Zie ook:
- Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

     en

     de Regering van Nieuw-Zeeland,

     Geleid door de wens de hartelijke en vriendschappelijke betrekkingen tussen de beide landen te handhaven en te versterken en de betaling van Nederlandse pensioenen in Nieuw-Zeeland en de betaling van Nieuw-Zeelandse uitkeringen in Nederland mogelijk te maken ten aanzien van staatsburgers die zich permanent vestigen in het andere land,

     Zijn als volgt overeengekomen:

 

DEEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN WERKINGSSFEER

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1 Tenzij het zinsverband anders vereist, wordt in deze Overeenkomst verstaan onder:

  • a. „uitkering”: een Nieuw-Zeelandse uitkering of pensioen uit te betalen ingevolge de Social Security Act 1964 of de Social Welfare (Transitional Provisions) Act 1990 en, wat Nederland betreft, een uitkering of pensioen ingevolge de wetten van Nederland, met inbegrip van uit te betalen verhogingen van of aanvullingen op een uitkering of pensioen;

  • b. „bevoegde autoriteit”: wat Nieuw-Zeeland betreft, de Director General of Social Welfare of een gemachtigde plaatsvervanger van de Director General; en wat Nederland betreft, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • c. „orgaan”: met betrekking tot een Overeenkomstsluitende Partij, een orgaan dat verantwoordelijk is voor de toepassing van deze Overeenkomst ten aanzien van een Overeenkomstsluitende Partij;

  • d. „wetten inzake sociale zekerheid”: met betrekking tot de Overeenkomstsluitende Partij, de wetten die, wat die Overeenkomstsluitende Partij betreft, zijn genoemd in artikel 2;

  • e. „Nieuw-Zeeland”: uitsluitend Nieuw-Zeeland en niet de Cookeilanden, Niue en Tokelau;

   „Nederland”: het Koninkrijk der Nederlanden in Europa;

  • f. „onderdaan”: wat Nieuw-Zeeland betreft, een Nieuw-Zeelands staatsburger of een Nieuw-Zeelands onderdaan en, wat Nederland betreft, een persoon van de Nederlandse nationaliteit.

 • 2 Bij de toepassing van deze Overeenkomst door een Overeenkomstsluitende Partij ten aanzien van een persoon heeft een term die niet in dit artikel is omschreven de betekenis die daaraan wordt gegeven in de wetten inzake sociale zekerheid van één van beide Overeenkomstsluitende Partijen, tenzij het zinsverband anders vereist.

Artikel 2. Materiële werkingssfeer

 • 1 De wetgeving die binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst valt, is:

  • a. wat Nieuw-Zeeland betreft: de Social Security Act 1964 en de Social Welfare (Transitional Provisions) Act 1990, zoals gewijzigd op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst en alle wetgeving waardoor deze Wet op een later tijdstip wordt gewijzigd, aangevuld of vervangen, voor zover die Wet en die wetgeving voorzien in de volgende uitkeringen en de daarmede verband houdende aangelegenheden:

   • i. gewaarborgd ouderdomspensioen;

   • ii. invaliditeitsuitkeringen;

   • iii. weduwenuitkeringen;

   • iv. uitkeringen aan weduwnaren voor huishoudelijke doeleinden; en

   • v. veteranenpensioen.

  • b. wat Nederland betreft de wetten inzake:

   • i. de algemene ouderdomsverzekering;

   • ii. de arbeidsongeschiktheidsverzekering; en

   • iii. de algemene nabestaanden verzekering

    en voor de toepassing van artikel 5 tevens de wetten inzake:

   • iv. de ziekteverzekering;

   • v. de werkloosheidsverzekering; en

   • vi. de kinderbijslagen.

 • 2 Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid omvat de wetgeving die binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst valt niet de wetten die voor of na de datum van ondertekening van deze Overeenkomst zijn uitgevaardigd om uitvoering te geven aan een bilaterale overeenkomst inzake sociale zekerheid die een van beide Overeenkomstsluitende Partijen heeft gesloten.

 • 3 De bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen stellen elkander in kennis van de wetgeving waardoor de wetten die binnen de werkingssfeer van deze Overeenkomst vallen, worden gewijzigd, aangevuld of vervangen, zulks onmiddellijk na de inwerkingtreding van bedoelde wetten.

 • 4 Wat Nederland betreft, is deze Overeenkomst niet van toepassing op regelingen inzake sociale en medische bijstand.

Artikel 3. Personele werkingssfeer

Tenzij anders is bepaald, is deze Overeenkomst van toepassing op alle personen op wie de wetten van een of van beide Overeenkomstsluitende Partijen van toepassing zijn, dan wel zijn geweest, alsmede, wat Nederland betreft, op personen die hun rechten van dergelijke personen afleiden.

Artikel 4. Gelijkheid van behandeling

 • 1 In alle gevallen waarin het recht op een uitkering krachtens de wetten inzake sociale zekerheid van Nieuw-Zeeland en van Nederland geheel of ten dele afhangt van de nationaliteit van een Overeenkomstsluitende Partij, wordt

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.