Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Gegevens uitspraak
LJN: LJN AX8485
ECLI: ECLI:NL:CRVB:2006:AX8485
Instantie: Centrale Raad van Beroep
Soort procedure: hoger beroep
Zaaknummer: 06/513 WWB
Datum uitspraak: 30-05-2006
Wetsartikelen: artt. 3:41, 6:7, 6:8 en 8:72 Awb
Essentie: Ten onrechte niet-ontvankelijkverklaring door de rechtbank van het bezwaar wegens termijnoverschrijding. De Raad is van oordeel dat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat het bestreden besluit daadwerkelijk in de periode in geding ter verzending aan TPG Post is aangeboden. De zaak wordt terugverwezen naar de rechtbank.

 

 

Uitspraak enkelvoudige kamer 06/513 WWB
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Hertogenbosch van 7 december 2005, 04/3332 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer (hierna: College).

Datum uitspraak: 30 mei 2006.
I. PROCESVERLOOP


Appellant heeft hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 16 mei 2006. Appellant is verschenen. Het College heeft zich niet laten vertegenwoordigen.
II. OVERWEGINGEN


De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

Bij besluit van 8 januari 2004 heeft het College geweigerd terug te komen van in 1998, 1999 en 2000 in het kader van de Algemene bijstandswet ten aanzien van appellant genomen besluiten inzake inkomstenvrijlating.

Bij besluit van 5 oktober 2004 heeft het College het bezwaar van appellant tegen het besluit van 8 januari 2004 niet-ontvankelijk verklaard voorzover dit is gericht tegen de weigering terug te komen van ambtshalve genomen besluiten en ongegrond verklaard voorzover dit is gericht tegen op aanvraag genomen besluiten.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank - met een bepaling omtrent griffierecht -het tegen het besluit van 5 oktober 2004 ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en, met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Appellant heeft deze uitspraak gemotiveerd bestreden. Volgens hem heeft de rechtbank ten onrechte aangenomen dat het bezwaar niet tijdig is gemaakt.

De Raad komt tot de volgende beoordeling.

Ingevolge artikel 6:7 van de Awb bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift zes weken. Op grond van artikel 6:8, eerste lid, van de Awb vangt de termijn aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. In artikel 3:41, eerste lid, van de Awb is bepaald dat de bekendmaking van (primaire) besluiten die - zoals het besluit van 8 januari 2004 - tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen.

In het voorliggende geval staat vast dat het besluit van 8 januari 2004, waarop is geschreven "8-1-04 verzonden", niet aangetekend aan het adres van appellant is verzonden en dat appellant dat besluit ook heeft ontvangen.

Appellant heeft uitdrukkelijk betwist dat het besluit van 8 januari 2004 daadwerkelijk op die dag is verzonden. Ter onderbouwing daarvan heeft hij de Raad een hem door de griffier van de raad van de gemeente Boxmeer verstrekt overzicht doen toekomen van de uitgaande en de binnenkomende post van de postkamer van deze gemeente over de periode van 6 tot en met 13 januari 2004. Op dat overzicht komt het besluit van 8 januari 2004 niet als uitgaand document voor. Voorts heeft hij een e-mail van de loco-secretaris van de gemeente overgelegd. Hieruit blijkt dat er bij de afdeling Sociale Zaken geen apart register bestaat van de inkomende en uitgaande post. Bij brief van 9 mei 2006 is desgevraagd namens het College op deze stukken gereageerd. Vanwege de afdeling Sociale Zaken verstuurde besluiten zijn niet in een apart documentatie- of verzendregister opgenomen. Van ieder uitgaand schriftelijk bericht zit een kopie in het klantdossier.

De Raad is, gelet op de thans beschikbare gegevens, van oordeel dat niet als vaststaand kan worden aangenomen dat het besluit van 8 januari 2004 in de periode van 8 tot en met 13 januari 2004 (waarop het overgelegde overzicht van de postkamer van de gemeente Boxmeer mede ziet) daadwerkelijk ter verzending aan TPG Post is aangeboden. Voorzover dit is gebeurd op 14 januari 2004 of later, betekent dit dat de termijn voor het maken van bezwaar op zijn vroegst is aangevangen op 15 januari 2004 en op zijn vroegst is geëindigd op 25 februari 2004, zijnde de dag waarop het bezwaarschrift door het College is ontvangen.

Op grond van het vorenstaande komt de Raad tot de conclusie dat de ambtshalve door de rechtbank uitgesproken niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar van appellant wegens termijnoverschrijding niet in stand kan blijven, zodat de aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Aangezien het geding een nadere behandeling door de rechtbank behoeft, acht de Raad het gewenst de zaak met toepassing van artikel 26, eerste lid, aanhef en onder b, van de Beroepswet terug te wijzen naar de rechtbank 's-Hertogenbosch.

Van in het kader van het hoger beroep voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is de Raad niet gebleken.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Vernietigt de aangevallen uitspraak;
Wijst de zaak terug naar de rechtbank ’s-Hertogenbosch;
Bepaalt dat de gemeente Boxmeer aan appellant het door hem in hoger beroep betaalde griffierecht van € 103,-- vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door G.A.J. van den Hurk. De beslissing is, in tegenwoordigheid van P.E. Broekman als griffier, uitgesproken in het openbaar op 30 mei 2006.

(get.) G.A.J. van den Hurk.

(get.) P.E. Broekman.