Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Gegevens uitspraak
LJN: LJN AT7192
ECLI: ECLI:NL:CRVB:2005:AT7192
Instantie: Centrale Raad van Beroep
Soort procedure: wraking
Zaaknummers: 03/4380 NABW, 04/4186 WWB en 05/115 WWB
Datum uitspraak: 07-06-2005
Wetsartikelen: art. 8:15 Awb
Essentie: Afwijzing verzoek om wraking. De Raad is van oordeel dat in hetgeen door verzoeker aan zijn verzoek om wraking ten grondslag is gelegd geen feiten of omstandigheden zijn gelegen die specifiek betrekking hebben op de persoon van één of meer van de betrokken rechters in het onderhavige geval. Een verzoek om wraking van een rechterlijk college als zodanig is geen wrakingsverzoek waarop artikel 8:15 van de Awb ziet en dient in zoverre dan ook reeds daarom te worden afgewezen.

 

 

Uitspraak meervoudige kamer 03/4380 NABW, 04/4186 WWB en 05/115 WWB
B E S L I S S I N G
op het verzoek op grond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht, gedaan door:

[verzoeker], wonende te [woonplaats], verzoeker.
I. INLEIDING


Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraken van de rechtbank Alkmaar van 28 augustus 2003, reg.nr. NABW 03/412, 28 juni 2004, reg.nrs. WWB 04/552 en WWB 04/1228 en 26 november 2004, reg.nr. WWB 04/102.

Voor de aanvang van het onderzoek ter zitting van de meervoudige kamer van de Raad op 14 juni 2005 heeft verzoeker bij brief van 5 mei 2005 verzocht om wraking van alle leden en toekomstige leden van de Centrale Raad van Beroep, hetgeen inhoudt dat het wrakingsverzoek zich tevens richt tegen de voorzitter en de leden van die meervoudige kamer, te weten mrs. A.B.J. van der Ham, C. van Viegen en S.W. van Osch-Leysma.

Verzoeker en de hiervoor genoemde raadsleden zijn ingevolge artikel 8:18, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in de gelegenheid gesteld te worden gehoord ter zitting van de Raad van 7 juni 2005. Verzoeker - en met kennisgeving - mrs. van der Ham, van Viegen en van Osch-Leysma zijn niet ter zitting verschenen.
II. MOTVERING


In artikel 8:15 van de Awb is bepaald dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Blijkens de memorie van toelichting bij artikel 8:15 van de Awb (Pg Awb II, p. 410) is de ratio van het instituut van wraking gelegen in het waken tegen inbreuken op de rechterlijke onpartijdigheid en tegen de schijn van de rechterlijke partijdigheid.
Het verzoek om wraking van verzoeker betreft ieder lid van de Centrale Raad van Beroep, hetgeen inhoudt dat dit verzoek ook de leden van een samen te stellen wrakingskamer betreft.

De Raad merkt allereerst op dat voorzover verzoeker beoogd heeft tevens de leden van de wrakingskamer te wraken, hij aan dit verzoek voorbijgaat, omdat slechts dan het verzoek om wraking van de leden van de behandelende kamer door de Raad kan worden behandeld.

De Raad stelt voorts voorop dat een wrakingsgrond gelegen dient te zijn in feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de (persoon van de) rechter die de zaak behandelt; het wrakingsverzoek dient het betrokken lid of de betrokken leden van het rechterlijk college te betreffen, niet het rechterlijk college als zodanig.

Op grond van het vorenstaande is de Raad van oordeel dat in hetgeen door verzoeker aan zijn verzoek om wraking ten grondslag is gelegd, geen feiten of omstandigheden zijn gelegen die specifiek betrekking hebben op de persoon van één of meer van de betrokken rechters in het onderhavige geval. Een verzoek om wraking van een rechterlijk college als zodanig is geen wrakingsverzoek waarop artikel 8:15 van de Awb ziet en dient in zoverre dan ook reeds daarom te worden afgewezen.

Voorbijgaand aan hetgeen verzoeker anderszins aan zijn verzoek om wraking ten grondslag heeft gelegd, beslist de Raad als volgt.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Wijst het verzoek om wraking af.

Aldus gewezen door mr. Th.C. van Sloten als voorzitter en mr. R.H.M. Roelofs en mr. J.J.A. Kooijman als leden, in tegenwoordigheid van A.H. Polderman-Eelderink als griffier, en uitgesproken in het openbaar op 7 juni 2005.

(get.) Th.C. van Sloten.

(get.) A.H. Polderman-Eelderink.