Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

  

 
                   

 
vorige

 

JURISPRUDENTIE
 
INVOERINGSWET  WET  WERK  EN  BIJSTAND

 

zoektips     

 

 

 
Alfabetische trefwoordenlijstē LJN AP1140 - arbeidsongeschiktheid; arbeidsgehandicapte; onderzoek; keuring; advies; zorgvuldigheid; motivering; arbeidsverplichtingen; ontheffing; vrijstelling; maatregel; sanctie; registratie CWI; inschrijving
[artt. 14, 107 en 113 Abw (= 18, 9 en 9 Wwb) / 21 IWwb / 3:2, 3:9 en 7:12 Awb] [Onzorgvuldige besluitvorming vanwege onzorgvuldig medisch onderzoek naar arbeidsongeschiktheid. Als arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet Rea met volledige ontheffing van de arbeidsverplichtingen ex artikel 113 Abw is betrokkene onterecht een maatregel opgelegd wegens het niet geregistreerd zijn bij de CWI.]

ē LJN AR7248 - inkomsten; zwartwerk; schending inlichtingenverplichting; intrekking bijstand; terugvordering; boete; hennepkweker; fraude
[artt. 14a, 65, 69, 78 en 81 Abw (= Ė, 17, 54, 58 en 58 Wwb) / 17 en 18 Wwb /
2 IWwb] [Terechte boete en intrekking en terugvordering van de bijstand wegens verzwegen inkomsten als hennepkweker.]

ē
LJN AF1408 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; bedrijfsbeŽindiging; liquidatie; aflossing geldlening; schuldsanering; finale kwijting; buiteninvorderingstelling; kwijtschelding [artt. 8, 22, 78 en 83 Abw (= 7 en 7 IWwb en 58 en 58 Wwb)] [Terechte afwijzing verzoek medewerking te verlenen aan een schuldsanering, omdat de gewezen zelfstandige gedurende een periode van vijf jaar na beŽindiging van het bedrijf of zelfstandig beroep 50% van het netto-inkomen boven de bijstandsnorm dient te besteden voor aflossing van de rentedragende geldlening verstrekt ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal; daarna wordt de restantschuld buiten invordering gesteld dan wel kwijtgescholden.]

ē
LJN AA7064 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; gegevensverstrekking door aandeelhouder; advies bezwaarschriftencommissie; zorgvuldigheid; motivering [artt. 8, 51, 65 en 66 Abw (= 7 en 7 IWwb en 17 en 53a Wwb) / 3:2, 7:12 en 7:13 Awb] [Terecht verlangt de gemeente ter zake van een aanvraag voor bedrijfskapitaal ook de (financiŽle) gegevens van de aandeelhouder. Tot een inhoudelijke beoordeling van het beroep komt de rechtbank echter niet, omdat in de bezwaarprocedure niet op de voorgeschreven wijze advies is uitgebracht door de bezwaarschriftencommissie.]

ē LJN AA3772 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; krediethypotheek; hypothecair verband; rente; bedrijfsbeŽindiging; liquidatie
[artt. 8 en 22 Abw (= 7 en 7 IWwb)] [Ten onrechte in rekening gebrachte rente over onder hypothecair verband verstrekte leenbijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal na bedrijfsbeŽindiging.]

ē LJN AA3763 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; levensvatbaarheid bedrijf; IMK Intermediair; buitenlandse rechtspersoon; Limited; Ltd.; delegatie; delegataris
[artt. 8 en
116 Abw (= 7 IWwb en 7 Wwb) / 6:4, 7:12, 8:72 en 10:13 Awb] [Terechte afwijzing bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wegens niet-levensvatbaarheid van het bedrijf, maar vernietiging van het bestreden besluit omdat B&W onbevoegdelijk op het bezwaar hebben beslist, daar niet zij het primaire besluit hebben genomen, maar een delegataris. Ook op een bedrijfsvorm naar buitenlands recht (i.c. een Ltd.) kan onder voorwaarden het Bbz van toepassing zijn.]

ē LJN AE6058 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; oudere zelfstandige; inkomenscriterium [art. 8 Abw (= 7 IWwb)] [Terechte afwijzing bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal, omdat betrokken oudere zelfstandige (55+) niet in de situatie verkeerde dat hij duurzaam over een ontoereikend inkomen uit bedrijf beschikte om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.]

ē LJN AA6935 - zelfstandige; bedrijfskapitaal; schadevergoeding; onbevoegde rechter [artt. 8 Abw (= 7 IWwb) / 1:3, 8:72 en 8:73 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om vergoeding van schade tengevolge van de afwijzing - negen maanden eerder en zonder dat daartegen bezwaar was gemaakt - van een aanvraag voor bedrijfskapitaal; het bezwaar had ongegrond moeten worden verklaard. Ter zake van vergoeding van schade tengevolge van niet-verleende vergunningen is niet de bestuursrechter, maar de burgerlijke rechter bevoegd.]

ē LJN AA5019 - zelfstandige; beŽindiging bijstand; voorbereidingsperiode; oriŽntatiefase [artt. 5 en 8 Abw (= 7 en 7 IWwb) / 8:86 Awb] [Onterechte beŽindiging bijstand, omdat per beŽindigingsdatum betrokkene nog niet als zelfstandige kon worden aangemerkt.]

ē LJN AE6084 - zelfstandige; ingangsdatum bijstandverlening; datum aanvraag; inkomstenverrekening; bijstand met terugwerkende kracht [artt. 8 en 23 Abw (= 7 en 7 IWwb)] [Terecht is ter zake van de inkomstenverrekening de datum van aanvraag om algemene bijstand als zelfstandige aangehouden en niet de eerste dag van het boekjaar van het bedrijf (1 januari), omdat in beginsel geen bijstand mag worden verleend over een periode die voorafgaat aan de datum waarop de aanvraag is ingediend.]

ē LJN AE6815 - zelfstandige; inkomstenverrekening; bijstand om niet; geldlening; inkomsten uit arbeid in loondienst na beŽindiging Bbz-uitkering; boekjaar; terugvordering [artt. 23 en 47 Abw (= 7 IWwb en 32 Wwb)] [Terechte terugvordering van als zelfstandige te veel ontvangen bijstand, omdat alle in het boekjaar verworven netto-inkomsten in aanmerking dienen te worden genomen, derhalve ook de na de beŽindiging van de Bbz-uitkering, maar nog in het boekjaar verworven inkomsten uit arbeid in loondienst.]

ē LJN AE6166 - zelfstandige; inkomstenverrekening; bijstand om niet; geldlening; terugvordering; publiekrechtelijke rechtshandeling; ontvankelijkheid bezwaar [artt. 23 en 83 Abw (= 7 IWwb en 58 Wwb) / 1:3 en 8:3 Awb] [Onterechte niet-ontvankelijkverklaring bezwaar tegen terugvordering van als zelfstandige te veel ontvangen bijstand, omdat een beslissing van een bestuursorgaan tot eerder in het kader van zijn bestuursrechtelijke taken en bevoegdheden gedane financiŽle verstrekking (i.c. een geldlening) dient te worden aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb en niet als een besluit ter voorbereiding van een privaatrechtelijke rechtshandeling.]

ē LJN AA8691 - zelfstandige; inlichtingenverplichting; herstel verzuim; opschorting bijstand; beŽindiging [artt. 8, 65, 66 en 69 Abw (= 7 IWwb, 17, 53a en 54 Wwb) / 4 en 5 IHABW] [Terechte opschorting en vervolgens beŽindiging bijstand wegens het niet voldoen aan de inlichtingenverplichting, omdat betrokkene telkens niet de verlangde gegevens inzake activiteiten als zelfstandige heeft verstrekt.]
 
 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | IWwb | jurisprudentie | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x