Zie ook:
- Europees Sociaal Handvest (ESH)

- Europees Sociaal Handvest (herzien) (ESH (herzien))

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Europese Overeenkomst inzake de sociale bescherming van landbouwers

 

     De Lid-Staten van de Raad van Europa, die deze Overeenkomst hebben ondertekend,

     Overwegend dat het doel van de Raad van Europa is een grotere eenheid tussen zijn leden tot stand te brengen, in het bijzonder ten einde hun economische en sociale vooruitgang te bevorderen;

     Overwegend dat verbetering van de levensomstandigheden van de landbouwers door de uitvoering van passende maatregelen kan bijdragen tot de sociale vooruitgang in Europa;

     Eraan herinnerend dat het doel van het Europees Sociaal Handvest, eveneens opgesteld binnen de Raad van Europa en opengesteld voor ondertekening door de Lid-Staten op 18 oktober 1961, is de verhoging van de levensstandaard en de bevordering van het sociale welzijn van alle bevolkingsgroepen, zowel in de stad als op het platteland;

     Overwegend dat de bijzondere omstandigheden en specifieke kenmerken van de landbouwwerkzaamheden, alsmede de veranderingen die zich in de landbouw voltrekken, het invoeren van passende regelingen noodzakelijk maken om het sociale welzijn van landbouwers te bevorderen;

     Overwegend, dientengevolge, dat maatregelen dienen te worden genomen om de sociale bescherming van de landbouwers, de leden van hun gezinnen en, waar nodig, van hun bezoldigd personeel uit te breiden en te versterken, daarbij rekening houdend met de sociale behoeften van deze personen en met de bijzondere omstandigheden in de landbouw,

     Zijn overeengekomen als volgt:

 

DEEL I

Artikel 1

Iedere Overeenkomstsluitende Partij verbindt zich ertoe de bepalingen van deze Overeenkomst toe te passen op haar onderdanen, woonachtig op haar grondgebied.

Artikel 2

In deze Overeenkomst wordt onder „landbouwer” verstaan iedere zelfstandige die uitsluitend of in hoofdzaak werkzaam is in de landbouw, tuinbouw, bosbouw, wijnbouw of een soortgelijk bedrijf, met dien verstande dat hij kan worden bijgestaan in deze werkzaamheden door leden van zijn gezin en/of door bezoldigd personeel.

DEEL II

Artikel 3

Iedere Overeenkomstsluitende Partij verzekert de landbouwers, de leden van hun gezinnen en, waar nodig, hun bezoldigd personeel van sociale bescherming die vergelijkbaar is met die welke andere bevolkingsgroepen genieten, met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 4 tot en met 13 van deze Overeenkomst.

Artikel 4

  • 1 Iedere Overeenkomstsluitende Partij past, voor zover nodig, op de landbouwers en hun rechthebbenden de sociale zekerheidsnormen toe die zijn vastgesteld bij haar wetten voor de andere beschermde bevolkingsgroepen.

  • 2 Onverminderd de bepalingen van het eerste lid van dit artikel verleent iedere Overeenkomstsluitende Partij, op passende voorwaarden en binnen redelijke termijnen, de bescherming van de sociale verzekering aan de landbouwers in ten minste vier van de volgende voorkomende gevallen: ziekte, bevalling, invaliditeit, ouderdom, overlijden, beroepsongevallen en beroepsziekten, en gezinslasten.

Artikel 5

  • 1 Iedere Overeenkomstsluitende Partij draagt er zorg voor dat, wanneer een landbouwer zijn bedrijf beëindigt op door de Overeenkomstsluitende Partij te bepalen structurele of andere gronden, passende maatregelen worden getroffen ten behoeve van hem, de leden van zijn gezin en, zo nodig, zijn bezoldigd personeel.

    Deze maatregelen omvatten:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.