Zie ook:
- Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand (EVSMB)

 

 

Authentieke Nederlandse tekst:

 

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering ter uitvoering van artikel 10, onder (c), van het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand

 

Nr. I

 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

No. DVE/VB-80083

's-Gravenhage, 10 juni 1959

Mijnheer de Ambassadeur,

Verwijzend naar de terzake tussen Uw Ambassade en mijn Ministerie gevoerde correspondentie heb ik de eer Uwer Excellentie voor te stellen, dat de Nederlandse en de Belgische Regering ter uitvoering van artikel 10, onder c, van het op 11 december 1953 te Parijs gesloten Europese Verdrag betreffende sociale en medische bijstand Roosendaal en Antwerpen als de plaatsen aanwijzen, waar Nederlandse onderdanen die op Belgisch grondgebied verblijven en op wie Titel II van genoemd Verdrag van toepassing is, en Belgische onderdanen die op Nederlands grondgebied verblijven en op wie genoemde Titel van toepassing is, kunnen worden overgegeven.

In bijzondere en dringende gevallen zal, ter bevordering van een vlotte gang van zaken, voor het overgeven van personen als hierboven bedoeld

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.