Zie ook:
- Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid

 

     Voor de toepassing van de artikelen 14, tweede lid, 23, 26, derde lid, en 28 van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, hierna aangeduid met de term "Verdrag", hebben de Nederlandse en Marokkaanse bevoegde autoriteiten, te weten:

     de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en de Nederlandse Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne

     en

     de Marokkaanse Minister van Arbeid, Sociale Zaken, Jeugd en Sport,

     in gemeen overleg de volgende bepalingen vastgesteld:

 

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van het Verdrag en van dit Akkoord:

 • a. wordt onder „orgaan” verstaan het lichaam dat belast is met de uitvoering van een of meer van de in artikel 1 van het Verdrag bedoelde wettelijke regelingen;

 • b. wordt onder „bevoegd orgaan” verstaan het orgaan waarbij de verzekerde is aangesloten op het tijdstip waarop hij prestaties aanvraagt of het orgaan dat hem prestaties verschuldigd is of zou blijven, indien hij in het land woonde waar dit orgaan gevestigd is;

 • c. wordt onder „woonplaats” of „woonachtig zijn” verstaan de normale verblijfplaats of gewoonlijk verblijven;

 • d. worden onder „gezinsleden” verstaan de personen die in de wettelijke regelingen van de Verdragsluitende Partij op het grondgebied waarvan zij wonen als zodanig worden aangemerkt of erkend.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit Akkoord worden als verbindingsorganen aangewezen:

 • 1. In Nederland:

  • a. voor de verstrekkingen in geval van ziekte en moederschap: het College voor Zorgverzekeringen te Amstelveen;

  • b. voor de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen, alsmede voor de kinderbijslag: de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen;

  • c. voor de uitkeringen en verstrekkingen uit hoofde van de wettelijke regelingen inzake bijstand: de door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen en door hem aan de andere Verdragsluitende Partij medegedeelde autoriteit;

  • d. in alle andere gevallen op het gebied van de sociale zekerheid: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Amsterdam;

 • 2. In Marokko:

  • a. voor de socialezekerheidsuitkeringen, de „Caisse Nationale de Sécurité Sociale” (CNSS) te Casablanca;

  • b. voor de bijstand, de ad hoc-commissie.

Artikel 3

De in artikel 4 van het Verdrag bedoelde samentelling van tijdvakken geschiedt overeenkomstig de volgende regels:

 • a. bij de tijdvakken van arbeid of verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, worden gevoegd de tijdvakken van arbeid of verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van de andere Partij, voor zover het noodzakelijk is hierop een beroep te doen om de tijdvakken van arbeid of verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van eerstbedoelde Partij, aan te vullen, voorzover deze tijdvakken niet samenvallen;

 • b. wanneer een tijdvak van verzekering, vervuld op grond van een verplichte verzekering krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, samenvalt met een op grond van een vrijwillige verzekering krachtens de wetgeving van de andere Partij vervuld tijdvak van verzekering, wordt alleen het eerste tijdvak in aanmerking genomen;

 • c. wanneer een effectief tijdvak van verzekering, vervuld krachtens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij, samenvalt met een daarmede als gelijkwaardig erkend tijdvak van de andere Partij, wordt alleen het eerste tijdvak in aanmerking genomen;

 • d. ingeval volgens de wetgeving van een Verdragsluitende Partij bepaalde tijdvakken van arbeid of verzekering slechts in aanmerking worden genomen indien zij binnen een bepaalde termijn zijn vervuld, houdt het orgaan dat deze wetgeving toepast, slechts rekening met de tijdvakken welke krachtens de wetgeving van de andere Partij zijn vervuld, indien zij binnen dezelfde termijn zijn vervuld.

Artikel 4

 • 1 In het in artikel 7, sub a) van het Verdrag bedoelde geval verstrekt de in het tweede lid van dit artikel aangegeven instelling van het land waarvan de wettelijke regelingen van toepassing blijven, de werknemer op verzoek een bewijsstuk waarin wordt verklaard dat hij aan de wettelijke regelingen van dit land onderworpen blijft.

  Wanneer verschillende werknemers die aan een zelfde onderneming verbonden zijn, tegelijkertijd in het andere land worden tewerkgesteld ten einde aldaar gezamenlijk werkzaamheden te verrichten, kan met één bewijsstuk voor al deze werknemers worden volstaan.

  Het in de voorgaande alinea's bedoelde bewijsstuk dient naast de gegevens omtrent de werknemer en de werkgever, de aanvangs- en einddatum van de periode van tewerkstelling en de datum van afgifte te vermelden en voorts voorzien te zijn van het stempel van de instelling welke het bewijsstuk heeft opgemaakt.

 • 2 Het bewijsstuk wordt uitgereikt:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.