Zie ook:
- Europees Verdrag inzake sociale zekerheid (EVSZ)

- Europese Code inzake sociale zekerheid

- Verdrag betreffende minimum-normen van sociale zekerheid (ILO-Verdrag nr. 102)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Europese Code inzake Sociale Zekerheid (herzien)

 

Preambule

     De Lidstaten van de Raad van Europa die deze (herziene) Code hebben ondertekend,

     Overwegend dat het doel van de Raad van Europa is een grotere eenheid tussen zijn Leden tot stand te brengen ten einde, met name, hun sociale vooruitgang te bevorderen;

     Overwegende het belang van harmonisatie van zowel de bescherming die wordt gewaarborgd door sociale zekerheid als van de lasten die hieruit voortvloeien overeenkomstig gemeenschappelijke Europese normen;

     Opmerkend dat de nationale wetgeving inzake sociale zekerheid zich in de meeste Lidstaten van de Raad van Europa verder heeft ontwikkeld sedert de Europese Code inzake Sociale Zekerheid en het Protocol daarbij op 16 april 1964 voor ondertekening werden opengesteld;

     Van oordeel zijnd dat deze ontwikkeling herziening van die akten op alle daarvoor in aanmerking komende punten noodzakelijk maakt ten einde, enerzijds, deze aan te passen aan de huidige aspiraties en mogelijkheden van de Europese samenleving en, anderzijds, de bescherming van sociale zekerheid uit te breiden tot de gehele bevolking, te zamen met sociale rechten voor iedere persoon, en discriminatie uit te bannen, in het bijzonder discriminatie op grond van geslacht;

     Het nut erkennend van verbetering en versoepeling van de in de Europese Code inzake Sociale Zekerheid en het Protocol daarbij vervatte normen en van het opnemen van nieuwe normen in een herziene code die de Code en het Protocol van 16 april 1964 geleidelijk moet vervangen,

     Zijn de volgende bepalingen overeengekomen, die zijn opgesteld met medewerking van het Internationale Arbeidsbureau:

 

DEEL I. ALGEMENE BEPALINGEN [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de toepassing van deze (herziene) Code:

 • a. wordt verstaan onder „het Comité”: het Directie-Comité voor Sociale Zekerheid van de Raad van Europa of elk ander Comité dat door het Comité van Ministers belast is met de uitvoering van de taken die krachtens de bepalingen van deze (herziene) Code aan het Comité zijn opgedragen;

 • b. omvat de term „wetgeving” de wetten en regelingen, alsmede de statuaire bepalingen inzake sociale zekerheid;

 • c. wordt verstaan onder „voorgeschreven”: vastgesteld bij of krachtens de nationale wetgeving;

 • d. wordt verstaan onder „ingezetene”: een persoon die gewoonlijk op het grondgebied van de betrokken Partij verblijf houdt;

 • e. wordt verstaan onder „wachttijd”: hetzij een tijdvak van premiebetaling, hetzij een tijdvak van arbeid, hetzij een tijdvak van wonen, met inbegrip van ieder tijdvak dat als zodanig wordt aangemerkt, of een combinatie van deze tijdvakken, naar gelang is voorgeschreven voor de opening van het recht op prestaties;

 • f. verwijst de term „ten laste” naar de toestand van afhankelijkheid die in voorgeschreven gevallen wordt verondersteld;

 • g. wordt verstaan onder „nagelaten echtgenoot” de echtgeno(o)te die ten laste was van de overledene op het tijdstip van diens overlijden, en die niet is hertrouwd;

 • h. wordt verstaan onder „kind”:

  • i. een kind dat de leeftijd waarop de leerplicht afloopt, nog niet heeft bereikt, of dat jonger dan 16 jaar is;

  • ii. onder voorgeschreven voorwaarden, een kind dat ouder is dan bedoeld onder i. hierboven, wanneer het wordt opgeleid voor een beroep , zijn studie voortzet of lijdt aan een chronische ziekte of een gebrek waardoor het niet geschikt is tot het verrichten van enige beroepsarbeid.

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Elke Partij die heeft verklaard zichzelf gebonden te achten door de in het eerste tot en met het derde lid van artikel 12 van het Europees Sociaal Handvest van 18 oktober 1961 vervatte verplichtingen of die de verplichtingen van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid van 16 april 1964 heeft aanvaard, moet toepassen:

  • a. Deel I;

  • b. ten minste een van de Delen II tot en met X;

  • c. de desbetreffende bepalingen van de Delen XI en XII; en

  • d. Deel XIII

  van deze (herziene) Code.

 • 2 Elke andere Partij moet toepassen:

  • a. Deel I;

  • b. ten minste een van de Delen II tot en met X;

  • c. de desbetreffende bepalingen van de Delen XI en XII; en

  • d. Deel XIII

  van deze (herziene) Code.

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Elke Overeenkomstsluitende Staat geeft in zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding aan ten aanzien van welke van de Delen II tot en met X hij de uit deze (herziene) Code voortvloeiende verplichtingen aanvaardt.

 • 2 Elke Partij waarborgt aan de beschermde personen, met betrekking tot elk van de Delen II tot en met X ten aanzien waarvan zij de uit deze (herziene) Code voortvloeiende verplichtingen heeft aanvaard, de in dat Deel voorziene prestatie voor de verzekerde eventualiteit of eventualiteiten, in overeenstemming met de bepalingen van dat Deel.

 • 3 Elke Overeenkomstsluitende Staat die de in de Delen II, III, IX en X vervatte verplichtingen aanvaardt, wordt geacht eveneens aan de in Deel VI vervatte verplichtingen te voldoen indien haar wetgeving aan slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten recht geeft op medische zorg, ziekengeld en uitkering bij invaliditeit, en aan hun nagelaten betrekkingen het recht op uitkering aan nagelaten betrekkingen, ongeacht de oorzaak van de betreffende eventualiteit, en mits die wetgeving het recht op prestaties niet afhankelijk stelt van enige voorwaarde inzake een wachttijd. Voor de toepassing van dit lid wordt een Overeenkomstsluitende Staat, die wordt geacht aan de in Deel X vervatte verplichtingen te voldoen in overeenstemming met het vierde lid van dit artikel, geacht de verplichtingen van Deel X te hebben aanvaard.

 • 4 Elke Overeenkomstsluitende Staat die de in de Delen V, VII en IX vervatte verplichtingen aanvaardt, wordt geacht eveneens aan de verplichtingen van Deel X te voldoen indien zijn wetgeving, wat de Delen V en IX betreft, de gehele economisch actieve bevolking beschermt en, wat Deel VII betreft, alle kinderen van de economisch actieve bevolking beschermt.

 • 5 Een Overeenkomstsluitende Staat die een beroep wenst te doen op de bepalingen van het derde of het vierde lid van dit artikel, moet dit aangeven in zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.

 • 6 Elke Partij streeft ernaar passende maatregelen te nemen om gelijke behandeling van beschermde personen van beide geslachten te waarborgen bij de toepassing van die Delen van deze (herziene) Code waarvan zij de verplichtingen heeft aanvaard.

Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Elke Partij kan later de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa ervan in kennis stellen dat zij de uit deze (herziene) Code voortvloeiende verplichtingen aanvaardt ten aanzien van één of meer van de Delen II tot en met X waarvan zij nog geen opgave heeft gedaan in haar akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding.

 • 2 De aanvaarding van de in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen wordt geacht een integrerend deel te vormen van de bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding, en heeft gelijke kracht te rekenen vanaf de datum van kennisgeving.

Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Aanvaarding van de in één of meer van de Delen II tot en met X van deze (herziene) Code vervatte verplichtingen heeft, vanaf de datum van inwerkingtreding van die verplichtingen ten aanzien van de betrokken Partij, tot gevolg dat de overeenkomstige bepalingen van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid en, waarvan toepassing, van het daarbij behorend Protocol, niet langer van toepassing zijn ten aanzien van de betrokken Partij indien die Partij door de eerste van genoemde akten of door beide akten gebonden is. Niettemin wordt aanvaarding van de in een of meer van de Delen II tot en met X van deze (herziene) Code vervatte verplichtingen geacht aanvaarding in te houden van de overeenkomstige bepalingen van de Europese Code inzake Sociale Zekerheid en, waar van toepassing, van het daarbij behorend Protocol, voor de toepassing van artikel 2 van genoemde Europese Code.

Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de toepassing van de Delen II, III, IV, V, VIII (voorzover het laatstgenoemde deel betrekking heeft op medische zorg), IX en X van deze (herziene) Code kan een Partij rekening houden met de bescherming voortvloeiende uit verzekeringen die krachtens haar wetgeving niet verplicht zijn voor de betrokken personen, mits deze verzekeringen:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.