Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
WET  WERK  EN  BIJSTAND

 

zoektips     

Zie ook: voor de Wwb relevante Abw-jurisprudentie

 

 

 
• LJN AR5779 - Terechte be๋indiging bijstand vanwege (verzwegen) gezamenlijke huishouding, omdat is voldaan aan de criteria van gezamenlijk hoofdverblijf en wederzijdse zorg. De bewijslast rust op de gemeente.

• LJN AS6918 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat geen sprake is van een spoedeisend belang.

• LJN AT3047 - Voor het treffen van een voorlopige voorziening bestaat geen grond, omdat er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat het besluit om de be๋indiging van de bijstandsuitkering te handhaven, stand zal kunnen houden.

• LJN AT3049 - Opschorting bijstandsuitkering op de grond dat betrokkenen weigerden mee te werken aan een heronderzoeksgesprek over hun verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling. Afwijzing van de verzoeken om voorlopige voorziening.

• LJN AT3370 - Er is voldoende aanleiding om het verzoek om voorlopige voorziening in te willigen en de werking van de aangevallen uitspraak op dit onderdeel op te schorten totdat de CRvB heeft beslist op het door verzoeker ingestelde hoger beroep.

• LJN AT4753 - Bevoegdheid om aan het toekennen van bijstand de verplichting te verbinden dat betrokkene binnen twee maanden na bekendmaking van het nader te nemen toekenningsbesluit de vordering bij zijn moeder opeist.

• LJN AT7045 - De rechtsvraag leent zich niet voor beantwoording in het kader van een voorlopige voorziening.

• LJN AT7192 - Afwijzing wrakingsverzoek.

• LJN AT8028 - Be๋indiging bijstandsuitkering. Bij een politie-inval bij betrokkene is een hennepkwekerij aangetroffen. Er is geen boekhouding/administratie waaruit de inkomsten blijken. Inlichtingenverplichting.

• LJN AT8526 - Intrekking bijstandsuitkering. Verzwegen vermogen. Woning in Duitsland. Faillissement. Beoordelingsperiode. Toepasselijk recht. Inlichtingenverplichting.

• LJN AT9299 - Weigering uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Betrokkene, die twee stichtingen voert, is ten onrechte niet aangemerkt als zelfstandige.

• LJN AT9306 - Verzoek om voorlopige voorziening omdat anders uitvoering gegeven zou moeten worden aan de beslissing van de rechtbank en een nieuw besluit genomen zou moeten worden. Het verzoek wordt afgewezen omdat er geen sprake is van een spoedeisend belang.

• LJN AT9318 - Intrekking bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Betrokkene heeft onjuiste informatie verstrekt inzake zijn woonadres. Bij de nieuwe aanvraag om bijstand zijn geen nieuwe of anderszins nadere gegevens verstrekt.

• LJN AT9324 - Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. De aangevoerde omstandigheden vormen geen zodanig spoedeisend belang dat de uitspraak in de hoofdzaak niet zou kunnen worden afgewacht.

• LJN AU0687 - Onterechte afwijzing bijstand (ten bedrage van het verschil tussen alleenstaandeoudernorm en alleenstaandennorm) voor kinderen van illegale vreemdelingen, omdat, gelet op het IVRK, het koppelingsbeginsel geen voldoende rechtvaardiging kan vormen voor het geheel uitsluiten van de mogelijkheid om uitsluitend ten behoeve van de minderjarige kinderen bijstand te verlenen in een situatie dat hun om deze bijstand vragende niet-rechthebbende ouders zelf niet in staat zijn de kosten van voeding, kleding en andere essenti๋le, voor de minderjarige kinderen noodzakelijke kosten te betalen (zeer dringende redenen).

• LJN AU1069 - Be๋indiging recht op bijstand en terugvordering van gemaakte kosten van bijstand. Is terecht besloten de nieuwe aanvraag om bijstandsuitkering met toepassing van artikel 4:5, eerste lid, van de Awb niet te behandelen?

• LJN AU1156 - Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. De gedraging van betrokkene is terecht gekwalificeerd als het niet of onvoldoende meewerken aan het verkrijgen van regulier werk. Opgelegde maatregel.

• LJN AU1159 - Afwijzing wrakingsverzoek.
Er is geen grond voor het oordeel dat sprake is van (schijn van) rechterlijke partijdigheid van mr. Th.C. van Sloten.

• LJN AU1241 - Is de afwijzing van het verzoek om schadevergoeding terecht? Is de hoogte van de proceskostenveroordeling juist vastgesteld?

• LJN AU1248 - Is het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens het niet tijdig voldoen van het griffierecht? Is het verzuim verschoonbaar? De tekst van het laatste rappel bevat geen nieuwe dreiging met niet-ontvankelijkverklaring.

• LJN AU1250 - Is het beroep tegen het uitblijven van een beslissing op bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard? Is de maatregel van verlaging van de uitkering met 10% gedurende ้้n maand terecht? Is de schadevergoeding juist vastgesteld? Portokosten, tijdsbeslag.

• LJN AU1837 - Is de bijstandsuitkering terecht ingetrokken? Heeft betrokkene vermogen boven de vermogensgrens? Bankrekening in Frankrijk. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AU1850 - De aanvraag voor bijstandsuitkering is niet in behandeling genomen wegens het niet tijdig verstrekken van gegevens (ontbrekende bankafschriften).

• LJN AU1953 - Herziening en terugvordering van bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AU1956 - Afwijzing verzoek om voorlopige voorziening. Er is geen spoedeisend belang. Hoogte van het vastgestelde aflossingsbedrag van de ten onrechte te veel ontvangen bijstandsuitkering.

• LJN AU4517 - Een verzoek om nadere gegevens en een bevestiging van een vakantiemelding zijn op zichzelf niet gericht op enig rechtsgevolg. De bezwaren zijn terecht niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AU5293 - Gezamenlijke huishouding. Er is niet voldaan aan de onderzoeksplicht. Er is geen feitelijke grondslag. Proceskostenveroordeling en schadevergoeding (wettelijke rente over de ten onrechte niet betaalde uitkering).

• LJN AU5323 - Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering omdat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Schending van de inlichtingenverplichting. Afwijzing van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening.

• LJN AU5325 - Be๋indiging bijstandsuitkering op de grond dat wegens onjuiste opgave van het woonadres het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld. Er is geen grond aanwezig voor het treffen van een voorlopige voorziening.

• LJN AU5583 - Is de bijstandsuitkering terecht ingetrokken op de grond dat betrokkene in gebreke is gebleven om de gevraagde gegevens aan te leveren?

• LJN AU6047 - Opschorting en intrekking bijstandsuitkering. Er is geen gevolg gegeven aan de oproep in het kader van het begeleidingstraject.

• LJN AU6363 - Zijn de terugvordering van bijstandsuitkering en de boeteoplegging terecht. Betrokkene heeft de gemeente niet tijdig en niet voldoende ingelicht over zijn studie aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Artikel 15 van het IVBPR.

• LJN AU7410 - De aanvraag voor bijstandsuitkering is buiten behandeling gesteld. Betrokkenen hebben niet binnen de hersteltermijn volledig voldaan aan het verzoek om aanvullende gegevens te leveren. Afwijzing voorlopige voorziening. Kortsluiting.

• LJN AU7415 - Bij het instellen van het hoger beroep is het verschuldigde griffierecht niet binnen de gestelde termijn van vier weken betaald. Het verzet is ongegrond.

• LJN AU7664 - Overgangsrecht Wwb.

• LJN AU8871 - Vernietiging van het besluit inzake de be๋indiging van de bijstandsuitkering. De beschikbare gegevens bieden geen toereikende basis voor de vaststelling dat betrokkene en haar echtgenoot ten tijde in geding niet duurzaam gescheiden leefden.

• LJN AU8949 - Mag aan het verlenen van bedrijfskrediet de voorwaarde worden verbonden tot vestiging van een hypotheek op de woning van betrokkene?

• LJN AU9126 - Opschorting en intrekking bijstandsuitkering. Het niet tijdig inleveren van het informatieformulier.

• LJN AU9217 - Verlaging bijstandsnorm. Een woonschip is ook een woning in de zin van de Wwb. Een lagere bijstandsnorm is mogelijk indien er sprake is van lagere bestaanskosten als gevolg van de woonsituatie.

• LJN AU9226 - Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor de betaling van belastingaanslagen. Aflossing van een schuld. Geldlening. Ten onrechte belastingvoordeel. Opheldering vragen bij de Belastingdienst.

• LJN AV0060 - De aanvraag voor bijstandsuitkering is niet in behandeling genomen wegens het niet overleggen van de gevraagde gegevens.

• LJN AV0083 - Ontheffing van arbeidsverplichtingen. Er is geen belang van bestuursorgaan bij de beantwoording van een principi๋le rechtsvraag.

• LJN AV0133 - Gezamenlijke huishouding.

• LJN AV0197 - Bijstandverlening ten behoeve van kinderen van ouders die geen recht hebben op bijstand.

• LJN AV1194 - Is terecht de bijstandsuitkering be๋indigd? Niet blijkt op grond van welke feiten en omstandigheden de gemeente van mening is dat sprake is van een gezamenlijke huishouding.

• LJN AV1341 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Het verrichten van productieve arbeid.

• LJN AV1421 - Samenloop van bijstandsuitkering en koopvaardijpensioen. Inlichtingenverplichting. Verjaring. Terugvordering. Inkomensvrijlating.

• LJN AV1700 - De vaststelling van het aflossingsbedrag stemt overeen met 50% van de ruimte in het inkomen boven de beslagvrije voet. De andere helft werd reeds benut voor aflossing in verband met een vordering wegens achterstallige verhaalsbijdragen.

• LJN AV3031 - Bijzondere bijstand voor kosten van rechtsbijstand.

• LJN AV3103 - Ten tijde in geding konden de woonkosten niet (meer) worden aangemerkt als uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten. De woonkostentoeslag is terecht geweigerd.

• LJN AV3921 - Bewijslast dat is voldaan aan de voorwaarden om tot verlaging van de toeslag over te gaan. Ondeugdelijke grondslag van het besluit.

• LJN AV3927 - Er is geen rechtvaardiging voor de uitzondering op het wettelijk app่lverbod. Het verzet is ongegrond.

• LJN AV4727 - Heeft de rechtbank ten onrechte geen proceskostenveroordeling uitgesproken en is terecht besloten betrokkenen niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren?

• LJN AV4749 - Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand ter aflossing van een schuld.

• LJN AV4763 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig is betaald.

• LJN AV4827 - Het verzet is gegrond. Betrokkene was wegens ziekte verhinderd en de hem toegezonden stukken had hij niet kunnen lezen. Betrokkene kan alsnog op een zitting van de rechtbank zijn zaak bepleiten.

• LJN AV5880 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Fokken en verkopen van rashonden. Hobby? Inkomsten. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AV7292 - Er is geen hoger beroep mogelijk tegen een uitspraak op verzet van een rechtbank. Er is geen aanleiding tot doorbreking van het app่lverbod. Het verzet is ongegrond.

• LJN AV7774 - Gezamenlijke huishouding. Terugvordering. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AV7775 - Gezamenlijke huishouding. Terugvordering. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AV7777 - Betaaldata van de bijstandsuitkering.

• LJN AV7871 - De aanvraag voor bijstandsuitkering is niet in behandeling genomen wegens het niet verstrekken van de gevraagde gegevens.

• LJN AV8561 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig is betaald.

• LJN AV8564 - Be๋indiging bijstandsuitkering. Betrokkene wordt als bestuurslid van een stichting vanwege zijn werkzaamheden voor de stichting als rechtshulpverlener en webmaster aangemerkt als zelfstandige.

• LJN AV8581 - Bijstand in de vorm van een geldlening onder verband van hypotheek (krediethypotheek). Verzoek om kwijtschelding van het restant van de vordering.

• LJN AV8584 - Aanvraag bijzondere bijstand. De echtgenoot verkeerde niet in een situatie dat een concreet arbeidsmarktperspectief ontbrak.

• LJN AV8586 - Ingangsdatum van het recht op bijstandsuitkering. Datum melding bij het CWI om bijstand aan te vragen.

• LJN AV8610 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Hoogte van het niet vrij te laten vermogen.

• LJN AV8690 - Ingangsdatum van de bijstandsuitkering. Geen terugwerkende kracht. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden.

• LJN AV8693 - Afwijzing van de voorlopige voorziening om de invordering van het teruggevorderde bedrag en de administratieve kosten op te schorten.

• LJN AV8701 - Intrekking bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding. Wederzijdse zorg.

• LJN AW0982 - Niet tijdig indienen van het bezwaarschrift.

• LJN AW1312 - Verzoek om herziening. Er zijn geen nieuwe feiten en omstandigheden.

• LJN AW1316 - De WAO-uitkering is inkomen in verband met arbeid en wordt in mindering gebracht op de bijstandsuitkering. Verrekening. Gedeeltelijke vergoeding van de kosten in bezwaar.

• LJN AW1757 - Oplegging van verplichtingen gericht op de inschakeling in de arbeid.

• LJN AW3042 - Afwijzing bijzondere bijstand voor de kosten van inrichting van de woning. Verzoek om voorlopige voorziening. Belang.

• LJN AW4351 - Afwijzing bijstandsuitkering. Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn?

• LJN AW4858 - Afwijzing van het verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening omdat de CRvB zich in de hoofdzaak naar verwachting onbevoegd zal verklaren.

• LJN AW5365 - Bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van een fauteuil, een bed, een matras en een koel/vriescombinatie. Kredietmogelijkheid. Er is geen sprake van een noodsituatie.

• LJN AW5581 - Gezamenlijke huishouding.

• LJN AW7231 - Afwijzing van de verzoeken tot het treffen van voorlopige voorzieningen wegens het ontbreken van een spoedeisend belang.
Gesteld noch gebleken is dat er voor betrokkene bedreigende schulden zijn.

• LJN AW7736 - Het verblijf in het buitenland is niet van te voren gemeld. Kan het recht op bijstand als gevolg van de schending inlichtingenverplichting niet worden vastgesteld?

• LJN AX1337 - De arbeidsverplichtingen in de werkpolis zijn afgestemd op de persoonlijke situatie. Is de werkpolis een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb? Is het voorbehoud bij de ondertekening van de werkpolis aan te merken als een bezwaar? Termijnoverschrijding.

• LJN AX1338 - Toepasselijk recht. Intrekking bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding. Terugvordering. Medeterugvordering.

• LJN AX1621 - Intrekking, terugvordering en medeterugvordering van de bijstandsuitkering. Gezamenlijke huishouding.

• LJN AX1646 - Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van een reservepruik.

• LJN AX2439 - Het intrekkingbesluit is niet aan de gemachtigde gezonden. Het belang bij de procedure tegen het opschortingsbesluit.

• LJN AX3047 - Een verzoek om voorlopige voorziening is niet bedoeld om kortsluiting te bewerkstelligen. Er is geen spoedeisend belang.

• LJN AX3057 - Intrekking bijstandsuitkering. Gehuwden. Gezamenlijke huishouding is hier een verkeerd criterium. Is er sprake van duurzaam gescheiden leven? Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AX3284 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AX3772 - Schending van de hoorplicht tijdens de bezwaarprocedure.

• LJN AX5374 - Proceskostenveroordeling na intrekking van het hoger beroep.

• LJN AX6479 - Betrokkene heeft onjuiste informatie verstrekt over zijn woonadres. Schending van de inlichtingenverplichting met als gevolg dat het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AX6489 - Afwijzing van de aanvraag van betrokkene om met behoud van bijstand zich te kunnen voorbereiden op zijn start als zelfstandig ondernemer.

• LJN AX6558 - Is de aanvraag bijzondere bijstand te verlenen in een achterstand in betalingen, ontstaan als gevolg van de terugbetaling van het verleende overbruggingskrediet, terecht afgewezen?

• LJN AX6563 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Het opgeven van een onjuist woonadres.

• LJN AX6765 - Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering omdat betrokkene niet voldoende inlichtingen heeft verstrekt als gevolg waarvan het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AX6773 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Er zijn geen inlichtingen verstrekt omtrent de woon- en verblijfplaats en de inkomenspositie van de echtgenoot.

• LJN AX6778 - Is de aanvraag voor bijstandsuitkering terecht buiten behandeling gesteld vanwege het niet verschaffen van de noodzakelijke gegevens?

• LJN AX6821 - De overschrijding van de beroepstermijn is niet verschoonbaar. Het verzet is ongegrond.

• LJN AX6830 - De te late betaling van het griffierecht is niet verschoonbaar. Het verzet is ongegrond.

• LJN AX6834 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. Er is geen
aanleiding voor doorbreking van het app่lverbod. Het betoog van verzoeksters ziet in wezen op de - beweerde - onjuistheid van de aangevallen uitspraak.

• LJN AX6853 - Herziening en terugvordering van de bijstandsuitkering. Verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AX7091 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening. Er is geen aanleiding voor doorbreking van het app่lverbod. Van enige schending van beginselen van een goede procesorde is niet gebleken.

• LJN AX7229 - Intrekking bijstandsuitkering. Inkomsten. Gezamenlijke huishouding.

• LJN AX7440 - Ontvankelijkheid van het bezwaar. Er is geen sprake van overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AX7443 - Het bezwaar is ontvankelijk omdat er geen sprake is van overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AX7480 - Weigering bijstandsuitkering omdat na eerdere afwijzing geen nieuwe feiten of omstandigheden naar voren heeft gebracht op grond waarvan kan worden geoordeeld dat nu wel recht bestond op bijstand.

• LJN AX7882 - De rechtbank heeft terecht het bezwaar alsnog niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare termijnoverschrijding.

• LJN AX7959 - Aanvraag voor bijstand met terugwerkende kracht tot een datum gelegen v๓๓r 1 januari 2004. Ingangsdatum van de bijstandsuitkering.

• LJN AX8384 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van een aflossingsschuld inzake onverschuldigd betaalde bijstand.

• LJN AX8426 - Intrekking bijstandsuitkering. Is de hersteltermijn voor het overleggen van de gevraagde gegevens overschreden?

• LJN AX8485 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens termijnoverschrijding. Terugwijzing naar de rechtbank.

• LJN AX8498 - Exploitatie van een hennepkwekerij/-drogerij. Betrokkenen hebben onvoldoende informatie met betrekking tot de inkomens- en vermogenspositie verstrekt, waardoor het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AX8589 - Verlaging bijstandsuitkering met 100% voor de duur van ้้n maand op de grond dat betrokkene niet is verschenen op de oproep. Zwaarte van de opgelegde maatregel.

• LJN AX8728 - Intrekking en terugvordering van de bijstanduitkering. Ontslagvergoeding.

• LJN AX8729 - Vaststelling van het recht op bijstand. Feitelijke verblijfplaats.

• LJN AX8731 - Niet vooraf gemeld verblijf in het buitenland.

• LJN AX8735 - Inkomsten uit verhuur. Vaststelling van de huuropbrengst. Eigenaarslasten.

• LJN AX8778 - Het griffierecht is niet binnen de gestelde termijn betaald. Het verzuim is niet verschoonbaar, zodat het verzet ongegrond is.

• LJN AX8782 - Het griffierecht is niet binnen de daarvoor de gestelde termijn voldaan. Het verzet is ongegrond.

• LJN AX8796 - Onjuiste opgave van de WAO-uitkering. Terugvordering van de te hoog vastgestelde aanvullende bijstandsuitkering.

• LJN AX8855 - Ingangsdatum toekenning van de bijstandsuitkering. Overgangsrecht.

• LJN AX8876 - Intrekking bijstandsuitkering omdat betrokkenen niet aan hun informatieverplichting hadden voldaan.

• LJN AX8888 - Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor de kosten van het onderhoud van kinderen in Marokko. Territorialiteitsbeginsel.

• LJN AX8897 - Maatregel omdat betrokkene door eigen toedoen zijn arbeid in dienstbetrekking niet heeft behouden. Terugvordering. Uitnodiging voor een hoorzitting per gewone brief. De rechtsgevolgen blijven in stand.

• LJN AX9120 - Bevoegdheid tot intrekking van de bijstandsuitkering. Betrokkene heeft verwijtbaar verzuimd binnen de daartoe gestelde hersteltermijn de gevraagde informatie te verstrekken.

• LJN AX9263 - Vaststelling van het recht op bijstand. Huisbezoek. Intrekking van de bijstandsuitkering na het niet voldoen aan de verplichting om medewerking te verlenen. Was het onderzoek van de schuur en de zolder noodzakelijk?

• LJN AX9298 - Bijzondere bijstand voor de aanschaf van een identiteitskaart.

• LJN AX9303 - Vernietiging van de uitspraak van de rechtbank vanwege de vermelding van de onjuiste rechter in de uitspraak. Afwijzing van de aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van orthodontie.

• LJN AX9446 - Afwijzing aanvraag voor bijzondere bijstand in het kader van de voorbereiding van een eigen bedrijf, voor de kosten van twee modelstudies alsmede voor de kosten van begeleiding in de opstartfase. Zorgvuldigheid van het IMK-advies.

• LJN AX9573 - Maatregel van 100% verlaging van de bijstandsuitkering gedurende ้้n maand omdat betrokkene door eigen toedoen zijn arbeid in dienstbetrekking niet heeft behouden.

• LJN AX9596 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering vanwege verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AY0119 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Overschrijding van de bezwaartermijn.

• LJN AY0123 - Er is volledig aan de indiener van het beroepschrift tegemoet gekomen. Er is geen procesbelang meer. Het hoger beroep niet-ontvankelijk.

• LJN AY0156 - Bijzondere bijstand ter voorziening in onder meer de kosten van woninginrichting. Het besluit berust op een onjuiste wettelijke grondslag.

• LJN AY0161 - Langdurigheidstoeslag. Zeer geringe inkomsten uit arbeid van zeer geringe duur. Strijd met artikel 26 van het IVBPR. Discriminatieverbod. Ongerechtvaardigd onderscheid.

• LJN AY0170 - Overschrijding van de bezwaartermijn? Het bezwaar is ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

• LJN AY0172 - Be๋indiging bijstandsuitkering vanwege gezamenlijke huishouding.

• LJN AY0173 - Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat ter zake van het verlenen van een langdurigheidstoeslag sprake is van een ongeoorloofd onderscheid tussen bijstandsgerechtigden en personen die een gedeeltelijke WAO-uitkering ontvangen?

• LJN AY0191 - Afwijzing bijzondere bijstand ter voorziening in de kosten van vervanging van duurzame gebruiksgoederen, bestaande uit een stofzuiger, koelkast, fornuis en een televisie. Rechtsgevolgen. De aanwezige schulden vormen geen bijzondere omstandigheden.

• LJN AY0259 - Onterechte afwijzing van de langdurigheidstoeslag. Gehanteerd gemeentelijk beleid. Bestond er aanleiding om van het beleid af te wijken?

• LJN AY0260 - Is de aanvraag voor een langdurigheidstoeslag als bedoeld in artikel 36 van de Wwb terecht afgewezen?

• LJN AY0262 - Is de aanvraag voor langdurigheidstoeslag terecht afgewezen omdat betrokkene voorafgaande aan de aanvraag gerekend over een ononderbroken periode van 60 maanden over een langere periode een inkomen heeft ontvangen dat hoger is dan de voor hem geldende bijstandsnorm?

• LJN AY0263 - Is de aanvraag voor langdurigheidstoeslag terecht afgewezen omdat betrokkene voorafgaand aan de aanvraag gedurende de in aanmerking te nemen periode van 60 maanden inkomsten uit arbeid heeft ontvangen?

• LJN AY0265 - Onterechte afwijzing van de aanvraag voor langdurigheidstoeslag. Verzoek om vergoeding van de wettelijke rente over de ten onrechte niet-uitbetaalde langdurigheidstoeslag.

• LJN AY0266 - Is terecht en op goede gronden besloten beslag te leggen op de langdurigheidstoeslag en dat de toegekende toeslag aan de beslaglegger wordt uitbetaald?

• LJN AY0267 - Afwijzing bijzondere bijstand voor de kosten van een weekendretour NS.

• LJN AY0269 - Afwijzing aanvraag langdurigheidstoeslag omdat betrokkene gedurende de periode van 60 maanden voorafgaande aan zijn aanvraag inkomsten uit arbeid heeft ontvangen.

• LJN AY0609 - Bijzondere bijstand voor de kosten van getuigenverhoor op Cura็ao in het kader van een bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch ingestelde vordering tot levensonderhoud. Territorialiteitsbeginsel.

• LJN AY0642 - Maatregel wegens het eenmalig niet melden van het op naam hebben van een auto. Duur en hoogte van de maatregel. De CRvB ziet niet in dat schending van de inlichtingenverplichting ernstiger verwijtbaar is naarmate de belanghebbende over een langere periode recht heeft gehad op bijstand.

• LJN AY0668 - Nieuwe aanvraag. Verzoek om bijstand met terugwerkende kracht.

• LJN AY1008 - Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand voor extra stookkosten en extra kosten van fysiotherapie, omdat geen sprake is van uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan. Arbeidsverplichtingen.

• LJN AY1701 - Aanvraag bijstandsuitkering. Hoofdverblijf. Schending van de inlichtingenverplichting. Bevestiging van de aangevallen uitspraak en afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening.

• LJN AY1704 - Intrekking bijstandsuitkering. Niet meewerken aan een (her)onderzoek gericht op de arbeidsinschakeling. Bevestiging van de aangevallen uitspraak en afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening.

• LJN AY1705 - Terugvordering van betaalde gemeentelijke toeslag. Gezamenlijke huishouding.

• LJN AY3050 - Bijzondere bijstand ter betaling van een schuld (reparatiekosten, verzekeringspremie en wegenbelasting voor de motor). Bevoegdheid van het bestuursorgaan.

• LJN AY3081 - Het bezwaar is niet-ontvankelijk omdat een financieel belang ontbreekt.

• LJN AY3544 - Herziening, intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting.

• LJN AY3547 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Overgangsrecht. Discretionaire bevoegdheid. Er heeft ten onrechte geen belangafweging plaatsgevonden.

• LJN AY3569 - Terugvordering van onverschuldigd betaalde bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AY3611 - Intrekking en terugvordering van betaalde bijstand. Verzwegen inkomsten uit arbeid.

• LJN AY3778 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Verzwegen gezamenlijke huishouding.

• LJN AY3861 - Verzoek tot ontheffing van verplichtingen gericht op de arbeidsinschakeling. Aanvraag om met behoud van bijstandsuitkering gebruik te mogen maken van een voorbereidingsperiode als starter/zelfstandige?

• LJN AY3912 - Afwijzing van het verzoek om kwijtschelding van de fraudevordering.

• LJN AY3914 - Kon de gemeente het verzoek om ontheffing van de arbeidsverplichtingen in redelijkheid afwijzen?

• LJN AY3916 - Afwijzing bijstandsuitkering omdat het feitelijke verblijfadres van betrokkene niet is vast te stellen.

• LJN AY3957 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening vanwege onvoldoende zwaarwegende belangen. Het restitutierisico is voor het bestuursorgaan.

• LJN AY4184 - Niet-ontvankelijkverklaring van het beroep op de grond dat het besluit rechtens onaantastbaar is geworden.

• LJN AY4824 - Er is geen bevredigende verklaring voor stortingen en opnames. Schending van de inlichtingenverplichting. Het recht op bijstand kan niet worden vastgesteld.

• LJN AY4834 - Vaststelling van inkomsten en vermogen. Op basis van de voorhanden zijnde gegevens is ten onrechte geconcludeerd dat door schending van de inlichtingenverplichting het recht op bijstand niet kan worden vastgesteld.

• LJN AY4836 - De aanvraag is niet (verder) behandeld vanwege het niet overleggen van gegevens, welke onmiskenbaar van belang zijn om het recht op bijstand te kunnen beoordelen.

• LJN AY4920 - De aanvraag voor bijstandsuitkering is buiten behandeling gelaten vanwege het niet overleggen van gegevens en bescheiden binnen de gestelde termijn.

• LJN AY4922 - Aanvraag bijstandsuitkering buiten behandeling gelaten. Gegevens omtrent feitelijk verblijf. Briefadres.

• LJN AY4947 - Korting op de bijstandsuitkering wegens het niet verschijnen op een trainingsbijeenkomst. Verwijtbaarheid.

• LJN AY4950 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een bed en bankstel. Noodzakelijke kosten. Duurzame gebruiksgoederen. Speerpuntenbeleid.

• LJN AY4952 - Intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering. Er is onvoldoende verklaring voor de vele kasopnames en stortingen op eigen rekening.

• LJN AY4956 - Is op goede gronden de verplichting opgelegd om psychologische hulp in te roepen?

• LJN AY4961 - Weigering bijzondere bijstand voor dieetkosten. Noodzakelijke kosten?

• LJN AY4965 - Weigering bijstandsuitkering en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal. Toepasselijk recht.

• LJN AY5118 - Verlaging van de bijstandsuitkering. Vaststelling van de maatregel.

• LJN AY5138 - Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering, omdat betrokkene niet feitelijk woonachtig was op het door hem opgegeven adres.

• LJN AY5142 - Herijking van kernbegrippen van de Wwb: reikwijdte en onderlinge verhouding van de begrippen be๋indiging en intrekking; formele bevoegdheidsgrondslag voor toekenning/weigering/intrekking; formele bevoegdheidsgrondslag voor intrekking; correctie van de Valleh-jurisprudentie (onderscheid tussen de werking van het intrekkingbesluit enerzijds en de door de rechter te beoordelen periode anderzijds); rechtmatige intrekking impliceert rechtmatige blokkering.

• LJN AY5145 - Bevoegdheidsgrondslagen voor be๋indiging/intrekking van bijstand, Te beoordelen periode.

• LJN AY5324 - Afwijzing aanvraag bijstandsuitkering op de grond dat betrokkene niet op het door hem opgegeven adres woont tengevolge waarvan niet kan worden vastgesteld of hij recht heeft op bijstand.

• LJN AY5577 - Aanvraag bijstandsuitkering buiten behandeling gelaten. De verlenging van de termijn voor het indienen van gegevens is niet bewezen.

• LJN AY5579 - Weigering bijstandsuitkering. Schending van de inlichtingenverplichting. Onduidelijke woonsituatie.

• LJN AY5862 - Niet-ontvankelijkverklaring van het verzet omdat de termijn voor indiening van een verzetschrift is overschreden. Veranderde adresgegevens zijn voor rekening van betrokkene.

• LJN AY6073 - Het verzet is ongegrond wegens niet-tijdige betaling van het griffierecht voor het hoger beroep.

• LJN AY6082 - Bijstandsuitkering naar de norm voor gehuwden. Verlaging van de gemeentelijke toeslag met 10% vanwege de inwonende zoon. Is de zoon een zelfstandig wonende in zijn toercaravan?

• LJN AY6084 - Afwijzing van het verzoek om voorlopige voorziening omdat een spoedeisend belang ontbreekt.

• LJN AY6126 - Weigering bijzondere bijstand voor de kosten van een opleiding, omdat de opleiding niet noodzakelijk is voor de arbeidsinschakeling van betrokkene.

• LJN AY6150 - Intrekking bijstandsuitkering omdat betrokkene beschikt over vermogen in de vorm van een levensverzekering. Overschrijding van de vermogensgrens.

• LJN AY6393 - Weigering WW-uitkering wegens verwijtbare werkloosheid. Ontslag op staande voet wegens diefstal. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Korting op de bijstandsuitkering. Betrokkene heeft onvoldoende meegewerkt om zijn arbeid te behouden.

• LJN AY6415 - Intrekking en terugvordering van bijstand in de vorm van een geldlening. Schending van de inlichtingenverplichting. Er zijn veel meer onroerende zaken in Turkije dan gemeld. Het recht op bijstand kan niet worden vastgesteld.

• LJN AY6531 - Mocht het besluit inzake de voor betrokkene geldende verplichtingen gericht op de inschakeling in de arbeid worden gebaseerd op het advies van de GGD?

 

 

Zie ook: voor de Wwb relevante Abw-jurisprudentie

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Wwb | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x