Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Algemeen Administratief Accoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek inzake sociale verzekering, op 28 October 1952 te 's-Gravenhage ondertekend

 

     Voor de toepassing van artikel 21, eerste lid, van artikel 29, tweede lid, en van de artikelen 31 en 36 van het Algemeen Verdrag inzake sociale verzekering tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Italiaanse Republiek, ondertekend te 's-Gravenhage op 28 October 1952 (hierna genoemd "het Verdrag") hebben de hoogste Nederlandse en Italiaanse administratieve autoriteiten, vertegenwoordigd door:

     van Nederlandse zijde:

     de Heer J.G. Suurhoff, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

     van Italiaanse zijde:

     de Heer Ezio Vigorelli, Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg,

     in gemeen overleg de navolgende regelen vastgesteld met betrekking tot de wijze van toepassing van dat Verdrag.

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Accoord wordt verstaan:

Van Italiaanse zijde:
  • a) onder „I.N.A.M.”: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

  • b) onder „I.N.P.S.”: Istituto nazionale della previdenza sociale;

  • c) onder „I.N.A.I.L.”: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Van Nederlandse zijde:
  • a) onder „G.A.K.”: het Gemeenschappelijk Administratiekantoor te Amsterdam;

  • b) onder „Z.F.R.”: de Ziekenfondsraad te Amsterdam;

  • c) onder „R.v.A.”: de bevoegde Raad van Arbeid;

  • d) onder „R.V.B.”: de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam.

Artikel 2

De Technische Commissie, bedoeld in artikel 36 van het Verdrag, bestaat uit leden van elk der beide landen, aangewezen, van Italiaanse zijde, door de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg en, van Nederlandse zijde, door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De Commissie komt bijeen zo dikwijls dit nodig is, hetzij in Italië, hetzij in Nederland, onder voorzitterschap van een lid van het land, waar de bijeenkomst wordt gehouden.

De Commissie stelt zelf haar organisatie en werkwijze vast.

Zij doet, indien daartoe aanleiding bestaat, aan de hoogste administratieve autoriteiten van beide landen voorstellen om wijzigingen aan te brengen in dit Accoord ten einde daardoor de toepassing van het Verdrag te vergemakkelijken.

Artikel 3

De bepalingen inzake vermindering of schorsing van sociale verzekeringsuitkeringen, voorzien bij de wetgeving van één der beide landen in geval van samenloop met andere sociale verzekeringsuitkeringen, zijn op de begunstigde van toepassing, zelfs wanneer het uitkeringen betreft, welke krachtens een regeling van het andere land verkregen zijn.

Artikel 4

Op de arbeiders, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder a, van het Verdrag, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.