Zie ook:
- Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand (EVSMB)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Protocol bij het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand

 

     De Regeringen welke dit Protocol hebben ondertekend, Leden van de Raad van Europa,

     Gelet op het bepaalde in het Europese Verdrag betreffende sociale en medische bijstand, ondertekend te Parijs op 11 December 1953 (hierna aangeduid als "het Bijstandsverdrag");

     Gelet op het bepaalde in het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 Juni 1951 (hierna aangeduid als "het Verdrag van Genève");

     Verlangende de werking van de bepalingen van het Bijstandsverdrag uit te strekken tot vluchtelingen, zoals omschreven in het Verdrag van Genève,

     Zijn het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1

Voor de toepassing van dit Protocol heeft de term „vluchteling” de betekenis, welke daaraan is toegekend in artikel 1 van het Verdrag van Genève, met dien verstande dat iedere Overeenkomstsluitende Partij ten tijde van de ondertekening of van de bekrachtiging van dit Protocol of van de toetreding hiertoe een verklaring moet afleggen, die aangeeft welke van de betekenissen, vermeld in artikel 1, lid B, van dat Verdrag zij toepast met betrekking tot de verplichtingen uit hoofde van dit Protocol, tenzij bedoelde Partij een dergelijke verklaring reeds heeft afgelegd ten tijde van haar ondertekening of bekrachtiging van dat Verdrag.

Artikel 2

Het bepaalde in de eerste titel van het Bijstandsverdrag is toepasselijk op vluchtelingen onder dezelfde voorwaarden, die gelden voor de onderdanen van de Partijen bij dat Verdrag.

Artikel 3

  • 2 In het geval van personen, voor wie de mogelijkheid om een beroep te doen op het

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.