Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Gegevens uitspraak
LJN: LJN AY3916
ECLI: ECLI:NL:CRVB:2006:AY3916
Instantie: Centrale Raad van Beroep
Soort procedure: hoger beroep
Zaaknummer: 05/4714 WWB
Datum uitspraak: 11-07-2006
Wetsartikelen: artt. 11, 17 en 53a Wwb
Essentie: Weigering bijstandsuitkering omdat het feitelijke verblijfadres van appellant niet is vast te stellen. Aan de uitnodigingen om de noodzakelijk geachte gegevens te verstrekken, heeft appellant geen, althans niet volledig, gevolg gegeven. Evenmin is gebleken dat appellant naar aanleiding van deze schriftelijke verzoeken contact heeft gezocht met medewerkers van de Dienst Sociale Zaken.

 

 

Uitspraak meervoudige kamer 05/4714 WWB
U I T S P R A A K
op het hoger beroep van:

[appellant], wonende te [woonplaats] (hierna: appellant),

tegen de uitspraak van de rechtbank Zwolle-Lelystad van 22 juni 2005, 04/1085 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellant

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere (hierna: College).

Datum uitspraak: 11 juli 2006.
I. PROCESVERLOOP


Namens appellant heeft mr. M.E. Zweers, advocaat te Amsterdam, hoger beroep ingesteld.

Het College heeft een verweerschrift ingediend.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 30 mei 2006. Appellant is verschenen, bijgestaan door mr. Zweers. Het College heeft zich laten vertegenwoordigen door F. Koot, werkzaam bij de gemeente Almere.
II. OVERWEGINGEN


De Raad gaat uit van de volgende in dit geding van belang zijnde feiten en omstandigheden.

Bij besluit van 12 december 2003 heeft het College appellants aanvraag van 18 november 2003 om uitkering op grond van de Algemene bijstandswet (Abw) afgewezen op de grond dat het feitelijke verblijfadres van appellant niet is vast te stellen.

Appellant heeft op 25 februari 2004 opnieuw een bijstandsuitkering aangevraagd.

Bij besluit van 6 april 2004 heeft het College de aanvraag om uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb) afgewezen. Het College heeft het tegen dit besluit gemaakte bezwaar bij besluit van 23 juli 2004 ongegrond verklaard.

Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het besluit van 23 juli 2004 ongegrond verklaard.

Appellant heeft zich in hoger beroep gemotiveerd tegen de aangevallen uitspraak gekeerd.

De Raad overweegt als volgt.Toepasselijk recht

Ter zitting is van de zijde van het College nader toegelicht dat het besluit van 23 juli 2004 is gebaseerd op de overweging dat appellant onduidelijkheid over zijn woon- en verblijfsituatie heeft laten bestaan, hetgeen in strijd is met de op hem rustende inlichtingenverplichting van artikel 65 van de Abw. Als gevolg daarvan kon niet worden vastgesteld of appellant ten tijde in geding in zodanige omstandigheden verkeerde, dat hij niet over de middelen beschikte om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

Met ingang van 1 januari 2004 zijn de Wwb en de Invoeringswet Wwb (IWwb) in werking getreden en is de Abw ingetrokken, met dien verstande dat enkele bepalingen - waaronder artikel 65 van de Abw - eerst op een later tijdstip in werking treden dan wel vervallen. Ter zitting van de Raad is medegedeeld dat artikel 65 van de Abw binnen de gemeente Almere met ingang van 1 januari 2005 is vervallen. De Raad stelt verder vast dat met ingang van 1 januari 2004 artikel 7, eerste lid, van de Abw is vervallen en het gelijkluidende artikel 11, eerste lid, van de Wwb in werking is getreden. Dit brengt mee dat in het onderhavige geval artikel 11 van de Wwb en 65 van de Abw van toepassing zijn.Ten gronde

De Raad heeft in hetgeen in hoger beroep naar voren is gebracht geen toereikende aanknopingspunten gevonden om het oordeel van de rechtbank voor onjuist te houden.
Hij voegt daaraan nog het volgende toe. Naar aanleiding van appellants aanvraag van 25 februari 2004 is appellant bij brieven van 1 maart 2004 en 8 maart 2004 in de gelegenheid gesteld om door het College noodzakelijke geachte gegevens - waaronder een onderhuurcontract - te verstrekken. Aan deze uitnodigingen heeft appellant geen, althans niet volledig, gevolg gegeven. Evenmin is gebleken dat appellant naar aanleiding van deze schriftelijke verzoeken contact heeft gezocht met medewerkers van de Dienst Sociale Zaken. De Raad stelt verder vast dat de pogingen tot huisbezoeken op 1 april 2004 en 5 april 2004 en het buurtonderzoek op 5 april 2004, vergeleken met de in december 2003 verkregen gegevens, geen nieuwe informatie hebben opgeleverd. In die omstandigheden, mede bezien in het licht van het, ook door appellant voor juist gehouden, besluit van 12 december 2003 was het College naar het oordeel van de Raad uit een oogpunt van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit niet gehouden tot een diepgaander onderzoek naar de woonsituatie van appellant. Voorts kan de Raad aan de in beroep overgelegde verklaring van de huiseigenaar, bezien in samenhang met de door appellant onderschreven motivering van het besluit van 12 december 2003, geen zwaarwegende betekenis toekennen. Dit geldt evenzeer voor hetgeen appellant overigens naar voren heeft gebracht in relatie tot zijn latere aanvraag om bijstandsuitkering, die heeft geleid tot toekenning van een uitkering op grond van de Wwb met ingang van 6 oktober 2004. Deze toekenning berust immers mede op het resultaat van nader onderzoek naar de woonsituatie van appellant, waaronder een bezichtiging van de woonruimte van appellant in de woning Barneveldpad 26.

Uit het bovenstaande volgt dat de aangevallen uitspraak voor bevestiging in aanmerking komt.

De Raad ziet ten slotte geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Bevestigt de aangevallen uitspraak.

Deze uitspraak is gedaan door A.B.J. van der Ham als voorzitter en C. van Viegen en W.I. Degeling als leden. De beslissing is, in tegenwoordigheid van R.C. Visser als griffier, uitgesproken in het openbaar op 11 juli 2006.

get.) A.B.J. van der Ham.

(get.) R.C. Visser.