Nederlandse vertaling:

 

Verdrag betreffende de beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van gehandicapten

 

     De Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie,

     Door de Raad van Beheer van het Internationale Arbeidsbureau bijeengeroepen te Genève, en aldaar bijeengekomen op 1 juni 1983, in haar negenenzestigste Zitting,

     Gelet op de bestaande internationale normen vervat in de Aanbeveling betreffende de beroepsrevalidatie van gehandicapten 1955, en de Aanbeveling betreffende de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, 1975, en

     Gelet op de belangrijke ontwikkelingen, die zich na de aanvaarding van de Aanbeveling betreffende de beroepsrevalidatie van gehandicapten, 1955, hebben voorgedaan in de onderkenning van de behoefte aan revalidatie, het werkterrein en de organisatie van de met revalidatie belaste diensten, en in de wetgeving en de praktijk van vele Leden met betrekking tot de problemen waarmede de Aanbeveling zich bezighoudt, en

     Overwegende, dat het jaar 1981 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Gehandicapten, onder het motto "Volledige deelname en gelijkheid" en dat een uitgebreid Wereldactieprogramma met betrekking tot gehandicapten dient te voorzien in doeltreffende maatregelen op internationaal en nationaal niveau ter verwezenlijking van de doelstellingen van "volledige deelname" van gehandicapten aan het maatschappelijke leven en aan de ontwikkeling en van "gelijkheid", en

     Overwegende, dat het ten gevolge van deze ontwikkelingen past, ter zake nieuwe internationale normen aan te nemen die in het bijzonder rekening houden met de behoefte voor alle categorieën gehandicapten, op het platteland zowel als in stedelijke gebieden, gelijke kansen en gelijke behandeling te verzekeren met betrekking tot werkgelegenheid en integratie in de gemeenschap, en

     Besloten hebbende tot het aannemen van bepaalde voorstellen betreffende beroepsrevalidatie, welk onderwerp als vierde punt op de agenda van de Zitting voorkomt,

     Vastgesteld hebbende, dat deze voorstellen de vorm zullen aannemen van een internationaal verdrag,

     neemt heden, de twintigste juni van het jaar negentienhonderddrieëntachtig, het volgende Verdrag aan, dat kan worden aangehaald als Verdrag betreffende beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van gehandicapten, 1983.

 

DEEL I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

  • 1 Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder „gehandicapte" verstaan een persoon wiens vooruitzichten op het verkrijgen en het behouden van passend werk, alsmede op bevordering daarin, in belangrijke mate worden beperkt ten gevolge van een op behoorlijke wijze geconstateerde beperking van zijn lichamelijke of geestelijke vermogens.

  • 2 Voor de toepassing van dit Verdrag dient ieder Lid te bedenken, dat het doel van beroepsrevalidatie is gehandicapten in staat te stellen passend werk te verkrijgen en te behouden en daarin vooruit te komen en daardoor de integratie of herintegratie van betrokkenen in de maatschappij te bevorderen.

  • 3 De bepalingen van dit Verdrag dienen door elk Lid te worden toegepast door middel van aan de nationale omstandigheden aangepaste maatregelen die verenigbaar zijn met de nationale praktijk.

  • 4 De bepalingen van dit Verdrag zijn van toepassing op alle categorieën gehandicapten.

DEEL II. BEGINSELEN VOOR HET BELEID BETREFFENDE BEROEPSREVALIDATIE EN WERKGELEGENHEID VOOR GEHANDICAPTEN

Artikel 2

Elk Lid dient, in overeenstemming met de nationale omstandigheden, praktijk en mogelijkheden, een nationaal beleid met betrekking tot beroepsrevalidatie en werkgelegenheid van gehandicapten op te stellen, uit te voeren en periodiek te herzien.

Artikel 3

Bedoeld beleid dient erop gericht te zijn te verzekeren dat passende maatregelen inzake beroepsrevalidatie ten behoeve van alle categorieën gehandicapten worden getroffen en dat mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid voor gehandicapten op de vrije arbeidsmarkt worden bevorderd.

Artikel 4

Bedoeld beleid dient te zijn gebaseerd op het beginsel van

 

 

 

 

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.