Zie ook:
- Handvest van de Verenigde Naties (VN Handvest)

- Protocol van 2014 bij het Verdrag betreffende de gedwongen arbeid

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)

- Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (ILO-Verdrag nr. 29)

 

 

Nederlandse vertaling:

 

Verdrag betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid

 

     De Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie,

     Door de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau te Genève bijeengeroepen en aldaar bijeengekomen op 5 juni 1957 in haar veertigste zitting;

     Het vraagstuk der gedwongen arbeid overwogen hebbende, welk onderwerp vervat is in het vierde punt van de agenda der zitting;

     Kennis genomen hebbende van de bepalingen van het Verdrag betreffende gedwongen of verplichte arbeid (1930);

     Ervan kennis genomen hebbende, dat het Verdrag inzake de slavernij (1926) bepaalt dat alle noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om te voorkomen dat verplichte of gedwongen arbeid ontaardt in met slavernij vergelijkbare toestanden, en dat het Aanvullend Verdrag inzake de afschaffing van de slavernij, de slavenhandel en met slavernij gelijk te stellen instellingen en praktijken (1956) voorziet in de algehele afschaffing van pandelingschap en lijfeigenschap;

     Ervan kennis genomen hebbende, dat het Verdrag betreffende de bescherming van het loon (1949) bepaalt, dat lonen regelmatig uitbetaald dienen te worden, en betalingsmethoden verbiedt, welke de arbeider in feite de mogelijkheid ontnemen zijn dienstverband te beëindigen;

     Besloten hebbende tot het aanvaarden van verdere voorstellen met betrekking tot de afschaffing van bepaalde vormen van gedwongen of verplichte arbeid, welke een inbreuk vormen op de rechten van de mens zoals bedoeld in het Handvest der Verenigde Naties en vermeld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;

     Besloten hebbende, dat deze voorstellen de vorm zullen aannemen van een internationaal Verdrag;

     Neemt heden, de 25ste juni 1957, het volgende Verdrag aan, hetwelk kan worden aangehaald als het "Verdrag betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid, 1957":

 

Artikel 1

Elk Lid van de Internationale Arbeidsorganisatie dat dit Verdrag bekrachtigt verplicht zich tot het afschaffen en niet meer gebruik maken van enigerlei vorm van gedwongen of verplichte arbeid

  • a) als een middel tot politieke dwang of opvoeding of als een straf voor het koesteren of uiten van politieke opvattingen of van opvattingen welke ideologisch in strijd zijn met de gevestigde politieke, sociale of economische orde;

  • b) als een methode voor het op de been brengen en gebruiken van arbeidskrachten voor economische ontwikkeling;

  • c) als een middel tot arbeidsdiscipline;

  • d) als een straf voor deelneming aan stakingen;

  • e) als een middel tot rassen-, sociale, nationale of godsdienstige discriminatie.

Artikel 2

Elk Lid van de Internationale Arbeidsorganisatie dat dit Verdrag bekrachtigt verplicht zich tot het nemen van doeltreffende maatregelen teneinde de onmiddellijke en algehele afschaffing te bewerkstelligen van gedwongen of verplichte arbeid zoals omschreven in artikel 1 van dit Verdrag.

Artikel 3

De officiële bekrachtigingen van dit Verdrag zullen ter kennis worden gebracht van de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau en door hem worden geregistreerd.

Artikel 4

  • 1 Dit Verdrag zal slechts verbindend zijn voor

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.