbeid te aanvaarden en dus niet werkloos was?

• LJN AU5458 - Is terecht WW-uitkering geweigerd omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden? Kon in redelijkheid niet van betrokkene worden gevergd dat hij de dienstbetrekking voortzette?

• LJN AU5689 - Is de hoogte van het dagloon juist vastgesteld?

• LJN AU5705 - Hoogte van het vastgestelde dagloon.

• LJN AU5717 - Is aan betrokkene terecht een kortdurende WW-uitkering toegekend en is terecht een bovenwettelijke uitkering ontzegd?

• LJN AU5902 - Ingangsdatum van het recht op WW-uitkering in verband met de fictieve opzegtermijn.

• LJN AU6176 - Is terecht WW-uitkering geweigerd omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden?

• LJN AU6258 - Internist intensivist. Gedeeltelijke weigering WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Indien er onvoldoende vacatures op het eigen opleidingsniveau zijn, dient er te worden gezocht op een lager niveau.

• LJN AU6261 - Bestuurssecretaresse bij een gemeente. Ontslag op eigen verzoek. Verlening van eervol ontslag. Reorganisatie. Verstoorde werkverhouding. Weigering WW-uitkering. Het beroep tegen de weigering van bovenwettelijke uitkering is terecht niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AU6264 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden.

• LJN AU6275 - Be๋indiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden en onder toekenning van een vertrekpremie. Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Informatie inwinnen bij een onafhankelijke deskundige.

• LJN AU6352 - Standplaatshostess voor een reisorganisatie. Berekening hoogte WW-dagloon. Is de toepassing van dagloon verminderende bepalingen omtrent seizoenwerk terecht?

• LJN AU6615 - Weigering WW-uitkering. Heeft betrokkene een passend werkaanbod afgewezen? Tegenstrijdige verklaringen. Het UWV dient voldoende onderzoek te doen.

• LJN AU6616 - Proceskostenveroordeling.

• LJN AU6803 - WW-uitkering geweigerd. Is er sprake van verwijtbare werkloosheid? Nevenfunctie.

• LJN AU6814 - Is terecht besloten tot een blijvend gehele weigering van WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos wordt geacht in verband met diens weigering mee te werken aan de verhuizing.

• LJN AU6817 - De uitkeringsspecificatie is als besluit aan te merken, zodat daartegen bezwaar en beroep openstaat. Heeft betrokkene schade geleden?

• LJN AU6820 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid. Ongeoorloofde exorbitante salarisverhoging. Benadeling van de werkgever.

• LJN AU6823 - Betrokkene heeft geen recht op uitkering over perioden gelegen v๓๓r 26 weken voorafgaand aan dag van aanvraag voor WW-uitkering. Is er sprake van een bijzondere geval? Gedeeltelijke WAO-uitkering.

• LJN AU6831 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Ontslag wegens overtreding van de regels die de werkgever heeft gesteld ten aanzien van het gebruik van internet. Terugvordering van voorschotten.

• LJN AU6833 - Verzoek tot overname van onbetaald gebleven salaris en provisie. Is terecht de overname van de provisie over de maand augustus 2002 geweigerd?

• LJN AU6834 - Is de korting op de WW-uitkering terecht? Heeft betrokkene te weinig concrete sollicitaties verricht? Schending van de hoorplicht.

• LJN AU6838 - Verkoopadviseur, ontslagen wegens fraude. Weigering WW-uitkering. Is er sprake van verminderde verwijtbaarheid in verband met psychische klachten?

• LJN AU6839 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Betrokkene is verwijtbaar werkloos geworden doordat hij zich bij zijn werkgever zo heeft gedragen dat hij behoorde te weten of kon weten dat ontslag zou volgen.

• LJN AU6854 - Weigering WW-uitkering. Reorganisatie. Is betrokkene verwijtbaar werkloos geworden door onvoldoende verweer te voeren in de ontbindingsprocedure?

• LJN AU6855 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding.

• LJN AU6856 - Weigering WW-uitkering als maatregel. Benadelingshandeling. Fictieve opzegtermijn.

• LJN AU6863 - Tolk Arabisch bij de IND. Weigering WW-uitkering. Is er sprake van een verzekeringsplichtige arbeidsverhouding?

• LJN AU6880 - Weigering WW-uitkering. Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AU6881 - Niet-ontvankelijkheid van het beroep wegens niet tijdig betaald griffierecht.

• LJN AU7261 - Weigering WW-uitkering. Het verrichten van niet-verzekeringsplichtige arbeid. Onvoldoende onderzoek.

• LJN AU7280 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid. Mate van verwijtbaarheid. Omstandigheden.

• LJN AU7288 - Is terecht gesteld dat betrokkene in de periode in geding in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen zodat terecht een maatregel is opgelegd?

• LJN AU7402 - Betrokkene heeft zich zodanig gedragen dat hij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat dit gedrag de be๋indiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben, zodat hij verwijtbaar werkloos is geworden.

• LJN AU7405 - Betrokkene heeft niet voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te worden gebracht voor een loongerelateerde WW-uitkering. Hij heeft niet aangetoond dat over ten minste 52 dagen per jaar loon is ontvangen.

• LJN AU7666 - Faillissement van de werkgever. Aanvraag voor overname van de loonbetalingsverplichting. Het UWV heeft bij het bestreden besluit de over te nemen betalingsverplichting van de werkgever ten onrechte gemaximeerd op zes weken. Bescherming van de oudere werknemer.

• LJN AU7669 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Verwijtbaarheid. Berusting in onrechtmatig
gegeven ontslag.

• LJN AU7754 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens zelf genomen ontslag.

• LJN AU7762 - Is er sprake van verwijtbare werkloosheid en is de WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd? Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AU7780 - Reorganisatie. Instemming met ontslag. Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid.

• LJN AU7781 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene is verwijtbaar werkloos omdat hij zich zodanig heeft gedragen dat hij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat dit gedrag de be๋indiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben.

• LJN AU7783 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat betrokkene heeft nagelaten de aangeboden passende arbeid te aanvaarden.

• LJN AU7784 - Het niet herkrijgen van werknemerschap. Geen volledige be๋indiging van de werkzaamheden als zelfstandige.

• LJN AU7788 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft in strijd gehandeld met het in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentie- en geheimhoudingsbeding jegens de werkgever.

• LJN AU7790 - Afwijzing van de verzoeken om toekenning van een uitkering krachtens hoofdstuk IV van de WW. Verzoeken tot overneming van de betalingsverplichting van de werkgever om een aanvulling te betalen op de na de dienstbetrekking ontvangen werkloosheidsuitkering.

• LJN AU7792 - Herziening WW-uitkering op de grond dat betrokkene in de periode in geding geen arbeidsuren heeft verloren en derhalve niet als werkloos kan worden aangemerkt. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering.

• LJN AU7793 - Herziening, intrekking en terugvordering van de WW-uitkering. Boete. Verblijf in het buitenland anders dan wegens vakantie.

• LJN AU7794 - Is terecht en op goede gronden aangenomen dat betrokkene zich met betrekking tot zijn dienstbetrekking bij de werkgever verwijtbaar zodanig heeft gedragen dat hij redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat dit gedrag de be๋indiging van de dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben?

• LJN AU7795 - Verwijtbare werkloosheid. Beoordeling van de omstandigheden waaronder de voorafgaande dienstbetrekking is be๋indigd.

• LJN AU8261 - Eindiging van het recht op WW-uitkering omdat betrokkene over de uren in geding zijn hoedanigheid als werknemer heeft verloren. Herziening en terugvordering van de WW-uitkering.

• LJN AU8262 - Korting op de WW-uitkering in verband met een tijdelijke aanstelling.

• LJN AU8263 - Is terecht besloten dat betrokkene geen recht heeft op een WW-uitkering vanwege verblijf in het buitenland anders dan wegens vakantie?

• LJN AU8271 - Is terecht besloten dat betrokkene niet meer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen omdat er geen sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking en de arbeidsverhouding daarmee vanwege de familieverhoudingen ook niet kan worden gelijkgesteld?

• LJN AU8276 - Klinisch psycholoog. Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Betrokkene heeft niet voldaan aan de minimumeis van ้้n concrete sollicitatie per week.

• LJN AU8284 - Chef werkplaats. Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Verstoorde arbeidsverhouding. Heeft er een deugdelijk en zorgvuldig onderzoek naar de relevante feiten en omstandigheden plaatsgevonden?

• LJN AU8293 - Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Betrokkene heeft de brochure over de arbeidsverplichtingen in ontvangst genomen. Minimaal ้้n sollicitatie per week.

• LJN AU8296 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Terugvordering van voorschotten. Verwijtbare werkloosheid. Ontslag. Werkweigering of ziekmelding? Heeft er voldoende en zorgvuldig onderzoek plaatsgevonden?

• LJN AU8326 - Is de WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd wegens verwijtbare werkloosheid? Betrokkene heeft ontslag genomen vanwege de reisafstand tussen het werk en het nieuwe woonadres. Betrokkene heeft gewerkt tot aan haar bevallingsverlof. Moederschap. Er waren geen andere mogelijkheden bij de werkgever.

• LJN AU8337 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene een Wajong-uitkering ontvangt naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80-100%. Er is geen sprake van een uitzonderingssituatie.

• LJN AU8340 - Medewerkster UWV GAK. Is bij de vaststelling van de WW-uitkering uitgegaan van het juiste aantal arbeidsuren per week?

• LJN AU8346 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. De toegang tot het werk is ontzegd na de overgang van onderneming. Is er sprake van ontslag?

• LJN AU8349 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering omdat betrokkene werkzaam was als koerier. Schending van de inlichtingenverplichting. Het verrichte werk is niet vermeld op de werkbriefjes. Is er sprake van vrijwilligerswerk? Inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Fraudeonderzoek.

• LJN AU8494 - Terugvordering van WW-uitkering. Er is geen toereikende grondslag aanwezig om, wat betreft de in aanmerking genomen deeltijdfactor, een verschil te maken tussen reguliere vakantiedagen en leeftijdsgebonden dagen.

• LJN AU8521 - Afwijzing herhaalde aanvraag voor WW-uitkering. Het was voorzienbaar dat het gedrag van betrokkene zou leiden tot be๋indiging van zijn dienstverband. De weigering van WW-uitkering kon in redelijkheid gehandhaafd worden. Er is geen ondubbelzinnige toezegging gedaan.

• LJN AU8548 - Is terecht besloten dat voor betrokkene geen recht op WW-uitkering bestaat omdat geen rechtsgeldige eindiging van de laatste arbeidsovereenkomst heeft plaatsgevonden? CAO-Welzijn.

• LJN AU8562 - Is de WW-uitkering terecht blijvend geheel geweigerd omdat betrokkene de aangeboden passende arbeid niet heeft aanvaard dan wel door eigen toedoen geen passende arbeid heeft verkregen?

• LJN AU8569 - Betrokkene heeft een WAZ-uitkering. Na tijdelijk werk is een WW-uitkering aangevraagd en toegekend. Samenloop WAZ-WW-uitkering. Intrekking van de WW-uitkering met inachtneming van een uitlooptermijn van zes maanden.

• LJN AU8573 - Is terecht geoordeeld dat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden als bedoeld in artikel 24, tweede lid, aanhef en onder a, van de WW en dat in verband hiermee de uitkering terecht blijvend geheel is geweigerd?

• LJN AU8835 - Verzoek om terug te komen van een eerder besluit. Verhoging van het dagloon met terugwerkende kracht. Vergoeding van de wettelijke rente.

• LJN AU8837 - Wijziging van het vastgestelde dagloon. Afwijzing van het verzoek tot nabetaling van de wettelijke rente.

• LJN AU8867 - Alsnog vaststelling van een hoger dagloon. Is terecht geweigerd de gevraagde (vertragings)schade in de vorm van toekenning van wettelijke rente te vergoeden?

• LJN AU8983 - Verhoging van het dagloon met terugwerkende kracht. Bestaat er recht op schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente?

• LJN AU9057 - Weigering WW-uitkering. De werkzaamheden in het attractiepark moeten worden beschouwd als seizoenmatige arbeid in de zin van artikel 4b, zesde lid, van de Regeling
gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren.

• LJN AU9296 - De CRvB is onbevoegd voor zover het hoger beroep ziet op het verzoek om herziening ex artikel 8:88 van de Awb. Het past niet in het bestuursrechtelijk systeem dat een belanghebbende om herziening verzoekt van besluiten die rechtens non-existent zijn omdat hiervoor andere besluiten in de plaats zijn gekomen.

• LJN AU9298 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AU9548 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet heeft voldaan aan de in artikel 16 van de WW vermelde voorwaarde dat zij beschikbaar was voor werk.

• LJN AU9566 - Zijn bij de bepaling van het gemiddeld aantal arbeidsuren de overuren terecht op grond van artikel 4a, eerste lid, van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren buiten aanmerking gelaten?

• LJN AU9568 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat op juiste gronden de WW-uitkering van betrokkene geheel is geweigerd omdat hij door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden?

• LJN AU9667 - Weigering WW-uitkering. Er is niet voldaan aan de referte-eis: betrokkene heeft niet ten minste 26 weken als werknemer arbeid verricht in de 39 weken onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid.

• LJN AU9669 - Betrokkene heeft tijdens de referteperiode in voorlopige hechtenis gezeten. Berekening van het gemiddeld aantal arbeidsuren per week.

• LJN AU9672 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering op grond van de overweging dat het aan betrokkene te wijten is dat zijn contract niet is verlengd.

• LJN AU9674 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft zich ten overstaan van zijn voormalige werkgever zodanig gedragen dat hij kon voorzien dat hij ontslagen zou worden.

• LJN AU9678 - Betrokkene heeft het recht op voortzetting van de WW-uitkering in Nederland verloren omdat zij pas na afloop van de gestelde termijn naar Nederland is teruggekeerd. Toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71.

• LJN AU9682 - Terugbetaling van ten onrechte ontvangen WW-uitkering in maandelijkse termijnbedragen.

• LJN AU9691 - Ontslag tijdens de proeftijd. Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid.

• LJN AU9697 - Herziening WW-uitkering met terugwerkende kracht. Betrokkene heeft niet voldaan aan de mededelingsverplichting. Werk als zelfstandig acupuncturiste.

• LJN AU9699 - Vertrouwensbreuk. Ontslag. Weigering WW-uitkering. De werkloosheid was voorzienbaar. Redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM.

• LJN AU9701 - Uitkeringsfraude. Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Inlichtingenverplichting.

• LJN AU9754 - Verlaging WW-uitkering omdat betrokkene in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen. Weigering ZW-uitkering. Betrokkene is niet meer wegens ziekte of gebrek ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid.

• LJN AU9768 - Hoogte van het vastgestelde dagloon. Verzoek om schadevergoeding.

• LJN AU9861 - Ontzegging recht op WW-uitkering omdat betrokkene gedurende ten minste anderhalf jaar werkzaamheden als zelfstandige heeft verricht.

• LJN AU9875 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos wordt geacht.

• LJN AV0215 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV0897 - De onderhavige beslissing ontbeert een publiekrechtelijke grondslag zodat deze beslissing geen publiekrechtelijke rechtshandeling is en niet als besluit in de zin van artikel 1:3 Awb kan worden aangemerkt.

• LJN AV1632 - Toepassing van de maatregel op het gehele recht op WW-uitkering. Verplichting tot voldoende sollicitatieactiviteiten. Richtlijn passende arbeid.

• LJN AV1635 - Maatregel WW-uitkering. Verplichting tot voldoende sollicitatieactiviteiten. Passende arbeid. Deeltijd/voltijd.

• LJN AV1728 - Kortingen op de WW-uitkering. Betrokkene heeft in onvoldoende mate getracht passende arbeid te verkrijgen en eisen gesteld die het aanvaarden van passende arbeid belemmeren.

• LJN AV1841 - Wekeneis: in beginsel tellen alle weken mee waarin feitelijk arbeid is verricht, ongeacht de omvang van het aantal gewerkte uren.

• LJN AV1847 - Korting op de WW-uitkering vanwege onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AV1979 - Vergoeding van de kosten tijdens bezwaar en beroep.

• LJN AV1980 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV1981 - Weigering WW-uitkering. Was betrokkene niet beschikbaar voor werk? Het bestreden besluit berust op onvoldoende deugdelijke grondslag.

• LJN AV1983 - Is betrokkene verwijtbaar werkloos geworden doordat hij heeft nagelaten passende arbeid te aanvaarden?

• LJN AV2016 - Is terecht vastgesteld dat betrokkene zijn verplichting, neergelegd in artikel 24, eerste lid, aanhef en onder b, ten derde, van de WW, niet is nagekomen doordat hij door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden?

• LJN AV2030 - Korting op de WW-uitkering en op de bovenwettelijke uitkering vanwege onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AV2042 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Weigering van toeslag krachtens de TW aangezien er geen recht op WW-uitkering bestaat.

• LJN AV2173 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Medisch gezien bestond er voor betrokkene onvoldoende reden om niet in het eigen werk te hervatten.

• LJN AV2176 - Moeten de in geschil zijnde werkzaamheden van betrokkenen in een buitenmuseum als seizoenmatige arbeid worden aangemerkt?

• LJN AV2179 - Ontzegging van het recht op WW-uitkering omdat betrokkene werkzaam is in een cyclisch arbeidspatroon. Moeten de werkzaamheden van betrokkene als paprikaplukker worden aangemerkt als seizoenmatige arbeid?

• LJN AV2180 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden.

• LJN AV2181 - Zijn de besluiten waarbij het recht van betrokkenen op een uitkering op grond van hoofdstuk IV van de WW is vastgesteld uitgaande van de opzegdatum terecht vernietigd?

• LJN AV2182 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Be๋indiging dienstbetrekking zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren zijn verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet zou kunnen worden gevergd.

• LJN AV2426 - Weigering WW-uitkering. Tomatenteelt. Seizoenmatige arbeid. Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren.

• LJN AV2428 - Het nieuwe besluit komt geheel tegemoet aan het beroep, zodat het hoger beroep niet-ontvankelijk is. Proceskostenveroordeling.

• LJN AV2430 - Herziening WW-uitkering. Inkomsten uit de handel in auto's.

• LJN AV2435 - Maatregel wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Het bezoeken van uitzendbureaus is onvoldoende. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden.

• LJN AV2440 - Betrokkene heeft zijn werkzaamheden als zelfstandige niet geheel be๋indigd.

• LJN AV2442 - Dagloonvaststelling en maatregel. Het is niet uitsluitend aan betrokkene te wijten dat de aanvraag pas op 27 december 2001 is ingediend, maar dit is mede te wijten aan een gebrek aan informatie van de zijde van het CWI dan wel het UWV.

• LJN AV2445 - Weigering WW-uitkering: cyclisch arbeidspatroon. Seizoenmatige arbeid. Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren.

• LJN AV2459 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat zonder gegronde redenen is nagelaten passende arbeid te aanvaarden.

• LJN AV2465 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. De gegrondverklaring van een bezwaar dient gepaard te gaan met een nieuw inhoudelijk besluit.

• LJN AV2480 - Weigering WW-uitkering. Het telen en oogsten van trostomaten dient te worden beschouwd als seizoenmatige arbeid.

• LJN AV2482 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV2483 - Weigering WW-uitkering medewerkers attractiepark. Seizoenmatige arbeid. Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren. Besluit interpretatie seizoenmatige arbeid.

• LJN AV2486 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering.

• LJN AV2487 - Raamovereenkomst met een uitzendbureau gedurende zes maanden. Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV2645 - Afwijzing aanvraag voor WW-uitkering op de grond dat betrokkene niet voldoet aan de wekeneis.

• LJN AV2760 - Be๋indiging WW-uitkering. Door zijn werkbriefje niet in te leveren, heeft betrokkene niet voldaan aan de inlichtingenverplichting.

• LJN AV2765 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid door ontslag bij de voorlaatste werkgever.

• LJN AV2766 - Herleving van het recht op WW-uitkering na vakantie, welke aansluit op een periode waarin een ZW-uitkering is ontvangen. Vakantieregeling.

• LJN AV2775 - Arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht. Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid door in te stemmen met het ontslag of door akkoord te gaan met de verbreking van de dienstbetrekking.

• LJN AV2778 - Onvoldoende sollicitatieactiviteiten tijdens de bezwaarfase. Maatregel.

• LJN AV2780 - Weigering overneming van vakantiedagen. Is de aanvraag daartoe niet binnen de termijn van een halfjaar ingediend?

• LJN AV2781 - Nadat betrokkene hersteld was verklaard en niet is gaan werken, is hem een WW-uitkering blijvend en geheel geweigerd op grond van verwijtbare werkloosheid. Terugvordering van het onverschuldigd betaalde voorschot.

• LJN AV2784 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV2793 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft door eigen toedoen geen passende arbeid behouden.

• LJN AV2983 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV2989 - Maatregel wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AV2993 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV2995 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Werkzaamheden als zelfstandige.

• LJN AV2997 - Weigering overname van vakantierechtwaarden. De werkgever verkeerde niet al ten tijde van het ontslag dan wel op enig ander moment voorafgaand aan het faillissement in een blijvende toestand van betalingsonmacht.

• LJN AV3000 - Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van dringende redenen. Het bezwaar van de werkgever tegen de toekenning van WW-uitkering is door de rechtbank gegrond verklaard. Verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV3001 - Afwijzing aanvraag voor WW-uitkering. Met de beschikbaarheidsverklaring is aangegeven dat, in afwachting van de WAO-beroepszaak, betrokkene zich beschikbaar stelt voor passende arbeid.

• LJN AV3009 - WW-uitkering en WAO-uitkering. Betrokkene heeft niet voldaan aan de sollicitatieplicht tijdens het ori๋nteren op werkzaamheden als zelfstandige.

• LJN AV3020 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid: betrokkene heeft nagelaten de aangeboden passende arbeid te aanvaarden.

• LJN AV3025 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat betrokkene heeft nagelaten de aangeboden passende arbeid te aanvaarden.

• LJN AV3032 - Onvoldoende sollicitatieactiviteiten in de eerste week van werkloosheid. Maatregel: korting op de WW-uitkering van 20% gedurende zestien weken. Wijziging van het beleid. Vergoeding van de wettelijke rente.

• LJN AV3036 - Kosten van outplacement. Toekenning per abuis van de WW-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde WW-uitkering. Renteschade.

• LJN AV3041 - Verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft door eigen toedoen geen passende arbeid behouden.

• LJN AV3334 - Verwijtbare werkloosheid. Er is geen aanleiding om te concluderen dat de werkloosheid betrokkene niet in overwegende mate zou kunnen worden verweten.

• LJN AV3339 - Terugvordering van werkloosheidsuitkering ingevolge het Bwoo. Hoogte van het terug te vorderen bedrag.

• LJN AV3578 - Overneming van de loonbetalingsverplichting van de werkgever ingevolge hoofdstuk IV van de WW. Ontbindingsvergoeding. Opzegtermijn.

• LJN AV3597 - Verzoek om op grond van hoofdstuk IV van de WW een aantal betalingsverplichtingen van de werkgever over te nemen. Weigering van het UWV om de kosten over te nemen van de ontbindingsvergoeding, van de rechtsbijstand en de zogeheten "relocation policy" en van een aantal bonussen.

• LJN AV4151 - Terugvordering van WW-, ZW- en WAO-uitkering. Opsporingsonderzoek. Verzwegen inkomsten uit arbeid. De schatting van de inkomsten is aanvaardbaar.

• LJN AV4157 - Betrokkene heeft geen recht meer op WW-uitkering onder de overweging dat hij in verband met ziekte niet meer beschikbaar is om arbeid te aanvaarden.

• LJN AV4192 - Het bezwaar is niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van de gronden. Ontvangst van het poststuk. Het risico van niet-aangetekende verzending. Er zijn voldoende gegevens beschikbaar om de gronden te kunnen indienen.

• LJN AV4198 - Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid. Te laat op het werk verschijnen. Waarschuwing. Medische grond? Is er een dringende reden om af te zien van de maatregel?

• LJN AV5871 - Werkgever failliet. Vaststelling WW-dagloon. Vast loon volgens de arbeidsovereenkomst? Provisie?

• LJN AV6189 - Betrokkene stond niet in een verzekeringsplichtige gezagsrelatie tot zijn zoon. Er bestaat geen recht op WW-uitkering. Terugvordering van het verleende voorschot.

• LJN AV6403 - Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Onmiddellijke uitspraak in de hoofdzaak. Afwijking van wettelijke voorschriften van dwingendrechtelijke aard? Bijzonder geval? Herleving van het recht op WW-uitkering bij vertrek naar het buitenland.

• LJN AV6408 - Ten onrechte (blijvend gehele) weigering WW-uitkering. Betrokkene is niet verwijtbaar werkloos. Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening.

• LJN AV6410 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Niet tijdig indienen van het bezwaarschrift: het beroep dient alsnog ongegrond te worden verklaard.

• LJN AV6415 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering op de grond dat betrokkene had nagelaten passende arbeid te aanvaarden.

• LJN AV6417 - De wekeneis zal opnieuw worden beoordeeld. Verzoek om uitspraak te doen op grond van de thans voorliggende stukken. Proceskostenvergoeding.

• LJN AV6418 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AV6420 - Verzoek om herziening. Er zijn geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. De eventuele kennelijke onjuistheid van het oorspronkelijke besluit speelt op zichzelf geen beslissende rol meer bij de beoordeling van een verzoek om terug te komen van dat besluit.

• LJN AV6425 - Verlaging WW-uitkering. Niet aannemelijk is gemaakt dat de inschrijving bij de CWI is be๋indigd door buiten betrokkenes toedoen liggende oorzaken.

• LJN AV6429 - Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Causaal verband tussen het sollicitatiegedrag en het bestaan of voortduren van de werkloosheid.

• LJN AV7591 - Intrekking en terugvordering van de WW-uitkering met terugwerkende kracht wegens schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene was niet verzekerd in de zin van de WW omdat hij niet als werknemer werkzaam was, maar als vennoot.

• LJN AV8246 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering van een ambtenaar. Met de rechtbank is de CRvB van oordeel dat de hier aan de orde zijnde omstandigheid veeleer duidt op een benadelingshandeling als bedoeld in artikel 24, zesde lid, van de WW.

• LJN AV8248 - De aanvraag voor overneming van de betalingsverplichtingen van de werkgever is door het UWV ten onrechte beoordeeld onder toepassing van artikel 62 van de WW.

• LJN AV8250 - Artikel 16 van de WW: beschikbaarheid om arbeid te aanvaarden.

• LJN AV8803 - Herleving WW-uitkering. Heeft betrokkene recht op verlengde uitkering en vervolguitkering krachtens de WW? Duurzaam opslaan van de gegevens in de verzekerdenadministratie. De bewijslast met betrekking tot het arbeidsverleden rust op het uitvoeringsorgaan.

• LJN AV9068 - Aan onderhavig hoger beroep is het belang komen te ontvallen, zodat het niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.

• LJN AV9076 - De werkloosheid is niet in overwegende mate aan betrokkene toe te rekenen. Blijvend gehele weigering WW-uitkering.

• LJN AV9078 - Niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AV9359 - Is het verzoek tot overneming van de betalingsverplichtingen van de werkgever krachtens hoofdstuk IV van de WW terecht geweigerd?

• LJN AV9374 - De vastgestelde wijze van invordering is in overeenstemming met artikel 36a van de WW en het op onder meer artikel 36b van de WW gebaseerde Besluit Tica.

• LJN AV9449 - De regeling met betrekking tot vrijstelling van sollicitatieplicht voor werklozen ouder dan 57,5 jaar is gewijzigd. Is de mededeling aan betrokkene daaromtrent een appellabel besluit?

• LJN AV9451 - De schuld aan de werkgever is in mindering gebracht op de WW-uitkering in verband met faillissement.

• LJN AV9463 - Kortdurende WW-uitkering. Er bestaat geen recht op een loongerelateerde en vervolguitkering. Voldoet betrokkene aan de arbeidsverledeneis (
vier-uit-vijfeis)?

• LJN AV9466 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft zelf ontslag genomen. Er was geen acute medische noodzaak voor het ontslag.

• LJN AV9467 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Van betrokkene had mogen worden verwacht dat hij inhoudelijk verweer had gevoerd tegen het ontbindingsverzoek van de werkgever.

• LJN AV9475 - Herziening van de toeslag krachtens de TW. Ingangsdatum. De WW-uitkering is niet in geding.

• LJN AV9482 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. De leidinggevenden zijn onheus bejegend. Meningsverschil over de hoogte van het salaris en de toekenning van een bonus. Betrokkene heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd tegen zijn ontslag.

• LJN AV9521 - Overneming van loonverplichtingen en vakantiedagen. De vakantieopbouw bij de nieuwe werkgever in mindering brengen op de WW-uitkering. Een kennelijke verschrijving in een besluit mag worden hersteld.

• LJN AV9524 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Kantongerechtsprocedure. Voor het uitvoeringsorgaan geldt een eigen onderzoeksplicht en verantwoordelijkheid ter vaststelling van de verwijtbaarheid.

• LJN AV9528 - Afwijzing aanvraag voor loonsuppletie. Betrokkene voldoet niet aan de voorwaarden. De rechtbank heeft haar oordeel mede gebaseerd op een niet aan het besluit ten grondslag gelegde afwijzingsgrond.

• LJN AW0984 - Terugvordering van voorschotten op de WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid.

• LJN AW1619 - Kan betrokkene geen aanspraak maken op een WW-uitkering omdat geen sprake is van een relevant urenverlies?

• LJN AW1753 - Verschoonbare termijnoverschrijding, zodat het verzet gegrond is.

• LJN AW2119 - Weigering WW-uitkering. Eerste werkloosheidsdag. Referte-eis. Re๋le beschikbaarheid.

• LJN AW2122 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid. Gedrag waarvan betrokkene redelijkerwijs kon begrijpen dat dit ontslag tot gevolg zou hebben.

• LJN AW2124 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft oor eigen toedoen zijn werk niet behouden. Laakbaar gedrag.

• LJN AW2142 - WW-uitkering en daarnaast een arbeidsovereenkomst voor vier uur per week. Ziekmelding. Dagloonvaststelling. Evenredige vermindering.

• LJN AW2190 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AW2193 - Het hoger beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard vanwege het ontbreken van procesbelang.

• LJN AW2221 - Ingangsdatum van het recht op WW-uitkering. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

• LJN AW2227 - Herziening WW-uitkering. Terugvordering van onverschuldigd betaalde uitkering.

• LJN AW3066 - Het bezwaar is terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens overschrijding van de bezwaartermijn. De verzending van eerder bezwaarschrift is niet genoegzaam aannemelijk gemaakt.

• LJN AW3096 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid. Pro-formaverweer in de ontbindingsprocedure.

• LJN AW3100 - Weigering WW-uitkering. Vast dienstverband met loondoorbetalingsverplichting. Betrokkene heeft geen bezwaar gemaakt tegen de weigering van WAO-uitkering.

• LJN AW3128 - Verzoek om vergoeding van de wettelijke rente over de nabetaalde WW-uitkering.

• LJN AW3157 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet heeft voldaan aan de wekeneis. Een bestuursorgaan kan een gemaakte fout herstellen, tenzij
het daarbij in strijd komt met regels van geschreven of ongeschreven recht.

• LJN AW3171 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Verhuizing van de werkgever. Is de nieuwe werkplek te ver gelet op de zorg voor jonge kinderen? Reistijd is werktijd.

• LJN AW3186 - Diverse WW-besluiten. Gemiddeld aantal arbeidsuren? Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AW3218 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Ontslag op staande voet. Foutief produceren, nonchalant gedrag, na meerdere waarschuwingen.

• LJN AW4864 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek om voorlopige voorziening wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht.

• LJN AW5235 - Toekenning WW-uitkering. Hoogte van het vastgestelde dagloon.

• LJN AW5347 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid: be๋indiging van de dienstbetrekking met wederzijds goedvinden door in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst en slechts pro-formaverweer te voeren. Onvoldoende onderzoek.

• LJN AW5374 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Niet voldoende is weerlegd dat de werkgever in onvoldoende mate op de werkneemster kon vertrouwen en dat dat de reden was om de arbeidsovereenkomst niet te verlengen.

• LJN AW5380 - Weigering WW-uitkering. Er is niet voldaan aan de referte-eis. Er is geen sprake van een bijzonder geval omdat er geen sprake is van ondubbelzinnige en onvoorwaardelijke (onjuiste of onvolledige) inlichtingen die gerechtvaardigde verwachtingen hebben gewekt.

• LJN AW5515 - Weigering WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid. Betrokkene is werkloos geworden uit een dienstbetrekking bij een uitzendbureau. De omstandigheden waaronder de voorafgaande dienstbetrekking is be๋indigd.

• LJN AW5518 - Geen vergoeding van de kosten van de opleiding voor belastingadviseur.

• LJN AW5615 - Weigering WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid. De omstandigheden waaronder de voorafgaande dienstbetrekking is be๋indigd.

• LJN AW6728 - Weigering WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid. Er was geen acute noodzaak om ontslag te nemen.

• LJN AW7190 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet de hoedanigheid van werknemer heeft behouden en hij niet als werknemer in de zin van de WW is te beschouwen.

• LJN AW7282 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AW7297 - De overschrijding van de verzetstermijn is niet verschoonbaar, zodat het verzet niet-ontvankelijk is.

• LJN AW8249 - Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid?

• LJN AW9169 - WW-dagloon. Prestatiebeloning. Het spaarloon is ingehouden op de variabele beloning.

• LJN AW9245 - Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AW9253 - Weigering WW-uitkering. Be๋indiging dienstbetrekking. Relevant urenverlies. Werk als zelfstandige. Werkbriefjes correct invullen. Inlichtingenverplichting.

• LJN AW9310 - Be๋indiging en terugvordering van de WW-uitkering. Ten onrechte vernietiging van het besluit door de rechtbank.

• LJN AW9333 - De werkgever heeft een procesbelang. Er is geen grondslag voor de niet-ontvankelijkverklaring. Voor inhoudelijke toetsing en ter voorkoming van verlies van instantie wordt de zaak terugverwezen naar de rechtbank.

• LJN AW9372 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft nagelaten de nietigheid van zijn ontslag in te roepen.

• LJN AW9524 - Korting op de WW-uitkering. Sollicitatieplicht. Gebrek aan vacatures? Werk als zelfstandige.

• LJN AW9537 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Reorganisatie. Had betrokkene inhoudelijk verweer moeten voeren tegen de ontbinding van de arbeidsovereenkomst?

• LJN AW9545 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Het FLEX-pensioen wordt met terugwerkende kracht in mindering gebracht op de WW-uitkering.

• LJN AW9570 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene heeft nalaten passende arbeid te aanvaarden. Belemmert betrokkenes gezondheidstoestand de uitoefening van de functie?

• LJN AW9585 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Ernstige misdragingen. Ontslag op staande voet.

• LJN AW9661 - Weigering WW-uitkering. Er is geen sprake van werkloosheid. Recht op doorbetaling van loon. Passende werkzaamheden bij de werkgever?

• LJN AW9663 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft ingestemd met zijn ontslag.

• LJN AX1612 - Afwijzing van het verzoek om herziening. Overschrijding van de bezwaartermijn. Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar.

• LJN AX1614 - Geen (gedeeltelijk) herleefde WW-uitkering.

• LJN AX1638 - De verwijtbare werkloosheid kan niet in overwegende mate worden verweten. Niet nakomen van de verplichting tot loonbetaling. De verhouding tussen betrokkene en haar werkgever is door een meningsverschil onder spanning komen te staan.

• LJN AX1641 - Overneming loondoorbetalingsverplichting. Niet gebleken is dat het aan betrokkene toegekende voorschot op onzorgvuldige wijze is vastgesteld dan wel dat dit voorschot onredelijk zou zijn.

• LJN AX1787 - Vaststelling en herziening van het WW- en ZW-dagloon.

• LJN AX1788 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Het UWV heeft geen eigen onderzoek verricht naar de aanpassing van de werkzaamheden aan de beperkingen.

• LJN AX1789 - Weigering WW-uitkering wegen verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft onvoldoende verweer gevoerd tegen haar ontslag.

• LJN AX1791 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AX1900 - Uit de volledige heroverweging vloeit voort dat ook op de aanvraag moet worden beslist.

• LJN AX2042 - Weigering WW- en bovenwettelijke uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Is de werkgever belanghebbende?

• LJN AX3050 - Weigering WW-uitkering. Is terecht besloten dat betrokkene de status van werknemer niet kon herkrijgen en dat de WW-uitkering niet kon worden heropend?

• LJN AX3051 - Maatregel. Betrokkene heeft in onvoldoende mate getracht passende arbeid te verkrijgen.

• LJN AX3054 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Gedrag.

• LJN AX3058 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Gedrag.

• LJN AX3059 - Overneming van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

• LJN AX3060 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft zelf ontslag genomen.

• LJN AX3061 - Maatregel wegens het niet nakomen van de sollicitatieverplichtingen.

• LJN AX3062 - Geen herleving van de WW-uitkering. Betrokkene heeft zelf ontslag genomen. Verwijtbare werkloosheid.

• LJN AX3247 - Omvang en verrekening van de te veel ontvangen WW-uitkering.

• LJN AX3746 - Weigering WW- en ZW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Het ontslag is niet tijdig aangevochten en daardoor is ten onrechte berust in de be๋indiging van het dienstverband. Verzoek om herziening.

• LJN AX3751 - Weigering WW-uitkering. Be๋indiging uitzendovereenkomst. Verwijtbare werkloosheid: betrokkene heeft door eigen toedoen geen werk behouden.

• LJN AX3754 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene is niet verwijtbaar werkloos: de CRvB ziet uit de gedingstukken veeleer naar voren komen de wens van de werkgever zich koste wat kost van betrokkene te ontdoen dan het verlangen om het arbeidsconflict te be๋indigen.

• LJN AX3771 - Hoogte van het dagloon. De toeslagen zijn niet aangetoond. Wettelijke rente. Rente over rente.

• LJN AX3799 -
Weigering WW-uitkering omdat betrokkene gedurende de periode in geding wegens ziekte niet beschikbaar was om arbeid te aanvaarden.

• LJN AX3858 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Gedrag.

• LJN AX3859 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft door eigen toedoen geen passende arbeid behouden.

• LJN AX3863 - Geen verlenging van het dienstverband. Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid: betrokkene heeft door eigen toedoen geen passende arbeid behouden.

• LJN AX3866 - Weigering WW-uitkering. Cyclisch arbeidspatroon. Overwegingen ten aanzien van het nieuw te nemen besluit.

• LJN AX3909 - Is terecht geoordeeld dat het UWV de WW-uitkering van betrokkene terecht blijvend geheel heeft geweigerd op grond van verwijtbare werkloosheid?

• LJN AX3986 - Intrekking en terugvordering van de WW-uitkering. Er zijn geen bewijzen voor de dienstbetrekking. Betrokkene was niet verzekerd voor de WW en ZW. De oplegging van de boete is ten onrechte in stand gelaten.

• LJN AX4213 - Afwijzing van het verzoek om wraking. Er zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd waardoor tot de conclusie kan worden gekomen dat de rechterlijke onpartijdigheid van de gewraakte raadsheer schade zou kunnen leiden.

• LJN AX5377 - Ten onrechte weigering van WW-uitkering.

• LJN AX5393 - Faillissement van de werkgever: overneming van provisie. Niet aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van een duidelijke en niet aan gerede twijfel onderhevige vordering op de werkgever.

• LJN AX5407 - Weigering WW- en TW-uitkering omdat er niet is voldaan aan de referteperiode.

• LJN AX5417 - Weigering WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft nagelaten de aangeboden passende arbeid te aanvaarden.

• LJN AX5760 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AX5762 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Het niet willen aanvaarden van de verlenging van het contract voor bepaalde tijd.

• LJN AX6407 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Van betrokkene had verwacht mogen worden dat hij zich inhoudelijk had verweerd tegen het verzoek van de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst omdat dit verzoek op zwakke gronden berustte.

• LJN AX6445 - Het verzet wordt gegrond verklaard omdat na nader onderzoek is gebleken dat het griffierecht tijdig is betaald.

• LJN AX6453 - Oplegging van een maatregel van 20% gedurende zestien weken wegens het niet voldoen aan de sollicitatieverplichting. Be๋indiging van het recht op WW-uitkering.

• LJN AX6466 - Kunnen het herzienings-, terugvorderings- en invorderingsbesluit in rechte stand houden?

• LJN AX6475 - Herleving van het recht op WW-uitkering. De WW-uitkering kan niet worden voortgezet omdat de periode van niet-beschikbaarheid langer is geweest dan zes maanden.

• LJN AX6484 - Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AX6488 - Is de WW-uitkering van betrokkene terecht be๋indigd op de grond dat zij op de datum in geding buiten Nederland woonde?

• LJN AX6493 - Heeft betrokkene terecht geen recht op WW-uitkering omdat niet is voldaan aan de referte-eis?

• LJN AX6504 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat de dienstbetrekking is ge๋indigd zonder dat aan de voortzetting daarvan door betrokkene zodanige bezwaren waren verbonden dat voortzetting redelijkerwijs niet van hem gevergd zou kunnen worden.

• LJN AX6525 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering
omdat er te weinig uren waren gekort op betrokkenes uitkering.

• LJN AX6527 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloos. Betrokkene is niet verschenen op zijn werk. Niet gebleken is van een situatie waarin betrokkene volstrekt niet in staat zou zijn om zijn leidinggevende van het ้้n en ander op de hoogte te brengen.

• LJN AX6529 - Korting op de WW-uitkering wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten.

• LJN AX6531 - Weigering WW-uitkering vanwege verwijtbare werkloosheid. Wel/niet instemmen met ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter.

• LJN AX6532 - Weigering WW-uitkering wegens het te laat indienen van de aanvraag. Er is geen sprake van een bijzonder geval.

• LJN AX6744 - Afwijzing aanvraag voor WW-uitkering. Was betrokkene werkzaam als zelfstandige?

• LJN AX7113 - De verplichting voor de werknemer te voorkomen dat hij werkloos is of blijft doordat hij in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen, wordt ook van toepassing geacht op de werknemer ten aanzien van wie werkloosheid nog niet is ingetreden.

• LJN AX7435 - Bij de vaststelling van het dagloon is alsnog rekening gehouden met de vakantiebonnen. Belang van het hoger beroep; schadevergoeding in de vorm van wettelijke rente.

• LJN AX8395 - Is het dagloon terecht berekend naar het vanaf de datum in geding ge๏ndexeerde dagloon?

• LJN AX8478 - Het verzet is ongegrond omdat de overschrijding van de termijn voor betaling van het griffierecht niet verschoonbaar is.

• LJN AX8489 - Een voorschotnota is geen besluit betreffende de sectorindeling. Het bezwaar voor zover dat betrekking heeft op de indeling had niet-ontvankelijk moeten verklaard worden.

• LJN AX8866 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Het UWV heeft de onderzoeksplicht onvoldoende nageleefd.

• LJN AX8868 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat betrokkene akkoord is gegaan met be๋indiging van het dienstverband terwijl aan de voortzetting daarvan niet zodanige bezwaren zijn verbonden dat die voortzetting niet redelijkerwijs kon worden gevergd.

• LJN AX8869 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AX8870 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. De dienstbetrekking is ge๋indigd zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren zijn verbonden dat deze voortzetting redelijkerwijs niet kon worden gevergd.

• LJN AX8873 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering op de grond dat betrokkene aangeboden passende arbeid heeft geweigerd en verwijtbaar werkloos is geworden.

• LJN AX8942 - Verzoek om schadevergoeding. Immateri๋le en materi๋le schade.

• LJN AX8961 - Toekenning WAO-uitkering. Hoogte van het vastgestelde dagloon. Wettelijke rente.

• LJN AX9763 - Het niet betalen van het griffierecht is niet verschoonbaar. Het verzet is derhalve ongegrond.

• LJN AX9767 - Zijn de aanvragen tot overneming van de achterstallige loonbetalingsverplichtingen van de werkgever terecht afgewezen?

• LJN AX9829 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AX9832 - Weigering WW-uitkering over de perioden die meer dan 26 weken liggen v๓๓r de datum waarop uitkering is aangevraagd.

• LJN AX9856 - De CRvB is niet gebleken dat betrokkene niet in staat was het griffierecht binnen de gestelde termijn te voldoen, zodat het verzet ongegrond wordt verklaard.

• LJN AX9866 - Het bezwaar tegen de beslissing op de aanvraag voor WW-uitkering is terecht ongegrond verklaard. Er is geen grond voor vergoeding van schade.

• LJN AX9869 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering omdat het ontslag is te wijten aan betrokkenes functioneren, instelling en motivatie, terwijl hij had kunnen weten dat zijn gedrag tot ontslag zou leiden.

• LJN AX9870 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene langer dan 1,5 jaar als zelfstandige heeft gewerkt, zodat de hoedanigheid van werknemer niet meer kan worden herkregen.

• LJN AX9884 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene zich niet beschikbaar heeft gesteld voor arbeid.

• LJN AX9934 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Drinken van alcoholhoudende drank tijdens werktijd. Onderzoeksplicht.

• LJN AY0016 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Het UWV heeft onvoldoende zorgvuldig onderzoek gedaan naar de relevante feiten. Het besluit is ondeugdelijk gemotiveerd.

• LJN AY0053 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Voorzienbaar ontslag tengevolge van het incident?

• LJN AY0128 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Gedrag.

• LJN AY0138 - Oplegging van een maatregel omdat betrokkene in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen.

• LJN AY0142 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt.

• LJN AY0143 - Be๋indiging en terugvordering van de WW-uitkering op de grond dat betrokkene op de datum in geding in het buitenland verbleef anders dan wegens vakantie.

• LJN AY0151 - Eerste werkloosheidsdag. Verwijtbare werkloosheid. Was de be๋indiging van de dienstbetrekking voorzienbaar?

• LJN AY0163 - Aanvraag voor WW-uitkering. Dient de overheidswerkgever als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb te worden aangemerkt?

• LJN AY2201 - Weigering WW-uitkering vanwege de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

• LJN AY2628 - Hoefden de door de werkgever in de referentieperiode gedane loonbetalingen niet te worden toegerekend aan voordien ontstane en nog onvervulde loonaanspraken, zodat voor overneming van het loon over die periode geen grond aanwezig was?

• LJN AY2629 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Betrokkene heeft geen juiste opgave gedaan van de gewerkte uren op de werkbriefjes.

• LJN AY2630 - Ontzegging van het recht op WW-uitkering omdat betrokkene niet als werknemer kon worden beschouwd aangezien er geen sprake was van een gezagsverhouding.

• LJN AY2633 - Niet kan worden gezegd dat betrokkene door eigen toedoen zijn arbeid niet heeft behouden en dat de werkloosheid betrokkene verweten kan worden.

• LJN AY2635 - De WW-uitkering is bij wijze van maatregel blijvend geheel geweigerd omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden.

• LJN AY3177 - Vaststelling van het aantal arbeidsuren.

• LJN AY3229 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Er is geen, althans onvoldoende, rechtvaardiging om op het einde van het dienstverband aan te sturen.

• LJN AY3342 - Maatregel wegens het niet nakomen van de sollicitatieverplichting. Betrokkene heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich onmiddellijk na ontvangst van het ontslagbesluit op de hoogte te stellen van te ondernemen stappen en van de voorschriften.

• LJN AY3389 - Maatregel van 10% gedurende 109 dagen wegens te late inschrijving bij de CWI en een maatregel van 20% gedurende zestien weken wegens onvoldoende sollicitatieactiviteiten. Nader besluit.

• LJN AY3392 - Proeftijd. Ontslag. Weigering WW-uitkering. Verwijtbare werkloosheid: betrokkene heeft geen volledige openheid gegeven met betrekking tot zijn schulden, ook niet na de door de korpsbeheerder aangeboden hulp.

• LJN AY3903 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering. Verzoek om herziening. Er zijn geen nieuwe feiten of omstandigheden.

• LJN AY3905 - Maatregel: er zijn geen bijzondere omstandigheden waardoor betrokkene in verminderde mate een verwijt kan worden gemaakt dat hij in onvoldoende mate heeft gesolliciteerd.

• LJN AY3906 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig is betaald.

• LJN AY3917 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft zich verwijtbaar jegens zijn werkgever gedragen; de be๋indiging van zijn dienstbetrekking was voorzienbaar.

• LJN AY3918 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene heeft zich jegens zijn werkgever zodanig verwijtbaar gedragen dat hij heeft moeten begrijpen dat dit gedrag de be๋indiging van zijn dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben.

• LJN AY4059 - Verschoonbare termijnoverschrijding. Betrokkene was vanwege zijn psychische geestestoestand gedurende de gehele bezwaartermijn volledig buiten staat geweest om een (eventueel voorlopig) bezwaarschrift in te dienen, dan wel de hulp van een derde in te schakelen.

• LJN AY4129 - Terugvordering van het voorschot op de WW-uitkering. De redelijke termijn vangt pas aan op het moment dat er sprake is van een geschil.

• LJN AY4133 - Weigering WW-uitkering. Verzoek om herziening. Nieuw gebleken feit of veranderde omstandigheid. Er is niet voldaan aan de referte-eis.

• LJN AY4136 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Het was voorzienbaar dat het gedrag jegens de werkgever ontslag tot gevolg zou kunnen hebben.

• LJN AY4141 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Van betrokkene had verlangd mogen worden dat zij inhoudelijk verweer had gevoerd tegen haar ontslag, waarin zij al het mogelijke had dienen aan te voeren om te trachten haar arbeidsovereenkomst in stand te houden.

• LJN AY4143 - In het bestreden besluit is ten onrechte het standpunt ingenomen dat er geen sprake was van een rechtsgeldig proeftijdbeding en dat betrokkene niet rechtsgeldig door zijn werkgever is ontslagen.

• LJN AY4293 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering op grond van verwijtbare werkloosheid, gelegen in het door eigen toedoen niet behouden van passende arbeid.

• LJN AY4792 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Weigeren van werk.

• LJN AY4797 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Weigering om te werken op zaterdag wegens geloofsovertuiging.

• LJN AY4805 - Het besluit dient te worden aangemerkt als een weigering om terug te komen van een eerder genomen besluit. Er zijn geen nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

• LJN AY4809 - Overschrijding van de termijn voor de betaling van het griffierecht. Het verzet is gegrond omdat in de brief van de CRvB geen einddatum is genoemd voor welke het griffierecht diende te zijn betaald.

• LJN AY4815 - Op de WW-uitkering wordt een maatregel toegepast van 20% gedurende zestien weken wegens het in onvoldoende mate solliciteren. Niet is gebleken dat naar de bijzondere omstandigheden een zorgvuldig onderzoek is verricht, noch dat die omstandigheden in de besluitvorming zijn betrokken.

• LJN AY4817 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene door eigen toedoen geen passende arbeid heeft behouden.

• LJN AY4819 - Bij de toekenning aan betrokkenen van een WW-uitkering is uitgegaan van de juiste opzegtermijn: indien meer dan een maal is opgezegd, is de eerste rechtsgeldige opzegging bepalend voor het vaststellen van de termijnen.

• LJN AY4821 - Opzegtermijn. Overneming van de betalingsverplichtingen van de werkgever van de werknemer die op het moment van het intreden van de betalingsonmacht niet meer in dienst van de werkgever was.

• LJN AY4823 - Overneming van de betalingsverplichtingen van de werkgever na faillissement. Vaststelling van de over te nemen niet-genoten vakantie-uren.

• LJN AY4995 - Overneming van achterstallige betalingsverplichtingen van de werkgever. Niet-opgenomen verlofuren.

• LJN AY5107 - Loondoorbetalingsverplichting. Datum van het intreden van de betalingsonmacht. Insolventierichtlijn EG. Arrest van het Hof van Justitie van de EG. Minimumbescherming.

• LJN AY5432 - De aangevoerde gronden kunnen niet leiden tot vernietiging van de aangevallen uitspraak. Het verzet is ongegrond.

• LJN AY5443 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid.

• LJN AY5528 - Verlaging van de WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkering met 20% gedurende zestien weken op de grond dat betrokkene in de periode in geding in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen.

• LJN AY5529 - Herziening WW-uitkering vanwege inkomsten. Omvang van de werkzaamheden. Zorgvuldigheid van het onderzoek.

• LJN AY5530 - Intrekking WW-uitkering met terugwerkende kracht wegens schending van de inlichtingenverplichting. Terugvordering.

• LJN AY5533 - Is op goede gronden de WW-uitkering van betrokkene bij wijze van maatregel gedurende zestien weken met 30% verlaagd omdat hij in onvoldoende mate heeft getracht passende arbeid te verkrijgen?

• LJN AY5537 - Weigering WW-uitkering omdat betrokkene verwijtbaar werkloos is geworden tengevolge van het actief of passief meewerken aan het be๋indigen van de dienstbetrekking.

• LJN AY5539 - De brieven zijn door de rechtbank ten onrechte niet aangemerkt als besluiten. Terugwijzing naar de rechtbank.

• LJN AY5544 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Zodanig gedrag dat betrokkene redelijkerwijs heeft moeten begrijpen dat dit gedrag de be๋indiging van de dienstbetrekking tot gevolg zou kunnen hebben. Geldige reden om niet op het werk te verschijnen.

• LJN AY5545 - Weigering WW-uitkering wegens het niet aanvaarden van aangeboden passende arbeid.

• LJN AY5552 - Weigering WW-uitkering. Er is geen sprake van arbeidsurenverlies nu van de negen arbeidsuren er niet meer dan drie zijn verloren. Betrokkene heeft recht op onverminderde doorbetaling van loon en dat loon is ook daadwerkelijk doorbetaald.

• LJN AY5566 - Verlaging van de gewenningstoeslag. Vaststelling van het dagloon. Recente loonwijzigingen: verlagingen van het loon.

• LJN AY5572 - Weigering WW-uitkering wegens onrechtmatig verblijf in Nederland. Betrokkene is geen werknemer en kan niet als verzekerde worden aangemerkt. Koppelingswet.

• LJN AY5585 - Overneming door het UWV van de achterstallige betalingsverplichtingen van de werkgever. Niet-opgenomen roostervrije uren.

• LJN AY5586 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Valt de werkloosheid betrokkene in overwegende mate te verwijten?

• LJN AY5588 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Betrokkene heeft ten onrechte ontslag genomen uit zijn dienstbetrekking om bij een uitzendbureau te gaan werken, in welke dienstbetrekking hij korter dan zes maanden werkzaam is geweest.

• LJN AY5589 - Overneming door het UWV van de achterstallige betalingsverplichtingen van de werkgever met uitzondering van de betaling van niet-opgenomen roostervrije uren.

• LJN AY5605 - Herziening en terugvordering van de WW-uitkering. Betrokkene kan niet worden aangemerkt als werkloos. Vrijwilligerswerk.

• LJN AY6050 - Weigering WW-uitkering en bovenwettelijke uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Bevragen van de politie-informatiesystemen voor niet-dienstgerelateerde doeleinden.

• LJN AY6064 - Recht op vervolguitkering. Vaststelling van de eerste werkloosheidsdag.

• LJN AY6098 - Het in het besluit vervatte standpunt wordt niet langer gehandhaafd. Toekenning van schadevergoeding (wettelijke rente).

• LJN AY6121 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet wegens overschrijding van de termijn voor het indienen van een verzetschrift.

• LJN AY6123 - Ontzegging van het recht op WW-uitkering. Toekenning loongerelateerde uitkering. Van een afspraak inzake het oude uitkeringsrecht is niet gebleken.

• LJN AY6132 - De schriftelijke weigering een besluit te nemen op de aanvraag voor WW-uitkering dient te worden gelijkgesteld met een besluit. Het bezwaar van betrokkene is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AY6133 - Dagloonvaststelling. Is "Auszahlung Zeitguthaben" en "Abgeltung Fixstunden" aan te merken als beloning voor overwerk?

• LJN AY6137 - Weigering WW-uitkering. Er is geen sprake van arbeidsurenverlies. Wanneer is er sprake van een cyclisch arbeidspatroon?

• LJN AY6138 - Betrokkene heeft geen recht op vervolguitkering. Eerste werkloosheidsdag. Ziekengeld. Gelijkheidsbeginsel.

• LJN AY6139 - Weigering WW-uitkering. Is er sprake van verwijtbare werkloosheid? Is het ontslag op staande voet rechtsgeldig?

• LJN AY6148 - Was betrokkene al of niet werkloos in de maanden in geding nu hij volgens het UWV over deze maanden recht had op onverminderde doorbetaling van zijn loon?

• LJN AY6152 - Blijvend gehele weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Er is geen sprake van verminderde verwijtbaarheid.

• LJN AY6408 - Weigering overneming van de pensioenpremie. Benadelingshandeling door niet tijdig actie te ondernemen? Zijn de onbetaald gebleven aanspraken van betrokkene uitsluitend ten gevolge van de betalingsonmacht van de werkgever?

• LJN AY6538 - Betrokkene heeft niet binnen de voorgeschreven termijn zijn aanvraag voor WW-uitkering ingediend. Bijzonder geval? Onvoldoende zorgvuldige voorbereiding.

• LJN AY6539 - Weigering WW-uitkering. Is voldaan aan de referte-eis?

• LJN AY6544 - Het verzoek om herziening van het WW-dagloon is niet behandeld aangezien het dossier niet meer voorhanden is. Vernietiging van het dossier. Bewaartermijn van vijf jaar.

• LJN AY6591 - De brief inhoudende uitleg en overzicht van betalingen is geen besluit.

• LJN AY6610 - Verzoek om herziening van het WW-dagloon. Terughoudende toetsing. Reiskostenvergoeding. Extra reisdagen, extra vakantiedagen, pensiontoeslag. Wettelijke rente over de nabetaling.

• LJN AY6799 - Intrekking en terugvordering van de WW-uitkering. De werkzaamheden en inkomsten als zelfstandige zijn niet op werkbriefjes vermeld.

• LJN AY6857 - Weigering WW-uitkering. Betrokkene is niet beschikbaar voor arbeid. Gezondheidstoestand. Er zijn geen activiteiten waaruit de feitelijke beschikbaarheid blijkt.

• LJN AY6858 - Weigering WW-uitkering. Het bezwaar is gegrond verklaard. Heeft het UWV terecht de gevraagde vergoeding van kosten in bezwaar afgewezen?

• LJN ZB7978 - Vast loon per vier weken; dan bestaat er voor ADV-dagen geen recht op loon, tenzij duidelijk anders afgesproken.

• LJN ZB8119 - Activiteiten die nu nog geen omzet genereren, maar op de toekomst zijn gericht, kunnen toch worden aangemerkt
als werkzaamheden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, tweede volzin, van de WW.

• LJN ZB8204 - Omvang van de werkzaamheden als (beginnend) zelfstandige.

• LJN ZB8932 - Betrokkene heeft nagelaten passende arbeid te aanvaarden. De mogelijkheid om bij wijze van maatregel de uitkering over een periode van 26 weken te verlagen tot 35% ontbreekt.

• LJN ZB8941 - Samenloop van dienstbetrekkingen voorafgaand aan het intreden van de werkloosheid. Wijze van berekening van het arbeidsurenverlies.
 
 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x