Zie ook:
- Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering

- Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (vervallen per 1 mei 2010; zie Vo. 883/2004 en Vo. 987/2009)

- Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

- Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Akkoord tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale Voorzorg inzake ziekengeld-, moederschaps- en invaliditeitsverzekering

 

     De ondergetekenden:

     enerzijds de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en

     anderzijds de Belgische Minister van Sociale Voorzorg,

     Verlangende de verschillende regelingen ter verwezenlijking van de aanspraken op ziekengeld, moederschapsuitkering en invaliditeitsuitkering welke in de betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België voortvloeien uit Verordening nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen, dan wel uit het op 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering, te ordenen in een gecoördineerd Akkoord,

     Gelet op de artikelen 18, negende lid, 26, zevende lid, 105, tweede lid, en 120, eeste lid, van Verordening nr. 574/72,

     Gehoord het advies van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers,

     Zijn overeengekomen als volgt:

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Akkoord wordt verstaan onder:

 • a. bevoegd orgaan: de voor België en voor Nederland blijkens bijlage 2 van Verordening (EEG) nr. 574/72 aangewezen organen voor ziekengeld- en invaliditeitsverzekering;

 • b. orgaan van de woon- of verblijfplaats: de voor België en Nederland blijkens bijlage 3 van Verordening (EEG) nr. 574/72 aangewezen organen voor ziekengeld- en invaliditeitsverzekering;

 • c. RIZIV: het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te Brussel;

 • d. GAK: het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam;

 • e. districtskantoor: districtskantoor van het GAK;

 • f. bedrijfsvereniging: bedrijfsvereniging waarbij de werkgever van de verzekerde is aangesloten;

 • g. BBZ: Stichting Bureau voor Belgische Zaken, de sociale verzekering betreffende te Breda;

 • h. ziekengeld:

  • - voor België: de uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid,

  • - voor Nederland: het ziekengeld;

 • i. invaliditeitsuitkering:

  • - voor België: de invaliditeitsuitkering,

  • - voor Nederland: de arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de algemene arbeidsongeschiktheidswet;

 • j. Technische Commissie: de commissie, bedoeld in artikel 32 van dit Akkoord.

Artikel 2

De bepalingen van dit Akkoord zijn van toepassing op werknemers, op wie de wettelijke regelingen van Nederland of België van toepassing zijn, en op gerechtigden op ziekengeld of invaliditeitsuitkering, alsmede op aanvragers van deze uitkeringen.

TITEL II. Ziekte en moederschap

HOOFDSTUK 1. Recht op ziekengeld

Artikel 3

Werknemers die verzekerd zijn ingevolge de Belgische wetgeving hebben recht op ziekengeld ten laste van de Belgische verzekeringsorganen indien:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.