Zie ook:
- Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid

- Interim-Akkoord tussen de bevoegde Nederlandse autoriteit en de bevoegde Marokkaanse autoriteit betreffende het verlenen van medische zorg in Marokko

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko ¹

1. De tekst van een interpretatieve verklaring is opgenomen in Trb. 2016, 68, red.

 

     Het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     het Koninkrijk Marokko,

     Geleid door de wens de betrekkingen tussen beide Staten op het gebied van de sociale zekerheid te regelen,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

TITEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1 [Wordt voorlopig toegepast per 01-10-2016]

 • 1 Dit Verdrag is van toepassing:

  • a) in Nederland: op de wettelijke regelingen betreffende

   de ziekteverzekering (uitkeringen en verstrekkingen bij ziekte en moederschap);

   de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

   de ouderdomsverzekering;

   de nabestaandenverzekering;

   de werkloosheidsverzekering;

   de kinderbijslagen;

   de bijstand en de overige uitkeringen ten laste van de publieke middelen.

  • b) in Marokko op:

   • de wettelijke regelingen betreffende de sociale zekerheid;

   • de wettelijke regelingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten;

   • de wettelijke regelingen betreffende de verplichte ziektekostenverzekering voor loontrekkenden in de particuliere sector en voorzien in de wet op de basisziektekostenverzekering;

   • de door de overheid goedgekeurde wettelijke, reglementaire of statutaire bepalingen betreffende bijzondere stelsels van sociale zekerheid, voor zover deze van toepassing zijn op loontrekkenden of met hen gelijkgestelden en voor zover zij betrekking hebben op gebruikelijke risico’s en prestaties welke in de wettelijke regelingen betreffende de sociale zekerheid geregeld worden.

 • 2 Dit Verdrag is eveneens van toepassing op alle wetten of regelingen, waarbij de wettelijke regelingen, genoemd in het eerste lid van dit artikel, worden gewijzigd of aangevuld.

  Het is evenwel slechts van toepassing:

  • a) op wetten of regelingen welke betrekking hebben op een nieuwe tak van sociale zekerheid, indien daartoe een nadere overeenkomst tussen de Verdragsluitende Partijen wordt gesloten;

  • b) op wetten of regelingen welke de werking van de bestaande regelingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, indien de Partij welke haar wettelijke regelingen wijzigt, daartegen niet binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van bedoelde teksten bezwaar maakt bij de Regering van de andere Partij.

 • 3 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt:

  wat betreft Marokko, onder de term „grondgebied” verstaan het grondgebied van Marokko en de gebieden waarin Marokko rechtsmacht of soevereine rechten uitoefent, met inbegrip van de territoriale zee en daarbuiten de exclusieve economische zone en de gebieden die grenzen aan de territoriale wateren van Marokko, met het oog op de exploitatie en exploratie van natuurlijke rijkdommen op de zeebodem, de ondergrond daarvan (continentaal plat) en de wateren daarboven;

  wat betreft Nederland, het grondgebied van het Europese deel van Nederland en de gebieden grenzend aan de territoriale wateren van deze partij, met inbegrip van de territoriale zee en daarbuiten de exclusieve economische zone en de gebieden waarin het Koninkrijk der Nederlanden rechtsmacht of soevereine rechten uitoefent met het oog op de exploitatie en exploratie van natuurlijke rijkdommen op de zeebodem, de ondergrond daarvan (continentaal plat) en de wateren daarboven.

Artikel 2

 • 1 Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, is dit Verdrag van toepassing op de werknemers of de met hen gelijkgestelden op wie de wettelijke regelingen van een van de Verdragsluitende Partijen van toepassing zijn of geweest zijn en die onderdaan zijn van een van de Partijen, alsmede op hun gezinsleden en hun nabestaanden.

 • 2 De bepalingen van dit Verdrag zijn niet van toepassing op diplomatieke en consulaire beroepsambtenaren, noch op kanselarijbeambten.

 • 3 De toepassing van dit Verdrag op zeelieden is afhankelijk van een daartoe te sluiten bijzondere overeenkomst.

Artikel 3

Tenzij in dit Verdrag anders wordt bepaald, zijn onderdanen van een der Verdragsluitende Partijen op wie dit Verdrag van toepassing is, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van de andere Partij onderworpen aan de verplichtingen en gerechtigd tot de voordelen, voortvloeiende uit de wettelijke regelingen van die andere Partij.

Artikel 4

Wanneer een werknemer of een met hem gelijkgestelde achtereenvolgens of afwisselend aan de wettelijke regelingen van beide Verdragsluitende Partijen onderworpen is geweest, worden

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.