Zie ook:
- Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Protocol bij de Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden

 

     De Regeringen welke dit Protocol hebben ondertekend, Leden van de Raad van Europa,

     Gezien het bepaalde in de Europese Interim-Overeenkomst betreffende sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen voor ouderdom, invaliditeit en overlijden, ondertekend te Parijs op 11 December 1953 (hierna aangeduid als "de Hoofdovereenkomst");

     Gezien het bepaalde in het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 Juli 1951 (hierna aangeduid als "het Verdrag van Genève");

     Verlangende de werking van de bepalingen van de Hoofdovereenkomst uit te strekken tot vluchtelingen, zoals omschreven in het Verdrag van Genève,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Protocol heeft de term „vluchteling” de betekenis, welke daaraan is toegekend in artikel 1 van het Verdrag van Genève, met dien verstande dat iedere Overeenkomstsluitende Partij ten tijde van de ondertekening of van de bekrachtiging van dit Protocol of van de toetreding hiertoe een verklaring moet afleggen, die aangeeft welke van de betekenissen, vermeld in artikel 1, lid B, van dat Verdrag, zij toepast met betrekking tot de verplichtingen uit hoofde van dit Protocol, tenzij bedoelde Partij een dergelijke verklaring reeds heeft afgelegd ten tijde van haar ondertekening of bekrachtiging van dat Verdrag.

Artikel 2

Het bepaalde in de Hoofdovereenkomst is toepasselijk op

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.