Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 8 Juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid

 

     Voor de toepassing van artikel 21 van het op 8 Juli 1950 tussen Nederland en het Groothertogdom Luxemburg gesloten Algemeen Verdrag hebben de hoogste administratieve Nederlandse en Luxemburgse autoriteiten, vertegenwoordigd door:

     van Nederlandse zijde:

     de Heer J.G. Suurhoff, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

     van Luxemburgse zijde:

     de Heer N. Biever, Minister van Arbeid, Sociale Zekerheid en de Mijnen,

     in gemeen overleg de navolgende regels vastgesteld met betrekking tot de wijze van toepassing van dat Verdrag.

 

TITEL I. Uitvoering van artikel 3 van het Algemeen Verdrag

Positie van de arbeiders, die tijdelijk van het ene land naar het andere land worden uitgezonden

Artikel 1

Wanneer loonarbeiders en met dezen gelijkgestelden, die in een ander land dan dat, waar zij gewoonlijk verblijf houden, werkzaam zijn, krachtens het bepaalde bij artikel 3, tweede lid, onder a, van het Algemeen Verdrag onderworpen blijven aan de wettelijke regelingen van het land waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  • 1. De werkgever en de belanghebbenden regelen alle zaken met betrekking tot premiebetaling en uitkeringen rechtstreeks met de bevoegde Luxemburgse organen, wanneer het land waar zij gewoonlijk werkzaam zijn het Groothertogdom Luxemburg is, en met de bevoegde Nederlandse organen, wanneer het land waar zij gewoonlijk werkzaam zijn Nederland is.

  • 2. Het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid reikt voor het Groothertogdom en de bevoegde verzekeringsorganen reiken voor Nederland aan ieder van de belanghebbenden een bewijs uit, dat de betrokkene onderworpen blijft aan de wetgeving inzake de sociale zekerheid van dat land.

    Dat bewijs moet door de vertegenwoordiger van de werkgever in het andere land, indien er een zodanige vertegenwoordiger is, of anders door de arbeider zelf, worden getoond, in het Groothertogdom aan het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid, in Nederland aan de bevoegde verzekeringsorganen.

    Wanneer een aantal arbeiders het land, waar zij gewoonlijk werkzaam zijn, tegelijkertijd verlaat met het doel om gezamenlijk in het andere land te gaan werken en om tegelijkertijd naar het eerste land terug te keren, kan met één bewijs voor alle arbeiders worden volstaan.

TITEL II. Bijzondere bepalingen betreffende de ziekteverzekering en de moederschapsuitkeringen

Artikel 2

Wanneer een arbeider, die zich van het ene land naar het andere heeft begeven, een beroep op de voordelen van het Algemeen Verdrag moet doen om aanspraak te kunnen maken op uitkering bij ziekte en moederschap, wendt het orgaan van het land van zijn nieuwe plaats van tewerkstelling, bij hetwelk de uitkering is aangevraagd, zich zo nodig tot het bevoegde orgaan van het andere land, in het bijzonder met het oog op het verkrijgen van inlichtingen betreffende de tijdvakken van verzekering van de arbeider.

Artikel 3

Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 van het Algemeen Verdrag, alsmede in het geval waarin samentelling van tijdvakken plaats vindt voor de beoordeling van het recht op uitkering in het land van de nieuwe verblijfplaats, worden tijdvakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken, welke in Nederland zijn vervuld, beschouwd als tijdvakken van verzekering in de zin van de Luxemburgse wetgeving en worden tijdvakken van verzekering of daarmede gelijkgestelde tijdvakken, welke in het Groothertogdom zijn vervuld, beschouwd als tijdvakken van verzekering in de zin van de Nederlandse wetgeving.

TITEL III. Invaliditeits- en ouderdomsverzekering en verzekering bij overlijden (Renten)

Eerste Hoofdstuk. — Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 4

Voor de beoordeling van het recht op uitkeringen worden de tijdvakken van verzekering vervuld ingevolge de wetgevingen van elk der

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.