Zie ook:
- Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

 

     Ter uitvoering van artikel 10, lid 1, alinea a), van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer - hierna te noemen "Verdrag" - hebben de bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Partijen in gemeen overleg de volgende bepalingen vastgesteld:

 

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van het Verdrag en van dit Akkoord wijst de bevoegde autoriteit van elke Verdragsluitende Partij één of meer verbindingsorganen aan.

 • 2 De verbindingsorganen en de organen van de Verdragsluitende Partijen treden rechtstreeks met elkaar in verbinding in hun onderscheiden officiële talen.

 • 3 Elk orgaan van een Verdragsluitende Partij of elke persoon, die op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij zijn woon- of verblijfplaats heeft, kan zich tot het orgaan van een andere Verdragsluitende Partij wenden, hetzij direct, hetzij door bemiddeling van de verbindingsorganen.

Artikel 2

 • 1 De bevoegde autoriteit van elke Verdragsluitende Partij verstrekt aan de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau, op zijn laatst op de datum waarop dit Akkoord voor de betrokken partij in werking treedt, inlichtingen betreffende:

  • a) de „bevoegde autoriteit (en)”, bedoeld in artikel 1, alinea d), van het Verdrag;

  • b) de „bevoegde organen”, bedoeld in artikel 1, alinea f), van het Verdrag;

  • c) de „organen van de verblijfplaats”, bedoeld in artikel 1, alinea g), van het Verdrag;

  • d) het (de) „verbindingsorga(a)n(en)”, aangegeven krachtens artikel 1, lid 1, van dit Akkoord.

 • 2 De bevoegde autoriteit van elke Verdragsluitende Partij brengt in.de krachtens de bepalingen van het vorige lid verstrekte inlichtingen de wijzigingen aan, welke wat zijn eigen land betreft noodzakelijk zouden kunnen worden; zij deelt deze wijzigingen, alsmede de datum waarop zij in werking treden, mede aan de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau. De wijzigingen, welke voortvloeien uit het aannemen van een nieuwe wettelijke regeling, worden aan hem medegedeeld binnen drie maanden na de bekendmaking van die wettelijke regeling.

 • 3 De Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau maakt de inlichtingen en de eventuele krachtens de bepalingen van de voorgaande leden van dit artikel door de bevoegde autoriteit van een Verdragsluitende Partij medegedeelde wijzigingen bekend aan de bevoegde autoriteiten van de andere Verdragsluitende Partijen.

Artikel 3

 • 1 Om met toepassing van de leden 1 en 2 van artikel 3 en de leden 1 t/m 4 van artikel 4 van het Verdrag in aanmerking te komen voor verstrekkingen in natura legt de arbeider aan het orgaan van de verblijfplaats over een bewijs, dat in de loop van de twee aan de overlegging voorafgaande kalendermaanden is afgegeven:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.