JURISPRUDENTIE

 

 

 

 

Vrouwe Justitia

 

 

 

 

Alfanumerieke lijst LJN- en ECLI-nummers

 

- Algemeen: socialeverzekeringsplicht
- Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
- Algemene bijstandswet (Abw)
- Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
- Algemene nabestaandenwet (Anw)
- Algemene Ouderdomswet (AOW)
- Algemene wet bestuursrecht (Awb)
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
- Beroepswet (Bw)
- Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV)
- Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden (Gw)
- Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet (IHABW)
- Invoeringswet Wet werk en bijstand (IWwb)
- Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Osv 1997)
- Participatiewet (PW)
- Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria (WBIA)
- Toeslagenwet (TW)
- Werkloosheidswet (WW)
- Wet arbeid en zorg (Wazo)
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (Wamil)
- Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Wet BMT)
- Wet financiering Abw, Ioaw en Ioaz (WFA)
- Wet financiering volksverzekeringen (Wfv)
- Wet inkomensvoorziening kunstenaars (Wik)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
- Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea)
- Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba)
- Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
- Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden (Wsg)
- Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI)
- Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet TAV)
- Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
- Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong)
- Wet werk en bijstand (Wwb)
- Wet werk en inkomen kunstenaars (Wwik)
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA)
- Ziekenfondswet (Zfw)
- Ziektewet (ZW)
- Zorgverzekeringswet (Zvw)