Rechtsbijstand op basis van een toevoeging (= gesubsidieerde rechtsbijstand) wordt, als zijnde van onvoldoende belang, niet verleend indien het op geld waardeerbare belang blijft beneden een bedrag van €|500,-. Indien het belang bestaat uit een periodiek te betalen of te ontvangen waarde, wordt het belang gesteld op de waarde van de betaling of ontvangst, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze waarde moet worden betaald dan wel ontvangen in een periode van ten hoogste twee jaren.

Indien het vermogen in box 3 in 2019 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (€|30.360,- per persoon), bestaat er geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De overwaarde van de zelfbewoonde eigen woning wordt niet in beschouwing genomen.

 

Voor gesubsidieerde rechtsbijstand gelden de volgende inkomensgrenzen en eigen bijdragen (de eigen bijdragen personen- en familierecht staan tussen haakjes):

Fiscaal jaarinkomen 2017
alleenstaanden
Fiscaal jaarinkomen 2018 gehuwden/samenwonenden/
eenoudergezinnen met
minderjarige kinderen
Eigen
bijdrage
|0,00 t/m €|20.300,- |0,00 t/m €|28.200,- |208,- (€|362,-)
|20.301,- t/m €|21.000,- |28.201,- t/m €|29.200,- |383,- (€|438,-)
|21.001,- t/m €|22.200,- |29.201,- t/m €|30.600,- |547,- (€|602,-)
|22.201,- t/m €|24.100,- |30.601,- t/m €|34.200,- |712,- (€|766,-)
|24.101,- t/m €|28.600,- |34.201,- t/m €|40.400,- |875,- (€|904,-)
|28.601,- of meer |40.401,- of meer geen recht op toevoeging

 
Voor mediation die korter duurt dan vier uren geldt voor bovenstaande inkomenscategorieën een eigen bijdrage van €|56,- en €|112,- indien de mediation langer duurt dan vier uren, met uitzondering van de laagste inkomenscategorie waarvoor een eigen bijdrage geldt van €|56,-.

Voor de kosten van eigen bijdrage, griffierecht, administratiekosten/verschotten en ingeschakelde getuigen/deskundigen kan voor personen van 18 jaar of ouder met een inkomen op of net boven bijstandsniveau recht bestaan op bijzondere bijstand.


Zie ook: Wet op de rechtsbijstand en nadere regelgeving.