Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Gegevens uitspraak
LJN: LJN AY5862
ECLI: ECLI:NL:CRVB:2006:AY5862
Instantie: Centrale Raad van Beroep
Soort procedure: verzet
Zaaknummer: 05/7287 WWB
Datum uitspraak: 08-08-2006
Wetsartikelen: artt. 6:7, 6:8, 6:9, 6:11, 8:54 en 8:55 Awb
Essentie: Niet-ontvankelijkverklaring verzet omdat de termijn voor indiening van een verzetschrift is overschreden. Het niet tijdig doorgeven van de juiste adresgegevens aan de Raad komt volledig voor rekening van appellante.

 

 

Uitspraak enkelvoudige kamer 05/7287 WWB
U I T S P R A A K
als bedoeld in artikel 8:55, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Beroepswet in verband met het hoger beroep van:

[appellante], wonende te [woonplaats] (hierna: appellante),

tegen de uitspraak van de rechtbank ’s-Gravenhage van 1 november 2005, 04/4507 (hierna: aangevallen uitspraak),

in het geding tussen:

appellante

en

het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer (hierna: College).
  
Datum uitspraak: 8 augustus 2006.
I. PROCESVERLOOP


Bij uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 21 van de Beroepswet van 21 maart 2006 heeft de Raad het door appellante ingestelde hoger beroep tegen de aangevallen uitspraak niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van de Raad van 21 maart 2006 heeft appellante een verzetschrift ingediend dat op 9 juni 2006 bij de Raad is ingekomen.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 25 juli 2006, waar appellante zich heeft laten vertegenwoordigen door S.J. de Waard, werkzaam bij Stichting VluchtelingenWerk Zoetermeer en waar het College zich niet heeft laten vertegenwoordigen.
II. OVERWEGINGEN


Blijkens artikel 8:55, eerste lid, van de Awb zijn onder meer de artikelen 6:7, 6:8, 6:9 en 6:11 van de Awb van overeenkomstige toepassing op het verzet tegen een uitspraak als bedoeld in artikel 8:54, tweede lid, van de Awb.

De termijn voor het indienen van een verzetschrift bedraagt zes weken, zoals onder bedoelde uitspraak is aangegeven. Die termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop een afschrift van de bestreden uitspraak aan de partijen is toegezonden. Een verzetschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen dan wel - bij verzending per post - voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

De genoemde uitspraak van de Raad van 21 maart 2006 is op 4 april 2006 aan partijen verzonden. Het tegen die uitspraak gerichte verzetschrift, gedateerd 8 juni 2006, is op 9 juni 2006 ter griffie ontvangen en is blijkens de poststempel op de enveloppe op 8 juni 2006 ter post bezorgd.

Nu de verzetstermijn loopt van 5 april 2006 tot en met 16 mei 2006 stelt de Raad vast dat die termijn in het onderhavige geval ruimschoots is overschreden.

Dit betekent dat het verzet om die reden niet-ontvankelijk is, tenzij, gelet op artikel 6:11 van de Awb, redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.

De in het verzetschrift aangevoerde omstandigheden zijn niet van dien aard dat redelijkerwijs niet geoordeeld kan worden dat appellante in verzuim is geweest. De Raad merkt daarbij op dat het op de weg van een betrokkene ligt om de Raad tijdig te informeren omtrent veranderde adresgegevens en dat volgens vaste rechtspraak het risico van het niet tijdig ontvangen van een verzetschrift als gevolg van het niet tijdig doorgeven van de juiste adresgegevens aan de Raad, volledig voor rekening komt van de partij die het verzet heeft gedaan.

Gelet op het voorgaande dient het verzet niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Voor een proceskostenveroordeling ziet de Raad geen aanleiding.
III. BESLISSING


De Centrale Raad van Beroep;

Recht doende:

Verklaart het verzet niet-ontvankelijk.

Deze uitspraak is gedaan door G.A.J. van den Hurk. De beslissing is, in tegenwoordigheid van P.E. Broekman als griffier, uitgesproken in het openbaar op 8 augustus 2006.

(get.) G.A.J van den Hurk.

(get.) P.E. Broekman.