Staatscourant 1998, 3, pag. 4 (rectificatie; uitgegeven 7 januari 1998)
Rectificatie wijziging Regeling vaststelling grondslagen Ioaw, Regeling vaststelling grondslagen Ioaz en Inkomensbesluit Ioaw per 1 januari 1998 (Stcrt. 1997, 244)

Staatscourant 1998, 11, pag. 11 (uitgegeven 19 januari 1998)
Besluit vaststelling fictieve opzeggingstermijn Werkloosheidswet

Staatscourant 1998, 11, pag. 11 (uitgegeven 19 januari 1998)
Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad

Staatscourant 1998, 13, pag. 10 (uitgegeven 21 januari 1998)
Wijziging Regeling hulpmiddelen 1996

Staatscourant 1998, 16, pag. 10 (rectificatie; uitgegeven 26 januari 1998)
Rectificatie Besluit boete ZW/WAO werkgevers (Stcrt. 1997, 246)

Staatscourant 1998, 22, pag. 5 (uitgegeven 3 februari 1998)
Besluit sollicitatieplicht werknemers WW

Staatscourant 1998, 22, pag. 7 (uitgegeven 3 februari 1998)
Regeling samenloop kinderbijslag op grond van de Algemene Kinderbijslagwet met buitenlandse kinderbijslag of kinderbijslag op grond van een regeling van een volkenrechtelijke organisatie

Staatscourant 1998, 23, pag. 12 (uitgegeven 4 februari 1998)
Richtlijnen Lisv bij uitvoering beleid

Staatscourant 1998, 24, pag. 12 (herplaatsing; uitgegeven 5 februari 1998)
Herplaatsing wijziging Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996 (Stcrt. 1997, 248)

Staatscourant 1998, 30, pag. 7 (uitgegeven 13 februari 1998)
Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten

Staatscourant 1998, 35, pag. 8 (rectificatie; uitgegeven 20 februari 1998)
Rectificatie wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten (Stcrt. 1998, 30)

Staatscourant 1998, 43, pag. 12 (uitgegeven 11 maart 1998)
Regeling vrijwillige WAO-verzekering voor groepen gewezen AAW-verzekerden en vrijwillig WW-verzekerden

Staatscourant 1998, 48, pag. 5 (uitgegeven 11 maart 1998)
Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden

Staatscourant 1998, 51, pag. 7 (uitgegeven 16 maart 1998)
Besluit datumbeleid indelingen

Staatscourant 1998, 51, pag. 9 (uitgegeven 16 maart 1998)
Wijziging bijlagen Regeling schoonmaakdiensten particulieren

Staatscourant 1998, 53, pag. 15 (uitgegeven 18 maart 1998)
Wijziging Regeling inkomen kinderbijslag 1997

Staatscourant 1998, 53, pag. 16 (uitgegeven 18 maart 1998)
Regeling gebruikelijke vakantieduur Abw

Staatscourant 1998, 54, pag. 9 (uitgegeven 19 maart 1998)
Wijziging Regeling vrijstelling verplichtingen Abw en Regeling vrijstelling verplichtingen Ioaw en Ioaz

Staatscourant 1998, 57, pag. 4 (rectificatie; uitgegeven 24 maart 1998)
Rectificatie Besluit betaling zonder machtiging aan de Ziekenfondsraad (Stcrt. 1998, 11)

Staatscourant 1998, 58, pag. 12 (uitgegeven 25 maart 1998)
Besluit bevoegde uitvoeringsinstelling Wajong-uitkeringen

Staatscourant 1998, 58, pag. 12 (uitgegeven 25 maart 1998)
Wijziging Ziekengeldreglement 1997

Staatscourant 1998, 60, pag. 9 (uitgegeven 27 maart 1998)
Wijziging bedragen Ioaw en Ioaz per 1 april 1998

Staatscourant 1998, 60, pag. 9 (uitgegeven 27 maart 1998)
Wijziging Regeling vaststelling grondslagen Ioaw, Regeling vaststelling grondslagen Ioaz en Inkomensbesluit Ioaw per 1 april 1998

Staatscourant 1998, 60, pag. 13 (uitgegeven 27 maart 1998)
Wijziging bedragen Abw per 1 april 1998

Staatscourant 1998, 61, pag. 7 (uitgegeven 30 maart 1998)
Vaststelling bedragen ouderdomspensioen en vakantie-uitkering AOW per 1 april 1998 onderscheidenlijk 1 mei 1998

Staatscourant 1998, 61, pag. 10 (uitgegeven 30 maart 1998)
Financieringsregeling Algemene Kinderbijslagwet

Staatscourant 1998, 61, pag. 10 (uitgegeven 30 maart 1998)
Financieringsregeling Toeslagenwet

Staatscourant 1998, 61, pag. 11 (uitgegeven 30 maart 1998)
Financieringsregeling Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Staatscourant 1998, 64, pag. 8 (rectificatie; uitgegeven 2 april 1998)
Rectificatie wijziging Regeling vaststelling grondslagen Ioaw, Regeling vaststelling grondslagen Ioaz en Inkomensbesluit Ioaw per 1 april 1998 (Stcrt. 1998, 60)

Staatscourant 1998, 67, pag. 10 (uitgegeven 7 april 1998)
Wijziging bedragen Regeling uitvoerings- en onderzoekskosten zelfstandigen

Staatscourant 1998, 70, pag. 19 (uitgegeven 14 april 1998)
Besluit kostenvergoedingen arbeidsongeschiktheidswetten

Staatscourant 1998, 73, pag. 10 (uitgegeven 17 april 1998)
Wijziging ministeriële regelingen in verband met intrekking Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en inwerkingtreding Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Staatscourant 1998, 75, pag. 15 (uitgegeven 21 april 1998)
Wijziging Besluit minimumeisen reïntegratieplan 1997

Staatscourant 1998, 76, pag. 8 (uitgegeven 22 april 1998)
Wijziging Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996

Staatscourant 1998, 80, pag. 8 (uitgegeven 28 april 1998)
Wijziging Regeling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Staatscourant 1998, 80, pag. 8 (uitgegeven 28 april 1998)
Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de uitvoering van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

Staatscourant 1998, 83, pag. 6 (uitgegeven 4 mei 1998)
Wijziging bedragen Bijdragebesluit zorg en Bijdrageregeling zorg per 1 juli 1998

Staatscourant 1998, 84, pag. 23 (uitgegeven 6 mei 1998)
Besluit oriëntatieperiode en de WW

Staatscourant 1998, 87, pag. 18 (uitgegeven 11 mei 1998)
Controlevoorschriften Toeslagenwet

Staatscourant 1998, 89, pag. 6 (uitgegeven 13 mei 1998)
Wijziging Besluit herziening en intrekking uitkeringen

Staatscourant 1998, 89, pag. 6 (uitgegeven 13 mei 1998)
Beleidsregel afbakening maatregel en boete

Staatscourant 1998, 89, pag. 7 (uitgegeven 13 mei 1998)
Beleidsregel zwijgrecht

Staatscourant 1998, 93, pag. 20 (uitgegeven 19 mei 1998)
Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik

Staatscourant 1998, 96, pag. 6 (uitgegeven 26 mei 1998)
Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 1998

Staatscourant 1998, 98, pag. 10 (uitgegeven 28 mei 1998)
Wijziging Samenwerkingsregeling SWI

Staatscourant 1998, 105, pag. 8 (uitgegeven 9 juni 1998)
Regeling eenmalige uitkering invoeringskosten Wik

Staatscourant 1998, 107, pag. 11 (uitgegeven 11 juni 1998)
Wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 en Regeling farmaceutische hulp 1996

Staatscourant 1998, 111, pag. 11 (uitgegeven 17 juni 1998)
Regeling fondsbelasting Wet Rea

Staatscourant 1998, 113, pag. 10 (uitgegeven 19 juni 1998)
Uitvoeringsregeling inlenersaansprakelijkheid

Staatscourant 1998, 118, pag. 8 (uitgegeven 26 juni 1998)
Vaststelling bedragen ouderdomspensioen en vakantie-uitkering AOW per 1 juli 1998

Staatscourant 1998, 119, pag. 7 (uitgegeven 29 juni 1998)
Wijziging Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden

Staatscourant 1998, 119, pag. 12 (uitgegeven 29 juni 1998)
Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Staatscourant 1998, 119, pag. 12 (uitgegeven 29 juni 1998)
Wijziging bedragen Abw per 1 juli 1998

Staatscourant 1998, 120, pag. 18 (uitgegeven 30 juni 1998)
Wijziging Inkomensbesluit AOW 1996 in verband met de Wet financiering loopbaanonderbreking

Staatscourant 1998, 122, pag. 9 (uitgegeven 2 juli 1998)
Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten

Staatscourant 1998, 122, pag. 13 (uitgegeven 2 juli 1998)
Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie werknemersverzekeringen

Staatscourant 1998, 125, pag. 8 (uitgegeven 7 juli 1998)
Wijziging Regeling schoonmaakdiensten particulieren

Staatscourant 1998, 126, pag. 9 (uitgegeven 8 juli 1998)
Wijziging Regeling vaststelling grondslagen Ioaw, Regeling vaststelling grondslagen Ioaz en Inkomensbesluit Ioaw per 1 juli 1998

Staatscourant 1998, 126, pag. 9 (uitgegeven 8 juli 1998)
Wijziging bedragen Ioaw en Ioaz per 1 juli 1998

Staatscourant 1998, 126, pag. 16 (uitgegeven 8 juli 1998)
Wijziging Boetebesluit AOW, Boetebesluit Anw, Boetebesluit AKW en Besluit invordering boeten en onverschuldigd betaalde bedragen AOW, Anw en AKW

Staatscourant 1998, 130, pag. 22 (rectificatie; uitgegeven 14 juli 1998)
Rectificatie wijziging Regeling schoonmaakdiensten particulieren (Stcrt. 1998, 125)

Staatscourant 1998, 133, pag. 8 (uitgegeven 17 juli 1998)
Regeling op grond van Besluit ex artikel 66a Anw

Staatscourant 1998, 137, pag. 18 (uitgegeven 23 juli 1998)
Wijziging Regeling inzake financiële tegemoetkomingen en eigen bijdragen Wvg

Staatscourant 1998, 138, pag. 11 (uitgegeven 24 juli 1998)
Regeling forfaitaire bedragen onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 1998

Staatscourant 1998, 140, pag. 4 (uitgegeven 28 juli 1998)
Besluit buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid (WAO, WAZ en Wajong)

Staatscourant 1998, 140, pag. 14 (uitgegeven 28 juli 1998)
Wijziging Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996

Staatscourant 1998, 156, pag. 10 (uitgegeven 19 augustus 1998)
Tijdelijke regeling bekostiging welzijnscomponent inburgering nieuwkomers

Staatscourant 1998, 161, pag. 4 (uitgegeven 26 augustus 1998)
Besluit premieplichtig loon buitenlandse werkgever

Staatscourant 1998, 161, pag. 4 (uitgegeven 26 augustus 1998)
Besluit niet-betaalde werkzaamheden WW-gerechtigden

Staatscourant 1998, 161, pag. 7 (uitgegeven 26 augustus 1998)
Regeling voortzetting leefvervoersvoorzieningen buitenland AAW

Staatscourant 1998, 161, pag. 7 (uitgegeven 26 augustus 1998)
Wijziging Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

Staatscourant 1998, 161, pag. 8 (uitgegeven 26 augustus 1998)
Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen Rea

Staatscourant 1998, 166, pag. 7 (uitgegeven 2 september 1998)
Financieringsregeling Wet financiering loopbaanonderbreking

Staatscourant 1998, 166, pag. 13 (uitgegeven 2 september 1998)
Wijziging subsidiebedragen Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1998

Staatscourant 1998, 174, pag. 6 (uitgegeven 14 september 1998)
Regeling informatie Wik

Staatscourant 1998, 179, pag. 6 (herplaatsing; uitgegeven 21 september 1998)
Herplaatsing wijziging Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen (Stcrt. 1998, 161)

Staatscourant 1998, 181, pag. 8 (uitgegeven 23 september 1998)
Wijziging Dagloonregelen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, Algemene dagloonregelen Ziektewet en Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

Staatscourant 1998, 183, pag. 7 (uitgegeven 25 september 1998)
Regeling overzicht Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse opleidingen en diplomavergelijking Nederlandse nieuwkomers

Staatscourant 1998, 185, pag. 5 (uitgegeven 29 september 1998)
Regeling klokuren 1998

Staatscourant 1998, 185, pag. 6 (uitgegeven 29 september 1998)
Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Staatscourant 1998, 185, pag. 6 (uitgegeven 29 september 1998)
Regeling aanwijzing nieuwkomers wegens verblijf voor een tijdelijk doel

Staatscourant 1998, 185, pag. 6 (uitgegeven 29 september 1998)
Regeling vaststelling modelformulier aanmelding voor inburgeringsonderzoek

Staatscourant 1998, 189, pag. 8 (uitgegeven 5 oktober 1998)
Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden in verband met de bedragen voor het jaar 1999

Staatscourant 1998, 190, pag. 8 (uitgegeven 6 oktober 1998)
Wijziging Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening

Staatscourant 1998, 190, pag. 8 (uitgegeven 6 oktober 1998)
Wijziging Regeling financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening in verband met de voor het subsidiejaar 1999 geldende factoren

Staatscourant 1998, 192, pag. 10 (uitgegeven 8 oktober 1998)
Besluit kostenvergoedingen Werkloosheidswet

Staatscourant 1998, 196, pag. 8 (uitgegeven 14 oktober 1998)
Aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 199, pag. 8 (uitgegeven 19 oktober 1998)
Wijziging Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Wik

Staatscourant 1998, 203, pag. 11 (uitgegeven 23 oktober 1998)
Wijziging richtlijnen Abw/Ioaw/Ioaz/Wik-statistiek

Staatscourant 1998, 205, pag. 8 (uitgegeven 27 oktober 1998)
Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

Staatscourant 1998, 207, pag. 11 (uitgegeven 29 oktober 1998)
Vaststelling loongrens verplichte ziekenfondsverzekering per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 207, pag. 11 (uitgegeven 29 oktober 1998)
Vaststelling maximumpremiedagloon verplichte ziekenfondsverzekering per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 207, pag. 11 (uitgegeven 29 oktober 1998)
Vaststelling inkomensgrens verplichte ziekenfondsverzekering AOW-gerechtigden per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 207, pag. 14 (uitgegeven 29 oktober 1998)
Correctie van de wijziging van de Regeling financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening van 30 september 1998, Stcrt. 190, 26 oktober 1998/AM/RAW/98/31281, Directie Arbeidsmarkt

Staatscourant 1998, 217, pag. 9 (uitgegeven 12 november 1998)
Besluit loondispensatie Wet Rea

Staatscourant 1998, 218, pag. 8 (uitgegeven 13 november 1998)
Wijziging bedragen Bijdragebesluit zorg en Bijdrageregeling zorg per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 223, pag. 8 (uitgegeven 20 november 1998)
Besluit Wet flexibiliteit en zekerheid en recht op WW

Staatscourant 1998, 224, pag. 7 (uitgegeven 23 november 1998)
Wijziging Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomsten uit arbeid

Staatscourant 1998, 228, pag. 4 (uitgegeven 27 november 1998)
Besluit ongeschiktheid bij of kort na aanvang verzekering Ziektewet

Staatscourant 1998, 228, pag. 4 (uitgegeven 27 november 1998)
Besluit inzake beleid opleiding en scholing WW

Staatscourant 1998, 233, pag. 16 (uitgegeven 4 december 1998)
Wijziging Uitvoeringsregeling inkoop arbeidsvoorziening door gemeenten

Staatscourant 1998, 233, pag. 17 (uitgegeven 4 december 1998)
Wijziging Regeling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Staatscourant 1998, 233, pag. 18 (uitgegeven 4 december 1998)
Wijziging Regeling hulpmiddelen 1996

Staatscourant 1998, 235, pag. 9 (rectificatie; uitgegeven 8 december 1998)
Rectificatie wijziging Regeling hulpmiddelen 1996 (Stcrt. 1998, 233)

Staatscourant 1998, 236, pag. 5 (uitgegeven 9 december 1998)
Besluit voorschotverstrekking WW 1999

Staatscourant 1998, 236, pag. 5 (uitgegeven 9 december 1998)
Besluit einde wachttijd en uitlooptermijn WAO, WAZ en Wajong 1999

Staatscourant 1998, 237, pag. 7 (uitgegeven 10 december 1998)
Besluit samenloop WAO en WAZ

Staatscourant 1998, 237, pag. 7 (uitgegeven 10 december 1998)
Besluit betaaltermijnen WW uitkering

Staatscourant 1998, 238, pag. 11 (uitgegeven 11 december 1998)
Wijziging Nadere regels maximumdagloon en franchises WW in verband met maximering in geval van samenloop van een uitkering op grond van de WAO met een vervolguitkering of een kortdurende uitkering op grond van de WW

Staatscourant 1998, 238, pag. 12 (uitgegeven 11 december 1998)
Wijziging Regeling aanwijzing als werkgever en uitzondering verzekeringsplicht werknemersverzekeringen

Staatscourant 1998, 238, pag. 12 (uitgegeven 11 december 1998)
Ontslagbesluit

Staatscourant 1998, 242, pag. 10 (uitgegeven 17 december 1998)
Wijziging bedragen Ioaw en Ioaz per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 242, pag. 10 (uitgegeven 17 december 1998)
Wijziging bedragen Wik per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 242, pag. 12 (uitgegeven 17 december 1998)
Wijziging bedragen Abw en Bbz per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 242, pag. 12 (uitgegeven 17 december 1998)
Wijziging Bijstandsregeling vakantietoeslag per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 242, pag. 15 (uitgegeven 17 december 1998)
Wijziging Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

Staatscourant 1998, 242, pag. 17 (uitgegeven 17 december 1998)
Wijziging Regeling vaststelling grondslagen Ioaw, Regeling vaststelling grondslagen Ioaz en Inkomensbesluit Ioaw per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 243, pag. 15 (uitgegeven 18 december 1998)
Wijziging Regeling vaststelling geldswaarde aanspraak op uitkeringen

Staatscourant 1998, 243, pag. 15 (uitgegeven 18 december 1998)
Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen januari 1999

Staatscourant 1998, 243, pag. 19 (uitgegeven 18 december 1998)
Wijziging Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren

Staatscourant 1998, 244, pag. 12 (uitgegeven 21 december 1998)
Vaststelling bedragen Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid per 1 januari 1999 (kopjesbedragen)

Staatscourant 1998, 244, pag. 13 (uitgegeven 21 december 1998)
Wijziging bepaling subsidie, subsidiebedragen en modellen Regeling schoonmaakdiensten particulieren

Staatscourant 1998, 244, pag. 14 (uitgegeven 21 december 1998)
Wijziging Regeling informatie Wet inschakeling werkzoekenden in verband met indieningstermijn Wiw-statistiek

Staatscourant 1998, 244, pag. 22 (uitgegeven 21 december 1998)
Bijstellingsregeling 1999 (wijziging bedrag artikel 6, eerste lid, onderdeel o, CSV per 1 januari 1999)

Staatscourant 1998, 244, pag. 38 (uitgegeven 21 december 1998)
Wijziging Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden

Staatscourant 1998, 244, pag. 39 (uitgegeven 21 december 1998)
Wijziging Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden

Staatscourant 1998, 245, pag. 14 (uitgegeven 22 december 1998)
Vaststelling bedragen ouderdomspensioen en vakantie-uitkering AOW per 1 januari 1999

Staatscourant 1998, 246, pag. 8 (uitgegeven 23 december 1998)
Wijziging besluiten Lisv over verrekeningen, verstrekken financiële informatie en aanhouden rekening-courant

Staatscourant 1998, 246, pag. 9 (uitgegeven 23 december 1998)
Wijziging Regeling onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Staatscourant 1998, 246, pag. 26 (uitgegeven 23 december 1998)
Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen

Staatscourant 1998, 248, pag. 12 (uitgegeven 28 december 1998)
Wijziging Regeling uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet

Staatscourant 1998, 248, pag. 28 (uitgegeven 28 december 1998)
Wijziging Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften Abw, Ioaw en Ioaz 1996

Staatscourant 1998, 248, pag. 29 (uitgegeven 28 december 1998)
Besluit vrijstelling verplichtingen WW

Staatscourant 1998, 248, pag. 38 (uitgegeven 28 december 1998)
Besluit arbeidsuren bereikbaarheidsdiensten

Staatscourant 1998, 249, pag. 20 (uitgegeven 29 december 1998)
Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders 1999

Staatscourant 1998, 251, pag. 8 (rectificatie; uitgegeven 31 december 1998)
Rectificatie wijziging bedragen Wik per 1 januari 1999 (Stcrt. 1998, 242)