Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Aanvullende Overeenkomst ter uitvoering van het Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

Stelsel van sociale zekerheid van toepassing op arbeiders in de mijnen en daarmede gelijkgestelde ondernemingen

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek; besloten hebbende een aanvullende overeenkomst te sluiten voor de toepassing van artikel 31 van het op 7 Januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag,

     Zijn overeengekomen nopens de volgende bepalingen:

 

AFDELING I. Algemene bepalingen

Artikel 1

De onderhavige Overeenkomst regelt het pensioenstelsel, van toepassing op de Nederlandse of Franse onderdanen, die arbeid verrichten of verricht hebben in de mijnen of daarmede gelijkgestelde ondernemingen van het ene of het andere land, alsmede op hun rechtverkrijgenden.

Artikel 2

De bepalingen van het Algemeen Verdrag zijn van toepassing op de arbeiders, bedoeld in artikel 1, alsmede op hun rechtverkrijgenden, onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen van deze Overeenkomst

AFDELING II. Ouderdoms- en invaliditeitsverzekering en verzekering bij overlijden (pensioenen)

HOOFDSTUK I. Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 3

  • 1 Voor de arbeiders, die achtereenvolgens of om beurten in het ene en het andere land onderworpen zijn geweest aan de bijzondere wetgeving of regeling voor de mijnarbeiders, werden de verzekeringstijdvakken of tijdvakken van premiestorting, in het ene of andere land vervuld, alsmede de tijdvakken, welke volgens bedoelde wetgeving of regeling met verzekeringstijdvakken zijn gelijkgesteld, tezamen in aanmerking genomen, zowel met het oog op de vaststelling van het recht op uitkeringen ingevolge de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering en de verzekering bij overlijden (pensioenen) als met het oog op het behoud of het terugverkrijgen van dit recht.

  • 2 Arbeidstijdvakken, welke ingevolge de bijzondere wetgeving of regeling, geldende voor mijnarbeiders van een der beide landen, aangemerkt worden als tijdvakken van ondergrondse arbeid, worden eveneens beschouwd als tijdvakken van ondergrondse arbeid ten aanzien van de wetgeving of regeling van het andere land.

Artikel 4

Een tijdvak, dat gelijkgesteld wordt met een verzekeringstijdvak of tijdvak van premiestorting wordt bij toepassing van de wetgeving of regeling van beide landen slechts in aanmerking genomen door het

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.