Zie ook:
- (Internationaal) Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

 

     De staten die partij zijn bij dit Protocol zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

  • 1 Een staat die partij is bij dit Protocol („staat die partij is”) erkent de bevoegdheid van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap („het Comité”) tot het ontvangen en bestuderen van kennisgevingen van of namens personen of groepen van personen die onder zijn bevoegdheid vallen en stellen het slachtoffer te zijn van een schending van de bepalingen van het Verdrag door die staat die partij is.

  • 2 Het Comité neemt geen kennisgevingen in ontvangst die een staat betreffen die partij is bij het Verdrag maar geen partij is bij dit Protocol.

Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Het Comité verklaart een kennisgeving niet-ontvankelijk, wanneer:

  • a. de kennisgeving anoniem is;

  • b. de kennisgeving een misbruik vormt van het recht een kennisgeving te doen of in strijd is met de bepalingen van het Verdrag;

  • c. dezelfde aangelegenheid reeds is onderzocht door het Comité of is of wordt onderzocht uit hoofde van een andere internationale onderzoeksprocedure of regeling;

  • d. niet alle beschikbare nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Deze regel geldt niet indien de toepassing van de rechtsmiddelen onredelijk wordt gerekt of het onwaarschijnlijk is dat zij zullen leiden tot effectief herstel;

  • e. deze kennelijk ongegrond of onvoldoende gestaafd is; of indien

  • f. de feiten die onderwerp zijn van de kennisgeving zich hebben voorgedaan voordat dit Protocol van kracht werd voor de betrokken staat die partij is, tenzij deze feiten zich na die datum zijn blijven voordoen.

Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Onverminderd de bepalingen van artikel 2 van dit Protocol brengt het Comité alle kennisgevingen die hem zijn gedaan vertrouwelijk onder de aandacht van de staat die partij is. Binnen zes maanden dient de ontvangende staat bij het Comité

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.