Nederlandse vertaling:

 

Europese Overeenkomst betreffende de verlening van medische hulp aan personen die tijdelijk in het buitenland verblijven

 

     De Staten die deze Overeenkomst hebben ondertekend,

     Overwegende de van belang zijnde bepalingen van de Slotakte van de Conferentie inzake Veiligheid en Samenwerking in Europa;

     Herinnerend aan de aanbevelingen van de Europese regionale conferenties, van de Internationale Arbeidsorganisatie over de ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van de sociale zekerheid;

     Rekening houdend met het belang van de problemen op het gebied van de sociale zekerheid die moeten worden opgelost in verband met de uitbreiding van de onderlinge banden tussen deze Staten en de toeneming van het aantal personen die tijdelijk verblijven op het grondgebied van een andere Staat dan de Staat krachtens de wetgeving waarvan zij recht op medische hulp hebben;

     Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

 

Artikel 1

Voor de toepassing van deze Overeenkomst, wordt verstaan onder:

 • a) „Overeenkomstsluitende Partij”: iedere Staat die een akte van bekrachtiging heeft nedergelegd;

 • b) „wetgeving”: de wetten, regelingen en statutaire bepalingen die van kracht zijn op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst of later van kracht worden voor het gehele grondgebied van een Overeenkomstsluitende Partij of voor enig deel daarvan en die betrekking hebben op de stelsels van sociale zekerheid waaronder de verlening van medische hulp - met inbegrip van de nationale gezondheidsdiensten - valt;

 • c) „overeenkomst inzake sociale zekerheid”: iedere bilaterale of multilaterale overeenkomst die voor twee of meer Overeenkomstsluitende Partijen uitsluitend verbindend is of zal zijn, alsmede iedere multilaterale overeenkomst die verbindend is of zal zijn voor ten minste twee Overeenkomstsluitende Partijen en een of meer andere Staten ten aanzien van de verlening van medische hulp;

 • d) „bevoegde autoriteit”: de minister, ministers dan wel de daarmee vergelijkbare autoriteit, onder wie op het gehele grondgebied van iedere Overeenkomstsluitende Partij, of op een deel daarvan, de desbetreffende wetgeving ressorteert;

 • e) „bevoegd orgaan”:

  • i) indien het een stelsel van sociale verzekering betreft, het orgaan van de Overeenkomstsluitende Partij waarbij de belanghebbende een recht op medische hulp kan doen gelden of waarbij hij dit recht zou kunnen doen gelden indien hij zich bevond op het grondgebied van bedoelde Partij;

  • ii) indien het een ander stelsel dan een stelsel van sociale verzekering betreft, het orgaan dat door de bevoegde autoriteit van de desbetreffende Overeenkomstsluitende Partij is aangewezen.

 • f) „bevoegde Staat”: de Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied waarvan het bevoegde orgaan is gevestigd;

 • g) „verblijf”: het tijdelijk verblijf op het grondgebied van een andere Overeenkomstsluitende Partij dan de bevoegde Staat binnen de tijdsduur zoals die eventueel is voorzien in de nationale voorschriften van eerstbedoelde Partij;

 • h) „orgaan van de verblijfplaats”: het orgaan dat ter plaatse waar de belanghebbende verblijft, bevoegd is medische hulp te verlenen volgens de door bedoeld orgaan toegepaste wetgeving van de Overeenkomstsluitende Partij;

 • i) „medische hulp”: de medische hulp die vereist is bij ziekte, ongeval of moederschap;

 • j) „noodgevallen”: de gevallen waarin het verlenen van medische hulp of de daarbij behorende prestaties niet kan worden uitgesteld zonder het leven of de gezondheid van de belanghebbende in gevaar te brengen.

Artikel 2

 • 1 De bepalingen van deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle personen die recht op medische hulp kunnen doen gelden krachtens de wetgeving van een Overeenkomstsluitende Partij of die recht op medische hulp zouden kunnen doen gelden krachtens de wetgeving van bedoelde Partij indien zij zich zouden bevinden op het grondgebied van bedoelde Partij.

 • 2 Indien de wetgeving van een Overeenkomstsluitende Partij evenwel verschillende stelsels van medische hulp omvat, kan deze Partij in bijlage I de stelsels van medische hulp aangeven die in haar wetgeving zijn voorzien en waarop deze Overeenkomst van toepassing is in haar betrekkingen met iedere andere Overeenkomstsluitende Partij waarmee zij is overeengekomen het bepaalde in artikel 6, eerste lid, letter b) of c) te zullen toepassen.

 • 3 Iedere betrokken Overeenkomstsluitende Partij brengt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, eerste lid, iedere in bijlage I aan te brengen wijziging ter kennis.

Artikel 3

 • 1 Deze Overeenkomst vervangt, in de betrekkingen tussen de Overeenkomstsluitende Partijen, de overeenkomstige bepalingen van iedere overeenkomst inzake sociale zekerheid, mits deze bepalingen in gemeen overleg tussen de betrokken Overeenkomstsluitende Partijen worden vermeld in bijlage II.

 • 2 De desbetreffende Overeenkomstsluitende Partijen brengen in gemeen overleg, wat hen betreft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, eerste lid, iedere in bijlage II aan te brengen wijziging ter kennis.

Artikel 4

 • 1 De personen op wie de bepalingen van deze Overeenkomst van toepassing zijn en die, in verband met hun gezondheidstoestand, op medisch advies onmiddellijk medische hulp nodig hebben tijdens hun verblijf op het grondgebied van een andere Overeenkomstsluitende Partij dan de bevoegde Staat, ontvangen

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.