Staatsblad 2016, 1 (uitgegeven 8 januari 2016)
Wet van 23 december 2015 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016

Staatsblad 2016, 2 (uitgegeven 8 januari 2016)
Besluit van 16 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2015 tot wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening") (Stb. 2015, 478)

Staatsblad 2016, 3 (uitgegeven 8 januari 2016)
Besluit van 23 december 2015, houdende bepalingen voor een experiment met het oog op verbetering van de toegankelijkheid en de doelmatigheid van het hoger onderwijs door invoering van promotieonderwijs (Besluit experiment promotieonderwijs)

Staatsblad 2016, 4 (uitgegeven 11 januari 2016)
Wet van 23 september 2015, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (slotwet)

Staatsblad 2016, 5 (uitgegeven 11 januari 2016)
Wet van 23 september 2015, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (slotwet)

Staatsblad 2016, 6 (uitgegeven 11 januari 2016)
Wet van 23 september 2015, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (slotwet)

Staatsblad 2016, 7 (uitgegeven 11 januari 2016)
Wet van 23 september 2015, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 2016, 8 (uitgegeven 11 januari 2016)
Wet van 23 september 2015, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 2016, 9 (uitgegeven 11 januari 2016)
Wet van 23 september 2015, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 2016, 10 (uitgegeven 12 januari 2016)
Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (slotwet)

Staatsblad 2016, 11 (uitgegeven 12 januari 2016)
Wet van 23 september 2015 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 2016, 12 (uitgegeven 12 januari 2016)
Wet van 7 oktober 2015 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)

Staatsblad 2016, 13 (uitgegeven 12 januari 2016)
Besluit van 22 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen en onderdelen van artikelen van de Wet van 14 oktober 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd (Stb. 2015, 390) en vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel IV, tweede, derde en vierde lid, van die wet

Staatsblad 2016, 14 (uitgegeven 12 januari 2016)
Besluit van 22 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Erfgoedwet

Staatsblad 2016, 15 (uitgegeven 13 januari 2016)
Wet van 16 december 2015 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016

Staatsblad 2016, 16 (uitgegeven 13 januari 2016)
Wet van 16 december 2015 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Staatsblad 2016, 17 (uitgegeven 13 januari 2016)
Wet van 16 december 2015 inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

Staatsblad 2016, 18 (uitgegeven 13 januari 2016)
Wet van 16 december 2015 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2016

Staatsblad 2016, 19 (uitgegeven 13 januari 2016)
Wet van 16 december 2015 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2016

Staatsblad 2016, 20 (uitgegeven 13 januari 2016)
Wet van 23 december 2015 tot wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.