Zie ook:
- Protocol bij het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand

 

     De Regeringen welke dit Verdrag hebben ondertekend, Leden van de Raad van Europa,

     Overwegende dat het doel van de Raad van Europa is grotere eenheid onder zijn Leden te bewerkstelligen, teneinde onder meer hun sociale vooruitgang te bevorderen;

     Besloten hebbende in overeenstemming met deze doelstelling hun samenwerking op sociaal gebied uit te breiden door aanvaarding van het beginsel van gelijke behandeling van elkanders onderdanen bij de toepassing van de wetgeving inzake sociale en medische bijstand; en

     Verlangende te dien einde een Verdrag te sluiten,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Ieder der Verdragsluitende Partijen verbindt zich te waarborgen, dat onderdanen van de andere Verdragsluitende Partijen, die zich rechtmatig ophouden in enig deel van haar grondgebied, waarop dit Verdrag van toepassing is, en niet beschikken over voldoende middelen, gelijkelijk en onder dezelfde voorwaarden als haar eigen onderdanen recht kunnen doen gelden op sociale en medische bijstand (hierna aangeduid als „bijstand”), zoals deze is geregeld door de geldende wetgeving in dat deel van haar grondgebied.

Artikel 2

  • (a) Voor de toepassing van dit Verdrag hebben de woorden „bijstand”, „onderdanen”, „grondgebied” en „land van herkomst” de volgende betekenis:

    • (i) „Bijstand” betekent met betrekking tot iedere Verdragsluitende Partij iedere bijstand, verleend krachtens de in enig deel van haar grondgebied geldende wetten en regelingen, op grond waarvan middelen van bestaan en de voor hun toestand noodzakelijke verzorging worden verschaft aan personen zonder voldoende middelen, met uitzondering van premievrije pensioenen en uitkeringen aan slachtoffers van oorlog of bezetting;

    • (ii) De termen „onderdanen” en „grondgebied” van een Verdragsluitende Partij hebben de betekenis, welke die Partij daaraan heeft toegekend in een tot de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte verklaring, die daarvan mededeling doet aan alle overige Verdragsluitende Partijen, met dien verstande dat een persoon, die zijn nationaliteit heeft verloren zonder hiervan vervallen te zijn verklaard en daardoor staatloos is geworden, als onderdaan behandeld zal blijven worden, totdat hij een andere nationaliteit heeft verworven;

    • (iii) „Land van herkomst” betekent het land, waarvan een persoon, die onder de bepalingen van dit Verdrag valt, onderdaan is.

  • (b) De wetten en regelingen, welke op het grondgebied van de Verdragsluitende Partijen van kracht zijn en waarop dit Verdrag van toepassing is, alsmede de door de Verdragsluitende Partijen gemaakte voorbehouden, zijn onderscheidenlijk opgenomen in de Bijlagen I en II.

Artikel 3

Het bewijs van de nationaliteit van de betrokken persoon wordt geleverd volgens

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.