Zie ook:
- Algemeen Verdrag tussen Nederland en Frankrijk inzake de sociale zekerheid

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Franse Regering houdende een Overeenkomst inzake de uitlegging van artikel 18, eerste lid, van de Algemene Overeenkomst inzake sociale zekerheid van 7 januari 1950

 

No. I

 

AMBASSADE DER NEDERLANDEN

Parijs, 23 October 1951

Mijnheer de Minister,

Het eerste lid van artikel 18 van het Algemeen Verdrag inzake de sociale zekerheid, hetwelk onze beide landen de 7de Januari 1950 te 's-Gravenhage hebben ondertekend, bepaalt als volgt:

"Voor loonarbeiders en met dezen gelijkgestelden, die in Frankrijk verplicht verzekerd zijn geweest vóór de leeftijd van 35 jaar, wordt de leeftijd van 35 jaar, bedoeld in artikel 33 van de Nederlandse Invaliditeitswet, vervangen door de leeftijd van 65 jaar en het bedrag van f 3000,-, bedoeld in artikel 4 van genoemde wet, door het bedrag van f 3750.-."

Ten einde rekening te houden met de veelvuldige wijzigingen welke zich in dit opzicht in de Nederlandse wetgeving voordoen, zou de Nederlandse Regering wensen, dat voornoemd lid worde uitgelegd, als ware het aldus gesteld:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.