Nederlandse vertaling:

 

Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie

 

Preambule

     Aangezien een duurzame wereldvrede slechts kan worden gevestigd indien zij is gegrond op sociale rechtvaardigheid;

     Aangezien er arbeidsvoorwaarden bestaan die voor velen onrecht, leed en ontberingen met zich brengen, hetgeen aanleiding geeft tot een zodanige ontevredenheid dat daardoor de vrede en de eensgezindheid in de wereld in gevaar worden gebracht, en aangezien een verbetering van deze voorwaarden dringend noodzakelijk is: bijvoorbeeld door het vaststellen van arbeidstijden, met inbegrip van de maximale duur van de werkdag en de werkweek, het opstellen van regels voor de werving van werknemers, het bestrijden van de werkloosheid, het waarborgen van een loon dat redelijke bestaansvoorwaarden verzekert, het beschermen van de werknemers tegen ziekten van algemene aard of beroepsziekten en arbeidsongevallen, het beschermen van kinderen, jongeren en vrouwen, het instellen van ouderdoms- en invaliditeitsvoorzieningen, het beschermen van de belangen van in het buitenland werkzame werknemers, het erkennen van het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid, het erkennen van het beginsel van vakverenigingsvrijheid, het organiseren van het beroepsonderwijs en het technische onderwijs alsmede het nemen van andere soortgelijke maatregelen;

     Aangezien het streven van de volken om het lot van de werknemers in hun eigen landen te verbeteren, zou worden belemmerd wanneer enige natie een werkelijk menswaardige arbeidsregeling niet zou aannemen;

     Hechten de Hoge Verdragsluitende Partijen, evenzeer gedreven door gevoelens van gerechtigheid en menslievendheid als door het verlangen een duurzame wereldvrede te verzekeren, en met het oog op het bereiken van de in deze preambule genoemde doeleinden, hun goedkeuring aan het volgende Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie:

 

HOOFDSTUK I. Organisatie

Artikel 1

 • 1 Er wordt een permanente Organisatie opgericht die tot taak heeft te streven naar de verwezenlijking van het programma zoals dat is uiteengezet in de Preambule van dit Statuut en in de Verklaring nopens de doelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie, welke Verklaring op 10 mei 1944 te Philadelphia is aangenomen en waarvan de tekst als bijlage aan dit Statuut is toegevoegd.

 • 2 Leden van de Internationale Arbeidsorganisatie zijn de Staten die op 1 november 1945 Lid van de Organisatie waren, en alle andere Staten die overeenkomstig het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel Lid worden.

 • 3 Elk oorspronkelijk Lid der Verenigde Naties en elke Staat die bij beslissing van de Algemene Vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Handvest tot het Lidmaatschap der Verenigde Naties is toegelaten, kan Lid worden van de Internationale Arbeidsorganisatie door de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau mededeling te doen van zijn officiële aanvaarding van de uit het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie voortvloeiende verplichtingen.

 • 4 De Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie kan eveneens Leden tot de Organisatie toelaten met een meerderheid van twee derde van de ter zitting aanwezige afgevaardigden, waaronder twee derde van de aanwezige en stemmende regeringsafgevaardigden zijn begrepen. Deze toelating wordt van kracht wanneer de regering van het nieuwe Lid de Directeur van het Internationaal Arbeidsbureau mededeling heeft gedaan van haar officiële aanvaarding van uit het Statuut van de Organisatie voortvloeiende verplichtingen.

 • 5 Geen enkel Lid van de Internationale Arbeidsorganisatie kan zich uit de Organisatie terugtrekken zonder de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau van zijn voornemen daartoe in kennis te hebben gesteld. Deze kennisgeving wordt van kracht twee jaar na de datum van ontvangst door de Directeur-Generaal, onder voorbehoud dat het Lid op die datum alle uit zijn lidmaatschap voortvloeiende financiële verplichtingen heeft vervuld. Wanneer een Lid een internationaal arbeidsverdrag heeft bekrachtigd, is deze terugtrekking niet van invloed op de voortduur, tijdens de door het Verdrag bedoelde periode, van de verplichtingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op het Verdrag.

 • 6 Ingeval een Staat heeft opgehouden Lid te zijn van de Organisatie, wordt zijn wedertoelating als Lid geregeld door het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel.

Artikel 2

De permanente Organisatie omvat:

 • a) een Algemene Conferentie van vertegenwoordigers der Leden;

 • b) een Raad van Beheer, samengesteld als bepaald in artikel 7;

 • c) een Internationaal Arbeidsbureau onder toezicht van de Raad van Beheer.

Artikel 3

 • 1 De Algemene Conferentie van vertegenwoordigers der Leden komt bijeen telkens wanneer dit nodig is en ten minste eenmaal per jaar. Zij is samengesteld uit vier vertegenwoordigers van elk Lid, waaronder twee regeringsafgevaardigden en twee afgevaardigden die onderscheidenlijk de werkgevers en de werknemers van elk Lid vertegenwoordigen.

 • 2 Iedere afgevaardigde kan worden vergezeld door ten hoogste twee adviseurs voor elk punt op de agenda van de zitting. Wanneer ter Conferentie vraagstukken in behandeling komen die in het bijzonder betrekking hebben op vrouwen, moet ten minste één van de adviseurs een vrouw zijn.

 • 3 Ieder Lid dat verantwoordelijk is voor de buitenlandse betrekkingen van buiten het moederland gelegen gebieden, kan voor elke afgevaardigde bovendien als adviseurs aanwijzen:

  • a) personen die door dat Lid zijn aangewezen als vertegenwoordigers van dat gebied voor vraagstukken die onder de bevoegdheden van de autoriteiten van dat gebied vallen;

  • b) personen die door dat Lid zijn aangewezen om zijn afgevaardigden bij te staan bij vraagstukken betreffende gebieden die geen zelfbestuur hebben.

 • 4 Indien het een gebied betreft dat onder het gemeenschappelijk gezag van twee of meer Leden is geplaatst, kunnen personen worden aangewezen om de afgevaardigden van deze Leden bij te staan.

 • 5 De Leden verbinden zich de afgevaardigden en de adviseurs die niet hun regering vertegenwoordigen aan te wijzen in overeenstemming met de meest representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, indien deze in het betreffende land bestaan.

 • 6 De adviseurs mogen alleen het woord voeren op verzoek van de afgevaardigde aan wie zij zijn toegevoegd en met bijzondere toestemming van de Voorzitter van de Conferentie; zij mogen niet aan de stemmingen deelnemen.

 • 7 Een afgevaardigde kan, bij een aan de Voorzitter gerichte schriftelijke mededeling, een van zijn adviseurs als zijn plaatsvervanger aanwijzen en deze plaatsvervanger kan in die hoedanigheid aan de beraadslagingen en aan de stemmingen deelnemen.

 • 8 De namen van de afgevaardigden en hun adviseurs worden door de regering van elk Lid aan het Internationaal Arbeidsbureau medegedeeld.

 • 9 De geloofsbrieven van de afgevaardigden en van hun adviseurs worden onderzocht door de Conferentie die, bij een meerderheid van twee derde van de door de aanwezige Leden uitgebrachte stemmen, kan weigeren een afgevaardigde of een adviseur toe te laten die naar haar mening niet is aangewezen in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel.

Artikel 4

 • 1 Iedere afgevaardigde heeft het recht hoofdelijk te stemmen over alle aangelegenheden die door de Conferentie worden behandeld.

 • 2 Indien een der Leden heeft nagelaten een der niet-regeringsafgevaardigden waarop dat Lid recht heeft, aan te wijzen, mag de andere niet-regeringsafgevaardigde aan de beraadslagingen van de Conferentie deelnemen, doch niet aan de stemmingen.

 • 3 Indien de Conferentie op grond van het bepaalde in artikel 3 de toelating van een afgevaardigde van een der Leden weigert, wordt het bepaalde in dit artikel toegepast alsof die afgevaardigde niet was aangewezen.

Artikel 5

De bijeenkomsten der Conferentie worden, behoudens een door de Conferentie zelf in een voorafgaande zitting genomen beslissing, gehouden in een door de Raad van Beheer aan te wijzen plaats.

Artikel 6

De Conferentie beslist over verplaatsing van de zetel van het Internationaal Arbeidsbureau met een meerderheid van twee derde van de door de aanwezige afgevaardigden uitgebrachte stemmen.

Artikel 7

 • 1 De Raad van Beheer is samengesteld uit 56 personen, namelijk:

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.