Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AA3763 - Terechte afwijzing bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wegens niet-levensvatbaarheid van het bedrijf, maar vernietiging van het bestreden besluit omdat B&W onbevoegdelijk op het bezwaar hebben beslist, daar niet zij het primaire besluit hebben genomen, maar een delegataris. Ook op een bedrijfsvorm naar buitenlands recht (i.c. een Ltd.) kan onder voorwaarden het Bbz van toepassing zijn.

LJN AA3772 - Ten onrechte in rekening gebrachte rente over onder hypothecair verband verstrekte leenbijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal na bedrijfsbeëindiging.

LJN AA5019 - Onterechte beëindiging bijstand, omdat per beëindigingsdatum betrokkene nog niet als zelfstandige kon worden aangemerkt.

LJN AA6935 - Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om vergoeding van schade tengevolge van de afwijzing - negen maanden eerder en zonder dat daartegen bezwaar was gemaakt - van een aanvraag voor bedrijfskapitaal; het bezwaar had ongegrond moeten worden verklaard. Ter zake van vergoeding van schade tengevolge van niet-verleende vergunningen is niet de bestuursrechter, maar de burgerlijke rechter bevoegd.

LJN AA7064 - Terecht verlangt de gemeente ter zake van een aanvraag voor bedrijfskapitaal ook de (financiële) gegevens van de aandeelhouder. Tot een inhoudelijke beoordeling van het beroep komt de rechtbank echter niet, omdat in de bezwaarprocedure niet op de voorgeschreven wijze advies is uitgebracht door de bezwaarschriftencommissie.

LJN AA8691 - Terechte opschorting en vervolgens beëindiging bijstand wegens het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting, omdat betrokkene telkens niet de verlangde gegevens inzake activiteiten als zelfstandige heeft verstrekt.

LJN AE6058 - Terechte afwijzing bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, omdat betrokken oudere zelfstandige (55+) niet in de situatie verkeerde dat hij duurzaam over een ontoereikend inkomen uit bedrijf beschikte om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.

LJN AE6084 - Terecht is ter zake van de inkomstenverrekening de datum van aanvraag om algemene bijstand als zelfstandige aangehouden en niet de eerste dag van het boekjaar van het bedrijf (1 januari), omdat in beginsel geen bijstand mag worden verleend over een periode die voorafgaat aan de datum waarop de aanvraag is ingediend.

LJN AE6166 - Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen terugvordering van als zelfstandige te veel ontvangen bijstand, omdat een beslissing van een bestuursorgaan tot eerder in het kader van zijn bestuursrechtelijke taken en bevoegdheden gedane financiële verstrekking (i.c. een geldlening) dient te worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb en niet als een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling.

LJN AE6815 - Terechte terugvordering van als zelfstandige te veel ontvangen bijstand, omdat alle in het boekjaar verworven netto-inkomsten in aanmerking dienen te worden genomen, derhalve ook de na de beëindiging van de Bbz-uitkering, maar nog in het boekjaar verworven inkomsten uit arbeid in loondienst.

LJN AF1408 - Terechte afwijzing verzoek medewerking te verlenen aan een schuldsanering, omdat de gewezen zelfstandige gedurende een periode van vijf jaar na beëindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep 50% van het netto-inkomen boven de bijstandsnorm dient te besteden voor aflossing van de rentedragende geldlening verstrekt ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal; daarna wordt de restantschuld buiten invordering gesteld dan wel kwijtgescholden.

LJN AP1140 - Onzorgvuldige besluitvorming vanwege onzorgvuldig medisch onderzoek naar arbeidsongeschiktheid. Als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea met volledige ontheffing van de arbeidsverplichtingen ex artikel 113 Abw is betrokkene onterecht een maatregel opgelegd wegens het niet geregistreerd zijn bij de CWI.

LJN AR7248 - Terechte boete en intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als hennepkweker.

LJN AU7664 - Oplegging van een maatregel van 10% en van 5% gedurende één maand wegens het niet verschijnen op oproepingen in het kader van de re-integratie van appellant. Overgangsrecht Wwb. Van enig beletsel voor onverkorte toepassing van het sanctieregime van artikel 18, tweede lid, van de Wwb en de gemeentelijke afstemmingsverordening is in dit geval geen sprake. De opgelegde verlaging van de bijstand kan niet worden aangemerkt als een punitieve sanctie.