Vrouwe Justitia

 

 

 


TIP: zoeken binnen deze pagina kan met Ctrl+F

 

LJN AA7653 - Afwijzing verstrekking geneesmiddel CellCept (mycofenolaatmofetil) omdat het middel door de Minister van VWS om financiële redenen niet eerder dan per 1 augustus 1997 in het geneesmiddelenpakket krachtens de Zfw zal worden opgenomen.

LJN AA8519 - Weigering om betrokkene machtiging te verlenen voor opname ten laste van de wettelijke ziektekostenverzekering krachtens de Zfw in het Nederlands Astmacentrum Davos. Het ziekenfonds heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat er in het geval van betrokkene geen sprake is van een indicatie tot opname.

LJN AA8558 - Weigering om de kosten van een onderooglidcorrectie te vergoeden omdat die behandeling niet medisch noodzakelijk zou zijn, maar vooral een esthetisch karakter zou hebben en bovendien niet zou vallen onder de opsomming van artikel 2 van de Regeling niet-klinische plastisch-chirurgische hulp ziekenfondsverzekering, waarin limitatief is aangegeven in welke gevallen aanspraak bestaat op dergelijke hulp.

LJN AA8688 - Weigering om de echtgenote van betrokkene in het kader van de Zfw als medeverzekerde aan te merken. Betrokkene kan niet als kostwinner worden aangemerkt. Recht op medeverzekering van betrokkenes kinderen.

LJN AA8700 - Weigering om betrokkene in aanmerking te brengen voor vergoeding van de kosten voor een rugoperatie in Duitsland, nadat hij in Nederland zonder afdoend resultaat een tweetal operaties heeft ondergaan.

LJN AA8769 - Weigering (her)inschrijving als ziekenfondsverzekerde. Wet-Van Otterloo.

LJN AA8792 - Weigering een uit te voeren plastisch-chirurgische operatie in de vorm van een buikhuidplastiek ten laste van de ziekenfondsverzekering te brengen.

LJN AA8799 - Weigering (her)inschrijving als ziekenfondsverzekerde. Wet-Van Otterloo.

LJN AA8800 - Ter beantwoording is de vraag of gezegd moet worden dat het ziekenfonds niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen dan wel anderszins heeft gehandeld in strijd met een geschreven of ongeschreven (supra)nationale rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel door in het kader van artikel 9, vierde lid, tweede volzin, van de Zfw toestemming aan betrokkene te onthouden om op kosten van het ziekenfonds in Engeland een retransplantatie van zijn hart te ondergaan.

LJN AA9002 - Afwijzing van het verzoek om de kosten van de ter bestrijding van de oogziekte retinitis pigmentosa beoogde behandeling door een arts in Cuba voor vergoeding door het ziekenfonds in aanmerking te brengen, omdat volgens de adviserend geneeskundige van het ziekenfonds de betrokken behandelmethode in de medische wereld zijn waarde niet wetenschappelijk heeft bewezen en ook de oogartsen in Nederland er zeer sceptisch tegenover staan.

LJN AB0718 - De SVB kan niet bewerkstelligen dat de Duitse wetgeving op betrokkene van toepassing wordt en zeker niet dat aanspraak bestaat op bepaalde voorzieningen ingevolge die wetgeving.

LJN AB2481 - Afwijzing vergoeding van de kosten van een behandeling in de Verenigde Staten bestaande uit het via dorsaal verrichten van een laserartroscopie van betrokkenes aandoening aan de thoracale wervels, omdat de effectiviteit van endoscopische herniachirurgie voor patiënten met langdurige rugklachten, zowel op basis van de beschikbare (internationale) literatuur als de mening van de beroepsgroep, niet is aangetoond.

LJN AD3637 - Weigering om vergoeding te verlenen voor de geneesmiddelen GCSF en Eprex ten laste van de wettelijke ziektekostenverzekering krachtens de Zfw, omdat er voor de aandoening van betrokkene, myele displastisch syndroom (MDS) type refractaire anemie ringsider oblasten (RARS), geen sprake is van een algemeen aanvaarde medische indicatie voor toediening van die geneesmiddelen.

LJN AD5023 - Loongrens Zfw. Zijn lijfrente-uitkeringen aan te merken als inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2.1a van het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet.

LJN AD7078 - Afwijzing verzoek om met terugwerkende kracht ontheffing te verlenen van de verplichte ziekenfondsverzekering vanwege een met terugwerkende kracht toegekende AWW-uitkering.

LJN AD7094 - Afwijzing verzoek om restitutie van de betaalde premie ingevolge de Zfw gedurende de jaren 1995, 1996 en 1997. Toekenning van restitutie van betaalde particuliere ziektekostenpremie over 38 gewerkte dagen.

LJN AD7716 - Afwijzing aanvraag voor verstrekking van een werkstoel. Ex-nunctoetsing.

LJN AE0506 - Afwijzing aanvraag voor verstrekking van een Manus Robot Manipulator (robotarm) omdat het toepasselijk recht daartoe geen ruimte zou bieden.

LJN AE6076 - Afwijzing verzoek om vergoeding van kosten van geneeskundige verzorging welke is genoten in Marokko. Ter zitting is op initiatief van de CRvB een schikking tot stand gekomen, waarbij namens het ziekenfonds is verklaard dat zij gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval bereid is om een bedrag te vergoeden van € 635,29, inclusief proceskosten.

LJN AE8305 - Weigering betrokkene in te schrijven als ziekenfondsverzekerde op de grond dat zijn loon op de peildatum (1 november 1997) meer bedroeg dan de voor 1998 vastgestelde loongrens van f 62.200,-. Loon inclusief AWW-pensioen.

LJN AE8548 - Afwijzing verzoek om vergoeding van gemaakte dokterskosten in Joegoslavië, omdat er geen sprake is van spoedhulp, maar van voortzetting van de behandeling die in Nederland al was gestart.

LJN AE8559 - Weigering om betrokkene toestemming te geven voor een diagnostisch onderzoek en behandeling in het Spine & Joint Centre te Rotterdam, omdat de behandeling nog niet in klinische studies voor de betreffende categorie patiënten is bevestigd.

LJN AE8644 - Correctienota's. De extra betalingen die de werkgever bij bepaalde feestdagen aan zijn werknemers verstrekt, behoren niet tot het loongrensloon voor de Zfw.

LJN AE9287 - Afwijzing aanvraag om in het kader van de Zfw een computer met internetaansluiting te verstrekken, omdat de internetverbinding geen zelfstandige voorziening is die voorkomt in de limitatieve opsomming in de Regeling hulpmiddelen 1996 en evenmin is aan te merken als een aan een handicap aangepast accessoire bij een computer.

LJN AF1411 - Vordering van schadevergoeding wegens onrechtmatige inschrijving in de verplichte ziekenfondsverzekering. Betrokkene, die werkzaamheden heeft verricht via een uitzendbureau, heeft het ziekenfonds pas op 26 juni 2000 verzocht zijn inschrijving als verplicht verzekerde met ingang van 1 mei 2000 te beëindigen wegens einde dienstverband.

LJN AF2376 - Afwijzing aanvraag om op grond van het bepaalde bij en krachtens de Zfw toestemming te verlenen voor het ondergaan van een behandeling in de Verenigde Staten. Betrokkene heeft recidiverende rugklachten waarvoor zij in Nederland enkele malen zonder blijvend succes operatief is behandeld. Is de arthroscopische laserbehandelmethode van een aandoening van de wervelkolom, zoals deze wordt toegepast in The Bonati Institute (VS), een verstrekking in natura waarop verzekerden ingevolge de Zfw recht hebben?

LJN AF2379 - Afwijzing vergoeding van het geneesmiddel Buscopan, omdat het weliswaar een geregistreerd geneesmiddel is, maar niet is opgenomen in bijlage 1 van de Regeling farmaceutische hulp 1996.

LJN AF2956 - Afwijzing verzoek om teruggave van de procentuele premie ingevolge de Zfw. De vraag of procentuele premies voor de Zfw verschuldigd zijn, dient niet door het ziekenfonds, maar door de SVB te worden beantwoord.

LJN AF3625 - Weigering vergoeding van de kosten van een behandeling in het kader van bijzondere tandheelkundige hulp, omdat de gevraagde "i-96-behandeling" (uitgebreid nazorgconsult na implantologie) niet valt onder artikel 8 van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering.

LJN AF5489 - Verplichte ziekenfondsverzekering. Aangezien betrokkenes dagloon lager is dan het maximumdagloon dat krachtens de WW kan worden uitgekeerd en de lijfrente niet uit hoofde van de dienstbetrekking wordt ontvangen, wordt de lijfrente-uitkering door het ziekenfonds niet meegenomen bij de bepaling of het jaarinkomen al dan niet onder de loongrens van de Zfw ligt.

LJN AF6578 - Niet tot uitbetaling gekomen uitkering toch meetellen bij de loongrenstoetsing Zfw.

LJN AF9384 - Afwijzing vergoeding van de kosten van een plastisch chirurgische behandeling in de vorm van een abdominoplastiek, omdat geen sprake zou zijn van een verminking, aantoonbare lichamelijke functiestoornissen, een vervolgoperatie of een ernstig psychisch lijden, zoals ingevolge de van toepassing zijnde wettelijke regeling vereist.

LJN AH8567 - Causale relatie tussen de aanvullende pensioenuitkering en de dienstbetrekking waaruit aanspraak op een uitkering krachtens de WAO voortvloeit. Het zelf betalen van de premie voor de aanvullende pensioenverzekering maakt dit niet anders. Betrokkene is niet verzekerd op grond van de Zfw.

LJN AH8674 - Aanvraag voor een aangepaste stoel. Onzorgvuldig onderzoek. Eerst was een medisch onderzoek vereist.

LJN AH9641 - De consequentie van onderbreking van het wachtjaar voor de ziekenfondsverzekering bij WW-uitkering.

LJN AI0142 - Na de ingreep hangende het geding in hoger beroep blijft het processueel belang bestaan in verband met het in de toekomst aansprakelijk stellen voor materiële en immateriële schade. Onbevoegd genomen bestreden besluit, waarin deugdelijke motivering ontbreekt.

LJN AI0948 - Schadevergoeding wegens onrechtmatige inschrijving als ziekenfondsverzekerde. Matiging van de gevorderde schadevergoeding ter compensatie van de trage besluitvorming van het bestuursorgaan.

LJN AI6094 - Kan het besluit waarbij is geoordeeld dat geen aanspraak bestaat op vergoeding van plastic luierbroeken in rechte stand houden?

LJN AM2834 - Betrokkene volgt een niet-toxische tumortherapie (Houtsmullertherapie). Kan de weigering tot vergoeding van magistraal bereide middelen stand houden?

LJN AN8494 - Noodzaak van de behandeling in het buitenland; niet afwachten van toestemming van het ziekenfonds. Is terecht geweigerd om de kosten te vergoeden van de varicocèlebehandeling door dr. Goldstein in de Verenigde Staten?

LJN AN8573 - Is terecht geweigerd toestemming te verlenen aan betrokkene voor een (nadere) plastisch chirurgische correctie van de mammae beiderzijds?

LJN AN8581 - Heeft het ziekenfonds terecht een forfaitaire schadevergoeding opgelegd wegens onrechtmatige inschrijving als ziekenfondsverzekerde?

LJN AN9591 - Heeft het ziekenfonds terecht besloten geen Nutridrink te verstrekken omdat het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering hiervoor geen ruimte bood?

LJN AO4053 - Afwijzing verzoek tot vergoeding van een opname in het Nederlands Astmacentrum Davos in het kader van de Zfw.

LJN AO4504 - Weigering aflevering van het geneesmiddel acetylcysteïne omdat dit uitsluitend op grond van de Zfw kan worden verstrekt indien het een verzekerde betreft met chronisch obstructief longlijden (COPD).

LJN AO5447 - Afwijzing vergoeding op grond van de Zfw van de kosten voor aanschaf van een hoortoestel.

LJN AO5455 - Onrechtmatige inschrijving in het ziekenfonds.

LJN AO5536 - Het verzet is ongegrond omdat de beroepsgronden niet tijdig zijn ingediend.

LJN AO5860 - De gevolgen van het ontbreken van een rechtsmiddelenclausule voor de bezwaartermijn.

LJN AO5906 - Is terecht besloten dat de nota's voor een Habermannfles en Habermanspenen niet voor vergoeding in aanmerking komen omdat de betreffende hulpmiddelen niet tot het verstrekkingenpakket van de Zfw en de AWBZ behoren?

LJN AO6386 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van het dieetpreparaat Nutrison op grond van het bepaalde bij en krachtens de Zfw.

LJN AO6398 - Borstcorrectie; afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare functiestoornissen.

LJN AO9048 - Is terecht besloten dat in het onderhavige geval de kosten van de redressiehelm niet voor vergoeding in aanmerking komen?

LJN AO9051 - Onrechtmatige inschrijving in het ziekenfonds. Is terecht een bedrag aan schadevergoeding in rekening gebracht omdat betrokkene en zijn partner in de periodes in geding geen recht op inschrijving als Zfw-verzekerde hebben gehad wegens overschrijding van de loongrens.

LJN AP1023 - Houtsmullertherapie. Vergoeding van onder meer de magistraal bereide middelen Megagenistin, Epigallo-catechine en KSM-itake. Deugdelijke motivering van het besluit en een controleerbaar medisch advies dat ten grondslag ligt aan het besluit.

LJN AP1719 - Er is geen objectief aantoonbare indicatie voor opname en behandeling in het Nederlands Astmacentrum Davos.

LJN AP4731 - Medische behandeling in het buitenland. Intramurale zorg. Voorafgaande toestemming van het ziekenfonds. Vrij verkeer van diensten. Wachttijd. Rechtvaardiging. Te vergoeden kosten in naturastelsel.

LJN AP4742 - Vergoeding van de kosten van extramurale zorg binnen de EU. Toestemmingsvereiste. Hoogte van de vergoeding.

LJN AP4794 - Medische behandeling in het buitenland. Extramurele zorg. Intramurale zorg. Voorafgaande toestemming van het ziekenfonds. Vrij verkeer van diensten. Hoogte van de te vergoeden kosten; naturastelsel. Wachttijd (in casu zes maanden).

LJN AP5374 - Vergoeding van medische kosten, gemaakt in een andere lidstaat dan het woonland. Voorwaarden voor vergoeding. Bevoegde lidstaat en bevoegd orgaan.

LJN AP8054 - Het verzet is ongegrond omdat het griffierecht voor het hoger beroep niet tijdig is betaald.

LJN AP8500 - Vergoeding van magistraal bereide geneesmiddelen. Wettelijke rente en proceskostenveroordeling.

LJN AQ5957 - Aanvraag voor vergoeding van de kosten van behandeling in een buitenlandse kliniek die zich toelegt op een categoriale en multidisciplinaire behandeling van de ziekte van Parkinson.

LJN AQ6214 - Weigering vergoeding van de kosten van het opsporen en behandelen van stoorvelden. Delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van een besluit op bezwaar aan een ander bestuursorgaan dan het orgaan namens hetwelk het primaire besluit is genomen in strijd met de Awb.

LJN AQ6215 - Een behandeling in het kader van revalidatie kan slechts een verstrekking zijn indien die behandeling gebruikelijk is in de kring der beroepsgenoten, in die zin dat de behandeling door de (internationale) medische wetenschap voldoende is beproefd en deugdelijk bevonden.

LJN AQ6219 - Knieoperatie in Frankrijk. Er is niet voldaan aan het noodzakelijkheidsvereiste voor intramurale zorg.

LJN AQ6277 - Medische intramurale zorg in een ander EU-land. De weigering om hiervoor toestemming te verlenen, is in casu onrechtmatig, gelet op de wachttijden in Nederland. Hoogte van de vergoeding.

LJN AQ6595 - Afwijzing vergoeding van de kosten van medische behandeling in een privékliniek in Oostenrijk.

LJN AQ7904 - Het verzoek om voorlopige voorziening gaat de grenzen van de in artikel 8:81 van de Awb vervatte eis van connexiteit te buiten. Niet kan worden gezegd dat dit verzoek betrekking heeft op het bestreden besluit in de hoofdzaak.

LJN AQ8102 - Afwijzing premierestitutie ziektekostenverzekering. Is terecht overwogen dat voor een beperking van de periode waarover premierestitutie wordt verleend, in de toepasselijke algemeen verbindende voorschriften geen steun is te vinden?

LJN AR3189 - Weigering een kleur-/lichtcontrastdetector aan betrokkene te verstrekken. De weigering berust op het standpunt dat de aangevraagde detector geen hulpmiddel is als bedoeld in de lijst van de op artikel 15, eerste lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering berustende Regeling hulpmiddelen 1996.

LJN AR3191 - Het bezwaarschrift is te laat ingediend. Dit betekent dat het ziekenfonds het bezwaar ten onrechte ontvankelijk heeft geacht en vervolgens eveneens ten onrechte is overgegaan tot een inhoudelijke beoordeling van het bezwaar.

LJN AR4049 - Vergoeding van ziektekosten. Neutralisatiemethode.

LJN AR4450 - De rechtbank is buiten de omvang van het geding getreden. Ter zake van het verzoek om voorlopige voorziening is er niet voldaan aan het materiële connexiteitsvereiste.

LJN AR4920 - Weigering vergoeding van de kosten van een heupoperatie in een privékliniek in Engeland.

LJN AR4949 - Vergoeding van de kosten van een spondylodeseoperatie in het buitenland. Het bestreden besluit is niet met de vereiste zorgvuldigheid genomen en is ondeugdelijk gemotiveerd.

LJN AR6074 - Weigering vergoeding van de kosten van fysiotherapie. De behandelingen zijn niet voorgeschreven door een huisarts of een specialist.

LJN AR6851 - Medeverzekering van het kind van een zelfstandige: er is niet voldaan aan het "in de regel-criterium" en daarmee ook niet aan het kostwinnersvereiste.

LJN AR6879 - Vanwege de bijzondere omstandigheden van dit geval is op initiatief van de CRvB tussen partijen een schikking tot stand gekomen. Het hoger beroep wordt wegens vervallen procesbelang niet-ontvankelijk verklaard.

LJN AR6952 - Betrokkene, die lijdt aan Morbus Bechterew, heeft verzocht om de kosten van een behandeling in Oostenrijk te vergoeden. Is hier terecht afwijzend op beslist?

LJN AR7148 - Het verzet tegen de niet-ontvankelijkverklaring van het hoger beroep is ongegrond omdat het griffierecht niet tijdig is betaald.

LJN AR7494 - In geschil is of de weigering om toestemming te verlenen voor het aanbrengen van nieuwe borstprotheses in rechte stand kan houden.

LJN AR8091 - Plastisch chirurgische correctie van beide mammae. Verminking als bedoeld in artikel 2 van het Besluit ziekenhuisverpleging Ziekenfondsverzekering.

LJN AR8452 - Afwijzing vergoeding van de kosten van een borstverkleinende operatie.

LJN AR8901 - Betrokkene heeft een niertransplantatie ondergaan. Ter voorkoming van afstotingsverschijnselen is het geneesmiddel Cyclosporine Sandimmune voorgeschreven. Worden de kosten van dit geneesmiddel terecht niet vergoed?

LJN AS3288 - Heeft het ziekenfonds zich terecht op het standpunt gesteld dat het aanbrengen van een discusprothese niet kan worden aangemerkt als een behandeling die behoort tot geneeskundige hulp die in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijk is?

LJN AS3348 - Heeft het ziekenfonds zich terecht op het standpunt gesteld dat het aanbrengen van een discusprothese niet kan worden aangemerkt als een behandeling die behoort tot geneeskundige hulp die in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijk is?

LJN AS3350 - Heeft het ziekenfonds zich terecht op het standpunt gesteld dat het aanbrengen van een discusprothese niet kan worden aangemerkt als een behandeling die behoort tot geneeskundige hulp die in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijk is?

LJN AS3474 - Weigering vergoeding van de kosten van twee vingerprotheses. De aangeboden PVC-handschoen als doelmatige verstrekking is onvoldoende onderbouwd.

LJN AS7589 - Heeft betrokkene op grond van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering aanspraak op twee implantaten?

LJN AT2960 - Vertraging in de afhandeling van het bezwaar tegen de aanslag waarin verplichte verzekering ingevolge de Zfw is gesteld. Matiging van de schadevergoeding.

LJN AT3655 - Afwijzing vergoeding van de kosten van het plaatsen van een discusprothese in Duitsland.

LJN AT4432 - Oplegging van een schadepremie (schadevergoeding als bedoeld in artikel 5, vierde lid, van de Zfw) omdat betrokkene het ziekenfonds niet tijdig in kennis heeft gesteld van het einde van zijn verzekering. Er is geen strijd met het verbod van reformatio in peius.

LJN AT5705 - Niet-tijdige betaling van het griffierecht. Het hoger beroep is niet-ontvankelijk.

LJN AT9338 - Een trippelstoel (loophulpmiddel) kan pas worden geïndiceerd indien een verzekerde beperkingen ondervindt bij de mobiliteit in huis welke voldoen aan de criteria van de Regeling hulpmiddelen 1996.

LJN AT9545 - Vergoeding van de in-vitrofertilisatiebehandeling door middel van een intracytoplasmatische sperma-injectie met microchirurgische epididymale sperma-aspiratie of testiculaire sperma-extractie in het buitenland.

LJN AT9600 - Niet-tijdige indiening van een MN-111-formulier. Er is geen melding gedaan van de opname. De aanvraag is niet onderbouwd met verifieerbare medische gegevens.

LJN AT9602 - Achteraf toestemming verlenen en vergoeden van de kosten voor de rugoperatie in Duitsland.

LJN AT9893 - Het besluit dient te worden aangemerkt als een besluit in de zin van artikel 6:18 van de Awb, waarmee niet volledig is tegemoet gekomen aan het beroep. De ontvankelijkheid van het ingediende bezwaar.

LJN AU0643 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van de kosten van een plastisch-chirurgische behandeling (liposuctie). Is er sprake van een lichamelijke functiestoornis of een verminking?

LJN AU1023 - Is op grond van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en de daarop berustende Regeling hulpmiddelen 1996 terecht geweigerd betrokkene een computer "als hulpmiddel voor communicatie" te verstrekken?

LJN AU1031 - Is terecht op grond van de Zfw de aanvraag voor reiskostenvergoeding voor vervoer per eigen auto afgewezen?

LJN AU1032 - Vordering van schadevergoeding omdat betrokkene, in strijd met de ter zake op hem rustende wettelijke verplichting, het ziekenfonds niet tijdig in kennis heeft gesteld van het einde van de ziekenfondsverzekering.

LJN AU2189 - Bij betrokkene resteren ten gevolge van een aangezichtsverlamming contourdefecten in het gelaat. Is de aanvraag voor toestemming voor c.q. vergoeding van een behandeling van deze defecten terecht afgewezen?

LJN AU2503 - Is terecht geoordeeld dat er geen medische noodzaak bestond voor de door betrokkene ondergane rugoperatie in Duitsland en is terecht op die grond vergoeding van de kosten van de rugoperatie geweigerd?

LJN AU4241 - Niet-tijdige betaling van het griffierecht en overschrijding van de beroepstermijn. In dit geding is de vraag aan de orde of de CRvB betrokkene terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn hoger beroep.

LJN AU4824 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van de kosten van een endoscopische herniaoperatie in Duitsland. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Er is geen medische noodzaak. De operatie is niet gebruikelijk in de kring van beroepsgenoten en kan niet worden aangemerkt als een verstrekking in de zin van de Zfw.

LJN AU4831 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van de kosten van een endoscopische herniaoperatie in Duitsland. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Er is geen medische noodzaak. De operatie is niet gebruikelijk in de kring van beroepsgenoten en kan niet worden aangemerkt als een verstrekking in de zin van de Zfw.

LJN AU4833 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van de kosten van een endoscopische herniaoperatie in Duitsland. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Er is geen medische noodzaak. De operatie is niet gebruikelijk in de kring van beroepsgenoten en kan niet worden aangemerkt als een verstrekking in de zin van de Zfw.

LJN AU4838 - Delegatie van beslissingsbevoegdheid. Afwijzing van de aanvraag voor vergoeding van de kosten van een endoscopische lumbale herniaoperatie in Duitsland. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Er is geen medische noodzaak. De operatie is niet gebruikelijk in de kring van beroepsgenoten en kan niet worden aangemerkt als een verstrekking in de zin van de Zfw.

LJN AU4842 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van de kosten van een endoscopische herniaoperatie in Duitsland. Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Er is geen medische noodzaak. De operatie is niet gebruikelijk in de kring van beroepsgenoten en kan niet worden aangemerkt als een verstrekking in de zin van de Zfw.

LJN AU5620 - Afwijzing van de aanvraag voor toestemming voor c.q. vergoeding van een behandeling van de littekens middels injecties (artecol/siliconen), omdat geen lichamelijke functiestoornis of verminking in de zin van de toepasselijke regelgeving is vastgesteld.

LJN AU6612 - Heeft de rechtbank het beroep van betrokkene ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard?

LJN AU7751 - Het hoger beroep is niet-ontvankelijk na de ter zitting tot stand gekomen schikking.

LJN AU8833 - Is terecht het standpunt ingenomen dat het uitvoeren van een endoscopische operatie van een cervicale hernia en het plaatsen van een discusprothese niet behoort tot de geneeskundige hulp die in de kring van beroepsgenoten gebruikelijk is?

LJN AU9156 - Weigering toestemming voor het ondergaan van een heupoperatie in Duitsland. Weigering om terug te komen van een onaantastbaar besluit.

LJN AV0327 - Is terecht het standpunt ingenomen dat een endoscopische herniaoperatie op lumbaal niveau niet kan worden aangemerkt als een behandeling die behoort tot de geneeskundige hulp die in de kring van beroepsgenoten gebruikelijk is?

LJN AV0594 - Is terecht het standpunt ingenomen dat het uitvoeren van een endoscopische herniaoperatie en het plaatsen van een discusprothese niet behoort tot de geneeskundige hulp die in de kring van beroepsgenoten gebruikelijk is?

LJN AV0595 - Afwijzing van de aanvraag voor vergoeding van de kosten van een lumbale endoscopische herniaoperatie. Het bestreden besluit berust niet op een deugdelijke motivering.

LJN AV0864 - Heeft betrokkene krachtens de Zfw aanspraak op vergoeding van de door haar gevraagde plastisch-chirurgische behandeling? Criteria.

LJN AV1055 - Afwijzing van de aanvraag voor vergoeding van de door betrokkene gemaakte kosten in verband met een operatie. Spoedeisende behandeling. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije inzake sociale zekerheid.

LJN AV3807 - De weigering om de kosten verbonden aan een endoscopische herniaoperatie in Duitsland te vergoeden, berust niet op een deugdelijke motivering.

LJN AV7607 - Vergoeding van een endoscopische herniaoperatie in Duitsland. Gebruikelijke behandeling.

LJN AW2836 - Onterechte inschrijving in het ziekenfonds. Einde dienstverband is niet gemeld. Schadevergoeding. Het toegezonden polisblad is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.

LJN AW3901 - Vergoeding van medische kosten in het buitenland. Voorlichting inzake formulier E-111. Het bestreden besluit is onvoldoende zorgvuldig voorbereid en onvoldoende gemotiveerd.

LJN AW4846 - Is de aanvraag van betrokkene om hem per datum in geding te beschouwen als verplicht verzekerd in de zin van de Zfw terecht afgewezen door het UWV?

LJN AW9974 - Weigering om de kosten van een discusprothese te vergoeden. Alpha Klinik te München, Duitsland. Gangbare behandeling. Beoordelingsvrijheid.

LJN AX1314 - Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Onderling vervangbare geneesmiddelen. Vergoedingslimiet. Eigen bijdrage. Uitzonderlijk geval?

LJN AX1333 - Weigering om de implantatie van een torische kunstlens te vergoeden. Ziekenfondsverstrekking? Is de behandeling gebruikelijk in kring van beroepsgenoten? Is de behandeling door de internationale wetenschap voldoende beproefd en deugdelijk bevonden?

LJN AX5821 - Afwijzing van de aanvraag voor een behandeling in het kader van de Zfw, omdat de endoscopische laseroperatie aan de wervelkolom naar de huidige stand van zaken nog geen gebruikelijke behandeling is.

LJN AX6776 - Een verzoek om proceskostenveroordeling dient te worden ingewilligd op grond van het enkele feit dat het bestuursorgaan aan de betrokkene is tegemoet gekomen.

LJN AX7361 - Afwijzing aanvraag voor vergoeding van de kosten van het plaatsen van een discusprothese, omdat dit niet kan worden aangemerkt als een gebruikelijke behandeling in de zin van de Zfw.

LJN AX8802 - Heeft betrokkene op grond van de Zfw aanspraak op vergoeding van de kosten van het laseren van zijn ogen?

LJN AX8861 - Is de aanvraag voor vergoeding van de kosten van een plastisch-chirurgische behandeling in de vorm van een beperkte vetschortreductie terecht afgewezen?

LJN AY3558 - Weigering om toestemming te verlenen voor de behandeling van hyperthermie, omdat geen overeenkomst was gesloten met een wettelijke ziektekostenverzekeraar en omdat de aangevraagde behandeling niet gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten.

LJN AY4168 - Is de aanvraag van betrokkene om haar op grond van het bepaalde bij en krachtens de Zfw een hulpmiddel te verstrekken in de vorm van een aangepaste rookmelder met licht- en trilsignaal terecht afgewezen?

LJN AY4178 - Afwijzing van de aanvraag voor toestemming voor een abdominoplastiek met een vetschortreductie, omdat er geen sprake is van een verminking of van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen als bedoeld in de Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet.

LJN AY5214 - (Onterechte) inschrijving in het ziekenfonds. Schadevordering.

LJN AY6684 - Dient het loon dat ingevolge de zogenoemde 35%-regeling buiten de heffing van belasting en premies volksverzekeringen blijft, als "vergoeding voor zijn arbeid" in de zin van artikel 3, vierde lid, van de Zfw te worden beschouwd?

LJN AY6877 - Weigering vergoeding van de kosten van een plastisch-chirurgische behandeling in de vorm van een mammareductie en een mediale dijlift, omdat er geen sprake is van een verminking of van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen. De psychische problemen vormen geen wettelijke grondslag voor de gewenste verstrekking.

LJN AY6883 - Weigering vergoeding van de kosten van een plastisch-chirurgische behandeling en een dijbeenlift aan beide zijden, omdat er geen sprake is van een verminking of van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen. De psychische problemen vormen geen wettelijke grondslag voor de gewenste verstrekking.

LJN AY8237 - Stelt het gewraakte Raadslid terecht dat zijn werkzaamheden in het verleden bij het GAK geen bezwaren voor een onpartijdige behandeling van de in het geding zijnde zaken met zich brengen, mede omdat dat deel van zijn loopbaan reeds een tiental jaren geleden is afgesloten, en dat hij gedurende de tijd dat hij werkzaam was bij het GAK geen enkele zaak heeft behandeld met betrekking tot betrokkene?

LJN AY8271 - Nu de heupoperatie is vergoed door het ziekenfonds, is er geen procesbelang (meer) bij een inhoudelijk oordeel.

LJN AY8453 - Weigering vergoeding van de kosten van een maculatranslocatie omdat deze behandeling (nog) niet wordt beschouwd als een verstrekking in de zin van de Zfw, daar deze behandeling bij de huidige stand van zaken in de (internationale) kring der beroepsgenoten niet gebruikelijk is.

LJN AY8628 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn.

LJN AY8748 - Weigering machtiging voor een plastisch-chirurgische behandeling in de vorm van een borstreductie en een buikwandcorrectie, omdat geen sprake is van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare functiestoornissen of van verminkingen als gevolg van ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.

LJN AZ0011 - Weigering vergoeding van de kosten van een tandheelkundige behandeling bestaande uit het aanbrengen van een twaalfdelige brug op acht resterende gebitselementen. Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het plaatsen van een frameprothese geen adequate oplossing kan bieden voor de gebitsproblemen.

LJN AZ0012 - Weigering vergoeding van de kosten van een maculatranslocatie omdat deze behandeling ten tijde in geding niet als een gebruikelijke behandeling kan worden aangemerkt.

LJN AZ0056 - Weigering vergoeding van de kosten van een maculatranslocatie omdat deze behandeling ten tijde in geding niet als een gebruikelijke behandeling kan worden aangemerkt.

LJN AZ0454 - Weigering vergoeding van de kosten van een plastisch-chirurgische ingreep in verband met pigmentvlekken (autologe huidtransplantatie). Is er sprake van een behandeling die strekt tot correctie van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen?

LJN AZ0735 - Weigering vergoeding van de kosten van liposuctie van de bovenbenen en een correctie van buikwand en borsten. Is er sprake van afwijkingen in het uiterlijk gepaard gaand met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen?

LJN AZ1104 - In verband met onrechtmatige inschrijving in het ziekenfonds worden over de perioden in geding premies in rekening gebracht. Heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat er gezien de werkzaamheden die betrokkene in de periode in geding als bezorger van huis-aan-huisbladen heeft verricht reden is om aan te nemen dat zij in deze periode behoorde tot de kring van verplichte ziekenfondsverzekerden?

LJN AZ1453 - Weigering vergoeding van de kosten van een daisyspeler op de grond dat de klachten van betrokkene niet vallen onder de in de destijds geldende Regeling hulpmiddelen 1996 genoemde indicatievoorwaarden.

LJN AZ1585 - Niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Het enkele feit dat het ziekenfonds geen mededeling heeft gedaan van de mogelijkheid om bezwaar te maken, is volgens vaste rechtspraak onvoldoende voor het oordeel dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is.

LJN AZ3000 - Weigering vergoeding van de kosten van een abdominoplastiek omdat de Regeling medisch-specialistische zorg niet voorziet in aanspraken op een behandeling in de vorm van een abdominoplastiek.

LJN AZ3782 - Had betrokkene op grond van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië inzake sociale zekerheid aanspraak op vergoeding van de door hem in de periode in geding in Joegoslavië gemaakte kosten van medische zorg? Is er sprake geweest van spoedeisende hulp?

LJN AZ6001 - Weigering vergoeding van de kosten van een memorecorder van het type Voice Mate op de grond dat ingevolge de Regeling hulpmiddelen 1996 weliswaar voor visueel gehandicapten aanspraak bestaat op een memorecorder, maar dat de aangevraagde memorecorder een geavanceerde memorecorder is die alleen is aangewezen wanneer er naast een visuele handicap sprake is van andere functiestoornissen.

LJN AZ6903 - Vaststelling van de verplichte verzekering krachtens de Zfw. Dienen de inkomsten uit freelancewerkzaamheden buiten beschouwing te worden gelaten bij toetsing van de inkomsten van betrokkene aan de loongrens?

LJN AZ8427 - Weigering vergoeding van de kosten van laserbehandelingen van de rug in het Bonati Institute in de VS op de grond dat de voorgestelde endoscopische laseroperaties aan de wervelkolom naar de huidige stand van zaken (nog) geen gebruikelijke behandelingen zijn en dat een medische indicatie voor een operatieve behandeling ontbreekt.

LJN AZ8510 - Weigering vergoeding van de kosten van een IVF/ICSI-behandeling in België. Is IVF een dienst in de zin van artikel 49 en 50 van het EG-verdrag? Is er toereikende rechtvaardigingsgrond voor een belemmering van het vrij verkeer van diensten? Vergoeding naar nationaal recht werkt door naar een eventuele aanspraak in een andere lidstaat.

LJN AZ9118 - Weigering toestemming voor een behandeling door een oncoloog in de VS. De behandeling is ten tijde in geding niet aan te merken als gebruikelijk in de (internationale) kring der beroepsgenoten.

LJN AZ9694 - Weigering vergoeding van de kosten van een ICSI/MESA-behandeling omdat deze behandeling geen verstrekking ingevolge artikel 8 van de Zfw is en dat er voor deze behandeling evenmin aanspraak bestaat op grond van de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet. Valt de behandeling onder het prestatiebegrip als bedoeld in artikel 22 van de EG-verordening 1408/71 of is er sprake van strijd met de bepalingen van het EG-verdrag die het vrij verkeer van goederen en diensten waarborgen?

LJN AZ9700 - Weigering vergoeding van de kosten van een IVF-behandeling met anonieme eiceldonatie in België omdat deze behandeling geen verstrekking ingevolge artikel 8 van de Zfw is en dat er voor deze behandeling evenmin aanspraak bestaat op grond van de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet. Valt de behandeling onder het prestatiebegrip als bedoeld in artikel 22 van de EG-verordening 1408/71 of is er sprake van strijd met de bepalingen van het EG-verdrag die het vrij verkeer van goederen en diensten waarborgen?

LJN BA0023 - Het verzet is ongegrond omdat de overschrijding van de beroepstermijn niet verschoonbaar kan worden geacht.

LJN BA0577 - Weigering vergoeding van de kosten van een organizer op de grond dat een organizer geen hulpmiddel is als opgenomen in de Regeling hulpmiddelen 1996.

LJN BA0830 - Is de aanvraag voor vergoeding van de kosten van vervanging van bij een eerdere operatie ingebrachte borstprotheses terecht afgewezen op de grond dat er geen sprake is van een verminking of van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen?

LJN BA1385 - Is betrokkene terecht meegedeeld dat hij met ingang van de datum in geding niet verplicht verzekerd is ingevolge de Zfw, omdat de loongrens, zoals die voor het betreffende jaar is vastgesteld, werd overschreden?

LJN BA1447 - Is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn?

LJN BA1452 - Weigering vergoeding van de kosten van het middel Pao Pereira op de grond dat het middel - dat niet in Nederland is geregistreerd en magistraal wordt bereid - niet is aan te merken als rationele therapie. De effectiviteit en de werkzaamheid van Pao Pereira is volgens het ziekenfonds niet aangetoond.

LJN BA1466 - Weigering om betrokkenes partner en zoon in te schrijven als medeverzekerde van betrokkenes ziekenfondsverzekering, omdat de partner en zoon geen rechtmatig verblijf in Nederland houden.

LJN BA1948 - Weigering vergoeding van de kosten van een tandheelkundige behandeling op de grond dat de vergoeding betrekking heeft op bijzondere tandheelkunde en dat niet is voldaan aan de in artikel 8 van de Regeling tandheelkundige hulp ziekenfondsverzekering gestelde voorwaarden.

LJN BA2327 - Weigering vergoeding van de kosten van een littekencorrectie op de boven- en onderbuik op de grond dat er geen sprake is van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen of van verminkingen als gevolg van de ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting, zodat niet is voldaan aan de indicatievereisten die zijn gesteld in artikel 2 van de Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet.

LJN BA2355 - Weigering vergoeding van de schade die het gevolg is van de naar de mening van betrokkene onrechtmatige besluiten.

LJN BA2356 - Alsnog niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar wegens niet-verschoonbare overschrijding van de bezwaartermijn. Uit vaste jurisprudentie van de CRvB vloeit voort dat degene die ervoor kiest geen gebruik te maken van het middel van aangetekende verzending daarvan het risico heeft te dragen.

LJN BA2482 - Weigering vergoeding van de kosten van een plastisch-chirurgische correctie op de grond dat niet is voldaan aan de indicatievereisten die zijn gesteld in artikel 2 van de Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet.

LJN BA2781 - Weigering vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer omdat betrokkene geen aanspraak heeft op ziekenvervoer. Hardheidsclausule. Beleid. Toetsingsmaatstaf. Bijzondere omstandigheden.

LJN BA2858 - Is het verzoek om de ontheffing van de verplichte ziekenfondsverzekering ongedaan te maken terecht afgewezen, op de grond dat de aanvankelijk verleende tijdelijke ontheffing met ingang van de datum in geding van rechtswege is omgezet in een permanente ontheffing en dat de van toepassing zijnde regelgeving niet voorziet in de mogelijkheid om deze ontheffing ongedaan te maken?

LJN BA3676 - Weigering vergoeding van de kosten van een refractieve behandeling van de ogen door middel van de Lasik-methode omdat er geen medische indicatie is voor de gevraagde behandeling. Betrokkene kan de visusstoornis volgens het ziekenfonds voldoende corrigeren met een bril.

LJN BA3677 - Weigering vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer op de grond dat betrokkene niet aan de geldende voorwaarden voldoet. Beleid. Hardheidsclausule.

LJN BA3678 - Weigering vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer op de grond dat betrokkene geen aanspraak heeft op ziekenvervoer. Beleid. Hardheidsclausule.

LJN BA7196 - Behandeling inzake pijnbestrijding. Moet de door betrokkene genoten medisch-specialistische zorg al dan niet worden aangemerkt als zorg die gebruikelijk is in de kring der beroepsgenoten?

LJN BA7203 - Moet de behandeling met de magistraal bereide middelen mega genistin, betulinezuur, epigallo vatechine en coumarine/naringine/venoruton als rationele farmacotherapie als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering worden aangemerkt?

LJN BA7744 - Betrokkene heeft geen recht op verstrekking van medicinale cannabis aangezien dit geen geregistreerd geneesmiddel is maar een apotheekbereiding, waarvoor geldt dat er sprake moet zijn van rationele farmacotherapie.

LJN BA8071 - Weigering om melatonine te verstrekken op de grond dat melatonine niet kan worden aangemerkt als rationele farmacotherapie. Betrokkene lijdt aan ADHD met slaapstoornissen en ter regulering van betrokkenes bioritme heeft de zenuwarts melatonine voorgeschreven. Het ziekenfonds heeft zich ten onrechte niet vergewist of het onderzoek van het CVZ voldoende zorgvuldig is geweest als bedoeld in artikel 3:9 van de Awb.

LJN BA8095 - Omdat het primaire besluit niet onrechtmatig was, is voor een veroordeling in de kosten van het bezwaar geen ruimte. Afwijzing van het verzoek om schadevergoeding.

LJN BA8223 - Komen de kosten van het gebruik van medicinale cannabis terecht niet voor vergoeding in aanmerking? Betrokkene heeft een dwarslaesie en het gebruik van de medicinale cannabis is gericht op de bestrijding van chronische pijn en het verminderen van spierspasmen waardoor het gebruik van valium, morfine en Lioresal kan worden verminderd.

LJN BA8229 - De onderhavige brief is ten onrechte niet aangemerkt als een (appellabel) besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb aangezien de brief is gericht op rechtsgevolg. Met deze brief heeft het ziekenfonds beoogd de aanvraag van betrokkene om hem in te schrijven als medeverzekerde in de zin van de Zfw af te wijzen op de grond dat betrokkene geen verblijfsdocument heeft overgelegd.

LJN BA8253 - De voorzieningenrechter van de rechtbank heeft niet onderkend dat er sprake is van een herhaalde aanvraag. Het ziekenfonds had in dit geval van de in artikel 4:6, tweede lid, van de Awb aan haar toegekende bevoegdheid gebruik kunnen maken zonder in strijd te komen met enige geschreven of ongeschreven rechtsregel of enig algemeen rechtsbeginsel. Er is geen sprake van nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden.

LJN BA8274 - Terechte niet-ontvankelijkverklaring van het bezwaar omdat de betreffende brief geen (appellabel) besluit is in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb, maar slechts een feitelijke mededeling bevat.

LJN BA8293 - Weigering vergoeding van de kosten van een plastisch-chirurgische behandeling in de vorm van een ooglidcorrectie aan beide ogen, omdat geen sprake is van een grond voor het verstrekken van een vergoeding voor een plastisch-chirurgische ingreep als bedoeld in artikel 2 van de Regeling medisch-specialistische zorg Ziekenfondswet. De medisch adviseur had niet mogen volstaan met enkel een beoordeling van een foto van het gezicht van betrokkene.

LJN BA9374 - Weigering vergoeding van de kosten van een endoscopische herniaoperatie in Duitsland op de grond dat de behandeling, of een daarmee vergelijkbare behandeling, tijdig had kunnen worden uitgevoerd door een gecontracteerde zorgaanbieder. Heeft de rechtbank terecht overwogen dat het ziekenfonds ten onrechte het toestemmingsvereiste aan betrokkene heeft tegengeworpen omdat betrokkene in de Alpha Klinik te München een extramurale behandeling heeft ondergaan (en niet een intramurale)?

LJN ZB8714 - Weigering vergoeding van gemaakte kosten ter zake van een medische behandeling in Duitsland (behandeling bestaande uit een streng dieet en het toedienen van een aantal medicijnen). Deze behandeling is geen verstrekking in de zin van de Zfw, omdat het een behandeling is die niet gebruikelijk is in de kring der beroepsgenoten, ook niet in de kring der Duitse beroepsgenoten: de betreffende Duitse arts geeft zelf aan dat haar behandelingsmethode "nicht erkannt ist".

LJN ZB8795 - Afwijzing vergoeding geneesmiddel Neupogen op grond van de gestelde indicatie, nu deze niet valt onder de drie indicaties vermeld onder punt 14 van de bij de Regeling farmaceutische hulp 1996 behorende bijlage 2. De strikte omschrijving van de indicatiecriteria geven het ziekenfonds geen beoordelingsvrijheid.

LJN ZB8801 - Prejudiciële verwijzing. Naturastelsel. Toestemmingsvereiste. Medische hulpverlener. Vrij verrichten van diensten. Rechtvaardigingsgrond.

LJN ZB8921 - Weigering vergoeding van de door betrokkene en haar echtgenoot in de Universitaire Vrouwenkliniek te Gent (België) ondergane IVF-behandeling, omdat die behandeling geen verstrekking is in de zin van artikel 8 van de Zfw en het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering.

LJN ZB8925 - Vordering van schadevergoeding wegens onrechtmatige inschrijving van twee kinderen van betrokkene als medeverzekerden ingevolge de Zfw.

LJN ZB9064 - Vordering van schadevergoeding ten bedrage van f 8.565,53 wegens onrechtmatige inschrijving in de verplichte ziekenfondsverzekering over de periode van 1 januari 1995 tot 10 december 1998. Betrokkene was sinds 1 januari 1995 niet meer in loondienst werkzaam. Het risico van ontkenning van ontvangst van de door betrokkene gestelde schriftelijke afmelding komt voor haar rekening.