Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 7 Januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid

 

     Voor de toepassing van artikel 26 van het op 7 Januari 1950 tussen Nederland en Frankrijk gesloten Algemeen Verdrag hebben de hoogste administratieve Franse en Nederlandse autoriteiten, vertegenwoordigd door:

     van Nederlandse zijde:

     de Heer A.M. Joekes, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

     van Franse zijde:

     de Heer Pierre Garet, Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid,
     de Heer Camille Laurens, Minister van Landbouw,

     in gemeen overleg de navolgende regelen vastgesteld met betrekking tot de wijze van toepassing van dat Verdrag.

 

TITEL I. Uitvoering van artikel 3 van het Algemeen Verdrag

Positie van de arbeiders, die tijdelijk van het ene land naar het andere land worden uitgezonden

Artikel 1

Wanneer loonarbeiders en met deze gelijkgestelden in een ander land dan dat, waar zij gewoonlijk verblijf houden, werkzaam zijn ten behoeve van een onderneming, welke in het land van hun gewone verblijfplaats is gevestigd en waarbij zij gewoonlijk in dienst zijn, en zij krachtens het bepaalde bij artikel 3, tweede lid, onder a, van het Algemeen Verdrag onderworpen blijven aan de wettelijke regelingen van het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  • 1. De werkgever en de belanghebbenden regelen alle zaken met betrekking tot premiebetaling en uitkeringen rechtstreeks met het bevoegde Franse orgaan, wanneer het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, Frankrijk is en met het bevoegde Nederlandse orgaan, wanneer het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, Nederland is.

  • 2. Het bevoegde orgaan van het land, waar de belanghebbenden gewoonlijk werkzaam zijn, reikt aan ieder van hen een bewijs uit, waarvan het model door de Technische Commissie, bedoeld in artikel 48, wordt vastgesteld en dat de verklaring bevat, dat de betrokkene onderworpen blijft aan de wetgeving inzake de sociale zekerheid van dat land.

Dat bewijs moet zo nodig door de vertegenwoordiger van de werkgever in het andere land, indien er een zodanige vertegenwoordiger is, of anders door de arbeider zelf, worden getoond.

Wanneer een aantal arbeiders het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, tegelijkertijd verlaten met het doel om gezamenlijk in een ander land te gaan werken en om tegelijkertijd naar het eerste land terug te keren, kan met één bewijs voor alle arbeiders worden volstaan.

TITEL II. Bijzondere bepalingen betreffende de ziekteverzekering en de moederschaps- en overlijdensuitkeringen

Artikel 2

Wanneer een arbeider, die zich van het ene land naar het andere land heeft begeven, een beroep op de voordelen van het Algemeen Verdrag moet doen om aanspraak te kunnen maken op uitkering bij ziekte, moederschap of overlijden, is het orgaan van het land van zijn nieuwe plaats van tewerkstelling, bij hetwelk de uitkering is aangevraagd, verplicht om, indien de arbeider een formulier overlegt, waarvan het model door de Technische Commissie is vastgesteld, zich tot het bevoegde orgaan van het andere land te wenden, in het bijzonder met het oog op het verkrijgen van inlichtingen betreffende de tijdvakken van verzekering van de arbeider.

Te dien einde maakt het orgaan van het land van de nieuwe plaats van tewerkstelling gebruik van een formulier, waarvan het model door de Technische Commissie wordt vastgesteld; op dat formulier verstrekt het orgaan zelf de hem bekende gegevens en zendt het toe aan het bevoegde orgaan van het andere land teneinde de vereiste inlichtingen te ontvangen.

Artikel 3

Voor de toepassing van de artikelen 5 en 8 van het Algemeen Verdrag, alsmede in het geval, waarin samenstelling van tijdvakken plaats vindt voor de beoordeling van het recht op uitkering in het land van de nieuwe verblijfplaats, worden tijdvakken van verzekering, welke

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.