Staatsblad 1996, 1 (uitgegeven 9 januari 1996)
Besluit van 19 december 1995, houdende vaststelling van de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk

Staatsblad 1996, 2 (uitgegeven 9 januari 1996)
Besluit van 19 december 1995, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enige andere rechtspositionele regelingen in verband met de invoering van de WAO-conforme uitkering

Staatsblad 1996, 3 (uitgegeven 9 januari 1996)
Besluit van 1 december 1995 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning

Staatsblad 1996, 4 (uitgegeven 9 januari 1996)
Besluit van 20 december 1995, houdende wijziging van het Rijkswachtgeldbesluit 1959 en de Uitkeringsregeling 1966

Staatsblad 1996, 5 (uitgegeven 9 januari 1996)
Besluit van 4 december 1995, houdende regels inzake de verstrekking van administratieve gegevens ten behoeve van de heffing en de invordering van waterschapsbelastingen (Besluit administratieve verplichtingen waterschapsbelastingen)

Staatsblad 1996, 6 (uitgegeven 9 januari 1996)
Besluit van 18 december 1995, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit verplicht-verzekerden Ziekenfondswet in verband met de invoering van de Wet privatisering ABP (invoering WAO-conforme regeling)

Staatsblad 1996, 7 (uitgegeven 9 januari 1996)
Besluit van 24 november 1995, houdende instelling van een Voorlopige raad voor maatschappelijke ontwikkeling (Besluit Voorlopige raad voor maatschappelijke ontwikkeling)

Staatsblad 1996, 8 (uitgegeven 9 januari 1996)
Wet van 21 december 1995, houdende algemene regels ter verzekering van de beveiliging door waterkeringen tegen overstromingen door het buitenwater en regeling van enkele daarmee verband houdende aangelegenheden (Wet op de waterkering)

Staatsblad 1996, 9 (uitgegeven 11 januari 1996)
Wet van 15 december 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996

Staatsblad 1996, 10 (uitgegeven 11 januari 1996)
Wet van 15 december 1995, houdende vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996

Staatsblad 1996, 11 (uitgegeven 11 januari 1996)
Besluit van 7 december 1995, houdende bepalingen betreffende de toepasselijkheid van bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet gegeven regels op oorlogsschepen (Besluit uitzonderingen oorlogsschepen Scheepvaartverkeerswet)

Staatsblad 1996, 12 (uitgegeven 11 januari 1996)
Wet van 14 december 1995 tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (wijziging bepaling tegemoetkoming ziektekosten)

Staatsblad 1996, 13 (uitgegeven 11 januari 1996)
Beschikking van de Minister van Justitie van 8 januari 1996, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 14 december 1995, Stb. 1996, 12

Staatsblad 1996, 14 (uitgegeven 11 januari 1996)
Beschikking van de Minister van Justitie van 8 januari 1996, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit homeopatische farmaceutische produkten, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 12 december 1995, Stb. 1995, 654

Staatsblad 1996, 15 (uitgegeven 11 januari 1996)
Wet van 6 december 1995 tot wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening en het Wetboek van Strafrecht in verband met hulpverlening aan weggelopen minderjarigen

Staatsblad 1996, 16 (uitgegeven 11 januari 1996)
Besluit van 15 december 1995, houdende intrekking van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie

Staatsblad 1996, 17 (uitgegeven 11 januari 1996)
Besluit van 19 december 1995 tot wijziging van de Regeling Toezicht Luchtvaart (implementatie EG-verordening inzake JAA-regelingen)

Staatsblad 1996, 18 (uitgegeven 11 januari 1996)
Besluit van 21 december 1995 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet van 4 oktober 1995, houdende wettelijke bepalingen in verband met de aanvaarding van het op 1 juli 1985 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op trusts en inzake de erkenning van trusts (Wet conflictenrecht trusts) (Stb. 1995, 508)

Staatsblad 1996, 19 (uitgegeven 11 januari 1996)
Besluit van 19 december 1995, houdende wijziging van het Voertuigreglement

Staatsblad 1996, 20 (uitgegeven 11 januari 1996)
Besluit van 8 januari 1996, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de waterkering

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.