Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
           
   

 

JURISPRUDENTIE

 
     
 
 

 
  
 

 
 

 

 

  xx

 
 
zoektips

 

 

Alfanumerieke lijst landelijke jurisprudentienummers

 

xxx Algemeen: socialeverzekeringsplicht
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
Algemene bijstandswet (Abw)
Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Algemene Ouderdomswet (AOW)
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Beroepswet (Bw)
Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV)
Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gw)
Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (IHABW)
Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWwb)
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997)
Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA)
Toeslagenwet (TW)
Werkloosheidswet (WW)
Wet arbeid en zorg (Wazo)
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Wet BMT)
Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (WFA)
Wet financiering volksverzekeringen (Wfv)
Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea)
Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (Wsg)
Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV)
Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
Wet werk en bijstand (Wwb)
Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik)
Ziekenfondswet (Zfw)
xxx Ziektewet (ZW)

 

Alfanumerieke lijst landelijke jurisprudentienummers

 

 

 

 

xx
 

 

   

home | wetten | sz-wetten | overige wetten | zoeken

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x