Zie ook:
- Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (EVSZ)

- Europese Code inzake Sociale Zekerheid (herzien)

- Verdrag betreffende minimum-normen van sociale zekerheid (ILO-Verdrag nr. 102)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Europese Code inzake sociale zekerheid

 

Preambule

     De Regeringen die deze Code hebben ondertekend, Leden van de Raad van Europa,

     Overwegende dat het doel van de Raad van Europa is het tot stand brengen van een grotere eenheid tussen zijn Leden, ten einde met name aldus hun sociale vooruitgang te bevorderen;

     Overwegende dat een van de doelstellingen van het sociale programma van de Raad van Europa is, alle Leden ertoe aan te sporen hun regelingen inzake sociale zekerheid verder tot ontwikkeling te brengen;

De wenselijkheid erkennende de sociale lasten in de Lid-Staten te harmoniseren;

     Ervan overtuigd zijnde dat het gewenst is een Europese Code inzake sociale zekerheid in te stellen, waarvan de normen op een hoger niveau liggen dan de minimumnormen neergelegd in het Internationale Arbeidsverdrag nr. 102 betreffende de minimumnormen van sociale zekerheid;

     Zijn de volgende bepalingen, die zijn opgesteld met medewerking van het Internationale Arbeidsbureau, overeengekomen:

 

DEEL I. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 Voor de toepassing van deze Code wordt verstaan onder:

  • (a) „het Comité van Ministers”: het Comité van Ministers van de Raad van Europa;

  • (b) „de Commissie”: de Commissie van deskundigen op het gebied der sociale zekerheid van de Raad van Europa of elke andere commissie die het Comité van Ministers kan belasten met de uitvoering van de taken omschreven in artikel 2, lid 3, artikel 74, lid 4 en artikel 78, lid 3;

  • (c) „Secretaris-Generaal”: de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa;

  • (d) „voorgeschreven”: voorgeschreven bij of krachtens de nationale wetgeving;

  • (e) „verblijf”: het gewone verblijf op het grondgebied van de Contracterende Partij;

   „inwoner”: degene die gewoonlijk op het grondgebied van de Contracterende Partij verblijf houdt;

  • (f) „echtgenote”: een echtgenote die ten laste van haar man is;

  • (g) „weduwe”: een vrouw die ten laste van haar echtgenoot was op het tijdstip van diens overlijden;

  • (h) „kind”: een kind beneden de leeftijd waarop de leerplicht een einde neemt, of jonger dan 15 jaar, naar gelang zal worden voorreven;

  • (i) „wachttijd”: hetzij een tijdvak van premiebetaling, hetzij een tijdvak van arbeid, hetzij een tijdvak van verblijf, hetzij een combinatie van deze tijdvakken naar gelang zal worden voorgeschreven.

 • 2 Voor de toepassing van de artikelen 10, 34 en 49 wordt onder „verstrekkingen” verstaan hetzij rechtstreeks verleende verstrekkingen, hetzij indirect verleende verstrekkingen, bestaande in een vergoeding van de door de belanghebbende gedragen kosten.

Artikel 2

 • . Elke Contracterende Partij moet toepassen:

  • (a) deel I;

  • (b) ten minste zes van de delen II tot en met X, met dien verstande dat deel II voor twee en deel V voor drie delen telt;

  • (c) de desbetreffende bepalingen van de delen XI en XII; en

  • (d) deel XIII.

 • 2 Aan de voorwaarde genoemd in het voorgaande lid onder (b) wordt geacht te zijn voldaan, indien:

  • (a) er van de delen II tot en met X ten minste drie, waaronder een of meer van de delen IV, V, VI, IX of X worden toegepast; en

  • (b) bovendien wordt aangetoond dat de van kracht zijnde wetgeving op het gebied der sociale zekerheid gelijkwaardig is aan een van de onder (b) bedoelde combinaties, daarbij rekening houdende:

   • (i) met het feit dat bepaalde takken, bedoeld onder (a) van dit lid uitgaan boven de normen van de Code wat het toepassingsgebied of het peil der uitkeringen, of beide betreft;

   • (ii) met het feit dat bepaalde takken, bedoeld onder (a) van dit lid uitgaan boven de normen van de Code doordat zij in addendum 2 opgenomen extra voordelen verlenen; en

   • (iii) met takken die beneden de normen van de Code blijven.

 • 3 Elke ondertekenende Staat die gebruik wil maken van het bepaalde in lid 2 onder (b) van dit artikel doet daartoe een verzoek in het overeenkomstig het bepaalde in artikel 78 aan de Secretaris-Generaal uit te brengen verslag. De Commissie, die daarbij uitgaat van het beginsel van de gelijkheid der kosten, stelt regels vast voor het coördineren en vaststellen van de voorwaarden waarop rekening moet worden gehouden met de in lid 2 onder (b) van dit artikel genoemde bepalingen. Met deze bepalingen kan in alle voorkomende gevallen slechts met goedkeuring van de Commissie rekening worden gehouden; de Commissie beslist met een meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 3

Elke Contracterende Partij geeft in haar akte van bekrachtiging aan, ten aanzien van welke van de delen II t/m X zij de uit deze Code voortvloeiende verplichtingen aanvaardt en vermeldt daarin tevens of en zo ja, in hoeverre, zij een beroep doet op de bepalingen van artikel 2, tweede lid.

Artikel 4

 • 1 Elke Contracterende Partij kan later de Secretaris-Generaal ervan in kennis stellen dat zij de verplichtingen aanvaardt, voortvloeiende uit de Code wat betreft een of meer van de delen II t/m X waarvan zij in haar akte van bekrachtiging nog geen opgave heeft gedaan.

 • 2 De aanvaarding der verplichtingen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt geacht een integrerend deel te vormen van de bekrachtiging en heeft gelijke kracht te rekenen van de datum van de kennisgeving.

Artikel 5

Wanneer op grond van een der delen II t/m X van deze Code, waarop de bekrachtiging van toepassing zal zijn, een Contracterende Partij gehouden is tot het beschermen van voorgeschreven groepen van personen die in totaal ten minste een bepaald percentage uitmaken van de loontrekkenden of van de inwoners, moet die Contracterende Partij, alvorens zich te binden tot het toepassen van dat deel zich ervan vergewissen, dat het bedoelde percentage is bereikt.

Artikel 6

Voor de toepassing van de delen II, III, IV, V, VIII (wat betreft geneeskundige zorg), IX of X van deze Code, kan een Contracterende Partij rekening houden met de bescherming, voortvloeiende uit verzekeringen welke krachtens de nationale wetgeving niet verplicht zijn voor de betrokken personen, mits deze verzekeringen:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.