Zie ook:
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië

 

     Ter uitvoering van de artikelen 17, tweede lid, 35, eerste lid, en 36 van het op 11 mei 1977 te Belgrado ondertekende Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (hierna aangeduid met de term "Verdrag"), hebben de bevoegde Nederlandse en Joegoslavische autoriteiten, te weten:

     de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

     en

     de President van het Federaal Comité van Arbeid en Werkgelegenheid, in naam van het Federaal Comité van Arbeid en Werkgelegenheid,

     in gemeen overleg de volgende bepalingen vastgesteld:

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Akkoord hebben de in artikel 1 van het Verdrag omschreven termen de hun in genoemd artikel toegekende betekenis.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit Akkoord worden als verbindingsorganen aangewezen:

 • 1. van Nederlandse zijde:

  • a) voor de verstrekkingen in geval van ziekte en moederschap: de Ziekenfondsraad te Amstelveen;

  • b) voor de ouderdoms- en overlevingspensioenen, alsmede voor de kinderbijslagen: de Sociale Verzekeringsbank te Amsterdam;

  • c) in alle overige gevallen: het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam;

 • 2. van Joegoslavische zijde:

  • a) voor de prestaties in geval van ziekte en moederschap: de Vereniging van ziekteverzekeringsorganen van Joegoslavië;

  • b) voor de prestaties bij ouderdom, overlijden, invaliditeit en werkloosheid: de Vereniging van organen van de pensioen- en invaliditeitsverzekering van Joegoslavië;

  • c) voor de kinderbijslagen: de gemeenschappelijke dienst van de Vereniging van ziekteverzekeringsorganen van Joegoslavië en de Vereniging van organen van de pensioen- en invaliditeitsverzekering van Joegoslavië.

Artikel 3

 • 1 In het in artikel 8, letter a) van het Verdrag bedoelde geval reikt de hierna genoemde instelling van het land, waarvan de wetgeving van toepassing blijft, de werknemer op verzoek een detacheringsbewijs uit waarin wordt verklaard dat hij aan de wetgeving van dit land onderworpen blijft.

 • 2 Dit bewijsstuk wordt opgemaakt:

  • - in Nederland: door de Sociale Verzekeringsraad te 's-Gravenhage;

  • - in Joegoslavië: door de „nadležna zajednica zdravstvenog osiguranja radnika” (bevoegde gemeenschap voor de ziekteverzekering van werknemers).

 • 3 Het bewijs moet, zo nodig, door de vertegenwoordiger van de werkgever in het andere land, indien er een zodanige vertegenwoordiger is, of anders door de werknemer zelf worden overgelegd.

 • 4 Wanneer verscheidene werknemers tegelijkertijd het land van de plaats, waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, verlaten teneinde gezamenlijk in het andere land te gaan werken en tegelijkertijd in het eerste land terug te keren, kan met één bewijsstuk voor alle werknemers worden volstaan.

Artikel 4

De werknemer die overeenkomstig artikel 9, tweede lid, van het Verdrag zijn keuzerecht uitoefent, deelt dit, door tussenkomst van zijn werkgever, mede aan de in artikel 3, tweede lid, aangewezen instelling van het land voor de wetgeving waarvan hij heeft gekozen. Deze instelling stelt de instelling van het andere land hiervan in kennis.

De keuze wordt van kracht op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag of op de datum waarop de werknemer door de diplomatieke zending of consulaire post of in persoonlijke dienst van ambtenaren van deze zending of post wordt aangesteld.

TITEL II. BIJZONDERE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. Prestaties bij ziekte en moederschap

Artikel 5

Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt onder „orgaan van de woonplaats” en „orgaan van de verblijfplaats” verstaan:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.