Zie ook:
- Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien)

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag van 30 november 1979 betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze Administratieve Schikking

 • a) wordt onder „Verdrag” verstaan het Verdrag van 30 november 1979 betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden;

 • b) wordt onder „Schikking” verstaan de Administratieve Schikking voor de toepassing van het Verdrag van 30 november 1979 betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden;

 • c) hebben de in artikel 1 van het Verdrag omschreven termen de hun in genoemd artikel toegekende betekenis.

Artikel 2. Modelformulieren - inlichtingen over de wetgevingen - handleidingen

 • 1 Het model van de formulieren en alle andere documenten welke voor de toepassing van het Verdrag en van deze Schikking nodig zijn worden door het Administratief Centrum vastgesteld in het Duits, het Frans en het Nederlands.

 • 2 De in het eerste lid van dit artikel bedoelde documenten kunnen door andere documenten, die door het Administratief Centrum als gelijkwaardig zijn erkend, worden vervangen.

 • 3 Op verzoek van de bevoegde autoriteit of de bevoegde autoriteiten van elke Verdragsluitende Partij kan het Administratief Centrum inlichtingen verzamelen betreffende de bepalingen van de wetgevingen waarop het Verdrag van toepassing is.

 • 4 Het Administratief Centrum kan handleidingen samenstellen met het doel de belanghebbenden voor te lichten over hun rechten en de administratieve formaliteiten welke zij dienen te vervullen.

Artikel 3. Bijlagen

 • 1 Bijlage 1 vermeldt de bevoegde autoriteit of de bevoegde autoriteiten van elke Verdragsluitende Partij.

 • 2 Bijlage 2 vermeldt de bevoegde organen van elke Verdragsluitende Partij.

 • 3 Bijlage 3 vermeldt de organen van de woonplaats en de organen van de verblijfplaats van elke Verdragsluitende Partij.

 • 4 Bijlage 4 vermeldt de door de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen aangewezen verbindingsorganen.

 • 5 Bijlage 5 vermeldt de in artikel 4, eerste lid, sub b) en tweede lid en in artikel 42, tweede lid van deze Schikking bedoelde bepalingen.

 • 6 Bijlage 6 vermeldt de organen of instellingen welke door de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen zijn aangewezen krachtens artikel 18, eerste lid, artikel 25, artikel 56, artikel 63, tweede lid, artikel 65, artikel 66, artikel 67, artikel 68, tweede lid, artikel 70, tweede lid, artikel 71, tweede lid, artikel 74, tweede lid, artikel 76, tweede lid, artikel 79, eerste en tweede lid, alsmede artikel 83 van deze Schikking.

 • 7 Bijlage 7 vermeldt de betalingstijdvakken voor de gezins- en kinderbijslagen.

Artikel 4. Internationale bepalingen waarvoor deze schikking in de plaats treedt en internationale overeenkomsten die van kracht blijven

 • 1 Deze Schikking treedt in de plaats van:

  • a) de akkoorden betreffende de toepassing van de verdragen inzake sociale zekerheid waarvoor het Verdrag in de plaats treedt;

  • b) de bepalingen betreffende de toepassing van de in artikel 5, derde lid van het Verdrag bedoelde bepalingen van verdragen inzake sociale zekerheid, tenzij deze bepalingen in bijlage 5 worden vermeld.

 • 2 Bijlage 5 vermeldt tevens de bepalingen die gehandhaafd blijven in de betrekkingen tussen de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap.

TITEL II. TOEPASSING VAN TITEL I VAN HET VERDRAG (ALGEMENE BEPALINGEN)

Toepassing van artikel 8, tweede lid van het Verdrag

Artikel 5. Toelating tot de vrijwillige of vrijwillig voortgezette verzekering

 • 1 Om in aanmerking te komen voor toepassing van artikel 8, tweede lid van het Verdrag, legt de rijnvarende aan het orgaan van de betrokken Verdragsluitende Partij een bewijsstuk over inzake de tijdvakken van verzekering welke krachtens de wetgeving van enige andere Verdragsluitende Partij zijn vervuld. Dit bewijsstuk wordt op verzoek van de rijnvarende of van bedoeld orgaan verstrekt door het orgaan of de organen, waarbij hij de betreffende tijdvakken heeft vervuld.

 • 2 Wanneer samentelling van tijdvakken van verzekering moet plaatsvinden om in aanmerking te komen voor toepassing van artikel 8, tweede lid van het Verdrag is artikel 6 van deze Schikking van overeenkomstige toepassing.

TITEL III. SAMENTELLING VAN TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING

Toepassing van de artikelen 15, 26, 32, 50 en 55 van het Verdrag

Artikel 6. Algemene regels betreffende de samentelling van tijdvakken

 • 1 In de gevallen, bedoeld in artikel 15, artikel 26, eerste en tweede lid, artikel 32, eerste en tweede lid, artikel 50 en artikel 55, eerste en tweede lid van het Verdrag, geschiedt de samenstelling van de tijdvakken van verzekering overeenkomstig de volgende regels:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.