Zie ook:
- Akkoord ter uitvoering van het Europees Verdrag van 9 juli 1956 betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

- Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden (herzien)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Europees Verdrag betreffende de sociale zekerheid van arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer

 

     De Regeringen van de Staten, die dit Verdrag hebben ondertekend,

     Gezien het op 27 juli 1950 te Parijs onder de auspiciën van de Internationale Arbeidsorganisatie ondertekende Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, welk Verdrag op 1 juni 1953 in werking is getreden;

     Gezien de Algemene Overeenkomst houdende economische voorschriften nopens het internationale wegvervoer en het daarbij gevoegde Vervoerreglement, alsmede het Aanvullend Protocol en het Protocol van ondertekening, ondertekend te Genève op 17 maart 1954;

     Overwegende, dat de huidige ontwikkeling van het internationaal vervoer tussen hun landen over land, door de lucht en over de binnenwateren een multilaterale regeling noodzakelijk maakt, teneinde een afdoende bescherming te waarborgen van de arbeiders, werkzaam bij genoemd vervoer, wanneer zij uitkeringen uit hoofde der sociale zekerheid behoeven in geval van ziekte, moederschap, bedrijfsongeval of beroepsziekte, of overlijden, op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij dan het land aan welks wetgeving deze arbeiders onderworpen zijn;

     Bevestigende, met betrekking tot de arbeiders werkzaam bij het internationaal vervoer en met betrekking tot de vorenbedoelde uitkeringen, het beginsel van gelijkheid van behandeling der onderdanen van elk der Verdragsluitende Partijen voor de toepassing van de nationale wettelijke regelingen op het gebied der sociale zekerheid, welk beginsel reeds is vastgelegd in internationale Arbeidsverdragen;

     Overwegende, dat de uitkeringen uit hoofde der sociale zekerheid, verleend in de vorenbedoelde gevallen, in beginsel ten laste zouden moeten komen van het orgaan der Verdragsluitende Partij aan wier wetgeving de betrokken arbeider onderworpen is;

     Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

 

Titel I. Algemene bepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Verdrag:

 • a) wordt verstaan onder „Verdragsluitende Partij”: elke Staat die het Verdrag heeft ondertekend en overeenkomstig het bepaalde in artikel 19, lid 2, van dit Verdrag een akte van bekrachtiging heeft nedergelegd of elke andere Europese Staat die overeenkomstig het bepaalde in artikel 20, lid 2, een akte van toetreding heeft nedergelegd;

 • b) hebben de termen „grondgebied van een Verdragsluitende Partij” en „onderdaan van een Verdragsluitende Partij” de betekenis welke de betrokken Verdragsluitende Partij daaraan toekent in een verklaring, te richten aan de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau, die daarvan mededeling doet aan alle overige Verdragsluitende Partijen;

 • c) wordt verstaan onder „wetgeving van een Verdragsluitende Partij”: de bestaande en toekomstige wetten en regelingen (met inbegrip van de statuten der organen) welke in het gehele grondgebied van elke Verdragsluitende Partij of in enig deel daarvan van kracht zijn met betrekking tot de algemene en de bijzondere stelsels van sociale zekerheid, al of niet op premiebetaling berustend, welke van toepassing zijn in geval van ziekte, moederschap, bedrijfsongeval, beroepsziekte en overlijden (andere uitkeringen dan de pensioenen aan nagelaten betrekkingen);

 • d) wordt ten aanzien van elke Verdragsluitende Partij onder „bevoegde autoriteit van een Verdragsluitende Partij” verstaan: de Minister of de Ministers of een andere daarmede vergelijkbare autoriteit onder wie de voor transportarbeiders geldende stelsels van sociale zekerheid ressorteren op het gehele grondgebied van de betrokken Partij of op een deel daarvan;

 • e) wordt verstaan onder „orgaan”: het orgaan of de autoriteit op het gebied der sociale zekerheid, aangewezen in de wetgeving van elke Verdragsluitende Partij en belast met de uitvoering der wetgeving, hetzij in haar geheel dan wel slechts voor een of meer onderdelen vermeld onder c) van dit artikel;

 • f) wordt verstaan onder „bevoegd orgaan”:

  • (i) wanneer het betreft de sociale verzekering: het orgaan waarbij de arbeider verzekerd is op het tijdstip van de aanvraag om uitkering of tegenover hetwelk een aanspraak op uitkering bestaat;

  • (ii) wanneer het betreft een ander stelsel dan een stelsel van sociale zekerheid inzake de verplichtingen van de werkgever met betrekking tot de schadeloosstelling ingeval van bedrijfsongevallen of van beroepsziekten: de werkgever of de in zijn plaats optredende verzekeraar of het door de bevoegde autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij aan te wijzen orgaan;

  • (iii) wanneer het betreft een stelsel, dat niet op premiebetaling berust: het orgaan of de autoriteit, belast met de uitbetaling van de uitkeringen;

 • g) wordt verstaan onder „orgaan van de verblijfplaats”:

  • (i) het bevoegde orgaan ter plaatse waar de arbeider verblijft, overeenkomstig de bepalingen der wetgeving van de betrokken Verdragsluitende Partij;

  • (ii) indien zodanig orgaan niet door de wetgeving wordt aangewezen: het orgaan dat de bevoegde autoriteit van de betrokken Verdragsluitende Partij met het oog op de toepassing van dit Verdrag zal aanwijzen;

 • h) wordt verstaan onder „arbeider”: een loonarbeider of een daarmede gelijkgestelde arbeider, die als zodanig wordt aangemerkt ingevolge de wetgeving van de Verdragsluitende Partij, waaraan hij onderworpen is, en

  • (i) die in dienst is van een onderneming welke voor rekening van anderen of voor eigen rekening personen of goederen vervoert per spoor, over de weg, door de lucht of over binnenwateren en welke haar zetel heeft op het grondgebied van een der Verdragsluitende Partijen, en

  • (ii) die op het grondgebied van een of meer Verdragsluitende Partijen werkzaam is als lid van het varend of rijdend personeel,

  met uitzondering van hen die uitsluitend werkzaam zijn op het Ierse eiland en van de Rijnvarenden, als omschreven in artikel 1 van het Verdrag van 27 juli 1950, betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden;

 • i) wordt verstaan onder „gezinsleden”: de leden van het gezin, die als zodanig worden aangemerkt ingevolge de wetgeving welke het bevoegde orgaan toepast.

Artikel 2

 • 1 De arbeiders zijn slechts aan de wetgeving van één Verdragsluitende Partij onderworpen.

 • 2 De toepasselijke wetgeving is die van de Verdragsluitende Partij op wier grondgebied de onderneming waarbij de arbeiders werkzaam zijn, is gevestigd.

 • 3 Indien echter de onderneming op het grondgebied van één of meer der andere Verdragsluitende Partijen dan die waar haar hoofdzetel is gevestigd een filiaal of een duurzame vertegenwoordiging heeft, zijn de daarbij werkzame arbeiders onderworpen aan de wetgeving van de Verdragsluitende Partij op wier grondgebied het filiaal of de duurzame vertegenwoordiging is gevestigd.

 • 4 Ingeval de arbeider uitsluitend of hoofdzakelijk werkzaam is op het grondgebied van een Verdragsluitende Partij en zich daar heeft gevestigd, is, niettegenstaande het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, de wetgeving van genoemde Partij van toepassing, ook al heeft de onderneming waarbij hij in dienst is noch haar hoofdzetel, noch een filiaal, noch een duurzame vertegenwoordiging op dat grondgebied.

 • 5 De bevoegde autoriteiten van twee of meer Verdragsluitende Partijen kunnen voor bepaalde arbeiders of groepen arbeiders, indien dat in het belang van deze arbeiders is, in gemeen overleg uitzonderingen vaststellen op de voorgaande bepalingen van dit artikel met betrekking tot de toepasselijke wetgeving, daarbij aangevende aan welke andere wetgeving van een Verdragsluitende Partij dan de normaal toepasselijke deze arbeiders onderworpen zijn.

Titel II. Bepalingen betreffende de uitkeringen op het gebied der sociale zekerheid

Artikel 3

 • 1 Een arbeider die zich bevindt op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij dan die waarvan de wetgeving op hem van toepassing is gezien

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.