Nederlandse vertaling:

 

Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers

 

     De Lid-Staten van de Raad van Europa, die deze Overeenkomst hebben ondertekend,

     Overwegend dat het doel van de Raad van Europa is het tot stand brengen van een grotere eenheid tussen zijn Leden, ten einde, met eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, de idealen en beginselen, die hun gemeenschappelijk erfdeel zijn, te beschermen en te verwezenlijken, alsmede hun economische en sociale vooruitgang te stimuleren,

     Overwegende dat de rechtspositie van migrerende werknemers die onderdaan zijn van de Lid-Staten van de Raad van Europa, dient te worden geregeld ten einde hun voor zover mogelijk een behandeling te verzekeren die niet minder gunstig is dan die welke de nationale werknemers van de ontvangende Staat genieten ten aanzien van de levens- en arbeidsomstandigheden,

     Vastbesloten de maatschappelijke vooruitgang en het welzijn van de migrerende werknemers en hun gezinsleden te bevorderen,

     Bevestigend dat de rechten en voorrechten die zij aan elkaars onderdanen verlenen, worden toegekend op grond van de grote verbondenheid die krachtens het statuut tussen de Lid-Staten van de Raad van Europa bestaat,

     Zijn als volgt overeengekomen:

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „migrerende werknemer" verstaan de onderdaan van een Verdragsluitende Partij die van een andere Verdragsluitende Partij toestemming heeft gekregen om op haar grondgebied te verblijven ten einde aldaar arbeid in loondienst te gaan verrichten.

 • 2 Dit Verdrag is niet van toepassing op:

  • a. grensarbeiders;

  • b. kunstenaars, met inbegrip van artiesten op het gebied van variété, cabaret en toneel, alsmede sportlieden die voor een korte tijd te werk worden gesteld en personen die een vrij beroep uitoefenen;

  • c. zeelieden;

  • d. personen die een opleiding volgen;

  • e. seizoenarbeiders; migrerende seizoenarbeiders zijn personen die, als onderdaan van een Verdragsluitende Partij, op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij, tegen betaling seizoengebonden arbeid verrichten op basis van een contract van bepaalde duur of ten behoeve van bepaalde werkzaamheden;

  • f. werknemers die onderdaan zijn van een Verdragsluitende Partij en op het grondgebied van een andere Verdragsluitende Partij bepaalde werkzaamheden verrichten voor rekening van een onderneming die haar hoofdkantoor buiten het grondgebied van deze Verdragsluitende Partij heeft.

HOOFDSTUK II

Artikel 2. Vormen van werving

 • 1 De werving van toekomstige migrerende werknemers kan geschieden door middel van een op naam gestelde aanvraag dan wel door middel van een niet op naam gestelde aanvraag; in dit laatste geval dient de aanvraag te worden gericht door tussenkomst van het officiële orgaan van de Staat van oorsprong indien een zodanig orgaan bestaat en eventueel door tussenkomst van het officiële orgaan van de ontvangende Staat.

 • 2 De administratiekosten verband houdende met werving, introductie en tewerkstelling, wanneer deze worden uitgevoerd door een officieel orgaan, mogen niet ten laste komen van de toekomstige migrerende werknemer.

Artikel 3. Medisch onderzoek en onderzoek naar vakbekwaamheid

 • 1 De werving van toekomstige migrerende werknemers kan worden voorafgegaan door een medisch onderzoek en een onderzoek naar vakbekwaamheid.

 • 2 Het medisch onderzoek en het onderzoek naar vakbekwaamheid dienen om vast te stellen of de toekomstige migrerende werknemer lichamelijk en geestelijk in staat is tot en technisch gekwalificeerd voor de hem aangeboden functie en om vast te stellen, dat de gezondheidstoestand van deze werknemer geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.

 • 3 De wijze van terugbetaling van de kosten verbonden aan het medisch onderzoek en het onderzoek naar vakbekwaamheid wordt eventueel geregeld in het kader van bilaterale overeenkomsten zodat deze kosten niet ten laste komen van de toekomstige migrerende werknemer.

 • 4 De migrerende werknemer die in het bezit is van een op naam gestelde aanbieding van werk mag, behoudens een op grond van fraude gerechtvaardigde uitzondering, slechts op verzoek van de werkgever worden onderworpen aan een onderzoek inzake vakbekwaamheid.

Artikel 4. Recht om het land te verlaten - recht op toelating administratieve formaliteiten

 • 1 Iedere Verdragsluitende Partij waarborgt de migrerende werknemer de volgende rechten:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.