Nederlandse vertaling:

 

Overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat

 

     De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en

     De Zwitserse Bondsraad

     Geleid door de wens de tussen beide landen bestaande betrekkingen op het gebied van de sociale zekerheid aan te passen aan de ontwikkelingen welke sedert de ondertekening van het Verdrag inzake sociale verzekering van 28 maart 1958 en het Aanvullend Akkoord van 14 oktober 1960 in hun wederzijdse wetgeving hebben plaatsgevonden,

     Besloten hebbende een Overeenkomst te sluiten ter vervanging van deze beide overeenkomsten,

     Zijn de volgende bepalingen overeengekomen:

 

TITEL I. Definities en wetgeving

Artikel 1

Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

 • a) „grondgebied”, wat Zwitserland betreft, het grondgebied van de Zwitserse Bondsstaat en, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, het grondgebied van het Koninkrijk in Europa;

 • b) „onderdaan”, wat Zwitserland betreft, een persoon van Zwitserse nationaliteit en, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, een persoon van Nederlandse nationaliteit;

 • c) „wetgeving” of „wettelijke regeling”, al naar het zinsverband vereist, de wetten en regelingen, genoemd in artikel 2 van de Overeenkomst, welke van kracht zijn in het gebied van beide Overeenkomstsluitende partijen;

 • d) „Zwitserse pensioenverzekering” de Zwitserse wettelijke regeling inzake ouderdoms-, weduwen-, wezen- en invaliditeitsverzekering;

 • e) „bevoegde Autoriteit”, wat Zwitserland betreft, het Federaal Bureau van Sociale Verzekering en, wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid;

 • f) „wonen” of „woonachtig zijn” gewoonlijk verblijven.

Artikel 2

 • 1 Deze Overeenkomst is van toepassing op

  • a) in Zwitserland:

   • 1°. de federale wettelijke regeling inzake ouderdoms-, weduwen- en wezenverzekering;

   • 2°. de federale wettelijke regeling inzake invaliditeitsverzekering;

   • 3°. de federale wettelijke regeling inzake verzekering in geval van arbeidsongevallen en niet-arbeidsongevallen en van beroepsziekten;

   • 4°. de federale wettelijke regeling tot vaststelling van het kinderbijslagstelsel voor landarbeiders en kleine boeren;

  • b) in Nederland:

   • 1°. de wettelijke regeling inzake ouderdomsverzekering;

   • 2°. de wettelijke regeling inzake weduwen- en wezenverzekering;

   • 3°. de wettelijke regeling inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering (invaliditeitsverzekering);

   • 4°. de wettelijke regeling inzake kinderbijslag.

 • 2 Deze Overeenkomst is eveneens van toepassing op alle wetten en regelingen waarbij de wettelijke regelingen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden samengevoegd, gewijzigd of aangevuld.

  De Overeenkomst is ook van toepassing

  • a) op wetten en regelingen welke betrekking hebben op een nieuwe tak van sociale zekerheid, mits daartoe een nadere overeenkomst is gesloten tussen de Overeenkomstsluitende partijen;

  • b) op wetten en regelingen welke de werking van de bestaande regelingen uitbreiden tot nieuwe groepen van rechthebbenden, tenzij de betrokken partij daartegen binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van bedoelde wetten of regelingen bezwaar maakt bij de Regering van de andere partij.

TITEL II. Algemene bepalingen

Artikel 3

Behoudens de bepalingen van deze Overeenkomst zijn de onderdanen van een van de Overeenkomstsluitende partijen onderworpen aan de verplichtingen en genieten zij de voordelen voortvloeiende uit wettelijke regelingen van de andere partij onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van deze partij.

Artikel 4

Behoudens de bepalingen van deze Overeenkomst genieten Zwitserse en Nederlandse onderdanen, die aanspraak kunnen maken op uitkeringen krachtens wettelijke regelingen, als bedoeld in artikel 2, deze uitkeringen volledig en zonder enige beperking, zolang zij op het grondgebied van een der Overeenkomstsluitende partijen woonachtig zijn.

Onder hetzelfde voorbehoud worden genoemde uitkeringen door een van de partijen aan onderdanen van de andere partij die in een derde land woonachtig zijn toegekend onder dezelfde voorwaarden en in dezelfde mate als aan zijn eigen onderdanen, die in dit land woonachtig zijn.

Artikel 5

 • 1 Het beginsel van gelijkheid van behandeling, neergelegd in artikel 3 van de Overeenkomst, wordt niet toegepast ten aanzien van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.