Staatsblad 1995, 1 (uitgegeven 10 januari 1995)
Rijkswet van 15 december 1994, houdende wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba

Staatsblad 1995, 2 (uitgegeven 10 januari 1995)
Besluit van 1 december 1994, houdende intrekking van het Besluit bestrijding Coloradokever

Staatsblad 1995, 3 (uitgegeven 10 januari 1995)
Besluit van 23 december 1994, houdende wijziging van het Besluit uitkeringen bedrijfsomgeving stedelijke knooppunten

Staatsblad 1995, 4 (uitgegeven 10 januari 1995)
Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen)

Staatsblad 1995, 5 (uitgegeven 10 januari 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 4 januari 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 15 december 1994, Stb. 1995, 4

Staatsblad 1995, 6 (uitgegeven 12 januari 1995)
Besluit van 21 december 1994, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren vijftigguldenstuk dat in 1995 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van 50 jaar Bevrijding

Staatsblad 1995, 7 (uitgegeven 19 januari 1995)
Besluit van 11 januari 1995, houdende wijziging van het Wisselkoersbesluit 1979 (Stb. 1979, 98)

Staatsblad 1995, 8 (uitgegeven 24 januari 1995)
Wet van 23 december 1994, houdende wijziging van hoofdstuk IXb (Ministerie van Financiën) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 9 (uitgegeven 24 januari 1995)
Wet van 23 december 1994, houdende wijziging van de begroting van de lasten en de baten en van de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het Staatsmuntbedrijf voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 10 (uitgegeven 24 januari 1995)
Wet van 23 december 1994, houdende wijziging van hoofdstuk IXa (Nationale Schuld) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 11V (verbeterblad; uitgegeven 21 maart 1995)
Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 11 (uitgegeven 24 januari 1995)
Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 12 (uitgegeven 24 januari 1995)
Wet van 23 december 1994, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 13 (uitgegeven 24 januari 1995)
Besluit van 29 december 1994, houdende de nadere uitwerking van de ministeriële taak met betrekking tot de overgang van Culturele Zaken

Staatsblad 1995, 14 (uitgegeven 24 januari 1995)
Wet van 21 december 1994, houdende wijziging van onder meer de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 in verband met sociale vernieuwing volwasseneneducatie

Staatsblad 1995, 15 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op de bezwaarschriften tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Nijkerk)

Staatsblad 1995, 16 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op de bezwaarschriften tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Barneveld)

Staatsblad 1995, 17 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op de bezwaarschriften tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Harderwijk)

Staatsblad 1995, 18 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Apeldoorn)

Staatsblad 1995, 19 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Wijk bij Duurstede)

Staatsblad 1995, 20 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Woerden)

Staatsblad 1995, 21 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Veenendaal)

Staatsblad 1995, 22 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Alphen aan den Rijn)

Staatsblad 1995, 23 (uitgegeven 26 januari 1995))
Besluit van 9 december 1994, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Gouda)

Staatsblad 1995, 24 (uitgegeven 24 januari 1995)
Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Visserijwet 1963, houdende nieuwe regels voor de uitgifte van visakten en voor de bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij

Staatsblad 1995, 25 (uitgegeven 24 januari 1995)
Besluit van 28 december 1994, houdende wijziging van het Reglement voor de Kamer voor de Binnenvisserij 1964 met betrekking tot de werkwijze van de enkel-, en meervoudige afdeling van de Kamer

Staatsblad 1995, 26 (uitgegeven 24 januari 1995)
Besluit van 4 januari 1995 tot integratie in het provinciefonds van de uitkeringen inzake natuurbeleid (Besluit uitkeringen Natuurbeleidsplan provinciefonds 1992/1993)

Staatsblad 1995, 27 (uitgegeven 24 januari 1995)
Besluit van 6 januari 1995, houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A

Staatsblad 1995, 28 (uitgegeven 24 januari 1995)
Besluit van 28 december 1994, houdende intrekking van het Besluit bevordering eigen-woningbezit

Staatsblad 1995, 29 (uitgegeven 24 januari 1995)
Besluit van 3 januari 1995, houdende wijziging van het Besluit van 19 mei 1962, houdende vaststelling van de vergoedingen voor leden enz. van de grondkamers en de Centrale Grondkamer

Staatsblad 1995, 30 (uitgegeven 26 januari 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 18 januari 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, zoals dit is gewijzigd bij Besluit van 21 september 1994, Stb. 1994, 698

Staatsblad 1995, 31 (uitgegeven 26 januari 1995)
Wet van 21 december 1994 tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening bepalingen inzake gevallen waarin en gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden toegepast)

Staatsblad 1995, 32 (uitgegeven 26 januari 1995)
Wet van 21 december 1994 tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen

Staatsblad 1995, 33 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 28 december 1994, houdende wijziging van het Besluit van 25 juni 1993, houdende vaststelling van regelen, bedoeld in de artikelen 106, eerste en tweede lid, en 118, tweede lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1993, 436) en van het Besluit van 29 april 1970, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 160, eerste lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Stb. 1970, 198), in verband met inhoudingen op het inkomen van een politieke ambtsdrager als zodanig

Staatsblad 1995, 34 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 19 januari 1995, houdende regelen inzake toekenning van uitkeringen bij ontslag aan beroepsmilitairen aangesteld voor bepaalde tijd (Werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd)

Staatsblad 1995, 35 (uitgegeven 26 januari 1995)
Besluit van 13 januari 1995, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen)

Staatsblad 1995, 36 (uitgegeven 31 januari 1995)
Besluit van 19 januari 1995, houdende wijziging van het Besluit voogdijregisters

Staatsblad 1995, 37 (uitgegeven 31 januari 1995)
Besluit van 23 januari 1995, houdende regelen als bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen)

Staatsblad 1995, 38 (uitgegeven 2 februari 1995)
Besluit van 29 december 1994, houdende vaststelling van een geluidszone op het grondgebied van de gemeenten Brunssum en Onderbanken rond het luchtvaartterrein Teveren/Geilenkirchen (Besluit zonering buitenlands luchtvaartterrein Zuid-Limburg)

Staatsblad 1995, 39 (uitgegeven 2 februari 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 27 januari 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Lozingenbesluit bodembescherming, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 2 december 1994, Stb. 1994, 855

Staatsblad 1995, 40 (uitgegeven 2 februari 1995)
Besluit van 10 januari 1995, houdende regels ter voorkoming van verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm (Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in verpakte vorm)

Staatsblad 1995, 41 (uitgegeven 7 februari 1995)
Besluit van 24 januari 1995, houdende schorsing van het besluit van de raad van de gemeente Simpelveld van 27 oktober 1994 voor zover het betreft het aangaan van een exploitatieovereenkomst met de Koninklijke Philharmonie Bocholtz

Staatsblad 1995, 42 (uitgegeven 7 februari 1995)
Besluit van 27 januari 1995 tot wijziging van het Besluit van 6 februari 1976, houdende uitvoering van artikel 12 van de Mijnwet continentaal plat ten aanzien van opsporings- en winningsvergunningen voor of mede voor aardolie of aardgas (Stb. 1976, 102)

Staatsblad 1995, 43 (uitgegeven 7 februari 1995)
Wet van 2 februari 1995 tot wijziging van de Vreemdelingenwet (veilig derde land)

Staatsblad 1995, 44 (uitgegeven 7 februari 1995)
Besluit van 2 februari 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 februari 1995 tot wijziging van de Vreemdelingenwet (veilig derde land) (Stb. 1995, 43)

Staatsblad 1995, 45 (uitgegeven 9 februari 1995)
Besluit van 31 januari 1995 tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verwerken van batterijen (Besluit verwijdering batterijen)

Staatsblad 1995, 46V (verbeterblad; uitgegeven 7 maart 1995)
Besluit van 25 januari 1995, houdende het Warenwetbesluit Visserijprodukten

Staatsblad 1995, 46 (uitgegeven 9 februari 1995)
Besluit van 25 januari 1995, houdende het Warenwetbesluit Visserijprodukten

Staatsblad 1995, 47 (uitgegeven 9 februari 1995)
Besluit van 3 januari 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 7 november 1994, houdende nadere regeling van goedkeurings- en aanwijzingsbevoegdheden ten aanzien van het vervangingsfonds voor het basisonderwijs, het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs (Besluit vervangingsfonds) (Stb. 1994, 809)

Staatsblad 1995, 48 (uitgegeven 9 februari 1995)
Besluit van 13 januari 1995 tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992, het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO inzake verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO inzake doorvergoeding van buiten gebruik gestelde permanente dislocaties

Staatsblad 1995, 49 (uitgegeven 9 februari 1995)
Besluit van 25 januari 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 21 december 1994, houdende wijziging van onder meer de Kaderwet Volwasseneneducatie 1991 in verband met sociale vernieuwing volwasseneneducatie (Stb. 1995, 14)

Staatsblad 1995, 50 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 25 januari 1995, houdende verhoging van de grensbedragen, genoemd in de artikelen 396, eerste lid, en 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Staatsblad 1995, 51 (uitgegeven 16 februari 1995)
Rijkswet van 15 december 1994, houdende regels met betrekking tot octrooien (Rijksoctrooiwet 1995)

Staatsblad 1995, 52 (uitgegeven 16 februari 1995)
Besluit van 3 februari 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Rijksoctrooiwet 1995, zoals deze is gewijzigd bij de Rijkswet van 22 december 1993, Stb. 1993, 692

Staatsblad 1995, 53 (uitgegeven 14 februari 1995)
Wet van 19 januari 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 54 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 27 januari 1995 tot voortzetting periode andere berekeningswijze bekostiging hoger kunstonderwijs tot 1 januari 2000

Staatsblad 1995, 55 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met de wet betreffende Weer samen naar school (Uitvoeringsbesluit Weer samen naar school)

Staatsblad 1995, 56 (uitgegeven 14 februari 1995)
Wet van 15 december 1994 tot wijziging van hoofdstuk III (Ministerie van Algemene Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 57 (uitgegeven 14 februari 1995)
Wet van 15 december 1994 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 58 (uitgegeven 14 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 59 (uitgegeven 14 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 60 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 3 februari 1995 tot wijziging van het Besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet belastingen op milieugrondslag en van de Invoeringswet Wet belastingen op milieugrondslag

Staatsblad 1995, 61 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 26 januari 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 25 november 1993, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit in verband met de Uitvoeringsovereenkomst Schengen (Stb. 1993, 625)

Staatsblad 1995, 62 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 25 januari 1995, houdende aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Besluit aanwijzing Halt-feiten)

Staatsblad 1995, 63 (uitgegeven 14 februari 1995)
Wet van 19 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 64 (uitgegeven 14 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk VI (Ministerie van Justitie) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 65 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 2 februari 1995, houdende wijziging van het Transactiebesluit 1994

Staatsblad 1995, 66 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 2 februari 1995, houdende wijziging van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994

Staatsblad 1995, 67 (uitgegeven 14 februari 1995)
Besluit van 4 februari 1995 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken

Staatsblad 1995, 68 (uitgegeven 16 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995, houdende wijziging van hoofdstuk IXa (Nationale Schuld) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 69 (uitgegeven 16 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995, houdende wijziging van hoofdstuk IXb (Ministerie van Financiën) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 70 (uitgegeven 16 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 71 (uitgegeven 16 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot vaststelling en invoering van titel 15 (Het luchtvaartuig) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

Staatsblad 1995, 72 (uitgegeven 16 februari 1995)
Wet van 2 februari 1995, houdende wijziging van hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994

Staatsblad 1995, 73 (uitgegeven 16 februari 1995)
Besluit van 2 februari 1995, houdende inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW) (Stb. 1994, 955)

Staatsblad 1995, 74 (uitgegeven 16 februari 1995)
Besluit van 25 januari 1995, houdende wijziging van het Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994

Staatsblad 1995, 75 (uitgegeven 16 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995, houdende wijziging van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 76 (uitgegeven 21 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 77 (uitgegeven 21 februari 1995)
Besluit van 30 januari 1995, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de gewijzigde Bestrijdingsmiddelenwet 1962

Staatsblad 1995, 78 (uitgegeven 21 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 79 (uitgegeven 21 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 80 (uitgegeven 21 februari 1995)
Besluit van 24 januari 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 91 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Staatsblad 1995, 81 (uitgegeven 21 februari 1995)
Besluit van 26 januari 1995, houdende wijziging van de Militaire wachtgeldregeling 1961

Staatsblad 1995, 82 (uitgegeven 21 februari 1995)
Besluit van 3 februari 1995, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Algemene wet bestuursrecht, artikel 3, tweede lid, van de Kadasterwet, de Organisatiewet Kadaster alsmede in verband met de automatisering van de registratie voor schepen

Staatsblad 1995, 83 (uitgegeven 21 februari 1995)
Besluit van 3 februari 1995, houdende wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 en van het Organisatiebesluit volkshuisvesting op het terrein van externe advisering

Staatsblad 1995, 84 (uitgegeven 21 februari 1995)
Besluit van 3 februari 1995, houdende regels met betrekking tot bijdragen voor milieugerichte technologie (Bijdragenbesluit milieugerichte technologie)

Staatsblad 1995, 85 (uitgegeven 21 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden (Vut-wet) in verband met de verhoging van de pensioenopbouw bij afzien van het recht op vut en wijziging van het begrip bezoldiging

Staatsblad 1995, 86 (uitgegeven 21 februari 1995)
Besluit van 4 februari 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (veiligheids- en gezondheidssignalering)

Staatsblad 1995, 87 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 20 januari 1995 tot wijziging van het Besluit vergiften in apotheken en ziekenhuizen 1973

Staatsblad 1995, 88 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 24 januari 1995, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994, gemeente Apeldoorn)

Staatsblad 1995, 89 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 24 januari 1995, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994 gemeente De Ronde Venen)

Staatsblad 1995, 90V (verbeterblad; uitgegeven 14 maart 1995)
Wet van 26 januari tot wijziging van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 90 (uitgegeven 23 februari 1995)
Wet van 26 januari tot wijziging van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 91 (uitgegeven 23 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 92 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 26 januari 1995, houdende wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Staatsblad 1995, 93 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 30 januari 1995, tot wijziging van het Mijnreglement continentaal plat (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Staatsblad 1995, 94 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 15 december 1994, houdende wijziging van het Besluit opgedragen telecommunicatiediensten

Staatsblad 1995, 95 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 1 oktober 1993, houdende vaststelling van het plan tot de aanleg van een werk tot afsluiting van het Hartelkanaal

Staatsblad 1995, 96 (uitgegeven 23 februari 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel XVII van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (tijdelijke verlenging werkingsduur artikel 29b ZW)

Staatsblad 1995, 97 (uitgegeven 28 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 98 (uitgegeven 28 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk II (Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 99 (uitgegeven 28 februari 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 100 (uitgegeven 28 februari 1995)
Besluit van 3 februari 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet in verband met enige technische wijzigingen

Staatsblad 1995, 101 (uitgegeven 28 februari 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende vaststelling van het Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen (Besluit uitvoer bestrijdingsmiddelen)

Staatsblad 1995, 102 (uitgegeven 28 februari 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende vaststelling van het Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen (Besluit wijziging toelatingsvoorschriften bestrijdingsmiddelen

Staatsblad 1995, 103 (uitgegeven 28 februari 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van de Wet van 15 december 1994 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie richtlijn gewasbeschermingsmiddelen) en van enkele daarmee verband houdende algemene maatregelen van bestuur

Staatsblad 1995, 104 (uitgegeven 28 februari 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende wijziging van het Besluit regels inrichtingen justitiële kinderbescherming in verband met de invoering van urine-controle

Staatsblad 1995, 105 (uitgegeven 28 februari 1995)
Wet van 20 februari 1995 tot wijziging van de Wet individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1994 en loopt tot en met 30 juni 1995

Staatsblad 1995, 106 (uitgegeven 2 maart 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende regels voor de beoordeling en beperking van de risico's van bestaande stoffen (Besluit beoordeling en beperking risico's bestaande stoffen)

Staatsblad 1995, 107 (uitgegeven 2 maart 1995)
Wet van 20 februari 1995, houdende goedkeuring van het op 20 november 1992 te Rome tot stand gekomen Protocol inzake toetreding van de Helleense Republiek tot de Westeuropese Unie, met een bijlage

Staatsblad 1995, 108 (uitgegeven 7 maart 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende regels ter uitvoering van de Rijksoctrooiwet 1995 (Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995)

Staatsblad 1995, 109 (uitgegeven 7 maart 1995)
Besluit van 20 februari 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995 en van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995

Staatsblad 1995, 110 (uitgegeven 2 maart 1995)
Besluit van 1 maart 1995, houdende het treffen van een tijdelijke voorziening op grond van artikel 115, tweede lid, Organisatiewet sociale verzekeringen (gedeeltelijke ontheffing BV Habivi van WW-taken)

Staatsblad 1995, 111V (verbeterblad; uitgegeven 30 maart 1995)
Besluit van 21 februari 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (machines)

Staatsblad 1995, 111 (uitgegeven 9 maart 1995)
Besluit van 21 februari 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (machines)

Staatsblad 1995, 112 (uitgegeven 9 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995, houdende wijziging van hoofdstuk XII (Ministerie van Verkeer en Waterstaat) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 113 (uitgegeven 9 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 114 (uitgegeven 9 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijkswegenfonds voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 115 (uitgegeven 9 maart 1995)
Besluit van 23 februari 1995, houdende wijziging van het Besluit Bureau industriële eigendom 1970

Staatsblad 1995, 116 (uitgegeven 9 maart 1995)
Wet van 1 maart 1995 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit)

Staatsblad 1995, 117 (uitgegeven 9 maart 1995)
Wet van 1 maart 1995, houdende wettelijke grondslag wijziging bezoldiging rechterlijke ambtenaren per 1 april 1993

Staatsblad 1995, 118 (uitgegeven 14 maart 1995)
Besluit van 21 februari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst tussen de EEG, de EGKS en hun lidstaten enerzijds en de EVA-Staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte

Staatsblad 1995, 119 (uitgegeven 14 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995, houdende verlaging van de verschuldigde pensioenbijdrage als bedoeld in de Algemene burgerlijke pensioenwet over de jaren 1991 en 1992, alsmede verlaging van de verschuldigde wachtgeldtijdbijdrage over de jaren 1991 en 1992

Staatsblad 1995, 120 (uitgegeven 14 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 121 (uitgegeven 14 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 122 (uitgegeven 14 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995 tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (geweld tegen derden)

Staatsblad 1995, 123 (uitgegeven 14 maart 1995)
Besluit van 1 maart 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met onder meer aanpassing van de grondslagen voor de bekostiging van de landelijke organen

Staatsblad 1995, 124 (uitgegeven 14 maart 1995)
Besluit van 28 februari 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet van 29 september 1994 tot wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering tot onder meer invoering van ouderinkomen onafhankelijk lenen, enkele andere vereenvoudigingen alsmede tot verlaging van de basisbeurs (student op eigen benen) (Stb. 1994, 742)

Staatsblad 1995, 125 (uitgegeven 9 maart 1995)
Beschikking van de Minister van Financiën van 6 maart 1995, houdende opschorting van de toepassing van artikel 1 van het Wisselkoersbesluit 1979 (Stb. 1979, 98)

Staatsblad 1995, 126 (uitgegeven 16 maart 1995)
Wet van 20 februari 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 127 (uitgegeven 16 maart 1995)
Wet van 20 februari 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 128 (uitgegeven 16 maart 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds Investeringsrekening voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 129 (uitgegeven 16 maart 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1993

Staatsblad 1995, 130 (uitgegeven 16 maart 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk XIII (Ministerie van Economische Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk voor het jaar 1994

Staatsblad 1995, 131 (uitgegeven 16 maart 1995)
Besluit van 7 maart 1995, houdende de inwerkingtreding van de Wet van 21 december 1994 tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening bepalingen inzake gevallen waarin en gronden waarop voorlopige hechtenis kan worden toegepast) (Stb. 1995, 31)

Staatsblad 1995, 132 (uitgegeven 21 maart 1995)
Besluit van 6 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg

Staatsblad 1995, 133 (uitgegeven 16 maart 1995)
Besluit van 3 maart 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 27 januari 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met de wet betreffende Weer samen naar school (Uitvoeringsbesluit Weer samen naar school) (Stb. 1995, 55)

Staatsblad 1995, 134 (uitgegeven 21 maart 1995)
Wet van 2 maart 1995 tot wijziging van hoofdstuk IV (Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 135 (uitgegeven 21 maart 1995)
Wet van 2 maart 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 136 (uitgegeven 21 maart 1995)
Wet van 23 februari 1995 tot wijziging van hoofdstuk XVI (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 137 (uitgegeven 21 maart 1995)
Wet van 20 februari 1995 tot wijziging van hoofdstuk VII (Ministerie van Binnenlandse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 138 (uitgegeven 21 maart 1995)
Wet van 20 februari 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 139 (uitgegeven 21 maart 1995)
Besluit van 3 maart 1995, houdende wijziging van de loodsgeldtarieven en vergoedingen zoals deze zijn vastgesteld bij het Loodsgeldbesluit

Staatsblad 1995, 140 (uitgegeven 16 maart 1995)
Besluit van 13 maart 1995, houdende regels in het belang van de hygiëne, de gezondheid en de veiligheid met betrekking tot kampeerterreinen (Besluit hygiëne, gezondheid en veiligheid kampeerterreinen)

Staatsblad 1995, 141 (uitgegeven 21 maart 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 142 (uitgegeven 16 maart 1995)
Besluit van 13 maart 1995, houdende wijziging van het Wisselkoersbesluit 1979 (Stb. 1979, 98)

Staatsblad 1995, 143 (uitgegeven 21 maart 1995)
Besluit van 13 maart 1995 tot wijziging van het Besluit verlaagde wekeneis Werkloosheidswet

Staatsblad 1995, 144 (uitgegeven 23 maart 1995)
Wet van 26 januari 1995, houdende wijziging van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 145 (uitgegeven 28 maart 1995)
Wet van 9 maart 1995 tot wijziging van enige wetten in verband met de verplichting tot teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gebracht en in verband met de uitvoer van cultuurgoederen (Implementatiewet bescherming cultuurgoederen tegen illegale uitvoer)

Staatsblad 1995, 146 (uitgegeven 28 maart 1995)
Wet van 26 januari 1995 tot wijziging van hoofdstuk III (Ministerie van Algemene Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Staatsblad 1995, 147 (uitgegeven 28 maart 1995)
Besluit van 8 maart 1995, houdende de tweede wijziging van het Besluit subsidies windenergie

Staatsblad 1995, 148 (uitgegeven 28 maart 1995)
Besluit van 10 maart 1995, houdende de derde wijziging van het Besluit subsidies energiebesparingstechnieken

Staatsblad 1995, 149 (uitgegeven 30 maart 1995)
Besluit van 6 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit bestrijding schadelijke organismen in verband met een verruiming van de mogelijkheden op te treden bij het vermoeden van besmetting

Staatsblad 1995, 150 (uitgegeven 30 maart 1995)
Besluit van 8 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit doeluitkering rampenbestrijding in verband met aanpassing van de aantallen, genoemd in de bijlagen van dit besluit

Staatsblad 1995, 151 (uitgegeven 30 maart 1995)
Besluit van 16 maart 1995, houdende verlenging van de termijn van de tijdelijke uitzonderingssituaties verplichte verzekering Ziekenfondswet en de daarmee samenhangende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfonswet en van het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet (Besluit verlenging termijn tijdelijke uitzonderingssituaties verplichte verzekering Ziekenfondswet 1995)

Staatsblad 1995, 152 (uitgegeven 31 maart 1995)
Wet van 30 maart 1995, houdende inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994)

Staatsblad 1995, 153 (uitgegeven 31 maart 1995)
Besluit van 30 maart 1995 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994

Staatsblad 1995, 154 (uitgegeven 30 maart 1995)
Besluit van 21 maart 1995, houdende de eenenvijftigste wijziging van het In- en uitvoerbesluit industriële goederen 1963

Staatsblad 1995, 155 (uitgegeven 31 maart 1995)
Wet van 9 maart 1995, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de budgettering van ten laste van het Rijk komende werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden in het onderwijs, alsmede de instelling van een participatiefonds ten behoeve van de beheersing van de werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds)

Staatsblad 1995, 156 (uitgegeven 31 maart 1995)
Besluit van 17 maart 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 maart 1995, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de budgettering van ten laste van het Rijk komende werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden in het onderwijs, alsmede de instelling van een participatiefonds ten behoeve van de beheersing van de werkloosheidsuitkeringen of herplaatsingswachtgelden (budgettering wachtgelden en instelling participatiefonds) (Stb. 1995, 155)

Staatsblad 1995, 157 (uitgegeven 31 maart 1995)
Besluit van 17 maart 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 13 januari 1995 tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992, het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO inzake verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO inzake doorvergoeding van buiten gebruik gestelde permanente dislocaties (Stb. 1995, 48)

Staatsblad 1995, 158 (uitgegeven 27 april 1995)
Wet van 26 april 1995, houdende bepalingen inzake gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf)

Staatsblad 1995, 159 (uitgegeven 31 maart 1995)
Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Staatsblad 1995, 160 (uitgegeven 31 maart 1995)
Besluit van 30 maart 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 december 1992 tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven en andere wetten met voorzieningen ten behoeve van slachtoffers van strafbare feiten (Stb. 1993, 29)

Staatsblad 1995, 161 (uitgegeven 31 maart 1995)
Besluit van 25 maart 1995, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (invoering gewijzigde rechtspositieregeling vormingswerk en landbouwpraktijkonderwijs, aanpassing in verband met decentralisatie arbeidsvoorwaarden HBO, doorwerking Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA), invoering eindejaarsuitkering voor het onderwijsondersteunend personeel, verlenging overgangsuitkering WW-bodem en diverse wijzigingen in diverse hoofdstukken), van het Rechtspositiereglement academische ziekenhuizen, van het Kaderbesluit rechtspositie HBO (doorwerking TBA, toekenning van een eenmalige uitkering in verband met algemene salarismaatregelen in 1992, toekenning van een eenmalige uitkering als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase), van het Bezoldigingsbesluit wetenschappelijk onderwijs, van het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs en vaststelling van de Seniorenbeleid Onderwijspersoneelregeling (SOP-regeling-HO)

Staatsblad 1995, 162 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 21 februari 1995, houdende aanpassing van de maximale hoogte van de vergoeding van de representatiekosten bedoeld in artikel 5 van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van het Positiebesluit Gouverneur van Aruba

Staatsblad 1995, 163 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 20 maart 1995, houdende wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en van een aantal andere algemene maatregelen van bestuur (herstel van enkele onvolkomenheden)

Staatsblad 1995, 164 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 22 maart 1995, houdende wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (drukvaten van eenvoudige vorm)

Staatsblad 1995, 165 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 24 januari 1995, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994 gemeente Gouda)

Staatsblad 1995, 166 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 24 januari 1995, houdende beslissing op het bezwaarschrift tegen het koninklijk besluit van 18 augustus 1994 (koopprijsgrens Huisvestingsverordening 1994 gemeente Alphen aan den Rijn)

Staatsblad 1995, 167 (uitgegeven 6 april 1995)
Rijkswet van 15 december 1994 tot wijziging van artikel 12 van de Wet op de Kanselarijrechten

Staatsblad 1995, 168V (verbeterblad; uitgegeven 18 mei 1995)
Wet van 16 maart 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 168 (uitgegeven 6 april 1995)
Wet van 16 maart 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 169 (uitgegeven 11 april 1995)
Besluit van 22 maart 1995, houdende voorschriften in verband met het verstrekken aan gemeenten van middelen in verband met het opzetten van een regionaal meld- en coördinatiepunt ter bestrijding van het voortijdig schoolverlaten door leerplichtige en niet-leerplichtige leerlingen (Tijdelijk besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

Staatsblad 1995, 170 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 23 maart 1995, houdende regels ten behoeve van de doorvoerstatistiek, bedoeld in artikel 19 van de Statistiekwet 1950 (Besluit doorvoerstatistiek)

Staatsblad 1995, 171 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 13 maart 1995, houdende een wijziging van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (doseringsnormen gft-compost)

Staatsblad 1995, 172 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 31 januari 1995 tot inwerkingstelling van hoofdstuk III van de Vervoersnoodwet

Staatsblad 1995, 173 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 31 januari 1995 tot verlening van de bevoegdheid aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken verplaatsing van bevolking te gelasten

Staatsblad 1995, 174 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 31 januari 1995 tot verlening van de bevoegdheid aan Onze Ministers wie het aangaat, het eigendomsrecht op of een recht tot gebruik van zaken te vorderen

Staatsblad 1995, 175 (uitgegeven 6 april 1995)
Besluit van 6 maart 1995 tot intrekking van de besluiten van 31 januari 1995, nrs. 95.000902, 95.000900 en 95.000901, tot inwerkingstelling van hoofdstuk III van de Vervoersnoodwet, tot verlening van de bevoegdheid aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken verplaatsing van bevolking te gelasten onderscheidenlijk tot verlening van de bevoegdheid aan Onze Ministers wie het aangaat, het eigendomsrecht op of een recht tot gebruik van zaken te vorderen

Staatsblad 1995, 176 (uitgegeven 11 april 1995)
Besluit van 16 maart 1995, houdende wijziging van het Besluit zeevaartdiploma's en van het Bemanningseisenbesluit

Staatsblad 1995, 177 (uitgegeven 13 april 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 6 april 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Destructiewet, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 29 september 1994, Stb. 1994, 784

Staatsblad 1995, 178 (uitgegeven 11 april 1995)
Wet van 1 maart 1995 tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf

Staatsblad 1995, 179V (verbeterblad; uitgegeven 10 december 1996)
Beschikking van de Minister van Justitie van 4 april 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 1 maart 1995, Stb. 1995, 178

Staatsblad 1995, 179 (uitgegeven 11 april 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 4 april 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 1 maart 1995, Stb. 1995, 178

Staatsblad 1995, 180 (uitgegeven 11 april 1995)
Wet van 20 februari 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 181 (uitgegeven 11 april 1995)
Wet van 20 februari 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 182 (uitgegeven 11 april 1995)
Wet van 23 maart 1995 tot wijziging van hoofdstuk XI (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 183 (uitgegeven 11 april 1995)
Wet van 23 maart 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 184 (uitgegeven 11 april 1995)
Wet van 9 maart 1995 tot wijziging van de Ambtenarenwet en andere wetten inzake de wijze waarop het georganiseerd overleg wordt gevoerd

Staatsblad 1995, 185 (uitgegeven 11 april 1995)
Besluit van 13 maart 1995, ter intrekking van het Sanctiebesluit financiële dienstenverkeer Haïti

Staatsblad 1995, 186 (uitgegeven 13 april 1995)
Wet van 23 maart 1995 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met een nadere afstemming tussen de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Staatsblad 1995, 187 (uitgegeven 18 april 1995)
Besluit van 8 maart 1995 tot wijziging van het Besluit van 18 oktober 1991, houdende regelingen met betrekking tot invoer van vleesprodukten uit derde landen (Stb. 1991, 557)

Staatsblad 1995, 188 (uitgegeven 18 april 1995)
Besluit van 8 maart 1995 tot wijziging van het Besluit van 4 maart 1985, houdende regelen met betrekking tot de invoer van vlees uit andere landen dan de lidstaten van de Europese Gemeenschappen (Stb. 1985, 174)

Staatsblad 1995, 189 (uitgegeven 18 april 1995)
Besluit van 8 maart 1995 tot wijziging van het Besluit van 4 maart 1985, houdende voorschriften met betrekking tot veterinaire controles in Nederland voor vleesprodukten en vleesbereidingen die door andere lidstaten op Nederlands grondgebied zijn gebracht (Stb. 1985, 175), en intrekking van het Besluit van 6 juni 1922 tot uitvoering van artikel 30 van de Vleeskeuringswet (Stb. 1922, 395)

Staatsblad 1995, 190 (uitgegeven 18 april 1995)
Besluit van 8 maart 1995 tot wijziging van het Besluit van 16 juli 1965, houdende uitvoering van artikel 30a van de Vleeskeuringswet (Stb. 1965, 345)

Staatsblad 1995, 191 (uitgegeven 13 april 1995)
Wet van 23 maart 1995 tot wijziging van de Tabakswet

Staatsblad 1995, 192 (uitgegeven 13 april 1995)
Wet van 16 maart 1995 tot wijziging van hoofdstuk V (Ministerie van Buitenlandse Zaken) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 193 (uitgegeven 11 april 1995)
Besluit van 6 april 1995 betreffende ontbinding van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Staatsblad 1995, 194 (uitgegeven 18 april 1995)
Rijkswet van 30 maart 1995, houdende goedkeuring van het op 24 februari 1988 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart

Staatsblad 1995, 195 (uitgegeven 18 april 1995)
Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Uitleveringswet ter uitvoering van het op 24 februari 1988 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart

Staatsblad 1995, 196 (uitgegeven 18 april 1995)
Wet van 23 maart 1995, houdende wijziging van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers (decentralisatie-impuls)

Staatsblad 1995, 197 (uitgegeven 18 april 1995)
Besluit van 31 maart 1995 tot wijziging van het Besluit genormeerde vrijstelling (Stb. 1990, 16)

Staatsblad 1995, 198 (uitgegeven 18 april 1995)
Wet van 23 maart 1995, houdende regeling van de organisatie belast met de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen en met de vaststelling en inning van ouderbijdragen voor jeugdhulpverlening (Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen)

Staatsblad 1995, 199 (uitgegeven 13 april 1995)
Wet van 12 april 1995, houdende herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Algemene bijstandswet)

Staatsblad 1995, 200 (uitgegeven 13 april 1995)
Wet van 12 april 1995, houdende invoering van een nieuwe Algemene bijstandswet (Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet)

Staatsblad 1995, 201 (uitgegeven 13 april 1995)
Besluit van 12 april 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Algemene bijstandswet en de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet

Staatsblad 1995, 202 (uitgegeven 13 april 1995)
Besluit van 12 april 1995, houdende aanwijzing van registraties als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel d, van de Abw, Ioaw en Ioaz (Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding)

Staatsblad 1995, 203 (uitgegeven 13 april 1995)
Besluit van 12 april 1995, houdende vaststelling van een Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Staatsblad 1995, 204 (uitgegeven 13 april 1995)
Besluit van 12 april 1995, houdende vaststelling van een Besluit krediethypotheek bijstand

Staatsblad 1995, 205 (uitgegeven 20 april 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 18 april 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 200

Staatsblad 1995, 206 (uitgegeven 20 april 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 18 april 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 1995, 200

Staatsblad 1995, 207 (uitgegeven 20 april 1995)
Besluit van 30 januari 1995, houdende goedkeuring van een overeenkomst inzake het onderhoud van de Rode Beek, de Grensgraaf, de vroegere Rigolbach en de Ruisscherbeek

Staatsblad 1995, 208 (uitgegeven 20 april 1995)
Besluit van 23 maart 1995 tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992 en het Besluit trekkende bevolking WBO inzake de invoering van het schoolprofielbudget, en tot wijziging van een aantal andere besluiten op basis van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Staatsblad 1995, 209 (uitgegeven 20 april 1995)
Besluit van 4 april 1995, houdende wijziging van het Besluit verdeling procentuele ziekenfondspremie 1995

Staatsblad 1995, 210 (uitgegeven 20 april 1995)
Wet van 13 april 1995, houdende een bijzondere voorziening voor de versnelde uitvoering van werken tot versterking van enige dijkvakken langs de Rijn en zijn zijtakken en langs de bedijkte Maas, alsmede van werken tot aanleg van kaden langs de onbedijkte Maas en langs een gedeelte van de Rijksweg A2 (Deltawet grote rivieren)

Staatsblad 1995, 211 (uitgegeven 27 april 1995)
Besluit van 14 april 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 maart 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met onder meer aanpassing van de grondslagen voor de bekostiging van de landelijke organen (Stb. 1995, 123)

Staatsblad 1995, 212 (uitgegeven 25 april 1995)
Besluit van 23 maart 1995 tot uitvoering van de artikelen 241, vierde lid, en 243, derde lid, van de Provinciewet (Besluit uitkering provinciefonds)

Staatsblad 1995, 213 (uitgegeven 25 april 1995)
Besluit van 30 maart 1995, houdende regelen inzake de tijdelijke verlaging van de vut-leeftijd ingevolge de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden van 61 naar 60 jaar (Besluit verlenging algemene verlaging vut-leeftijd 1989-1992)

Staatsblad 1995, 214 (uitgegeven 25 april 1995)
Besluit van 15 december 1994, houdende tweede wijziging van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten

Staatsblad 1995, 215 (uitgegeven 25 april 1995)
Besluit van 13 april 1995, houdende wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (jaarlijkse aanpassing en enkele andere wijzigingen)

Staatsblad 1995, 216 (uitgegeven 25 april 1995)
Wet van 31 maart 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 217 (uitgegeven 25 april 1995)
Wet van 31 maart 1995, houdende wijziging van hoofdstuk XV (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 218 (uitgegeven 25 april 1995)
Besluit van 10 april 1995, houdende aanwijzing op grond van de Wet Nationale ombudsman van bestuursorganen van gemeenten en provincies voor de gedragingen van buitengewoon opsporingsambtenaren

Staatsblad 1995, 219 (uitgegeven 27 april 1995)
Besluit van 5 april 1995, houdende wijziging van het IJkreglement, het Algemeen EEG-IJkbesluit en het Besluit personenvervoer (taxameters)

Staatsblad 1995, 220 (uitgegeven 27 april 1995)
Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet op de studiefinanciering

Staatsblad 1995, 221 (uitgegeven 27 april 1995)
Besluit van 14 april 1995 tot wijziging van het Besluit woninggebonden subsidies 1995 (wijziging in de systematiek van toekenning van budgetten)

Staatsblad 1995, 222 (uitgegeven 27 april 1995)
Besluit van 25 april 1995 houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen m.b.o., het Formatiebesluit v.a.v.o. en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met aanpassing van de ratio's en wijziging van het Inrichtingsbesluit v.a.v.o. en het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o. in verband met enkele technische aanpassingen

Staatsblad 1995, 223 (uitgegeven 27 april 1995)
Besluit van 25 april 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 23 maart 1995 tot wijziging van het Formatiebesluit WBO 1992, het Formatiebesluit ISOVSO 1992 en het Besluit trekkende bevolking WBO inzake de invoering van het schoolprofielbudget, en tot wijziging van een aantal andere besluiten op basis van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1995, 208)

Staatsblad 1995, 224 (uitgegeven 27 april 1995)
Besluit van 14 april 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding voor Liechtenstein van het Besluit uitvoering overeenkomst betreffende de EER inzake verzekeringstoezicht 1994

Staatsblad 1995, 225 (uitgegeven 27 april 1995)
Wet van 2 februari 1995 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening en enige andere wetten

Staatsblad 1995, 226 (uitgegeven 27 april 1995)
Besluit van 26 april 1995, houdende vaststelling van regels omtrent de hoogte van de ouderbijdrage en omtrent het inkomen en de hoogte van de eigen bijdrage in de kosten van justitiële kinderbescherming en vrijwillige jeugdhulpverlening (Besluit bijdragen justitiële kinderbescherming en vrijwillige jeugdhulpverlening)

Staatsblad 1995, 227 (uitgegeven 4 mei 1995)
Wet van 12 april 1995 tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten

Staatsblad 1995, 228 (uitgegeven 4 mei 1995)
Wet van 6 april 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 229 (uitgegeven 4 mei 1995)
Besluit van 25 maart 1995 tot wijziging van het Besluit van 22 april 1993, houdende hernieuwde aanwijzing van representatieve organisaties voor de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (Stb. 1993, 250)

Staatsblad 1995, 230V (verbeterblad; uitgegeven 5 september 1995)
Besluit van 14 april 1995, houdende wijziging of intrekking, in verband met de Wegenverkeerswet 1994 en het Voertuigreglement, van enige algemene maatregelen van bestuur inzake de geluidproduktie en luchtverontreiniging door motorrijtuigen

Staatsblad 1995, 230 (uitgegeven 4 mei 1995)
Besluit van 14 april 1995, houdende wijziging of intrekking, in verband met de Wegenverkeerswet 1994 en het Voertuigreglement, van enige algemene maatregelen van bestuur inzake de geluidproduktie en luchtverontreiniging door motorrijtuigen

Staatsblad 1995, 231 (uitgegeven 4 mei 1995)
Wet van 13 april 1995, houdende regeling van de medezeggenschap van het overheidspersoneel in de Wet op de ondernemingsraden

Staatsblad 1995, 232 (uitgegeven 4 mei 1995)
Besluit van 24 april 1995, houdende de inwerkingtreding van de Rijkswet van 15 december 1994, houdende wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met het voortzetten van de in het Statuut neergelegde rechtsorde ten aanzien van Aruba (Stb. 1995, 1)

Staatsblad 1995, 233 (uitgegeven 4 mei 1995)
Besluit van 24 april 1995, houdende bekendmaking van de tekst van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad 1995, 234 (uitgegeven 4 mei 1995)
Besluit van 25 april 1995, houdende instemming met de landsverordening van de Nederlandse Antillen van 11 april 1995 tot wijziging van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen

Staatsblad 1995, 235 (uitgegeven 9 mei 1995)
Besluit van 6 april 1995, houdende wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door vuilnis van schepen in verband met de wijziging van Bijlage V van het Internationaal verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

Staatsblad 1995, 236 (uitgegeven 9 mei 1995)
Besluit van 6 april 1995, houdende vaststelling van regels over de rechtspositie van de vrijwillige ambtenaren van politie (Besluit rechtspositie vrijwillige politie)

Staatsblad 1995, 237 (uitgegeven 9 mei 1995)
Wet van 16 maart 1995, houdende wijziging van hoofdstuk VIII (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 238 (uitgegeven 9 mei 1995)
Wet van 16 maart 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 239 (uitgegeven 9 mei 1995)
Wet van 6 april 1995 tot wijziging van hoofdstuk XVI (Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 240 (uitgegeven 9 mei 1995)
Wet van 6 april 1995 tot nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen

Staatsblad 1995, 241 (uitgegeven 9 mei 1995)
Besluit van 6 april 1995, houdende beginselen voor de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen (Besluit uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen)

Staatsblad 1995, 242 (uitgegeven 9 mei 1995)
Besluit van 1 mei 1995, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 1 maart 1995 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten (deeltijd en anciënniteit)

Staatsblad 1995, 243 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 30 maart 1995, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen en het toepassen van medische hulpmiddelen, alsmede tot wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur (Besluit medische hulpmiddelen)

Staatsblad 1995, 244 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 14 april 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de maatstaven voor de tarieven van het loodsgeld, de procedure tot aanpassing van die tarieven en de verdeling van de loodsgelden die geheven worden ingevolge het Scheldereglement (Loodsgeldbesluit 1995)

Staatsblad 1995, 245 (uitgegeven 11 mei 1995)
Wet van 16 maart 1995, houdende gemeentelijke indeling van het tot de provincie Flevoland behorende zuidelijke deel van het IJsselmeer en opheffing van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders

Staatsblad 1995, 246 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 24 april 1995, houdende inwerkingtreding van de Wet van 16 maart 1995, houdende gemeentelijke indeling van het tot de provincie Flevoland behorende zuidelijke deel van het IJsselmeer en opheffing van het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders (Stb. 1995, 245)

Staatsblad 1995, 247 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 7 april 1995, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, van de Wegenverkeerswet 1994

Staatsblad 1995, 248 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 26 april 1995 tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verder verwijderen van personenwagenbanden (Besluit verwijdering personenwagenbanden)

Staatsblad 1995, 249 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 26 april 1995 tot wijziging van de bezoldiging van de rechterlijke ambtenaren en de kandidaat-verkeersschouten per 1 april 1993

Staatsblad 1995, 250 (uitgegeven 16 mei 1995)
Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht alsmede nadere aanpassing van een aantal wetten aan de Algemene wet bestuursrecht (Leemtewet Awb)

Staatsblad 1995, 251 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 7 april 1995, houdende vaststelling van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel

Staatsblad 1995, 252 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 27 april 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf (Stb. 1995, 178)

Staatsblad 1995, 253 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 27 april 1995, houdende wijziging van het Besluit vakbekwaamheidseisen gevolmachtigde agent en intrekking van het Besluit beperking volmacht gevolmachtigde agent

Staatsblad 1995, 254 (uitgegeven 16 mei 1995)
Wet van 12 april 1995 tot wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en teruggave van in beslag genomen voorwerpen

Staatsblad 1995, 255 (uitgegeven 16 mei 1995)
Wet van 26 april 1995 tot herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen (artikelen 254 en volgende van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

Staatsblad 1995, 256 (uitgegeven 16 mei 1995)
Besluit van 2 mei 1995, houdende wijziging van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (vervolgbijdrageregeling ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid)

Staatsblad 1995, 257 (uitgegeven 16 mei 1995)
Besluit van 2 mei 1995, houdende wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en het Besluit tankstations milieubeheer in verband met de Kaderwet bestuur in verandering

Staatsblad 1995, 258 (uitgegeven 16 mei 1995)
Wet van 16 maart 1995, houdende regelen met betrekking tot de vervaardiging, het in de handel brengen en de in-, uit- en doorvoer van bepaalde chemicaliën ter voorkoming van misbruik (Wet voorkoming misbruik chemicaliën)

Staatsblad 1995, 259 (uitgegeven 11 mei 1995)
Besluit van 8 mei 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 april 1995 tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten (Stb. 1995, 227)

Staatsblad 1995, 260 (uitgegeven 16 mei 1995)
Besluit van 13 april 1995, houdende beëindiging van de salarisregeling voor burgerleerkrachten bij het ministerie van Defensie, neergelegd in het Besluit van 18 mei 1983, Stb. 1983, 226

Staatsblad 1995, 261 (uitgegeven 18 mei 1995)
Besluit van 25 april 1995, houdende wijziging van het Besluit adspirant-registerloodsen

Staatsblad 1995, 262 (uitgegeven 18 mei 1995)
Besluit van 28 april 1995 tot wijziging van het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten

Staatsblad 1995, 263 (uitgegeven 16 mei 1995)
Wet van 4 mei 1995 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassing van de bepalingen inzake de arbeidsmarktfixus, alsmede de eenmalige vaststelling bij wet van de arbeidsmarktfixus geneeskunde 1994-1996

Staatsblad 1995, 264 (uitgegeven 16 mei 1995)
Besluit van 10 mei 1995, houdende nadere regels met betrekking tot de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau (Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau)

Staatsblad 1995, 265 (uitgegeven 18 mei 1995)
Wet van 26 april 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 266 (uitgegeven 18 mei 1995)
Besluit van 6 april 1995, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, in verband met het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1993 tot 1 april 1995

Staatsblad 1995, 267 (uitgegeven 18 mei 1995)
Besluit van 6 april 1995, houdende wijziging van enige bezoldigingsbesluiten in verband met een eindejaarsuitkering voor defensiepersoneel als een van de maatregelen van het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode 1 april 1993 tot 1 april 1995

Staatsblad 1995, 268 (uitgegeven 18 mei 1995)
Wet van 26 april 1995, houdende wijziging van de Grondwaterwet met betrekking tot voor het onttrekken van grondwater te stellen algemene regels en enige andere onderwerpen

Staatsblad 1995, 269 (uitgegeven 23 mei 1995)
Besluit van 8 mei 1995, houdende nadere regels met betrekking tot de ingangsdatum van de voorzieningen, bedoeld in de artikelen 20 en 21 van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Besluit ingangsdatum voorzieningen Wuv)

Staatsblad 1995, 270 (uitgegeven 23 mei 1995)
Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer (onafhankelijkheid adviseurs inzake beroepen)

Staatsblad 1995, 271 (uitgegeven 23 mei 1995)
Wet van 26 april 1995, houdende wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met onder meer de harmonisatie van de maximale rentedragende lening in het hoger beroepsonderwijs en in het wetenschappelijk onderwijs

Staatsblad 1995, 272 (uitgegeven 23 mei 1995)
Wet van 26 april 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 273 (uitgegeven 23 mei 1995)
Wet van 26 april 1995 tot vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 274 (uitgegeven 30 mei 1995)
Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en van de Pleegkinderenwet

Staatsblad 1995, 275 (uitgegeven 30 mei 1995)
Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen bedoelde onderzoek dienen te worden gehanteerd (Besluit inzake het onderzoek naar buitenlandse contacten van aspirant-pleegouders)

Staatsblad 1995, 276 (uitgegeven 30 mei 1995)
Wet van 28 april 1995, houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 1962, 313) en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten (Archiefwet 1995)

Staatsblad 1995, 277V (verbeterblad; uitgegeven 14 september 1995)
Wet van 28 april 1995, houdende wijziging van de Archiefwet 1995 verband houdend met de taken van de commissarissen van de Koning

Staatsblad 1995, 277 (uitgegeven 30 mei 1995)
Wet van 28 april 1995, houdende wijziging van de Archiefwet 1995 verband houdend met de taken van de commissarissen van de Koning

Staatsblad 1995, 278 (uitgegeven 30 mei 1995)
Besluit van 15 mei 1995, houdende regels voor gegevensverstrekking aan bestuursorganen (Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen)

Staatsblad 1995, 279 (uitgegeven 1 juni 1995)
Besluit van 4 mei 1995 tot nadere vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van de reiskosten en van de overige kosten, welke uit de vervulling van hun betrekking voortvloeien

Staatsblad 1995, 280 (uitgegeven 1 juni 1995)
Besluit van 19 mei 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van intrekking van het Besluit geldelijke steun volkshuisvesting

Staatsblad 1995, 281 (uitgegeven 1 juni 1995)
Besluit van 10 mei 1995, houdende voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen (Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen)

Staatsblad 1995, 282 (uitgegeven 1 juni 1995)
Wet van 4 mei 1995 tot wijziging van hoofdstuk X (Ministerie van Defensie) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 283 (uitgegeven 1 juni 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 24 mei 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de vernummerde tekst van de Wet van 26 januari 1995 tot vaststelling en invoering van titel 15 (Het luchtvaartuig) van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1995, 71)

Staatsblad 1995, 284 (uitgegeven 30 mei 1995)
Besluit van 23 mei 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 1995 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met een nadere afstemming tussen de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Stb. 1995, 186)

Staatsblad 1995, 285 (uitgegeven 6 juni 1995)
Besluit van 8 mei 1995, houdende wijziging van het Besluit op de Destructieraad

Staatsblad 1995, 286 (uitgegeven 6 juni 1995)
Besluit van 12 mei 1995, houdende wijziging van het Besluit produktie en handel vleesprodukten

Staatsblad 1995, 287 (uitgegeven 6 juni 1995)
Besluit van 19 mei 1995, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur tot aanpassing aan de Wet van 2 november 1994 tot wijziging van de Wet economische mededinging (vergroting van de effectiviteit) (Stb. 1994, 801)

Staatsblad 1995, 288 (uitgegeven 6 juni 1995)
Besluit van 24 mei 1995, houdende wijziging van het Besluit van 9 december 1991 tot wijziging van het Besluit prijsaanduiding goederen 1980 (nadere voorzieningen inzake prijsaanduiding per standaardhoeveelheid) (Stb. 1991, 699)

Staatsblad 1995, 289 (uitgegeven 6 juni 1995)
Besluit van 10 mei 1995, houdende wijziging van de Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (afschaffing voor onderwijs- en onderzoekpersoneel)

Staatsblad 1995, 290 (uitgegeven 8 juni 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 30 mei 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, zoals deze luidt met ingang van 5 mei 1995

Staatsblad 1995, 291 (uitgegeven 6 juni 1995)
Wet van 18 mei 1995, houdende regeling van de vergoeding voor de werkzaamheden, de secundaire voorzieningen en de kostenvergoedingen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de toelage en de andere voorzieningen van de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Wet vergoedingen leden Eerste Kamer)

Staatsblad 1995, 292 (uitgegeven 8 juni 1995)
Besluit van 14 april 1995, houdende aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Algemene wet bestuursrecht

Staatsblad 1995, 293 (uitgegeven 8 juni 1995)
Besluit van 10 mei 1995, houdende vaststelling tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet van 15 december 1994 tot wijziging van de Wet op de Kanselarijrechten (Stb. 1995, 167)

Staatsblad 1995, 294 (uitgegeven 8 juni 1995)
Wet van 18 mei 1995, houdende wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de waterhuishouding betreffende het vergunningstelsel en het regime voor buitengewone omstandigheden (vergunningplicht voor lozingen in verband met ontwatering)

Staatsblad 1995, 295 (uitgegeven 13 juni 1995)
Besluit van 30 mei 1995, houdende wijziging van het Bouwbesluit inzake energieprestatie

Staatsblad 1995, 296 (uitgegeven 8 juni 1995)
Wet van 4 mei 1995 tot wijziging van hoofdstuk XIV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 297 (uitgegeven 8 juni 1995)
Wet van 4 mei 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het jaar 1993 (slotwet; rekening)

Staatsblad 1995, 298 (uitgegeven 8 juni 1995)
Wet van 9 maart 1995 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de wijziging van en de invoering van vereenvoudigingsmaatregelen in de Zesde Richtlijn

Staatsblad 1995, 299 (uitgegeven 8 juni 1995)
Besluit van 31 mei 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (wijzigingen in verband met de Regeling van de Minister van Financiën van 22 december 1993, nr. WV93/492, houdende de Regeling wijziging heffing omzetbelasting (Stcrt. 1993, 251), en aanpassing vrijstelling prestaties van sociale of culturele aard)

Staatsblad 1995, 300 (uitgegeven 13 juni 1995)
Wet van 18 mei 1995 tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het instellen van een College van toezicht op de kansspelen

Staatsblad 1995, 301 (uitgegeven 13 juni 1995)
Rijkswet van 12 april 1995, houdende wijziging van de Schepenwet

Staatsblad 1995, 302 (uitgegeven 15 juni 1995)
Wet van 4 mei 1995, houdende wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer

Staatsblad 1995, 303 (uitgegeven 15 juni 1995)
Besluit van 29 mei 1995, houdende inwerkingtreding van de Wet van 4 mei 1995 tot wijziging van de Algemene Wet bestuursrecht in verband met opneming van regels betreffende het gebruik van de taal in het bestuurlijk verkeer (Stb. 1995, 302)

Staatsblad 1995, 304 (uitgegeven 15 juni 1995)
Besluit van 22 mei 1995 houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 35, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, artikel 18, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en artikel 25, eerste lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (aanpassingen per 1 april 1992 en 1 januari 1993)

Staatsblad 1995, 305 (uitgegeven 15 juni 1995)
Besluit van 22 mei 1995 houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 35, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, artikel 18, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en artikel 25, eerste lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (aanpassing per 1 april 1993)

Staatsblad 1995, 306 (uitgegeven 20 juni 1995)
Wet van 18 mei 1995 houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering inzake verlenging cursusduur technische opleidingen en opleidingen op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving in het wetenschappelijk onderwijs

Staatsblad 1995, 307 (uitgegeven 22 juni 1995)
Besluit van 24 maart 1995, houdende regels inzake de bezoldiging van de burgemeester die tevens de betrekking van secretaris in die gemeente bekleedt (Bezoldigingsbesluit burgemeester/secretaris)

Staatsblad 1995, 308 (uitgegeven 22 juni 1995)
Wet van 29 mei 1995 houdende regels ter zake van de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Wet klachtrecht cliënten zorgsector)

Staatsblad 1995, 309 (uitgegeven 22 juni 1995)
Besluit van 31 mei 1995, houdende wijziging van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994

Staatsblad 1995, 310 (uitgegeven 22 juni 1995)
Wet van 31 mei 1995 houdende wijziging van de Wet individuele huursubsidie en wijziging van de Wet van 21 juni 1989 tot aanpassing van de Wet individuele huursubsidie naar aanleiding van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting

Staatsblad 1995, 311 (uitgegeven 22 juni 1995)
Besluit van 7 juni 1995, tot oplegging van de Gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht

Staatsblad 1995, 312 (uitgegeven 22 juni 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 14 juni 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit zonering buitenlandse luchtvaartterreinen Noord- en Midden-Limburg zoals dit luidt met ingang van 22 maart 1995

Staatsblad 1995, 313 (uitgegeven 22 juni 1995)
Wet van 31 mei 1995, houdende balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

Staatsblad 1995, 314 (uitgegeven 22 juni 1995)
Besluit van 23 mei 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van nadere inwerkingtreding van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, van de Binnenschepenwet

Staatsblad 1995, 315 (uitgegeven 20 juni 1995)
Wet van 4 mei 1995, houdende wijziging van de Luchtvaartwet

Staatsblad 1995, 316 (uitgegeven 22 juni 1995)
Rijkswet van 8 juni 1995, houdende goedkeuring van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, met bijlagen

Staatsblad 1995, 317 (uitgegeven 22 juni 1995)
Besluit van 3 juni 1995, houdende regels met betrekking tot de criteria voor de aanwijzing van gemeenten die deelnemen aan experimenten op grond van de Abw

Staatsblad 1995, 318 (uitgegeven 27 juni 1995)
Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van lumpsumbekostiging voor de personeels- en exploitatiekosten van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede in verband met decentralisatie van de rechtspositieregeling bij die scholen, behoudens een aantal op centraal niveau vast te stellen onderwerpen (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.)

Staatsblad 1995, 319 (uitgegeven 27 juni 1995)
Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere wetten inzake samenvoeging van de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

Staatsblad 1995, 320 (uitgegeven 27 juni 1995)
Wet van 18 mei 1995, houdende wijziging van bepalingen van de Mediawet met het oog op de uitvoering van Richtlijn nr. 89/552/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PbEG L 298), en het stellen van overeenkomstige regels inzake de uitoefening van radio-omroepactiviteiten

Staatsblad 1995, 321 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 8 juni 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 18 mei 1995, houdende wijziging van bepalingen van de Mediawet met het oog op de uitvoering van Richtlijn nr. 89/552/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (PbEG L 298), en het stellen van overeenkomstige regels inzake de uitoefening van radio-omroepactiviteiten (Stb. 1995, 320)

Staatsblad 1995, 322 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 8 juni 1995 tot vaststelling van het tijdstip waarop enkele onderdelen van de Wet houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering tot onder meer invoering van ouderinkomenonafhankelijk lenen, enkele andere vereenvoudigingen alsmede tot verlaging van de basisbeurs (student op eigen benen), die in werking zijn getreden met ingang van 19 oktober 1994, tevens werken met betrekking tot de aanspraak op studiefinanciering

Staatsblad 1995, 323 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 19 mei 1995, houdende vaststelling van een inkomenstoeslag militairen 1994 (Besluit inkomenstoeslag militairen)

Staatsblad 1995, 324 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 31 mei 1995, houdende regels inzake de etikettering van de materialen, gebruikt in voor de verbruiker bestemd schoeisel (Warenwetbesluit etikettering van schoeisel)

Staatsblad 1995, 325 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 6 juni 1995, houdende regelen omtrent eenmalige uitkeringen als bedoeld in artikel XVIII van de Wet van 4 februari 1994, Stb. 1994, 81

Staatsblad 1995, 326 (uitgegeven 27 juni 1995)
Wet van 16 juni 1995 tot wijziging van de Wet individuele huursubsidie (opname van een tegemoetkoming voor huishoudens die de effecten van maatregelen in de kinderbijslag ondervinden)

Staatsblad 1995, 327 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 15 juni 1995, houdende regels ter uitvoering van artikel 27a van de Wet individuele huursubsidie (Besluit verklaring huurgegevens individuele huursubsidie)

Staatsblad 1995, 328 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 13 juni 1995, houdende wijziging van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (bijdrageregeling sanering industrielawaai)

Staatsblad 1995, 329 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 14 juni 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 april 1995, houdende wijziging van de Grondwaterwet met betrekking tot voor het onttrekken van grondwater te stellen algemene regels en enige andere onderwerpen

Staatsblad 1995, 330 (uitgegeven 27 juni 1995)
Besluit van 20 juni 1995, houdende voorlopige verlenging van de werkingsduur van het Besluit van 21 september 1994, houdende enkele tijdelijke voorzieningen van het bestuur van het eilandgebied Sint Maarten van de Nederlandse Antillen

Staatsblad 1995, 331 (uitgegeven 29 juni 1995)
Wet van 28 juni 1995 tot wijziging van de Wet op de accijns

Staatsblad 1995, 332 (uitgegeven 29 juni 1995)
Besluit van 28 juni 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit accijns

Staatsblad 1995, 333V (verbeterblad; uitgegeven 7 september 1995)
Besluit van 8 juni 1995, houdende de inwerkingtreding van het Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie (Stb. 1993, 341)

Staatsblad 1995, 333 (uitgegeven 29 juni 1995)
Besluit van 8 juni 1995, houdende de inwerkingtreding van het Besluit taken vrijwillige ambtenaren van politie (Stb. 1993, 341)

Staatsblad 1995, 334V (verbeterblad; uitgegeven 7 september 1995)
Besluit van 7 juni 1995, houdende inwerkingtreding van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie (Stb. 1995, 236)

Staatsblad 1995, 334 (uitgegeven 29 juni 1995)
Besluit van 7 juni 1995, houdende inwerkingtreding van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie (Stb. 1995, 236)

Staatsblad 1995, 335 (uitgegeven 29 juni 1995)
Besluit van 26 juni 1995 tot intrekking van het Besluit van 10 april 1986, Stb. 1986, 189 (intrekking algemeen verbindendverklaring van de collectieve garantieregeling op grond van de Wet toezicht kredietwezen 1992)

Staatsblad 1995, 336 (uitgegeven 29 juni 1995)
Besluit van 26 juni 1995 tot goedkeuring van de indicatoren voor casino- en creditcardtransacties

Staatsblad 1995, 337 (uitgegeven 29 juni 1995)
Besluit van 21 juni 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Staatsblad 1995, 338 (uitgegeven 4 juli 1995)
Wet van 8 juni 1995, houdende regels betreffende de uitvoering van het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (Uitvoeringswet verdrag chemische wapens)

Staatsblad 1995, 339 (uitgegeven 4 juli 1995)
Besluit van 15 juni 1995, houdende uitvoering van artikel 32 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Besluit opleidingseisen verpleegkundige)

Staatsblad 1995, 340 (uitgegeven 11 juli 1995)
Besluit van 8 juni 1995, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo

Staatsblad 1995, 341 (uitgegeven 11 juli 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 3 juli 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 8 juni 1995, Stb. 1995, 340

Staatsblad 1995, 342 (uitgegeven 6 juli 1995)
Besluit van 19 juni 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere wetten inzake samenvoeging van de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen (Stb. 1995, 319)

Staatsblad 1995, 343 (uitgegeven 6 juli 1995)
Besluit van 26 juni 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren in verband met de overgang van de invordering van de verontreinigingsheffing rijkswateren naar de rijksbelastingdienst

Staatsblad 1995, 344 (uitgegeven 11 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende regelen inzake een typekeuring voor cv-ketels, luchtverwarmers en voorzetbranders ten aanzien van de eigenschappen en onderdelen die bepalend zijn voor de door deze toestellen veroorzaakte verontreiniging van de buitenlucht door stikstofoxiden (Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden)

Staatsblad 1995, 345 (uitgegeven 11 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende stortverbod binnen inrichtingen voor aangewezen categorieën van afvalstoffen (Besluit stortverbod afvalstoffen)

Staatsblad 1995, 346 (uitgegeven 11 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende regels inzake de verstrekking van gegevens ten behoeve van gemeentelijke belastingheffing (Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing)

Staatsblad 1995, 347 (uitgegeven 13 juli 1995)
Besluit van 16 juni 1995 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO, het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met nascholing

Staatsblad 1995, 348 (uitgegeven 18 juli 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 7 juli 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wegenverkeerswet 1994, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 30 maart 1995, Stb. 1995, 152

Staatsblad 1995, 349 (uitgegeven 18 juli 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 12 juli 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 13 maart 1995, Stb. 1995, 171

Staatsblad 1995, 350 (uitgegeven 18 juli 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 12 juli 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van artikel 1a van de Wet op de economische delicten, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 12 april 1995, Stb. 1995, 227

Staatsblad 1995, 351 (uitgegeven 20 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende uitvoering van artikel 22, eerste lid, aanhef en onder a, van de Natuurbeschermingswet (wijziging Besluit beschermde inheemse plantesoorten)

Staatsblad 1995, 352 (uitgegeven 20 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet houdende wijziging van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 1994, 575)

Staatsblad 1995, 353V (verbeterblad; uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 3 juni 1995 tot wijziging van het Besluit AAW-voorzieningenverstrekking

Staatsblad 1995, 353 (uitgegeven 25 juli 1995)
Besluit van 3 juni 1995 tot wijziging van het Besluit AAW-voorzieningenverstrekking

Staatsblad 1995, 354 (uitgegeven 25 juli 1995)
Wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds onder meer in verband met de invoering van een premiegrensinkomen

Staatsblad 1995, 355 (uitgegeven 25 juli 1995)
Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen)

Staatsblad 1995, 356 (uitgegeven 25 juli 1995)
Besluit van 10 juli 1995, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit (aanwijzing veilige derde landen)

Staatsblad 1995, 357 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 10 juli 1995, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 1994 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten in verband met de herziening van het strafrecht voor jeugdigen (Stb. 1994, 528), het Besluit van 12 december 1994, houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1994, 866), en het Besluit van 25 januari 1995, houdende de aanwijzing van de strafbare feiten als bedoeld in artikel 77e, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Stb. 1995, 62)

Staatsblad 1995, 358 (uitgegeven 27 juli 1995)
Wet van 8 juni 1995, houdende samenvoeging van de gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede

Staatsblad 1995, 359 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 10 juli 1995, houdende inwerkingtreding van de Wet van 8 juni 1995, houdende samenvoeging van de gemeenten Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede (Stb. 1995, 358)

Staatsblad 1995, 360 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende beëindiging van de rangenopleidingen voor de rijksexamens, bedoeld in artikel E.9, tweede lid, onder x, van de Invoeringswet W.H.B.O.

Staatsblad 1995, 361 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte

Staatsblad 1995, 362 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 april 1995 tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verder verwijderen van personenwagenbanden (Besluit verwijdering personenwagenbanden)

Staatsblad 1995, 363 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 12 juni 1995, houdende toekenning van een eenmalige uitkering in 1992 en een eindejaarsuitkering in 1993 aan LSOP-ambtenaren alsmede wijziging van het Bezoldigingsbesluit LSOP in verband met een salarisverhoging in 1993 en 1995

Staatsblad 1995, 364 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 10 juli 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de LSOP-wet

Staatsblad 1995, 365 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 27 juni 1995, houdende wijziging van diverse rechtspositiebesluiten met betrekking tot de politie in verband met het brengen van ambtenaren, werkzaam bij het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, onder deze besluiten

Staatsblad 1995, 366 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (invoering bestuursaanstelling, afschaffing regeling deelontslag en afschaffing 6-jaarstermijn adjunct-directeuren VO)

Staatsblad 1995, 367 (uitgegeven 27 juli 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende vaststelling van het Besluit kadastrale tarieven 1995

Staatsblad 1995, 368 (uitgegeven 1 augustus 1995)
Wet van 10 juli 1995, houdende bepalingen ten aanzien van het natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf)

Staatsblad 1995, 369 (uitgegeven 1 augustus 1995)
Besluit van 12 mei 1995, houdende uitvoering voor het beroep van verpleegkundige van de artikelen 41, vijfde lid, en 42, tweede lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen)

Staatsblad 1995, 370 (uitgegeven 1 augustus 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende vaststelling van een nieuw Formatiebesluit voor de scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o. en wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Besluit onderwijsvoorrangsgebieden en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., in verband met invoering van lumpsumbekostiging, alsmede wijziging van een aantal besluiten in verband met het harmoniseren van de teldata (invoering lumpsumbekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata)

Staatsblad 1995, 371 (uitgegeven 1 augustus 1995)
Besluit van 25 juli 1995, houdende vaststelling van het Kaderbesluit rechtspositie VO

Staatsblad 1995, 372 (uitgegeven 3 augustus 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende inwerkingtreding van enige artikelen van de Organisatiewet sociale verzekeringen.

Staatsblad 1995, 373 (uitgegeven 8 augustus 1995)
Besluit van 1 augustus 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Uitleveringswet ter uitvoering van het op 24 februari 1988 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke daden van geweld op luchthavens voor de internationale burgerluchtvaart bij het op 23 september 1971 te Montreal tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart (Stb. 1995, 195)

Staatsblad 1995, 374 (uitgegeven 10 augustus 1995)
Besluit van 2 augustus 1995 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden in verband met wijziging van de aanspraak op tandheelkunde en kraamzorg

Staatsblad 1995, 375 (uitgegeven 17 augustus 1995)
Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de Comptabiliteitswet verband houdende met onder andere de introductie van agentschappen, de integratie van de begrotingsartikelen "personeel" en "materieel" en een nadere aanpassing van de financiële verantwoordingsprocedure (zesde wijziging van de Comptabiliteitswet)

Staatsblad 1995, 376 (uitgegeven 17 augustus 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van de Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen

Staatsblad 1995, 377 (uitgegeven 17 augustus 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Besluit herplaatsingsbeleid

Staatsblad 1995, 378 (uitgegeven 17 augustus 1995)
Besluit van 1 augustus 1995 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (aanvulling invaliditeitspensioen bij door het werk veroorzaakte invaliditeit)

Staatsblad 1995, 379 (uitgegeven 17 augustus 1995)
Besluit van 1 augustus 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen (Besluit explosieveilig materieel)

Staatsblad 1995, 380 (uitgegeven 17 augustus 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met aanvullende eisen met het oog op de inschrijving

Staatsblad 1995, 381 (uitgegeven 22 augustus 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 16 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Huurwet, zoals deze met ingang van 1 juli 1995 luidt

Staatsblad 1995, 382 (uitgegeven 22 augustus 1995)
Besluit van 1 augustus 1995 tot wijziging van het Huisvestingsbesluit WVO/WCBO in verband met de aanvraag- en beslisprocedure voor het goedkeuren van inventariskosten

Staatsblad 1995, 383 (uitgegeven 22 augustus 1995)
Besluit van 1 augustus 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Bouwbesluit inzake energieprestatie

Staatsblad 1995, 384 (uitgegeven 22 augustus 1995)
Besluit van 1 augustus 1995, houdende overgangsregelingen voor het personeel bij de invoering van de gewijzigde regeling vormingswerk voor jeugdigen (invoeringsbesluit gewijzigd vormingswerk)

Staatsblad 1995, 385 (uitgegeven 22 augustus 1995)
Besluit van 10 juli 1995 tot wijziging van de uiterlijke ontslagdatum in de Wet bijzondere regelen met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden

Staatsblad 1995, 386 (uitgegeven 24 augustus 1995)
Wet van 19 mei 1994, houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen voor wat betreft de bepalingen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit

Staatsblad 1995, 387 (uitgegeven 24 augustus 1995)
Besluit van 14 augustus 1995, houdende regels over elektromagnetische compatibiliteit van elektrische en elektronische apparaten (Besluit elektromagnetische compatibiliteit)

Staatsblad 1995, 388 (uitgegeven 29 augustus 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Algemeen Reglement Vervoer, onder andere met betrekking tot de vrachtbrief

Staatsblad 1995, 389 (uitgegeven 29 augustus 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Besluit modellen jaarrekening

Staatsblad 1995, 390 (uitgegeven 29 augustus 1995)
Besluit van 16 augustus 1995, houdende intrekking van het In- en uitvoerbesluit bepaalde chemicaliën 1992

Staatsblad 1995, 391 (uitgegeven 29 augustus 1995)
Besluit van 16 augustus 1995, houdende de zesde wijziging van het In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980

Staatsblad 1995, 392 (uitgegeven 29 augustus 1995)
Besluit van 17 augustus 1995, houdende wijziging van het Besluit kredietaanbiedingen

Staatsblad 1995, 393 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 1 augustus 1995 tot integratie in het provinciefonds van een aantal uitkeringen die onderdeel uitmaken van de Decentralisatie-Impuls en van uitkeringen inzake de Financiering Uitvoering Nationaal Milieubeleidsplan (Besluit integratie diverse uitkeringen provinciefonds 1994-1998)

Staatsblad 1995, 394 (uitgegeven 5 september 1995)
Besluit van 3 augustus 1995, houdende vaststelling van het Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (RWOO)

Staatsblad 1995, 395 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 16 augustus 1995, houdende nadere regels met betrekking tot de loodsplicht (Loodsplichtbesluit 1995)

Staatsblad 1995, 396 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 16 augustus 1995, houdende bepalingen met betrekking tot houders van een verklaring van vrijstelling van de loodsplicht (Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet)

Staatsblad 1995, 397 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 16 augustus 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 7 juli 1994, houdende wijziging van de Loodsenwet en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de herziening van de financiële relatie tussen het Rijk en de loodsen, de invoering van een verkeersbegeleidingstarief en een aantal technische wijzigingen (Stb. 1994, 584), alsmede vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal besluiten en onderdelen daarvan ter uitvoering van deze wetswijziging

Staatsblad 1995, 398 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 17 augustus 1995, houdende voorschriften voor het verstrekken van informatie met betrekking tot schepen die bepaalde schadelijke of gevaarlijke stoffen vervoeren (Besluit informatieverstrekking schepen met bepaalde stoffen)

Staatsblad 1995, 399 (uitgegeven 5 september 1995)
Besluit van 1 augustus 1995, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 3, derde lid, en 4, tweede lid, van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Besluit bevolkingsonderzoek)

Staatsblad 1995, 400 (uitgegeven 5 september 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 29 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Tariefcommissiewet, zoals deze luidt met ingang van 1 juni 1995

Staatsblad 1995, 401 (uitgegeven 5 september 1995)
Rijkswet van 10 juli 1995, houdende verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Staatsblad 1995, 402 (uitgegeven 5 september 1995)
Rijkswet van 10 juli 1995, houdende verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn uitgewerkt

Staatsblad 1995, 403 (uitgegeven 5 september 1995)
Wet van 10 juli 1995, houdende verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet

Staatsblad 1995, 404 (uitgegeven 5 september 1995)
Wet van 10 juli 1995, houdende verandering in de Grondwet strekkende tot het doen vervallen van de additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Staatsblad 1995, 405 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 23 augustus 1995, houdende inwerkingtredingsbesluit Wet arbeid vreemdelingen

Staatsblad 1995, 406 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen

Staatsblad 1995, 407 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 23 augustus 1995 ter uitvoering van de Arbeidsvoorzieningswet

Staatsblad 1995, 408 (uitgegeven 31 augustus 1995)
Besluit van 20 juni 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten

Staatsblad 1995, 409 (uitgegeven 7 september 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355

Staatsblad 1995, 410 (uitgegeven 7 september 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355

Staatsblad 1995, 411 (uitgegeven 7 september 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355

Staatsblad 1995, 412 (uitgegeven 7 september 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 26 april 1995, Stb. 1995, 250

Staatsblad 1995, 413 (uitgegeven 7 september 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355

Staatsblad 1995, 414 (uitgegeven 7 september 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 10 juli 1995, Stb. 1995, 355

Staatsblad 1995, 415 (uitgegeven 7 september 1995)
Besluit van 2 augustus 1995, houdende overgangsregeling voor het personeel bij de invoering van v.a.v.o. en w.c.b.o. (invoeringsbesluit rechtspositie vavo/wcbo)

Staatsblad 1995, 416 (uitgegeven 7 september 1995)
Besluit van 3 augustus 1995, houdende wijziging van het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet

Staatsblad 1995, 417 (uitgegeven 7 september 1995)
Besluit van 10 juli 1995, houdende nadere wijziging van het Besluit vergoedingen Opiumverloven

Staatsblad 1995, 418 (uitgegeven 14 september 1995)
Besluit van 1 september 1995, tot wijziging van het Besluit van 20 mei 1933, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 73a van de Wet op het Notarisambt (Stb. 1933, 292)

Staatsblad 1995, 419 (uitgegeven 14 september 1995)
Besluit van 1 september 1995 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 810a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Staatsblad 1995, 420 (uitgegeven 14 september 1995)
Besluit van 4 september 1995, houdende wijziging van het Besluit voogdijregisters

Staatsblad 1995, 421 (uitgegeven 14 september 1995)
Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening

Staatsblad 1995, 422 (uitgegeven 14 september 1995)
Besluit van 1 september 1995, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren alsmede van het Besluit dierenvervoer 1994

Staatsblad 1995, 423 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 18 juli 1995, houdende regels met betrekking tot bijdragen aan maatschappelijke organisaties op het terrein van het milieubeheer (Besluit bijdragen maatschappelijke organisaties en milieu)

Staatsblad 1995, 424 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 1 augustus 1995, houdende Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

Staatsblad 1995, 425 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 1 augustus 1995, houdende het Warenwetbesluit Frisdranken

Staatsblad 1995, 426 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 1 september 1995, houdende regels inzake de plaats en de taak van de Departementale Accountantsdienst (Besluit taak DAD)

Staatsblad 1995, 427 (uitgegeven 14 september 1995)
Wet van 13 september 1995 tot gemeentelijke herindeling in het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch

Staatsblad 1995, 428 (uitgegeven 14 september 1995)
Besluit van 13 september 1995, houdende inwerkingtreding van de Wet van 13 september 1995 tot gemeentelijke herindeling van het samenwerkingsgebied 's-Hertogenbosch (Stb. 1995, 427)

Staatsblad 1995, 429 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 3 augustus 1995, houdende wijziging van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie in verband met de salariëring van burgertandartsen bij het Ministerie van Defensie

Staatsblad 1995, 430 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 4 september 1995 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden, alsmede enige andere besluiten in verband met onder andere de opneming van farmaceutische hulp, hulpmiddelen, hulp door een audiologisch centrum, erfelijkheidsadvisering en revalidatie in het ziekenfonds- en het standaardpakket

Staatsblad 1995, 431 (uitgegeven 19 september 1995)
Wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en enige andere wetten in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen

Staatsblad 1995, 432 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen

Staatsblad 1995, 433 (uitgegeven 19 september 1995)
Besluit van 4 september 1995, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de Deltawet grote rivieren

Staatsblad 1995, 434 (uitgegeven 21 september 1995)
Besluit van 17 augustus 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en van het Mijnreglement continentaal plat (veiligheid en gezondheid van werknemers in de winningsindustrie)

Staatsblad 1995, 435 (uitgegeven 21 september 1995)
Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (aanwijzing bevoegd gezag stortinrichtingen baggerspecie in zee)

Staatsblad 1995, 436 (uitgegeven 21 september 1995)
Besluit van 4 september 1995, houdende wijziging van een aantal warenwetbesluiten in verband met Richtlijn 94/36/EG inzake kleurstoffen

Staatsblad 1995, 437 (niet verkrijgbaar)

Staatsblad 1995, 438 (uitgegeven 26 september 1995)
Besluit van 6 september 1995, houdende wijziging van het Besluit bijzondere verrichtingen en apparatuur Wet ziekenhuisvoorzieningen en van het Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen

Staatsblad 1995, 439 (uitgegeven 26 september 1995)
Besluit van 18 september 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (explosieveilig materieel)

Staatsblad 1995, 440 (uitgegeven 28 september 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de Wet van 11 mei 1956, houdende enige regelen betreffende het gebruik van de Friese taal, in het bijzonder in het rechtsverkeer (verruiming van de mogelijkheden van het gebruik van het Fries) (Stb. 1956, 242)

Staatsblad 1995, 441 (uitgegeven 28 september 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering (vormverzuimen)

Staatsblad 1995, 442 (uitgegeven 28 september 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende strafbaarstelling van misbruik van een alarmnummer voor publieke diensten

Staatsblad 1995, 443 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 11 september 1995, houdende wijziging van artikel 2 van het Besluit van 15 maart 1990, houdende vaststelling van de bedragen tot welke de munten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Muntwet 1987 de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben en vaststelling van de materialen waaruit deze munten zijn vervaardigd, alsmede de gewichten en afmetingen van deze munten (Stb. 1990, 156)

Staatsblad 1995, 444 (uitgegeven 28 september 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 445 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 15 september 1995, houdende wijziging van het Besluit doeluitkering rampenbestrijding in verband met het invoeren van de brandweercompagnie en het aanpassen van bijlage 1 van dit besluit

Staatsblad 1995, 446 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 15 september 1995, houdende uitvoering van de EG-ozonrichtlijn (Besluit uitvoering EG-ozonrichtlijn)

Staatsblad 1995, 447 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 18 september 1995 tot wijziging van het Besluit implementatie EEG-stoffenrichtlijn Wet milieugevaarlijke stoffen

Staatsblad 1995, 448 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 20 september 1995 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, het Rechtspositiebesluit wethouders, het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Staatsblad 1995, 449 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Besluit van 1 september 1995, houdende in hoofdzaak wijziging van de salarissen van het personeel van de sector Rijk en de regeling van een distorsietoeslag voor dit personeel

Staatsblad 1995, 450 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 21 september 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreden van bepalingen van het Besluit stortverbod afvalstoffen

Staatsblad 1995, 451 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 21 september 1995, houdende een algemene maatregel van bestuur tot het vaststellen van nadere onderhoudsvoorwaarden voor het toekennen van kinderbijslag (Besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag)

Staatsblad 1995, 452 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 21 september 1995, houdende een algemene maatregel van bestuur tot het vaststellen van nadere onderhoudsvoorwaarden voor het toekennen van kinderbijslag (Tijdelijk besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 18-plussers)

Staatsblad 1995, 453 (uitgegeven 28 september 1995)
Besluit van 25 september 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 april 1995 tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet milieubeheer (onafhankelijkheid adviseurs inzake beroepen)

Staatsblad 1995, 454 (uitgegeven 29 september 1995)
Besluit van 25 september 1995, houdende voorschriften omtrent het verstrekken van subsidie aan de stichting bedoeld in artikel 57 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20.14 van de Wet milieubeheer (Besluit subsidiëring stichting advisering bestuursrechtspraak milieu en ruimtelijke ordening)

Staatsblad 1995, 455 (uitgegeven 29 september 1995)
Besluit van 25 september 1995, houdende wijziging van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel

Staatsblad 1995, 456 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307)

Staatsblad 1995, 457 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Besluit van 19 september 1995, houdende de bepaling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel H, van de Wet van 19 december 1991, houdende herziening van de Comptabiliteitswet 1996 met uitzondering van de bepalingen inzake de Algemene Rekenkamer (vierde wijziging van de Comptabiliteitswet 1976) (Stb. 1991, 752)

Staatsblad 1995, 458 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Besluit van 15 september 1995 tot wijziging van het Besluit van 13 december 1972, houdende aanwijzing van uitkeringen of bestanddelen van uitkeringen welke voor de toepassing van de loongrens voor de verplichte verzekering Ziekenfondswet niet tot het loon worden gerekend (Stb. 1972, 747)

Staatsblad 1995, 459 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Besluit van 15 september 1995, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 14a, onderdeel b, van de Ziekenfondswet (Besluit vaststelling rijksbijdrage verplichte ziekenfondsverzekering 1994)

Staatsblad 1995, 460 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 in verband met het verlengen van de delegatiebevoegdheid

Staatsblad 1995, 461 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 462 (uitgegeven 29 september 1995)
Besluit van 19 juni 1995, houdende bepalingen met betrekking tot het opleggen van sancties aan uitkeringsgerechtigden ingevolge de Abw, Ioaw en Ioaz (Sanctiebesluit Abw, Ioaw en Ioaz)

Staatsblad 1995, 463 (uitgegeven 29 september 1995)
Besluit van 25 september 1995 tot verlenging van de werkingsduur van de onderdelen van de Wet Sociale Werkvoorziening betreffende budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering

Staatsblad 1995, 464 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 465 (uitgegeven 3 oktober 1995)
Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L 113)

Staatsblad 1995, 466 (uitgegeven 5 oktober 1995)
Besluit van 7 september 1995, houdende wijziging van het Besluit goederenvervoer over de weg en het Besluit personenvervoer in verband met de eis van vakbekwaamheid

Staatsblad 1995, 467 (uitgegeven 5 oktober 1995)
Besluit van 6 september 1995 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de uitkering van bestemmingsbedragen aan scholen voor m.b.o. en v.a.v.o.

Staatsblad 1995, 468 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Besluit van 28 september 1995 tot wijziging van het Besluit van 7 juni 1995 tot oplegging van de Gemeenschappelijke regeling Bestuur Regio Utrecht

Staatsblad 1995, 469 (uitgegeven 17 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 470 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 471 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Besluit van 13 september 1995, houdende regels betreffende de etikettering van het energiegebruik van huishoudelijke apparatuur (Kaderbesluit etikettering energiegebruik huishoudelijke apparatuur)

Staatsblad 1995, 472V (verbeterblad; uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 25 september 1995, houdende schorsing van het besluit van de raad van de gemeente Zandvoort d.d. 29 augustus 1995 tot vaststelling van de jaarrekening 1994 van de Bestuursdienst, zulks met uitzondering van de uitgaven ad f 39 119,16 ten behoeve van extern advies inzake het deconcentratiebeleid woonwagenstandplaatsen, zoals opgenomen in de rekening onder hoofdfunctie 8

Staatsblad 1995, 472 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Besluit van 25 september 1995, houdende schorsing van het besluit van de raad van de gemeente Zandvoort d.d. 29 augustus 1995 tot vaststelling van de jaarrekening 1994 van de Bestuursdienst, zulks met uitzondering van de uitgaven ad f 39 119,16 ten behoeve van extern advies inzake het deconcentratiebeleid woonwagenstandplaatsen, zoals opgenomen in de rekening onder hoofdfunctie 8

Staatsblad 1995, 473 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 474 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Besluit van 14 september 1995, houdende wijziging van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel

Staatsblad 1995, 475 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 4 oktober 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Regeling Ziektekostenvoorziening overheidspersoneel, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 14 september 1995, Stb. 1995, 474

Staatsblad 1995, 476 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 477 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 478 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Besluit van 29 september 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 april 1995 tot nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen (Stb. 1995, 240)

Staatsblad 1995, 479 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 480 (uitgegeven 12 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 481 (uitgegeven 17 oktober 1995)
Besluit van 14 september 1995, houdende vaststelling van het Tariefbesluit Pachtwet 1995

Staatsblad 1995, 482 (uitgegeven 17 oktober 1995)
Besluit van 16 augustus 1995, houdende wijziging van de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht 1982

Staatsblad 1995, 483 (uitgegeven 17 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 484 (uitgegeven 17 oktober 1995)
Besluit van 3 oktober 1995 tot wijziging van het Besluit reken- en procedureregels recht op waarde-overdracht

Staatsblad 1995, 485 (uitgegeven 17 oktober 1995)
Besluit van 18 september 1995, houdende maatregelen van toepassing op gebieden van de Republiek Bosnië-Herzegovina onder controle van de strijdkrachten van de Bosnische Serviërs (Sanctiebesluit Bosnië-Herzegovina)

Staatsblad 1995, 486 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 487 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 488 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995

Staatsblad 1995, 489 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Besluit van 3 oktober 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 april 1995 tot herziening van de maatregel van ondertoezichtstelling van minderjarigen (Stb. 1995, 255)

Staatsblad 1995, 490 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, afdeling A, voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 491 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 492 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (hoofdstuk VI) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 493 (uitgegeven 19 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 494 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Wet van 4 oktober 1995 tot goedkeuring van de Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen en van de Regeling van 23 december 1994, nr. WDB 94/494M, houdende wijziging van de Regeling buiten toepassing stellen willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Stcrt. 1994, 250)

Staatsblad 1995, 495 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Wet van 4 oktober 1995, houdende intrekking van de Bedrijfsvergunningenwet 1954

Staatsblad 1995, 496 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Besluit van 2 oktober 1995, houdende wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur in verband met de herinrichting van de Algemene Bijstandswet

Staatsblad 1995, 497 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Wet van 4 oktober 1995 tot regeling van een vereenvoudigde administratie van de Grootboekschuld (Wet administratie grootboekschuld)

Staatsblad 1995, 498 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Besluit van 22 september 1995, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994

Staatsblad 1995, 499 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Besluit van 26 september 1995, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel A 8, zevende lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet en in daarmee overeenkomende bepalingen in andere pensioenwetten (Aanpassingsregeling pensioenen 1995)

Staatsblad 1995, 500 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Besluit van 16 oktober 1995, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

Staatsblad 1995, 501 (uitgegeven 2 november 1995)
Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet educatie en beroepsonderwijs)

Staatsblad 1995, 502 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Besluit van 11 oktober 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel K, en VII van de Wet van 10 juli 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen en enige andere wetten in verband met wijziging van de opzet van de inspectie voor het brandweerwezen en regeling van enige andere onderwerpen (Stb. 1995, 431)

Staatsblad 1995, 503 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Besluit van 3 oktober 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel AA, van de Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van lump-sum-bekostiging voor de personeels- en exploitatiekosten van scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede in verband met decentralisatie van de rechtspositieregeling bij die scholen, behoudens een aantal op centraal niveau vast te stellen onderwerpen (regeling lump sum en decentralisatie rechtspositieregeling v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.) (Stb. 1995, 318)

Staatsblad 1995, 504 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Wet van 12 oktober 1995 tot wijziging van de Pachtwet

Staatsblad 1995, 505 (uitgegeven 24 oktober 1995)
Besluit van 12 oktober 1995, houdende de vaststelling van enkele bestanddelen van de beeldenaar van het zilveren tienguldenstuk dat in 1995 wordt uitgegeven ter gelegenheid van het 350ste sterfjaar van Hugo de Groot

Staatsblad 1995, 506 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995, houdende bijzondere bepalingen voor handelsvertegenwoordigers

Staatsblad 1995, 507 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Rijkswet van 4 oktober 1995, houdende goedkeuring van het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat toepasselijk is op trusts en op de erkenning van trusts

Staatsblad 1995, 508 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Wet van 4 oktober 1995, houdende wettelijke bepalingen in verband met de aanvaarding van het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Wet conflictenrecht trusts)

Staatsblad 1995, 509 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Besluit van 26 september 1995, houdende uitvoering van artikel 66 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP (Besluit uitvoering artikel 66 Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)

Staatsblad 1995, 510 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Besluit van 12 oktober 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, III en VII tot en met XI van het Besluit van 18 juli 1995, houdende vaststelling van een nieuw Formatiebesluit voor de scholen voor v.w.o., a.v.o. en v.b.o. en wijziging van het Bekostigingsbesluit W.V.O., het Besluit onderwijsvoorrangsgebieden en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O., in verband met invoering van lumpsumbekostiging, alsmede wijziging van een aantal besluiten in verband met het harmoniseren van de teldata (invoering lumpsumbekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata) (Stb. 1995, 370)

Staatsblad 1995, 511 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Besluit van 13 oktober 1995 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met een nieuwe regeling van de vergoedingen voor plaatsvervangers in de rechterlijke macht

Staatsblad 1995, 512 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Besluit van 13 oktober 1995 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met verhoging van de vergoedingen voor onder meer niet tot de rechterlijke macht behorende leden van gerechten

Staatsblad 1995, 513 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Besluit van 20 oktober 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de hoofdstukken I en III tot en met XIII van de Wet op de openluchtrecreatie

Staatsblad 1995, 514 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Besluit van 20 oktober 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet houdende wijziging van de Pachtwet

Staatsblad 1995, 515 (uitgegeven 27 oktober 1995)
Besluit van 20 oktober 1995, houdende vaststelling van het Pachtnormenbesluit 1995

Staatsblad 1995, 516 (uitgegeven 31 oktober 1995)
Besluit van 4 oktober 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 93/103/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (PbEG L 307) (Stb. 1995, 456)

Staatsblad 1995, 517 (uitgegeven 31 oktober 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 518 (uitgegeven 2 november 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Staatsblad 1995, 519 (uitgegeven 2 november 1995)
Besluit van 11 oktober 1995, houdende regelen met betrekking tot cosmetica (Warenwetbesluit kosmetische produkten)

Staatsblad 1995, 520 (uitgegeven 2 november 1995)
Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Staatsblad 1995, 521 (uitgegeven 2 november 1995)
Besluit van 13 oktober 1995 tot wijziging van het Examenbesluit Wet op de architectentitel

Staatsblad 1995, 522 (uitgegeven 7 november 1995)
Besluit van 3 oktober 1995 tot wijziging van het Besluit registratie geneesmiddelen en het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten (registratie en geneesmiddelenbewaking)

Staatsblad 1995, 523 (uitgegeven 7 november 1995)
Besluit van 26 oktober 1995 tot wijziging van het Kansspelenbesluit

Staatsblad 1995, 524 (uitgegeven 7 november 1995)
Besluit van 26 september 1995, houdende wijziging van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie

Staatsblad 1995, 525 (uitgegeven 9 november 1995)
Wet van 12 oktober 1995, houdende regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (Wet vervoer gevaarlijke stoffen)

Staatsblad 1995, 526 (uitgegeven 9 november 1995)
Besluit van 25 oktober 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 4 september 1995 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering en het Vergoedingenbesluit particulier verzekerden, alsmede enige andere besluiten in verband met onder andere de opneming van farmaceutische hulp, hulpmiddelen, hulp door een audiologisch centrum, erfelijkheidsadvisering en revalidatie in het ziekenfonds- en het standaardpakket (Stb. 1995, 430)

Staatsblad 1995, 527 (uitgegeven 14 november 1995)
Besluit van 30 oktober 1995 tot wijziging van het Besluit locatiegebonden subsidies (uitbreiding met bepalingen inzake de aan provincies toe te kennen budgetten voor locatiegebonden subsidies)

Staatsblad 1995, 528 (uitgegeven 14 november 1995)
Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit KVE 1991 in verband met onder meer harmonisatie van de benoembaarheidsvereisten voor de basiseducatie met de benoembaarheidsvereisten voor het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, het beroepsbegeleidend onderwijs en het vormingswerk voor jeugdigen

Staatsblad 1995, 529 (uitgegeven 14 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de inwerkingtreding van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor het Vorstendom Liechtenstein

Staatsblad 1995, 530 (uitgegeven 14 november 1995)
Besluit van 7 november 1995, houdende wijziging van een aantal in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand genoemde eigen bijdragen

Staatsblad 1995, 531 (uitgegeven 14 november 1995)
Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land (ERMES)

Staatsblad 1995, 532 (uitgegeven 16 november 1995)
Besluit van 25 oktober 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

Staatsblad 1995, 533 (uitgegeven 16 november 1995)
Wet van 2 november 1995, houdende afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996

Staatsblad 1995, 534 (uitgegeven 16 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met dure woonvoorzieningen voor gehandicapten

Staatsblad 1995, 535 (uitgegeven 16 november 1995)
Besluit van 3 oktober 1995, houdende de instelling van een adviescommissie genoemd in artikel 5a, vierde lid, onderdeel b, van het Algemeen militair ambtenarenreglement

Staatsblad 1995, 536 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 4 oktober 1995, houdende wijziging van enige bijlagen bij het Besluit administratieve bepalingen Bopz

Staatsblad 1995, 537 (uitgegeven 16 november 1995)
Besluit van 7 november 1995, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies ter zake van waterschade (Besluit subsidies waterschade 1995)

Staatsblad 1995, 538 (uitgegeven 21 november 1995)
Wet van 2 november 1995, houdende intrekking van de Wet raad van advies bibliotheekwezen en informatieverzorging

Staatsblad 1995, 539 (uitgegeven 21 november 1995)
Wet van 26 oktober 1995, houdende wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met de instelling van een adviesorgaan voor het beleid op het terrein van de cultuur (Raad voor cultuur)

Staatsblad 1995, 540 (uitgegeven 21 november 1995)
Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964

Staatsblad 1995, 541 (uitgegeven 21 november 1995)
Wet van 2 november 1995, houdende wijziging van de Luchtvaartwet

Staatsblad 1995, 542 (uitgegeven 21 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen in verband met aanvulling van de Boeken 3, 6 en 8 van het Burgerlijk Wetboek met regels betreffende de aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen en verontreiniging van lucht, water of bodem

Staatsblad 1995, 543 (uitgegeven 23 november 1995)
Besluit van 3 november 1995, houdende wijziging van het Besluit van 28 mei 1991, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en andere uitkeringsregelingen (Stb. 1991, 331), alsmede van het Besluit van 6 september 1991, houdende wijziging van de Militaire wachtgeldregeling 1961 en de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht 1982 (Stb. 1991, 474), in verband met de verlenging van de werkingsduur van de overgangsuitkering

Staatsblad 1995, 544 (uitgegeven 23 november 1995)
Besluit van 6 november 1995 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel VI, tweede onderscheidenlijk derde lid, van het Besluit van 16 juni 1995 tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO, het Bekostigingsbesluit W.V.O. en het Uitvoeringsbesluit WCBO in verband met nascholing

Staatsblad 1995, 545 (uitgegeven 23 november 1995)
Besluit van 3 november 1995 tot wijziging van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten en het Besluit uitoefening artsenijbereidkunst

Staatsblad 1995, 546 (uitgegeven 23 november 1995)
Besluit van 9 november 1995, houdende intrekking van de Kampeerwet

Staatsblad 1995, 547 (uitgegeven 23 november 1995)
Besluit van 3 november 1995, houdende wijziging van het Besluit van 20 juni 1984, Stb. 1984, 364, in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Staatsblad 1995, 548 (uitgegeven 23 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot wijziging van de Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten (Stb. 1987, 484)

Staatsblad 1995, 549 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 3 oktober 1995, houdende wijziging van het Wegenverkeersreglement

Staatsblad 1995, 550 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Zoetstoffen

Staatsblad 1995, 551 (uitgegeven 29 november 1995)
Besluit van 6 november 1995, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met de keuring (Besluit aanwijzing ambtenaren als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet)

Staatsblad 1995, 552 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 2 november 1995, houdende intrekking van het In- en uitvoerbesluit bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten

Staatsblad 1995, 553 (uitgegeven 28 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot herziening van de douanewetgeving (Douanewet)

Staatsblad 1995, 554 (uitgegeven 28 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot inwerkingtreding van en aanpassing van wetgeving aan de Douanewet (Invoeringswet Douanewet)

Staatsblad 1995, 555 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 14 november 1995, houdende uitvoering van artikel 22, eerste lid, onderdeel e, en 40, eerste en vierde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Besluit solvabiliteitsmarge natura-uitvaartverzekeringsbedrijf)

Staatsblad 1995, 556 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 14 november 1995, houdende uitvoering van de artikelen 38, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 45, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Besluit technische voorzieningen natura-uitvaartverzekeringsbedrijf)

Staatsblad 1995, 557 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 13 november 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L 113) (Stb. 1995, 465)

Staatsblad 1995, 558 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 13 november 1995, houdende regelen inzake de registratie van beoefenaren van beroepen in de individuele gezondheidszorg (Registratiebesluit BIG)

Staatsblad 1995, 559 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 14 november 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, alsmede van het Besluit opleidingseisen verpleegkundige en het Besluit buitenslands gediplomeerde verpleegkundigen

Staatsblad 1995, 560 (uitgegeven 28 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie)

Staatsblad 1995, 561 (uitgegeven 28 november 1995)
Wet van 16 november 1995 tot afschaffing van de legitieme portie van de ascendenten

Staatsblad 1995, 562 (uitgegeven 28 november 1995)
Besluit van 14 november 1995, houdende vaststelling tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit bijdragen maatschappelijke organisaties en milieu

Staatsblad 1995, 563V (verbeterblad; uitgegeven 5 september 1996)
Wet van 29 november 1995 tot goedkeuring van het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens alsmede invoering van een belasting met betrekking tot zware motorrijtuigen (Wet belasting zware motorrijtuigen)

Staatsblad 1995, 563 (uitgegeven 30 november 1995)
Wet van 29 november 1995 tot goedkeuring van het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens alsmede invoering van een belasting met betrekking tot zware motorrijtuigen (Wet belasting zware motorrijtuigen)

Staatsblad 1995, 564V (verbeterblad; uitgegeven 20 februari 1996)
Besluit van 29 november 1995 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

Staatsblad 1995, 564 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 29 november 1995 tot vaststelling van het Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

Staatsblad 1995, 565 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 14 november 1995, houdende wijziging van het Besluit landinrichtingsrente

Staatsblad 1995, 566 (uitgegeven 30 november 1995)
Wet van 16 november 1995 tot wijziging van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen

Staatsblad 1995, 567 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 23 november 1995, houdende regels met betrekking tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater gebruiken van bouwstoffen (Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming)

Staatsblad 1995, 568 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 14 november 1995 tot wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening, het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen, het Besluit regels inrichtingen voor justitiële kinderbescherming en intrekking van het Uitvoeringsbesluit ondertoezichtstelling

Staatsblad 1995, 569 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 17 november 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II van de Wet van 25 maart 1994, Stb. 1994, 267

Staatsblad 1995, 570 (uitgegeven 30 november 1995)
Wet van 2 november 1995 tot wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (herziening aanpassingssysteem wetten voor oorlogsgetroffenen)

Staatsblad 1995, 571 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 3 november 1995, houdende wijziging van enkele formatie- en bekostigingsbesluiten in verband met verstrekking van wachtgeldopslag, herbezetting in verband met uitbreiding van arbeidsduurverkorting en verlof in het kader van bevordering arbeidsparticipatie ouderen

Staatsblad 1995, 572 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 27 november 1995, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 bij de Deltawet grote rivieren (Tweede wijzigingsbesluit Deltawet grote rivieren)

Staatsblad 1995, 573 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 23 november 1995, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen en het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen

Staatsblad 1995, 574 (uitgegeven 5 december 1995)
Wet van 16 november 1995, houdende het opnieuw vaststellen van de Wet toezicht effectenverkeer in verband met de uitvoering van de richtlijn betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten en van de richtlijn betreffende de kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (Wet toezicht effectenverkeer 1995)

Staatsblad 1995, 575 (uitgegeven 5 december 1995)
Wet van 13 november 1995 tot wijziging van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht

Staatsblad 1995, 576 (uitgegeven 5 december 1995)
Wet van 2 november 1995 tot wijziging van artikel 40 van de Wet financiering volksverzekeringen

Staatsblad 1995, 577 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 23 november 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 20 van de Welzijnswet 1994

Staatsblad 1995, 578V (verbeterblad; uitgegeven 16 april 1996)
Besluit van 23 november 1995, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang (Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang)

Staatsblad 1995, 578 (uitgegeven 30 november 1995)
Besluit van 23 november 1995, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang (Tijdelijk besluit kwaliteitsregels kinderopvang)

Staatsblad 1995, 579 (uitgegeven 5 december 1995)
Wet van 16 november 1995 tot herziening van de Wet wapens en munitie

Staatsblad 1995, 580 (uitgegeven 5 december 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 28 november 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet wapens en munitie, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 16 november 1995, Stb. 1995, 579

Staatsblad 1995, 581 (uitgegeven 5 december 1995)
Besluit van 7 november 1995, houdende wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement in verband met het verminderen van het aantal bij koninklijk besluit te nemen bevorderingsbesluiten

Staatsblad 1995, 582 (uitgegeven 5 december 1995)
Wet van 16 november 1995, houdende wijziging van de Natuurschoonwet 1928 en de Gemeentewet (verruiming fiscale faciliteiten ten behoeve van de aanleg van bossen)

Staatsblad 1995, 583 (uitgegeven 5 december 1995)
Besluit van 24 november 1995, houdende instelling van een Voorlopige raad voor de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening (Besluit Voorlopige raad voor de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening)

Staatsblad 1995, 584 (uitgegeven 7 december 1995)
Besluit van 16 november 1995 tot wijziging van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984 (wijziging tijdelijke verfijning laag inkomen)

Staatsblad 1995, 585 (uitgegeven 7 december 1995)
Besluit van 23 november 1995, houdende regeling van de bekostiging van de uitvoering van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad (Bekostigingsbesluit Pensioen- en Uitkeringsraad 1996)

Staatsblad 1995, 586 (uitgegeven 7 december 1995)
Besluit van 7 november 1995, houdende vaststelling van een inkomenstoeslag dienstplichtigen en wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement (Besluit inkomenstoeslag dienstplichtigen)

Staatsblad 1995, 587 (uitgegeven 7 december 1995)
Besluit van 23 november 1995, houdende wijziging van enige besluiten in verband met de aanpassing van salarissen in het kader van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP en de generieke salarisverhoging van 0,5% per 1 januari 1995

Staatsblad 1995, 588 (uitgegeven 7 december 1995)
Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Wet op de accijns, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met het reëel constant houden van de accijns van motorbrandstoffen, de invoering van een fiscaal vertegenwoordiger voor de assurantiebelasting en een aantal technische aanpassingen

Staatsblad 1995, 589 (uitgegeven 7 december 1995)
Besluit van 6 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer, het Uitvoeringsbesluit accijns, het Uitvoeringsbesluit verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten, het Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 en het Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994

Staatsblad 1995, 590 (uitgegeven 12 december 1995)
Wet van 23 november 1995 tot vaststelling van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer

Staatsblad 1995, 591 (uitgegeven 12 december 1995)
Besluit van 27 november 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreden van artikel 4, tweede, derde en vierde lid, van het Besluit stortverbod afvalstoffen

Staatsblad 1995, 592 (uitgegeven 14 december 1995)
Wet van 6 december 1995 tot aanpassing van een aantal wetten aan de Wet houdende nadere regeling van het gezag over en van de omgang met minderjarige kinderen

Staatsblad 1995, 593 (uitgegeven 14 december 1995)
Besluit van 4 december 1995, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet in verband met de afschaffing van de premievrije voet voor het werkgeversdeel voor de procentuele premie van de ziekenfondsverzekering en enige andere wijzigingen

Staatsblad 1995, 594 (uitgegeven 14 december 1995)
Wet van 23 november 1995 tot wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met het aftappen van GSM

Staatsblad 1995, 595 (uitgegeven 14 december 1995)
Besluit van 6 december 1995, houdende vaststelling van het Besluit College van toezicht op de kansspelen

Staatsblad 1995, 596 (uitgegeven 14 december 1995)
Besluit van 6 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 juli 1995, Stb. 1995, 354, tot wijziging van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds (Stb. 1954, 407)

Staatsblad 1995, 597 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 4 december 1995 tot wijziging van enkele bepalingen van de Gevangenismaatregel

Staatsblad 1995, 598 (uitgegeven 19 december 1995)
Wet van 23 november 1995, houdende bepalingen inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenwet)

Staatsblad 1995, 599 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 4 december 1995, houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttijden (Arbeidstijdenbesluit)

Staatsblad 1995, 600 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 4 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit

Staatsblad 1995, 601 (uitgegeven 14 december 1995)
Wet van 6 december 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding

Staatsblad 1995, 602 (uitgegeven 14 december 1995)
Besluit van 8 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 december 1995, houdende wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met de oprichting van het Nederlands instituut voor brandweer en rampenbestrijding (Stb. 1995, 601)

Staatsblad 1995, 603 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 7 december 1995, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Besluit mobiele telecommunicatie GSM in verband met de invoering van het systeem voor een openbare pan-Europese semafoondienst te land (ERMES)

Staatsblad 1995, 604 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 1 december 1995, houdende regels tot verruiming van het begrip passende arbeid voor schoolverlaters en academici (Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici)

Staatsblad 1995, 605 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 29 november 1995, houdende wijziging van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994 in verband met de uitbreiding van de kring van deelnemers en bekrachtiging van besluiten genomen ten behoeve van ambtenaren van politie die een deeltijd-VUT-uitkering ontvangen

Staatsblad 1995, 606 (uitgegeven 19 december 1995)
Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het doen van aangifte op elektronische wijze (elektronische aangifte)

Staatsblad 1995, 607 (uitgegeven 19 december 1995)
Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954

Staatsblad 1995, 608 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 6 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet Bedrijven 1954

Staatsblad 1995, 609 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 6 december 1995, houdende toepassing van de Vestigingswet Bedrijven 1954 (Vestigingsbesluit bedrijven)

Staatsblad 1995, 610 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 6 december 1995 tot uitvoering van de Vestigingswet Bedrijven 1954 (Algemeen uitvoeringsbesluit Vestigingswet Bedrijven 1954)

Staatsblad 1995, 611 (uitgegeven 19 december 1995)
Besluit van 4 december 1995, houdende vaststelling van eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne (Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en Horecawet)

Staatsblad 1995, 612 (uitgegeven 21 december 1995)
Wet van 30 november 1995 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met de invoering van de wettelijke verplichting tot het vaststellen van een directiestatuut omtrent de uitoefening van taken en bevoegdheden door de schoolleiding (verplichting vaststellen directiestatuut)

Staatsblad 1995, 613 (uitgegeven 21 december 1995)
Besluit van 12 december 1995 tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen en het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Staatsblad 1995, 614 (uitgegeven 21 december 1995)
Besluit van 12 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van het Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming

Staatsblad 1995, 615 (uitgegeven 21 december 1995)
Besluit van 8 december 1995 tot intrekking van het Besluit U.A.-geneesmiddelen en tot wijziging van het Reclamebesluit geneesmiddelen

Staatsblad 1995, 616 (uitgegeven 21 december 1995)
Wet van 16 november 1995, houdende wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met sociale vernieuwing (Regeling samenwerking sociale vernieuwing onderwijs)

Staatsblad 1995, 617 (uitgegeven 21 december 1995)
Besluit van 11 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel IV van de Wet van 16 november 1995, houdende wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met sociale vernieuwing (Regeling samenwerking sociale vernieuwing)

Staatsblad 1995, 618V (verbeterblad; uitgegeven 16 april 1996)
Besluit van 14 december 1995, houdende voorlopige regeling van de instelling van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Voorlopige regeling Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba)

Staatsblad 1995, 618 (uitgegeven 21 december 1995)
Besluit van 14 december 1995, houdende voorlopige regeling van de instelling van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Voorlopige regeling Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba)

Staatsblad 1995, 619 (uitgegeven 21 december 1995)
Besluit van 8 december 1995, houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds (doeluitkering aan provincies en andere wijzigingen)

Staatsblad 1995, 620 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 14 december 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (provinciale toets toewijzingscriteria voor woonruimte veilig stellen)

Staatsblad 1995, 621 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 19 december 1995 tot wijziging van het Besluit van 18 januari 1971, Stb. 1971, 27 (vaststelling wettelijke rente)

Staatsblad 1995, 622 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 12 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 3 oktober 1995 houdende wijziging van het Wegenverkeersreglement

Staatsblad 1995, 623 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 8 december 1995, houdende uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, onderdeel b en c, 5, eerste lid, tweede volzin, 7, vierde lid, 11, eerste lid, en 17, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Besluit toezicht effectenverkeer 1995)

Staatsblad 1995, 624 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 8 december 1995, houdende uitvoering van artikel 40, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Delegatiebesluit Wet toezicht effectenverkeer 1995)

Staatsblad 1995, 625 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 12 december 1995, houdende wijziging Besluit vergoedingen luchtverkeersbeveiliging

Staatsblad 1995, 626 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 13 december 1995, houdende wijziging van het Tijdelijk subsidiebesluit verslavingsbeleid

Staatsblad 1995, 627 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 13 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II en III van het Besluit van 30 oktober 1995 tot wijziging van het Besluit locatiegebonden subsidies (Stb. 1995, 527)

Staatsblad 1995, 628 (uitgegeven 27 december 1995)
Beschikking van de Minister van Justitie van 18 december 1995, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit locatiegebonden subsidies, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 30 oktober 1995, Stb. 1995, 527

Staatsblad 1995, 629 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 14 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 10 juli 1995 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening

Staatsblad 1995, 630 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 14 december 1995, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing categorieën instellingen of instanties die voor erkenning in aanmerking komen

Staatsblad 1995, 631 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 14 december 1995, houdende wijziging van het Besluit gegevensverstrekking jeugdhulpverlening

Staatsblad 1995, 632 (uitgegeven 27 december 1995)
Besluit van 14 december 1995, houdende wijziging van het Besluit kwaliteitsregels jeugdhulpverlening en het Besluit tijdelijke regeling bekostiging jeugdhulpverlening in verband met het niet meer in de wet aangemerkt zijn van erkende plaatsende instanties en gezinsvoogdij-instellingen als voorziening van pleegzorg

Staatsblad 1995, 633 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke genotsrechten op zaken en op rechten die niet op zaken betrekking hebben), alsmede van de loonbelasting (aanpassing regime werknemersspaarregelingen)

Staatsblad 1995, 634 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 15 december 1995 tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet op belastingen van rechtsverkeer (wijziging van enige fiscale wetten in het kader van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf)

Staatsblad 1995, 635 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 15 december 1995, houdende vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Staatsblad 1995, 636V (verbeterblad; uitgegeven 20 februari 1996)
Wet van 21 december 1995, houdende wijziging van de Destructiewet

Staatsblad 1995, 636 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 21 december 1995, houdende wijziging van de Destructiewet

Staatsblad 1995, 637 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Wet Infrastructuurfonds en de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (herziening van de voeding van het Infrastructuurfonds)

Staatsblad 1995, 638 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet (invoering partnerpensioen), alsmede van de Uitkeringswet gewezen militairen (rechtspositionele erkenning van andere relatievormen dan het huwelijk)

Staatsblad 1995, 639 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 21 december 1995, houdende privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Wet privatisering ABP)

Staatsblad 1995, 640 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot vaststelling van een kader voor regeling van rechten en verplichtingen van overheidspersoneel, onderwijspersoneel en daarmee gelijk te stellen personeel ter zake van vrijwillig vervroegd uittreden (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel)

Staatsblad 1995, 641 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 21 december 1995, houdende regels met betrekking tot de oprichting van de Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs (Wet Stichting USZO)

Staatsblad 1995, 642 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 1996)

Staatsblad 1995, 643 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 14 november 1995, houdende uitvoering van de artikelen 33, vijfde lid, 39, tweede lid, en 46, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf)

Staatsblad 1995, 644 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 14 december 1995 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 ter uitvoering van de Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels

Staatsblad 1995, 645 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 15 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 14 december 1995 tot wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 ter uitvoering van de Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels

Staatsblad 1995, 646 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 14 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 en het Delegatiebesluit Wet toezicht effectenverkeer 1995

Staatsblad 1995, 647 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 15 december 1995, houdende de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet vrachtverdeling Noord-Zuid-vervoer

Staatsblad 1995, 648 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 november 1995, houdende wijziging van het Besluit uitvoer dieren en produkten van dierlijke oorsprong

Staatsblad 1995, 649 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 12 december 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit 30%-korting mestproduktierechten voor varkens en kippen

Staatsblad 1995, 650 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 14 december 1995, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid

Staatsblad 1995, 651 (uitgegeven 27 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de voorstellen van wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de Richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290) en in verband met de Richtlijn van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom

Staatsblad 1995, 652 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de Richtlijn nr. 93/98/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993, betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten (PbEG L 290)

Staatsblad 1995, 653 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten in verband met de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 november 1992, PbEG 1992, L 346/61 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom

Staatsblad 1995, 654 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 12 december 1995, houdende wijziging van het Besluit homeopatische farmaceutische produkten

Staatsblad 1995, 655 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 8 december 1995 tot wijziging van het Inkomensbesluit Toeslagenwet, het Inkomensbesluit Ioaw, het Inkomensbesluit Ioaz en het Bijstandsbesluit landelijke normering

Staatsblad 1995, 656 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 12 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 1 november 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit KVE 1991 in verband met onder meer harmonisatie van de benoembaarheidsvereisten voor de basiseducatie met de benoembaarheidsvereisten voor het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, het beroepsbegeleidend onderwijs en het vormingswerk voor jeugdigen (Stb. 1995, 528)

Staatsblad 1995, 657 (uitgegeven 29 december 1995)
Besluit van 25 oktober 1995, houdende regels betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten (Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995)

Staatsblad 1995, 658 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 7 december 1995, houdende aanwijzing van de eenmalige uitkering aan het provinciepersoneel in 1994 en 1995 als inkomsten die niet zijn ambtelijk inkomen in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet

Staatsblad 1995, 659 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 18 december 1995 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken

Staatsblad 1995, 660 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 18 december 1995 tot wijziging van de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990 (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)

Staatsblad 1995, 661 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 15 december 1995 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn-btw

Staatsblad 1995, 662 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 13 december 1995 tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

Staatsblad 1995, 663 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 13 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

Staatsblad 1995, 664 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 13 december 1995 tot wijziging van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting in verband met de invoering van een regulerende energiebelasting

Staatsblad 1995, 665 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 8 december 1995, houdende bijzondere regelen inzake de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf van vut-gerechtigden (Besluit bijzondere regelen anticumulatie vut-uitkering)

Staatsblad 1995, 666 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet belasting- en premiefaciliteit voor de zeevaart 1995 (wijziging van enige belastingwetten in het belang van de zeescheepvaart)

Staatsblad 1995, 667 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Staatsblad 1995, 668 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 14 december 1995, houdende aanpassing van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie, met bijlagen 1, 2 en 3, alsmede wijziging van de Rijksoctrooiwet

Staatsblad 1995, 669 (uitgegeven december 1995)
Wet van 13 december 1995 tot wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van het Besluit van het gemengd comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging van Protocol 47 en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst (EER-Uitvoeringswet II)

Staatsblad 1995, 670 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 13 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 december 1995, houdende wijziging van een aantal wetten met het oog op de uitvoering van het Besluit van het gemengd comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging van Protocol 47 en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst (EER-Uitvoeringswet II) (Stb. 1995, 669)

Staatsblad 1995, 671 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 (Archiefbesluit 1995)

Staatsblad 1995, 672 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 15 december 1995, houdende een tijdelijke regeling omtrent de opleiding tot en het verkrijgen van diploma's in de archivistiek (Tijdelijk besluit opleidingen en diploma's archivistiek)

Staatsblad 1995, 673 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 18 december 1995, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van het Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 7/94 van 21 maart 1994 tot wijziging van Protocol 47 en sommige bijlagen bij de EER-Overeenkomst

Staatsblad 1995, 674 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Registratiewet 1970

Staatsblad 1995, 675 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 19 december 1995, houdende wijziging van het Besluit kwaliteitsregels en taken voogdij- en gezinsvoogdij-instellingen

Staatsblad 1995, 676 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 14 december 1995, houdende nieuwe bepalingen voor een tegemoetkoming in de studiekosten (Wet tegemoetkoming studiekosten)

Staatsblad 1995, 677 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 18 december 1995 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding wat de academische ziekenhuizen betreft van enige onderdelen van artikel I en van artikel II van de Wet van 21 december 1994, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van regelgeving op arbeidsvoorwaardelijk terrein (Stb. 1994, 942)

Staatsblad 1995, 678 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 19 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 16 oktober 1995, houdende wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Stb. 1995, 500)

Staatsblad 1995, 679 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995 tot nadere vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk XXII van de Wet van 9 december 1993 tot aanwijzing van documenten dienende ter vaststelling van de identiteit van personen alsmede van enige gevallen waarin de identiteit van personen aan de hand van deze documenten kan worden vastgesteld (Wet op de identificatieplicht)

Staatsblad 1995, 680 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995 tot wijziging van het Transactiebesluit 1994

Staatsblad 1995, 681 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen

Staatsblad 1995, 682 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 20 december 1995 tot invoeging van een nieuw artikel 3b van de Ziekenfondswet

Staatsblad 1995, 683 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 20 december 1995, houdende vaststelling van de verdeling van de procentuele ziekenfondspremie over werkgever en werknemer (Besluit verdeling procentuele ziekenfondspremie 1996)

Staatsblad 1995, 684 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Ziekenfondswet ter vereenvoudiging van de identificatie van verzekerden door het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer in de verzekerdenadministratie van de ziekenfondsverzekering, alsmede om enige andere wijzigingen in die wet aan te brengen en wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter bevordering van een gelijkvormige redactie van de informatiebepalingen van de sociale ziektekostenverzekeringen (Wet sociaal-fiscaal nummer Ziekenfondswet)

Staatsblad 1995, 685 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 20 december 1995 tot regeling van tijdelijke bijdragen aan havenbedrijven voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens)

Staatsblad 1995, 686 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Coördinatiewet sociale verzekering en de Werkloosheidswet (franchise Werkloosheidswet)

Staatsblad 1995, 687 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 20 december 1995, houdende inwerkingtreding van een artikel van de Wet van 22 december 1994, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en enkele andere wetten (aanscherping referte-eisen WW) (Stb. 1994, 955)

Staatsblad 1995, 688 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 20 december 1995 tot wijziging van het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen

Staatsblad 1995, 689 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 20 december 1995, houdende inwerkingtreding van de Wet afschaffing malus en bevordering reïntegratie

Staatsblad 1995, 690 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet)

Staatsblad 1995, 691 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)

Staatsblad 1995, 692 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995 houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen

Staatsblad 1995, 693 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995 tot vaststelling van de overhevelingstoeslag 1996

Staatsblad 1995, 694 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995, houdende wijziging van onder meer het Bekostigingsbesluit WHW in verband met onder meer aanpassing van de onderwijsvraagfactor voor het h.b.o. en wijziging van de teldata voor het h.b.o. en w.o.

Staatsblad 1995, 695 (uitgegeven 28 december 1995)
Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met uitbreiding van de personele werkingssfeer van de Ziekenfondswet met een bepaalde categorie van AOW-gerechtigden alsmede de samenstelling van de Ziekenfondsraad

Staatsblad 1995, 696 (uitgegeven 29 december 1995)
Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten

Staatsblad 1995, 697 (uitgegeven 29 december 1995)
Besluit van 22 december1995, houdende afwijking van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen voor het jaar 1996

Staatsblad 1995, 698 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 21 december 1995 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 12 april 1995 tot wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten inzake de bewaring en de teruggave van in beslag genomen voorwerpen (Stb. 1995, 254)

Staatsblad 1995, 699 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 27 december 1995, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur tot uitvoering van de artikelen 117, eerste tot en met derde lid, en 118 van het Wetboek van Strafvordering betreffende de bewaring van in beslag genomen voorwerpen (Besluit in beslag genomen voorwerpen)

Staatsblad 1995, 700 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met de totstandkoming van de Tweede Vereenvoudigingsrichtlijn-btw

Staatsblad 1995, 701 (uitgegeven 29 december 1995)
Besluit van 22 december 1995 tot wijziging van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering

Staatsblad 1995, 702 (uitgegeven 29 december 1995)
Besluit van 22 december 1995, houdende wijziging van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering en enige daarmee verband houdende wijzigingen van andere besluiten

Staatsblad 1995, 703 (uitgegeven 29 december 1995)
Besluit van 21 december 1995, houdende vaststelling van het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel en wijziging van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Kaderbesluit rechtspositie HBO, het Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en het Besluit werkloosheid onderwijs en onderzoekpersoneel

Staatsblad 1995, 704 (uitgegeven 29 december 1995)
Wet van 20 december 1995 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten (salariswijziging per 1 januari 1995)

Staatsblad 1995, 705 (uitgegeven 29 december 1995)
Besluit van 22 december 1995, houdende vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van het Besluit van 23 november 1995, houdende wijziging van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen en het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen (Stb. 1995, 573)

Staatsblad 1995, 706 (uitgegeven 28 december 1995)
Besluit van 28 december 1995 tot wijziging van het Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit