Zie ook:
- Europees Sociaal Handvest (ESH)

- Europees Sociaal Handvest (herzien) (ESH (herzien))

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest

 

Preambule

     De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Protocol hebben ondertekend,

     Vastbesloten nieuwe maatregelen te nemen om de bescherming van de sociale en economische rechten, zoals die is gewaarborgd door het Europees Sociaal Handvest dat op 18 oktober 1961 te Turijn voor ondertekening is opengesteld (hierna te noemen "het Handvest"), uit te breiden,

     Zijn als volgt overeengekomen:

 

DEEL I

De Partijen aanvaarden als doel van hun beleid dat zij met alle passende middelen zullen nastreven, zowel op nationaal als internationaal terrein, het scheppen van voorwaarden waaronder de volgende rechten en beginselen doeltreffend kunnen worden verwezenlijkt:

 • 1. Alle werknemers hebben recht op gelijke kansen en gelijke behandeling ten aanzien van werkgelegenheid en beroepsuitoefening zonder discriminatie naar geslacht.

 • 2. Werknemers hebben recht op informatie en overleg binnen de onderneming.

 • 3. Werknemers hebben het recht deel te nemen aan de vaststelling en de verbetering van de werkomstandigheden en werkomgeving binnen de onderneming.

 • 4. Iedere oudere heeft recht op sociale bescherming.

DEEL II

De Partijen verbinden zich, overeenkomstig het bepaalde in Deel III, zich gebonden te achten door de verplichtingen, vervat in de volgende artikelen:

Artikel 1. Recht op gelijke kansen en gelijke behandeling ten aanzien van werkgelegenheid en beroepsuitoefening zonder discriminatie naar geslacht

 • 1 Ten einde de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht op gelijke kansen en gelijke behandeling ten aanzien van werkgelegenheid en beroepsuitoefening zonder discriminatie naar geslacht verbinden de Partijen zich ertoe dat recht te erkennen en passende maatregelen te nemen om de toepassing ervan op de volgende gebieden te waarborgen of te bevorderen:

  • - toegang tot de arbeidsmarkt, bescherming tegen ontslag, beroepsmatige herintreding;

  • - beroepsvoorlichting en -opleiding, herscholing en heraanpassing;

  • - arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden, met inbegrip van salariëring;

  • - loopbaanontwikkeling, met inbegrip van promotie.

 • 2 De bepalingen betreffende de bescherming van de vrouw, met name wat betreft de zwangerschap, de bevalling en de postnatale periode, worden niet beschouwd als discriminatie in de zin van het eerste lid van dit artikel.

 • 3 Het eerste lid van dit artikel vormt geen beletsel voor het nemen van specifieke maatregelen om feitelijke ongelijkheden uit de weg te ruimen.

 • 4 Beroepsactiviteiten die vanwege hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden verricht, slechts kunnen worden toevertrouwd aan personen van een bepaald geslacht, kunnen worden uitgesloten van de werkingssfeer van dit artikel of van bepaalde bepalingen ervan.

Artikel 2. Recht op informatie en overleg

 • 1 Ten einde de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht van de werknemers op informatie en overleg binnen de onderneming verbinden de Partijen zich ertoe maatregelen te nemen of te bevorderen waardoor de werknemers of hun vertegenwoordigers, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk, in staat worden gesteld om:

  • a. regelmatig of te gelegener tijd op een begrijpelijke wijze te worden geïnformeerd over de economische en financiële toestand van de onderneming waarbij zij in dienst zijn, met dien verstande dat de openbaarmaking van bepaalde informatie, waardoor de onderneming zou kunnen worden benadeeld, kan worden geweigerd of dat er kan worden geëist dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld; en

  • b. tijdig te worden geraadpleegd over voorgestelde beslissingen die de belangen van de werknemers aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden en met name over beslissingen die grote gevolgen zouden kunnen hebben voor de werkgelegenheid binnen de onderneming.

 • 2 De Partijen kunnen van de werkingssfeer van het eerste lid van dit artikel die ondernemingen uitsluiten waar minder dan een bij de nationale wetgeving of praktijk bepaald aantal personen in dienst zijn.

Artikel 3. Recht deel te nemen aan de vaststelling en de verbetering van de werkomstandigheden en werkomgeving

 • 1 Ten einde de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht van de werknemers deel te nemen aan de vaststelling en de verbetering van de werkomstandigheden en werkomgeving binnen de onderneming, verbinden de Partijen zich ertoe maatregelen te nemen of te bevorderen waardoor de werknemers of hun vertegenwoordigers, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk, in staat worden gesteld bij te dragen aan:

  • a. de vaststelling en de verbetering van de werkomstandigheden, de werkindeling en de werkomgeving;

  • b. de bescherming van de gezondheid en de veiligheid binnen de onderneming;

  • c. de organisatie van sociale en sociaal-culturele diensten en voorzieningen binnen de onderneming;

  • d. toezicht op de naleving van de voorschriften op deze gebieden.

 • 2 De Partijen kunnen van de werkingssfeer van het eerste lid van dit artikel die ondernemingen uitsluiten die minder dan een bij de nationale wetgeving of praktijk bepaald aantal personeelsleden in dienst hebben.

Artikel 4. Recht van ouderen op sociale bescherming

Ten einde de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht van ouderen op sociale bescherming, verbinden de Partijen zich ertoe, hetzij rechtstreeks, hetzij in samenwerking met openbare of particuliere instanties, passende maatregelen te nemen of te bevorderen die er met name op zijn gericht:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.