Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Bijzonder Protocol inzake de aanvullende uitkering ingevolge de Franse wet van 30 juni 1956 houdende instelling van een "Fonds National de Solidarité"

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Franse Republiek,

     Overwegende enerzijds, dat de aanvullende uitkering welke in Frankrijk is geregeld bij de wet van 30 juni 1956 houdende instelling van een „Fonds National de Solidarité”, een nieuwe uitkering is, welke gefinancierd wordt uit de staatskas zonder enige premiebetaling door de belanghebbenden en welke wordt toegekend aan bejaarden zonder voldoende middelen van bestaan, en dat die uitkering op de daartoe geëigende wijze wordt verleend;

     Overwegende anderzijds:
- dat er in Nederland, in het kader van de wetgeving inzake de algemene ouderdomsverzekering, voordelen bestaan welke niet steunen op tijdvakken van premiebetaling;
- dat de Franse onderdanen die loonarbeiders of daarmede gelijkgestelden zijn, de voordelen krachtens deze wetgeving sinds haar inwerkingtreding onder dezelfde voorwaarden genieten als de Nederlandse onderdanen;

     Besloten hebbende het Bijzondere Protocol behorende bij het op 7 januari 1950 te 's-Gravenhage ondertekende Algemene Verdrag tussen Frankrijk en Nederland inzake de sociale zekerheid aan te vullen;

     Zijn over de volgende bepalingen tot overeenstemming gekomen:

 

 

  • 1. De Nederlandse onderdanen die een ouderdomsuitkering genieten krachtens een Frans stelsel in het kader van de wettelijke regelingen bedoeld in artikel 2, lid 1, onder 1°, van het Algemene Verdrag van 7 januari 1950 of van de wettelijke regeling inzake de ouderdomsuitkering voor oude loonarbeiders bedoeld in lid a van het op dezelfde datum ondertekende Bijzondere Protocol, hebben, te rekenen van 1 januari 1957, recht op de aanvullende uitkering onder de voor de Franse onderdanen in de Franse wet van 30 juni 1956 gestelde voorwaarden en met inachtneming van de volgende bepalingen.

  • 2. Voor de toepassing van de bepalingen inzake de bronnen van inkomsten, neergelegd in de Franse wet van 30 juni 1956, verlenen de bevoegde Nederlandse instellingen aan de Franse organen en instellingen die de aanvullende uitkering verschuldigd zijn, hun medewerking bij:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.