Staatsblad 2017, 1 (uitgegeven 4 januari 2017)
Wet van 14 november 2016 tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur

Staatsblad 2017, 2 (uitgegeven 4 januari 2017)
Besluit van 29 november 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur (Stb. 2017, 1)

Staatsblad 2017, 3 (uitgegeven 20 januari 2017)
Besluit van 19 december 2016, houdende regels inzake het ten laste brengen van kosten hercontroles Metrologiewet (Besluit kosten hercontroles Metrologiewet)

Staatsblad 2017, 4 (uitgegeven 20 januari 2017)
Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 5 (uitgegeven 20 januari 2017)
Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 6 (uitgegeven 20 januari 2017)
Wet van 21 december 2016, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 7 (uitgegeven 25 januari 2017)
Besluit van 16 januari 2017, houdende de ontbinding van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Staatsblad 2017, 8 (uitgegeven 25 januari 2017)
Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 9 (uitgegeven 25 januari 2017)
Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 10 (uitgegeven 25 januari 2017)
Wet van 21 december 2016 inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 11 (uitgegeven 26 januari 2017)
Besluit van 16 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit van 8 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 november 2016 tot wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen, en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen (Stb. 2016, 444) (Stb. 2016, 498)

Staatsblad 2017, 12 (uitgegeven 26 januari 2017)
Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 13 (uitgegeven 30 januari 2017)
Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

Staatsblad 2017, 14 (uitgegeven 30 januari 2017)
Wet van 21 december 2016, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 15 (uitgegeven 30 januari 2017)
Besluit van 18 januari 2017, houdende wijziging van het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de gegevensverstrekking door de Sociale verzekeringsbank en een enkele technische wijziging

Staatsblad 2017, 16 (uitgegeven 31 januari 2017)
Besluit van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (Stb. 2016, 288), de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Stb. 2016, 289), de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht en het Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

Staatsblad 2017, 17 (uitgegeven 31 januari 2017)
Besluit van 25 januari 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse onderdelen van de Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen

Staatsblad 2017, 18 (uitgegeven 31 januari 2017)
Besluit van 23 januari 2017 tot wijziging van het Besluit controle op rechtspersonen in verband met actualisering van de benaming van diverse instanties

Staatsblad 2017, 19 (uitgegeven 1 februari 2017)
Wet van 21 december 2016 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Staatsblad 2017, 20 (uitgegeven 1 februari 2017)
Besluit van 23 januari 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging en het Activiteitenbesluit milieubeheer ten behoeve van nadere implementatie van de artikelen 3 en 4 van Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG van de Raad en technische wijzigingen (PbEG 1998, L 350) en in verband met technische aanpassingen (Stb. 2016, 380)

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.