Zie ook:
- Protocol bij de Europese Interim-Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

 

     De Regeringen welke deze Overeenkomst hebben ondertekend, Leden van de Raad van Europa,

     Overwegende dat het doel van de Raad van Europa is grotere eenheid onder zijn Leden te bewerkstelligen, teneinde onder meer hun sociale vooruitgang te bevorderen;

     Bevestigende het beginsel van gelijkheid van behandeling van de onderdanen van alle Partijen bij deze Overeenkomst, met betrekking tot de wetten en regelingen inzake de sociale zekerheid van ieder van Haar, welk beginsel is vastgelegd in de Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie;

     Eveneens bevestigende het beginsel, krachtens hetwelk de onderdanen van elke Overeenkomstsluitende Partij de voordelen moeten genieten van de overeenkomsten inzake de sociale zekerheid, gesloten tussen twee of meer van Haar;

     Verlangende aan deze beginselen uitvoering te geven door het sluiten van een Interim-Overeenkomst, in afwachting van het sluiten van een algemeen verdrag, gegrond op een netwerk van bilaterale overeenkomsten,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1

 • 1 Deze Overeenkomst is van toepassing op alle wetten en regelingen inzake de sociale zekerheid, welke op het tijdstip van haar ondertekening van kracht zijn dan wel op een later tijdstip van kracht worden op enig deel van het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen en welke betrekking hebben op:

  • (a) ziekte, moederschap en overlijden (uitkeringen bij overlijden), daaronder begrepen medische verstrekkingen, welke niet afhankelijk zijn gesteld van bewezen nooddruft;

  • (b) bedrijfsongevallen en beroepsziekten;

  • (c) werkloosheid;

  • (d) kinderbijslagen.

 • 2 Deze Overeenkomst is van toepassing op stelsels van uitkeringen met en zonder premiebetaling, daaronder begrepen de verplichtingen van de werkgever betreffende vergoeding voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Zij is niet van toepassing op bijstand van overheidswege, op bijzondere stelsels voor overheidsdienaren en op uitkeringen aan slachtoffers van oorlog of bezetting.

 • 3 Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden onder „uitkeringen” mede verstaan alle aanvullingen of bijslagen.

 • 4 De termen „onderdanen” en „grondgebied” van een Overeenkomstsluitende Partij hebben de betekenis, welke die Partij daaraan heeft toegekend in een tot de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa gerichte verklaring, die daarvan mededeling doet aan alle overige Overeenkomstsluitende Partijen.

Artikel 2

 • 1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 genieten de onderdanen van een der Overeenkomstsluitende Partijen de voordelen van de wetten en regelingen van elke andere Partij, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van laatstgenoemde:

  • (a) ten aanzien van de uitkeringen terzake van bedrijfsongevallen of beroepsziekten, mits zij verblijf houden binnen het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende Partijen;

  • (b) ten aanzien van elke andere uitkering dan de uitkeringen op grond van bedrijfsongevallen of beroepsziekten, mits zij verblijf houden binnen het grondgebied van laatstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij;

  • (c) ten aanzien van de uitkeringen bij ziekte, moederschap of werkloosheid, mits zij hun gewone verblijfplaats hadden gevestigd binnen het grondgebied van laatstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij onderscheidenlijk voordat de ziekte voor de eerste maal medisch is vastgesteld, vóór de vermoedelijke datum van de conceptie of vóór de aanvang van de werkloosheid;

  • (d) ten aanzien van de uitkeringen, welke niet op premiebetaling berusten, met uitzondering van de uitkeringen op grond van bedrijfsongevallen of beroepsziekten, mits zij sedert zes maanden verblijf houden binnen het grondgebied van laatstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij.

 • 2 In alle gevallen, waarin de wetten en regelingen van één der Overeenkomstsluitende Partijen de rechten van een onderdaan van die Partij, die niet binnen haar grondgebied is geboren, aan beperkingen onderwerpen, wordt een onderdaan van elke andere Partij, geboren binnen het grondgebied van deze laatste, gelijkgesteld met een onderdaan van eerstgenoemde Partij, die binnen haar grondgebied is geboren.

 • 3 In alle gevallen, waarin de wetten en regelingen van één der Overeenkomstsluitende Partijen voor de beoordeling van het recht op een uitkering onderscheid maken naar de nationaliteit van de kinderen, worden de kinderen die onderdanen zijn van andere Overeenkomstsluitende Partijen gelijkgesteld met kinderen die onderdanen zijn van eerstgenoemde Partij.

Artikel 3

 • 1 Elke overeenkomst met betrekking tot de wetten en regelingen, bedoeld in artikel 1, welke gesloten is of gesloten zal worden tussen twee of meer Overeenkomstsluitende Partijen, is met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van toepassing op een onderdaan van elke andere Overeenkomstsluitende Partij alsof hij onderdaan was van één van eerstgenoemde Partijen, voor zover bedoelde overeenkomst ten aanzien van die wetten en regelingen bepalingen bevat ten aanzien van:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.